Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

Voor zover geen andersluidende overeenkomst werd gesloten, zijn de onderstaande algemene voorwaarden voor beide partijen bindend en hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden voor de tussen de partijen tot stand gekomen contractuele relaties.

Bijgevolg gebeuren alle leveringen en prestaties van Festo – hiertoe behoort ook het ter beschikking stellen van software – uitsluitend onder de volgende algemene verkoopvoorwaarden. Tegen de voorwaarden van de klant die hiervan afwijken, wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Festo is door dergelijke voorwaarden slechts gebonden, indien het hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Door het verstrekken van de opdracht en door het aannemen van de door ons geleverde goederen, bevestigt de klant dat hij akkoord gaat met onze voorwaarden.

2. Offerte en levering

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend indien er geen geldigheidstermijn is vermeld. De basis van elke overeenkomst zijn onze schriftelijke opdrachtbevestigingen. Deze laatste zijn bepalend voor de omvang van de levering. Dit geldt ook wanneer de klant gevraagd heeft om een concrete offerte op te stellen. Door de klant geplaatste bestellingen hebben een voor de klant bindend karakter en gelden als aanvaard zodra Festo de klant een opdrachtbevestiging bezorgt. Voor catalogusonderdelen geldt de opdrachtbevestiging als tijdig bezorgd indien ze voor of gelijktijdig met de facturering en de levering gebeurt. Offertes, voorzien van een leveringstermijn en geldigheidsdatum, zijn doorslaggevend indien er niet tijdig een opdrachtbevestiging werd verstrekt. Bijkomende afspraken en wijzigingen moeten door ons schriftelijk worden bevestigd.

Wij behouden ons het recht voor om aanpassingen aan de constructie of aanpassingen aan gegevens of prestaties uit te voeren in het kader van technische verbeteringen. Festo zal dergelijke aanpassingen alsook fabricagestops binnen een aangepaste termijn aankondigen in de pneumatiekcatalogus op de website van Festo (www.festo.com).

Documenten die bij de aanvraag om offerte of bij de bestelling worden gevoegd, zoals plannen, tekeningen, specificaties, stalen, werktuigen, modellen en dergelijke, die aan Festo ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van de klant. Ze zijn de bindende contractuele grondslag voor het opstellen en uitwerken van de offerte van Festo. De klant moet bij de bestelling schriftelijk wijzen op elke andere latere wijziging ten opzichte van de aanvraag en ten opzichte van de offerte van Festo.

Documenten die Festo bij zijn offertes, opdrachtbevestigingen en andere correspondentie voegt, zijn en blijven eigendom van Festo. De klant verplicht zich ertoe om die documenten niet te gebruiken voor doeleinden die los staan van de overeenkomst, de documenten niet te reproduceren of voor enige derde toegankelijk te maken.

Kennelijke drukfouten, rekenfouten, tikfouten en berekeningsfouten zijn voor Festo niet bindend en resulteren voor de klant niet in een recht op schadevergoeding. De tekeningen uit onze catalogi hebben geen bindend karakter en zijn uitsluitend informatief. De voortdurende verbeteringen die wij aan ons materiaal aanbrengen, hebben onvermijdelijk ook gevolgen voor de afmetingen. Wij kunnen ons dan ook niet ertoe verplichten om de vermelde afmetingen na te leven.

Voor zover wij voor bepaalde producten documentatie (vb. handboeken) ter beschikking stellen, kan de klant deze gratis downloaden op onze homepage, www.festo.com. Gedrukte exemplaren van die documentatie kunnen we, mits een afzonderlijke bestelling tegen betaling, ter beschikking stellen van de klant.

Toezeggingen van onze technische en commerciële adviseurs of bedienden zijn pas bindend indien ze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen en betaling

De prijzen gelden af levering fabriek of magazijn van Festo. De vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijk geldende belasting op de toegevoegde waarde.

Kosten voor transport en verpakking zijn ten laste van de klant.

Voor standaard leveringen van componenten met een bestelwaarde groter dan 300€, excl. BTW, neemt Festo de kosten voor transport en verpakking voor zich.

De verpakkingen die Festo gebruikt, stroken met de ecologische vereisten inzake reglementaire en onschadelijke verwerking. Voor zover de besteller verpakkingen van Festo ontvangt, bevestigt hij , door de aanvaarding van de goederen, dat hij deze verpakkingen in overeenstemming met de regels ter zake zal verwerken en verplicht hij zich ertoe om zich van de verpakkingen te ontdoen mits naleving van de bepalingen uit het reglement op de verpakkingen. Wij hebben te allen tijde het recht om ons – na een voorafgaande aanmelding – bij de besteller ter plaatse ervan te vergewissen of die verplichting wordt nageleefd.

Als de besteller geen eigen verwerking conform bovenstaande regeling wenst, moet hij dit dadelijk na inontvangstneming van de goederen aan Festo op aantoonbare wijze meedelen. In dit geval biedt Festo aan de besteller de mogelijkheid om die verpakking, in overeenstemming met het reglement inzake verpakkingen, naar Festo terug te sturen. Hij moet dan echter de kosten voor het retourtransport betalen.

Festo behoudt zich het recht om prijsaanpassingen door te voeren indien de basis, waarop de prijzen worden berekend, wijzigt.

Voor bestellingen , met een bestelwaarde kleiner dan 50,00 €, wordt een administratiekost van 10,00 € aangerekend bovenop de transportkost.

Leveringen van standaardmateriaal moeten contant betaald worden. Elke rekening die op haar vervaldag onbetaald is gebleven, wordt van rechtswege vermeerderd met een nalatigheidsinterest van 1,5 % per maand, te tellen vanaf de vervaldag, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.

Bij betalingsachterstand verplicht de koper zich ook ertoe naast het kapitaal, de nalatigheidsinterest van 1,5 % per maand en de eventuele gerechtskosten eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het bedrag van de factuur te betalen.

Op verzoek kunnen onze technici instaan voor de ingebruikname van onze toestellen. Kosten voor ingebruikname, montage en herstellingen zitten niet in onze prijzen vervat en worden netto verrekend.

4. Leveringstermijnen

De leveringstermijn begint te lopen op de datum van de opdrachtbevestiging. Dit geldt evenwel alleen als op dat ogenblik alle technische en commerciële details opgehelderd zijn. De klant is ertoe verplicht om alle randvoorwaarden te creëren die noodzakelijk zijn om de opdracht tijdig te kunnen uitvoeren. De leveringstermijn geldt als nageleefd indien het te leveren voorwerp op de leveringsdatum de fabriek van Festo verlaten heeft of indien op dat ogenblik aan de klant is meegedeeld dat het voorwerp klaar staat voor verzending.

De leveringstermijnen die in al onze verkoop- en communicatie-instrumenten (zoals o.a. productcatalogi, prijscatalogi, offertes, enz.) met behulp van een indeling in categorieën gedocumenteerd zijn als standaard leveringstermijnen, zijn uitsluitend richtwaarden die op onze praktijkervaring gebaseerd zijn. De in de verschillende categorieën vermelde standaard leveringstermijnen worden in geen geval gegarandeerd of toegezegd. Niet-naleving ervan houdt in een individueel geval niet automatisch een ingebrekestelling in en rechtvaardigt evenmin een klacht of zelfs nog maar een vergoeding voor geleden schade van welk type ook.

Festo heeft het recht om gebruik te maken van gedeeltelijke en vervroegde leveringen.

De leveringstermijn wordt met een overeenkomstige periode verlengd indien er hindernissen opduiken die het gevolg zijn van overmacht. Hiertoe behoren ook maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en uitsluiting. Dit geldt ook wanneer er zich onvoorziene hindernissen en omstandigheden hebben voorgedaan bij een onderleverancier.

De naleving van de leveringstermijn veronderstelt dat de klant zijn contractuele verplichtingen nakomt.

Voor de hierboven genoemde omstandigheden kan Festo dan ook niet aansprakelijk worden gesteld als zij in de loop van een reeds bestaande vertraging ontstaan.

Indien de verzending op verzoek van de klant wordt vertraagd, hebben wij na een aangepaste termijn het recht om anders over het te leveren voorwerp te beschikken, de klant binnen een overeenkomstig langere termijn te beleveren en de ontstane opslagkosten aan te rekenen.

5. Overdracht van risico’s / Retourzendingen

De levering gebeurt in elk geval op risico van de klant. Het risico wordt overgedragen naar de klant op het ogenblik dat het materiaal klaar is voor verzending, ongeacht wie het transport ten laste neemt.

Op verzoek van de klant sluit Festo vóór de zending en op diens kosten een verzekering tegen breuk, transport-, brand- en waterschade of tegen andere verzekerbare risico’s af.

Retourzendingen worden door ons niet aanvaard zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Als de retourzending het resultaat is van een vergissing van de klant, hebben wij het recht om de kosten, die hieruit resulteren, te factureren. Voor de controle, het herconditioneren en herstockeren wordt 25 % van de nettowaarde in mindering gebracht. Bij retourzendingen, die niet zonder verzendingskosten mogelijk zijn, draagt de klant de verzendingskosten. De klant draagt eveneens het risico van verzending. Het materiaal kan uitsluitend worden teruggenomen indien het in nieuwe toestand bij ons binnenkomt en indien het geschikt is om opnieuw verkocht te worden.

6. Voorbehoud van eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven, tot op het ogenblik van volledige betaling van alle bestaande vorderingen, onze eigendom en wel ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

Een aanspraak op ons recht van eigendomsvoorbehoud kan niet als een annulatie van het contract beschouwd worden. Naast het recht op teruggave van onze eigendom hebben wij immers ook rechten die uit de koopovereenkomst resulteren, in het bijzonder het recht op schadevergoeding en het recht op vergoeding van winstderving.

De klant heeft op herroepbare wijze het recht om de geleverde goederen door te verkopen in het kader van een reglementaire commerciële activiteit. De klant staat ons alle vorderingen die voor hem uit de doorverkoop resulteren, én de aanverwante rechten af voor een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de voorbehouden goederen. De klant is op ons verzoek verplicht om ons op de hoogte te brengen van de afstand aan derden met het oog op betaling en om ons de inlichtingen te verstrekken die wij nodig hebben om onze rechten te kunnen laten gelden en de nodige documenten te overhandigen.

De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen te bewerken, te transformeren en met andere goederen te verbinden. Wij worden onmiddellijk eigenaar van het verwerkte of getransformeerde goed voor dat gedeelte dat in overeenstemming is met de waarde van de levering. Het verwerkte of getransformeerde goed geldt als voorbehouden goed.

Bij verbinding met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, hebben wij ook voor het nieuwe goed een proportioneel mede-eigendomsrecht, waarbij die proportionaliteit het gevolg is van de verhouding tussen de waarde van het verwerkte, getransformeerde of verbonden voorbehouden goed ten opzichte van de waarde van het nieuwe goed. Het aan ons afgestane deel van de vordering heeft voorrang op de overige vorderingen.

Als ons voorbehouden goed door de klant gemonteerd wordt op een machine, staat de klant ook zijn vordering af waarop hij als vergoeding voor de montage recht heeft, en wel met alle nevenrechten en zonder dat hiervoor enige bijzondere verklaring noodzakelijk is.

Bij het bepalen van de hoogte van de afgestane vordering zal de bovenstaande paragraaf op overeenkomstige wijze van toepassing zijn.

Wij verplichten ons ertoe om de zekerheden waarop wij recht hebben, vrij te geven vanaf het ogenblik dat alle openstaande bedragen, vermeerderd met eventuele intresten en strafbedinging, vereffend zijn.

De klant heeft niet het recht om op enige andere wijze over de voorbehouden goederen te beschikken, in het bijzonder niet voor een verpanding of voor een fiduciaire eigendomsoverdracht. Bij pandbeslag, beslaglegging of andere beschikkingen door derden is de klant ertoe verplicht om erop te wijzen dat de goederen eigendom zijn van Festo. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vermindering van de rechten op voorwaarden die tot onze eigendom behoren.

Bij een gedrag van de klant dat in strijd is met het contract, in het bijzonder bij achterstallige betaling, wordt de resterende schuld onmiddellijk integraal betaalbaar. In die gevallen hebben wij het recht om de teruggave van de goederen te vragen en deze bij de klant af te halen. De klant heeft dan geen recht om de goederen in zijn bezit te houden.

7. Gebruik van software

Voor software van Festo van welk type ook en voor de bijbehorende documentatie ontvangt de klant tegen betaling een niet exclusief, niet overdraagbaar en in de tijd onbegrensd gebruiksrecht voor een bepaald resp. in een individueel geval vast te leggen hardwareproduct. Festo blijft houder van het auteursrecht en van alle andere commerciële rechten van bescherming. Het recht om reproducties te maken, wordt uitsluitend verstrekt met het oog op het veiligstellen van de gegevens. Verwijzingen naar het auteursrecht mogen niet verwijderd worden.

De firma Festo levert voor haar software gedrukte gebruiksaanwijzingen voor het installeren en de ingebruikneming met de nodige tips inzake veiligheid. Alle verdere documentatie wordt uitsluitend in de vorm van softwaregegevens met online-hulp meegeleverd. Als er nadien nieuwe software-releases worden geleverd, worden ook de overeenkomstige online-documentaties overgemaakt.

Voor een overdracht aan derden is in elk geval onze toestemming vereist. Bij afstand van de software met het oog op doorverkoop moet gegarandeerd zijn dat de derde met deze voorwaarden instemt. Aanpassingen zijn niet toegestaan.

In geval van schending van deze bepalingen moet de besteller per schending een contractuele straf betalen die gelijk is aan 10 maal de waarde van de opdracht. Die contractuele straf moet in mindering gebracht worden van een eventuele vordering tot schadevergoeding. De software en de bijbehorende documentatie moeten onmiddellijk teruggegeven worden.

De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op software die voor een specifieke klant werd ontwikkeld op basis van een lastenboek dat door de klant ter beschikking is gesteld.

Die software die in het kader van een contractueel vastgelegde complete sturing is ontwikkeld, is door Festo met behulp van modulaire softwarebouwstenen, die door Festo voor een groot aantal toepassingen zijn gecreëerd (standaard softwaremodules), voor een bepaalde klant samengesteld en aan de contractueel gevraagde prestaties aangepast (specifieke toepassing van de klant). De bovenstaande voorwaarden zijn evenmin van toepassing op leersoftware die voor een specifieke klant is ontwikkeld.

Op het ogenblik waarop de klant zijn specifieke toepassingsprogramma volledig heeft betaald, draagt Festo het exclusieve, in ruimte en tijd onbeperkte gebruiksrecht over aan de klant, zonder dat de klant enig recht van welke aard ook kan ontlenen aan de individuele standaard softwaremodules die aan de basis van de specifieke toepassing liggen. Festo behoudt, onverminderd deze bepalingen, het recht om in het kader van andere opdrachten van andere klanten aan de hand van deze ontwikkeling andere specifieke software-oplossingen uit te werken en aan te bieden. Festo houdt met het oog op bedrijfsinterne doeleinden in elk geval een eenvoudig gebruiksrecht voor de specifieke oplossing van de klant.

8. Vorderingen op basis van gebreken

Voor materiële en juridische gebreken biedt Festo met uitzondering van andere vorderingen – onverminderd de regelingen uit punt 10 van deze voorwaarden – volgende garanties :

Materiële gebreken:

Alle onderdelen die gebrekkig blijken te zijn ten gevolge een omstandigheid die zich vóór de overdracht van het risico heeft voorgedaan, moeten door Festo, naar eigen keuze, hersteld of door intacte onderdelen kosteloos vervangen worden. Dit geldt niet voor onderdelen die aan slijtage blootgesteld zijn.

Voor de software van Festo staan wij garant voor de correcte reproductie. Software van Festo kan op de door Festo gespecificeerde hardwareproducten gebruikt worden. De garantie wordt nagekomen door de levering van vervangmateriaal. Er wordt overigens geen garantie geboden dat de software en de datastructuur vrij zijn van fouten, tenzij ter zake andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Bij software die voor een specifieke klant is ontwikkeld, garandeert Festo dat deze beantwoordt aan de functies en prestaties die in het lastenboek, de opdrachtbevestiging, de documentatie of de gemeenschappelijk vastgelegde beschrijvingen van het werk / het proces zijn vastgelegd. Festo geeft geen garantie dat de programma’s geen fouten zullen bevatten bij hun gebruik in alle toepassingen die door de klant voorzien zijn. Dit geldt in het bijzonder voor toepassingen, die Festo op het ogenblik van de aanmaak / afname niet bekend waren of niet getest werden.

Als er zichtbare fouten worden vastgesteld, moeten deze onverwijld, maar uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk gemeld worden. Verborgen gebreken moeten bij ontdekking onmiddellijk aan Festo worden meegedeeld en uiterlijk na 8 dagen schriftelijk worden bevestigd.

Als de klacht gerechtvaardigd is, dragen wij de kosten voor het reserveonderdeel, de verzending en de redelijke kosten voor demontage en montage, voor zover dit voor Festo geen buitensporige belasting inhoudt.

De klant moet ons de tijd en de gelegenheid bieden die noodzakelijk zijn om het onderdeel bij te werken of te vervangen. Alleen als de veiligheid van de gebruikers in dringende gevallen in gevaar is of als grote schade moet worden afgewend, heeft de klant het recht om het mankement mits voorafgaande toestemming van Festo zelf te herstellen of door derden te laten herstellen en van ons betaling van de noodzakelijke kosten te vragen. Dit geldt ook wanneer wij vertraging bij het wegwerken van het mankement hebben opgelopen. Indien de klant of een derde op ondeskundige wijze een bijwerking uitvoert, kan Festo niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die hieruit resulteren.

De klant heeft in het kader van de wettelijke voorschriften het recht om het contract op te zeggen als Festo- rekening houdend met de bij wet voorziene uitzonderingen, namelijk wanneer Festo de herstelling weigert, ze niet kan uitvoeren of ze voor de klant onredelijk is -de redelijke termijn die aan haar is gegeven om een materieel gebrek bij te werken of om vervangend materiaal te leveren, vruchteloos laat verstrijken. Als het om een onbelangrijk mankement gaat, heeft de klant uitsluitend recht op een prijsvermindering, ook weer op voorwaarde dat Festo de redelijke termijn die aan haar is gegeven om een materieel gebrek bij te werken of om vervangend materiaal te leveren, vruchteloos laat verstrijken. Anders is het recht op prijsvermindering uitgesloten.

De andere vorderingen zullen worden bepaald op basis van punt 10 van deze bepalingen.

Wij kunnen overigens ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die om volgende redenen is ontstaan: onaangepast of ondeskundig gebruik resp. opslaan, foutieve montage door de klant of door derden, eigenhandige herstellingspogingen en aanpassingen, natuurlijke slijtage, foutieve of nalatige behandeling, chemische invloeden, elektrische invloeden, enz. waarop wij geen invloed hebben, en onreglementair gebruik en niet-naleving van onze gebruiksaanwijzingen en bladen uit catalogi, in het bijzonder wat betreft de gebruiksvoorwaarden van onze cilinders (smeervoorschriften). De garantie vervalt bovendien als de klant of een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo en zonder enige andere autorisatie (vertraging van Festo bij het wegwerken van een mankement) aanpassingen aan de sturing / software heeft uitgevoerd, ook al treedt de fout op in een onderdeel waaraan geen wijzigingen zijn aangebracht.

Juridische gebreken:

Als het gebruik van het geleverde voorwerp in het binnenland aanleiding geeft tot een schending van commerciële rechten van bescherming of auteursrechten, zal Festo de klant op haar kosten principieel het recht verschaffen om het voorwerp te blijven gebruiken of zal zij het geleverde voorwerp op voor de klant aanvaardbare wijze zo aanpassen dat de rechten van bescherming niet meer geschonden worden.

Als dit onmogelijk is tegen economisch aanvaardbare voorwaarden of binnen aanvaardbare termijnen, heeft de klant het recht om het contract te annuleren. Onder de genoemde voorwaarden heeft ook Festo het recht om het contract te annuleren.

Bovendien zal Festo de klant vrijwaren van onbetwiste vorderingen of vorderingen overeenkomstig wettelijke bepalingen van de betrokken houders van de rechten van bescherming.

De hierboven genoemde verplichtingen van Festo hebben onverminderd de regelingen uit punt 10 van deze voorwaarden bij een schending van de rechten van bescherming of de auteursrechten afsluitend karakter. Die verplichtingen bestaan slechts wanneer de klant Festo onverwijld op de hoogte brengt van de schendingen van rechten van bescherming of van het auteursrecht die derden hebben laten gelden, wanneer de klant Festo op adequate wijze steunt bij het afweren van de vorderingen resp. wanneer de klant Festo de mogelijkheid biedt om aanpassingen uit te voeren, wanneer Festo over alle verweermiddelen, inclusief een schikking buiten de rechtbank, kan beschikken, wanneer het juridische gebrek niet het gevolg is van een instructie van de klant en wanneer de schending van het recht niet is veroorzaakt door het feit dat de klant het geleverde voorwerp eigenhandig heeft aangepast of op een contractueel voorziene wijze heeft gebruikt.

9. Onmogelijkheid, verzuim

Als van onze zijde sprake is van vertraging van de prestatie in de zin van punt 4, als de klant ons een redelijke bijkomende termijn toestaat en als die bijkomende termijn niet wordt nageleefd, heeft de klant in het kader van de wettelijke voorschriften het recht om het contract te annuleren. Als er door de fout van de klant vertraging optreedt bij de aanvaarding, blijft hij verplicht om zijn tegenprestatie te leveren.

Als de klant schade lijdt omwille van een vertraging die door ons is veroorzaakt, heeft hij het recht een schadevergoeding te vorderen.

Deze bedraagt voor elke volle week vertraging 0,5 %, maar hoogstens 5 % van de waarde van het deel van de totale levering, die door de vertraging niet tijdig of niet volgens de overeenkomst kan worden ingezet.

De andere vorderingen uit hoofde van vertraging bij de levering zullen uitsluitend worden bepaald aan de hand van punt 10 van deze voorwaarden.

10. Aansprakelijkheid

Als de klant het geleverde voorwerp niet op de contractueel voorziene wijze kan gebruiken omwille van het niet of slecht uitvoeren van voorstellen of adviezen die voor of na het sluiten van het contract zijn geformuleerd, of omwille van de schending van andere contractuele nevenverplichtingen, in het bijzonder de instructies voor het bedienen en onderhouden van het geleverde voorwerp, gelden de regelingen uit punt 8 en punt 10, paragraaf 2 en 3, op overeenkomstige wijze en wel onverminderd de andere vorderingen van de klant.

Voor schade die niet aan het geleverde voorwerp zelf is opgetreden, kan Festo – om welke rechtsgrond dan ook – alleen maar aansprakelijk worden gesteld bij opzettelijke handelingen, bij zware nalatigheid van de instanties of leidinggevende bedienden, bij lichamelijk letsel door opzettelijke schuld, bij mankementen die Festo op bedrieglijke wijze verzwegen heeft of waarvan Festo heeft gegarandeerd dat ze zich niet zouden voordoen, evenals bij mankementen aan het geleverde voorwerp, voor zover Festo in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijk zou zijn voor lichamelijk letsel of materiële schade aan voor privé-doeleinden gebruikte voorwerpen.

In geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is Festo ook aansprakelijk bij zware nalatigheid van niet-leidinggevende medewerkers. Bij lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch is voor het contract en die redelijkerwijs kan worden voorzien.

Andere vorderingen zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, voor zover deze bekend zijn of mits redelijke zorgvuldigheid opgemerkt hadden kunnen worden, wordt niet getroffen door de uitzonderingen op de aansprakelijkheid, tenzij wij uitdrukkelijk of impliciet op de mogelijkheid van een dergelijk verborgen gebrek hebben gewezen resp. hierover hebben geïnformeerd.

11. Verjaring

Alle vorderingen van de klant verjaren, ongeacht de rechtsgrond, 12 maand na de levering resp. afname.

12. Geheimhouding

De klant is verplicht om alle informatie, knowhow en andere zakelijke geheimen die verband houden met de uitvoering van de respectieve opdracht streng vertrouwelijk te behandelen en om zonder uitdrukkelijke toestemming van Festo geen informatie, documenten, documentatie, tekeningen, schetsen of andere documenten aan derden door te geven of op enige wijze toegankelijk te maken. Ook Festo behandelt de documenten van de klant vertrouwelijk.

13. Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting zullen alleen de bevoegde rechtbanken te Brussel bevoegd zijn.

14. Toepasselijk recht

De contractuele relaties tussen bovenvernoemde partijen zijn onderworpen aan het Belgische recht.