Cloudservices

Gebruiksvoorwaarden Festo Cloud van Festo SE & Co. KG

Stand september 2018

Artikel 1
Toepassingsgebied; aangeboden diensten

(1) Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van het contract voor het gebruik van Festo Cloud van Festo SE & Co. KG, Esslingen/Duitsland ("Festo") door de klant als eindgebruiker ("gebruiker").

(2) Festo Cloud is een webportaal waar de gebruiker gebruik kan maken van verschillende diensten die worden aangeboden voor zijn Festo-apparaten en andere externe componenten. Met Festo Cloud kan de gebruiker met name Festo-apparaten en andere externe componenten die met Festo Cloud verbonden zijn, beheren, analyseren en het gebruik ervan optimaliseren (in het vervolg gezamenlijk "diensten" genoemd). Gedetailleerde informatie over de geleverde diensten is te vinden in de desbetreffende dienstenbeschrijving. Er kunnen aanvullende licentie- of gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van individuele diensten.

(3) Festo behoudt zich het recht voor om de in Festo Cloud aangeboden diensten aan te vullen of het gebruik van de aangeboden diensten in tijd te beperken. Er bestaat geen aanspraak op het behoud van bepaalde diensten of delen ervan.

(4) Om gebruik te kunnen maken van de diensten die via Festo Cloud worden aangeboden, moet de gebruiker zich overeenkomstig artikel 2 registreren.

(5) Er bestaat geen aanspraak op ononderbroken gebruik. Er wordt geen garantie gegeven dat de toegang tot of het gebruik van de Festo-clouddiensten niet voor een korte periode wordt onderbroken of verstoord door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen of anderszins door storingen, die ook kunnen leiden tot gegevensverlies. Festo stelt de gebruiker op tijd op de hoogte van geplande onderhoudswerkzaamheden en onderbrekingen. Festo streeft ernaar de toegankelijkheid van de diensten zonder onderbreking te waarborgen. Er kunnen echter tijdelijke beperkingen of onderbrekingen optreden als gevolg van technische storingen (zoals onderbreking van de stroomvoorziening, hardware- en softwarefouten, technische problemen in de datalijnen).

Artikel 2
Registratie

(1) Om gebruik te kunnen maken van Festo Cloud moet de gebruiker zich registreren. De gebruiker moet meerderjarig zijn om zich te kunnen registreren. Alleen commerciële gebruikers hebben het recht om zich te registreren en gebruik te maken van Festo Cloud. Gebruik door consumenten is uitgesloten.

(2) Gedurende het registratieproces wordt de gebruiker gevraagd zijn toegangsgegevens in te voeren. Deze bestaan uit zijn geldige e-mailadres en een vrij te kiezen wachtwoord volgens de wachtwoordrichtlijnen. Tijdens de registratie mag de gebruiker zich niet voordoen als een andere persoon of een gebruikers-ID gebruiken zonder dat hij daartoe de bevoegdheid heeft.

(3) Als deze gegevens gedurende de gebruiksverhouding veranderen, moet de gebruiker zijn gegevens in Festo Cloud onmiddellijk corrigeren in zijn persoonlijke instellingen. Indien Festo door de onjuiste informatie kosten maakt, is de gebruiker verplicht deze kosten te vergoeden.

(4) Voor het gebruik van Festo Cloud worden kosten in rekening gebracht. In het kader van het registratieproces wordt de gebruiker daarom naar Festo App World geleid om het registratieproces af te ronden, waarbij hij tegen betaling het gebruiksrecht van Festo Cloud kan verwerven. De algemene voorwaarden van Festo App World zijn van toepassing op het gebruik van Festo App World.

(5) Met de registratie doet de gebruiker een aanbod aan Festo om op basis van deze gebruiksvoorwaarden een gebruikersrelatie met Festo Cloud aan te gaan. Over de aanvaarding van het aanbod wordt naar eigen goeddunken beslist. Indien de registratie niet binnen een redelijke termijn per e-mail naar het opgegeven e-mailadres of door activering van het gebruikersprofiel wordt bevestigd, is de gebruiker niet langer gebonden aan zijn aanbod. Na ontvangst van de e-mailbevestiging of de activering van het account wordt een gebruiksverhouding zoals overeengekomen tot stand gebracht en activeert Festo de gevraagde toegang. Vanaf het moment van activering heeft de gebruiker het recht om Festo Cloud te gebruiken in het kader van deze gebruiksvoorwaarden. De tekst van het contract wordt door Festo opgeslagen, maar kan niet door de gebruiker worden opgehaald.

Artikel 3
Looptijd, beëindiging, overdracht

(1) Het gebruiksrecht van de Festo Cloud wordt voor onbepaalde tijd verleend, tenzij Festo het gebruik tot een bepaalde looptijd beperkt. In het laatste geval wordt het gebruik aan het einde van de aanvankelijke looptijd automatisch met een nieuwe periode verlengd.

2) De gebruiker kan het gebruik van Festo Cloud op elk moment aan het einde van de betreffende looptijd of, als er geen vaste looptijd is overeengekomen, aan het einde van een maand beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de maand via Festo App World of het webportaal.

(3) Het recht op buitengewone opzegging blijft onverminderd van kracht. Festo heeft het recht op opzegging wegens gewichtige redenen, met name als de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden herhaaldelijk overtreedt en deze overtreding niet ongedaan maakt of de gebruiksvoorwaarden opnieuw overtreedt, ondanks aanmaningen van Festo.

(4) De gebruiker heeft het recht om zijn Festo Cloud-account permanent over te dragen aan een volgende gebruiker. In geval van overdracht worden alle diensten die met de Festo Cloud-account worden vrijgegeven, aan de derde partij overgedragen. De gebruiker kan zijn Festo Cloud-account via het webportaal overdragen.

Artikel 4
Toegestaan gebruik

(1) Het gebruiksrecht is beperkt tot de toegang tot Festo Cloud en het gebruik van de bijbehorende beschikbare diensten in het kader van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

(2) De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de technische voorwaarden (met name hardware, softwaremodules (libraries) en de correcte implementatie daarvan, webbrowser en internettoegang, aansluiting van Festo-apparaten op Festo Cloud) die nodig zijn voor het contractuele gebruik van de diensten door de gebruiker. Festo is in het kader van deze gebruiksvoorwaarden geen advies ter zake verschuldigd.

(3) Bij het gebruik van de op Festo Cloud aangesloten apparaten moet de gebruiker de geldende gebruiksvoorwaarden van de apparaten in acht nemen en naleven.

(4) Het is verder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn toegangsgegevens en de toegang tot Festo Cloud uitsluitend door hem of door personen die door hem zijn gemachtigd, worden gebruikt. Als er reden is om te vrezen dat onbevoegde derden kennis hebben gekregen of zullen krijgen van zijn toegangsgegevens, moet Festo hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

(5) Festo wijst de gebruiker erop dat de gebruiksactiviteiten kunnen worden gecontroleerd voor zover dit wettelijk is toegestaan of dat er voor ons een wettelijke verplichting kan bestaan om dit te doen. Dit kan ook de registratie van IP-verbindingsgegevens omvatten, alsmede de evaluatie ervan in het geval van een concreet vermoeden van een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden en/of in het geval van een concreet vermoeden van het bestaan van een andere onwettige handeling of een strafbaar feit.

Artikel 5
Gebruik van via de Festo Cloud beschikbare inhoud

(1) De via Festo Cloud beschikbare inhoud is doorgaans auteursrechtelijk, merkenrechtelijk, mededingingsrechtelijk of anderszins beschermd en is in elk geval eigendom van Festo of derden die de betreffende inhoud via Festo Cloud voor gebruik door de gebruiker beschikbaar hebben gesteld. Ook de samenstelling van de inhoud is als zodanig beschermd door het auteursrecht. De gebruiker heeft uitsluitend het recht om deze inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de in Festo Cloud gespecificeerde functionaliteiten en diensten.

(2) Tenzij verdergaand gebruik uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden of in de bijzondere voorwaarden van de afzonderlijke diensten, of in Festo Cloud mogelijk wordt gemaakt door een overeenkomstige functionaliteit,
a) mag de gebruiker de inhoud die via Festo Cloud beschikbaar wordt gesteld, uitsluitend voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden gebruiken. Elk verdergaand commercieel gebruik van de beschikbare inhoud is verboden. Dit gebruiksrecht is beperkt tot de duur van het contractuele gebruik van Festo Cloud;
b) is het de gebruiker verboden de beschikbare inhoud geheel of gedeeltelijk te bewerken, te wijzigen, te vertalen, te presenteren of te demonstreren, te publiceren, tentoon te stellen, te kopiëren of te distribueren (met inbegrip van het gebruik van zogenaamde iFraming). Ook is het verboden om auteursrechtvermeldingen, logo's en andere merken of beschermingsverklaringen te verwijderen of te wijzigen.

(3) De gebruiker heeft het recht om inhoud te downloaden, per e-mail te versturen en af te drukken alleen als een overeenkomstige optie als functionaliteit beschikbaar is.

(4) De gebruiker krijgt een onbeperkt en niet-exclusief recht om de inhoud die door de gebruiker conform de bepalingen is gedownload, verzonden of afgedrukt, te gebruiken voor zijn eigen interne doeleinden, tenzij een ander gebruik in individuele gevallen uitdrukkelijk is toegestaan. Alle overige rechten op de inhoud blijven bij de oorspronkelijke rechthebbende.

(5) De dwingende wettelijke rechten (met inbegrip van de reproductie voor privé- en ander persoonlijk gebruik volgens § 53 UrhG (Duitse auteurswet) blijven onverminderd van kracht.

Artikel 6
Blokkering van de toegang tot Festo Cloud

(1) Festo kan naar eigen goeddunken de toegang van de gebruiker tot de Festo Cloud als geheel of tot afzonderlijke deelgebieden tijdelijk of permanent blokkeren als er concrete aanwijzingen zijn dat de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en/of de geldende wetgeving overtreedt of heeft overtreden, of als Festo een ander gerechtvaardigd belang heeft om de toegang te blokkeren. Bij de beslissing over een blokkering wordt rekening gehouden met de legitieme belangen van de gebruiker. Als de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden ondanks kennisgeving herhaaldelijk overtreedt, behoudt Festo zich het recht voor om de toegang permanent te blokkeren.

(2) In geval van tijdelijke of permanente blokkering wordt de toegangsbevoegdheid geblokkeerd en wordt de gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

(3) In geval van een tijdelijke blokkering wordt de toegangsbevoegdheid opnieuw geactiveerd nadat de blokkeringsperiode is verstreken of de reden voor de blokkering definitief is opgehouden te bestaan, en wordt de gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Een permanent geblokkeerde toegangsbevoegdheid kan niet worden hersteld. Personen die permanent geblokkeerd zijn, worden permanent uitgesloten van het gebruik van Festo Cloud en mogen zich niet opnieuw aanmelden. Door de permanente blokkering van de gebruiker heeft Festo het recht op bijzondere opzegging van gebruiksverhouding van de gebruiker.

Artikel 7
Aansprakelijkheidsbeperking

(1) In het kader van het gebruik van Festo Cloud door de gebruiker is Festo aansprakelijk in overeenstemming met de volgende bepalingen:
a) Festo is onbeperkt aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid wordt veroorzaakt.
b) Voor schade als gevolg van het niet naleven van schriftelijk gegeven garanties, voor zover deze gedekt zijn door het doel van de garantie en voor Festo herkenbaar waren op het moment dat de garantie werd gegeven.
c) In gevallen van productaansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid.
d) Festo is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid bij het nakomen van onaanzienlijke contractuele verplichtingen. Voor het overige is de aansprakelijkheid van Festo voor schade door eenvoudige nalatigheid beperkt tot de schade die normaal gesproken in het kader van de desbetreffende contractuele verhouding te verwachten is (voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract). Dit geldt ook voor plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende medewerkers of onze eenvoudige assistenten.
e) Indien de gebruiker een ondernemer is, komen de partijen overeen dat de contractueel te verwachten schade als gevolg van plichtsverzuim onder deze gebruiksvoorwaarden beperkt is tot de som van de in de afgelopen twaalf (12) maanden betaalde gebruiksvergoedingen.
f) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van bedrieglijk opzet, in geval van lichamelijk letsel of persoonlijke schade, voor de schending van garanties en voor vorderingen die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. Wettelijk voorziene aansprakelijkheidsbeperkingen die afwijken van de bovenstaande aansprakelijkheidsregels ten gunste van Festo blijven onverminderd van kracht.
g) Een verdergaande aansprakelijkheid bestaat niet voor Festo. Voor de diensten die Festo in het kader van de huurovereenkomst levert, is de aansprakelijkheid voor gebreken die ten tijde van het sluiten van het contract bestonden, uitgesloten.

(2) Festo is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een onjuiste bediening van de via Festo Cloud aangesloten apparaten.

(3) Voor zover de aansprakelijkheid van Festo overeenkomstig deze bepalingen wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de organen en assistenten van Festo, in het bijzonder de medewerkers van Festo.

Artikel 8
Verandering van deze gebruiksvoorwaarden

(1) Festo behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, zelfs binnen de bestaande contractuele verhoudingen. De gebruiker wordt ten minste 30 kalenderdagen voor de geplande datum van inwerkingtreding van de wijzigingen per e-mail op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

(2) Indien de gebruiker niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt en ook na afloop van de bezwaartermijn gebruik blijft maken van de diensten, worden de wijzigingen geacht te zijn overeengekomen vanaf het verstrijken van de termijn. In geval van bezwaar wordt de gebruiksverhouding onder de voorgaande voorwaarden voortgezet. In geval van bezwaar behoudt Festo zich het recht voor om de gebruiksverhouding op de eerstvolgende mogelijke datum te beëindigen. In de kennisgeving van de wijziging wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van zijn recht om bezwaar te maken en van de gevolgen.

Artikel 9
Verandering van diensten, prijswijzigingen

(1) Festo heeft het recht om de via Festo Cloud aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen indien dit noodzakelijk is omdat de voor de levering van de dienst vereiste voorafgaande diensten niet meer beschikbaar zijn of niet meer tegen redelijke voorwaarden beschikbaar zijn, omdat er kleine veranderingen in de geleverde diensten worden aangebracht of veranderingen voordeel opleveren voor de gebruiker of omdat de veranderingen in overeenstemming zijn met de gebruikelijke marktvoorwaarden voor vergelijkbare diensten. Veranderingen worden geacht te zijn goedgekeurd als de gebruiker het contract niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verandering schriftelijk of per e-mail opzegt. De gebruiker wordt hiervan apart op de hoogte gesteld in de kennisgeving van de wijziging.

(2) Festo zal prijswijzigingen ruim op tijd aankondigen, zodat de gebruiker de contractverhouding tijdig kan opzeggen voordat de nieuwe prijzen van kracht worden, met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn. Indien de gebruiker na kennisgeving van de nieuwe prijzen niet opzegt en na de inwerkingtreding ervan gebruik blijft maken van de in rekening gebrachte diensten, wordt de prijswijziging bindend voor de contractpartijen.

Artikel 10
Slotbepalingen

(1) Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

(2) De gerechten in de vestigingsplaats van Festo zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden. Festo heeft echter ook het recht om een vordering in te stellen tegen de gebruiker in zijn algemene bevoegdheidsgebied of bij een ander bevoegd gerecht.

(3) Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zijn de partijen verplicht mee te werken aan de totstandkoming van bepalingen waarmee een rechtsgeldig resultaat wordt bereikt dat het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op het aanvullen van eventuele contractuele leemten.

(4) Festo Cloud is onderworpen aan de wetgeving inzake exportcontrole en uitvoer van verschillende landen, in het bijzonder de wetten, voorschriften en bepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland, de EU en de Verenigde Staten van Amerika. De gebruiker zegt toe om Festo Cloud niet over te dragen aan een regelgevende instantie voor onderzoek naar een mogelijke verlening van gebruiksrechten of andere officiële toestemming zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo en om deze niet te exporteren naar landen of naar natuurlijke of rechtspersonen waarop een exportverbod van toepassing is in overeenstemming met de betreffende toepasselijke exportcontrole- en exportwetten, -voorschriften of -bepalingen. Bovendien is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wettelijke voorschriften van het land waar hij Festo Cloud gebruikt met betrekking tot dit gebruik.