Изцяло автоматично извличане на ДНК

Подготовка на лабораторни проби с робота

При култивирането на растения в лабораторията ежедневно се изследват безброй ДНК проби. Растениевъдите са изправени пред техническото предизвикателство да тестват ДНК бързо и въпреки това без грешки. Едно автоматизирано устройство, което подпомага подготовката на пробите за анализ в лабораторията.

В програмите за култивиране на растения микробиологично се изследва ДНК на тъканите от листа и семена, за да се определят свойства като устойчивост на болести или витаминно съдържание. Анализът трябва да бъде извършен бързо и много прецизно. Изключително важно е резултатите да не съдържат грешки и да могат да бъдат възпроизведени. За тази цел лабораториите извършват едни и същи тестове многократно един след друг. Също така трябва да може да се проследи, кои анализи вече са били извършени. Друг ключов критерий е проследимостта на пробите: трябва да е ясно по всяко време, за коя точно проба става въпрос, за да се избегне объркване.

Автоматизирана подготовка на ДНК проби

Автоматизираните системи вече могат да подпомагат почти целия процес на анализиране – от идентифицирането и събирането на пробите до подготовката и самите тестове. Това освобождава служителите на лабораторията от монотонни, повтарящи се дейности и му предоставя повече време за по-взискателни задачи. В същото време анализът е по-бърз, а качеството на резултатите се повишава.

Важна стъпка в процеса на анализ е отстраняването на примесите от ДНК. В автоматизираната лаборатория тази задача се изпълнява от робот за екстрахиране на ДНК. За тази цел той използва специален химически продукт за екстракция, който съдържа магнитни частици. Тези частици свързват нуклеиновите киселини, от които е съставена ДНК. След това примесите се отстраняват с вода и ДНК е готова за следващите молекулярно-биологични анализи.

Festo: Лабораторна автоматизация

Роботът за екстрахиране в действие

За процеса на пречистване ДНК пробите се поставят в т.нар. Deepwell планки, които са специално предназначени за съхранение на лабораторни проби. Под планките са разположени осем постоянни магнита. Роботът за екстрахиране въвежда химикалите за екстракция в планките с помощта на 96-кратна пипетираща глава – устройство с отделни пипети, които дозират течност едновременно. Магнитните блокове свързват магнитните частици в течността на дъното на Deepwell планките. По този начин те могат лесно да бъдат отделени от ДНК. След това се почиства с вода и е на разположение за по-нататъшни тестове.

По време на процеса на екстрахиране роботът трябва да работи много прецизно. Той трябва да позиционира надеждно пипетиращата глава, за да напълни течността точно в планките. Управленията, моторите и електрическите оси на Festo гарантират, че пипетиращата глава може да работи бързо и с точност до милиметър. Подобни решения за лабораторна автоматизация ще се използват все по-често в лабораториите в бъдеще, за да се запази конкурентоспособността на култивирането на растения.

Преглед