Безконтактно претегляне

Плаваща претегляща везна със свръхпроводимост

Процесите с висока степен на чистота и стерилност стават все по-важни за промишленото производство, особено в медицинската и фармацевтичната промишленост. Повърхностите в чистите помещения трябва да са затворени, лесни за почистване и ефективни за дезинфекция. Новата концепция със свръхпроводникова технология сега позволява безконтактно и прецизно претегляне и измерване.

Не е лесно да се поддържа производство в лаборатория без микроорганизми и замърсявания. Особено проблематично в този случай е използваното работно оборудване, например епруветки, блюда на Петри или дори измервателни средства като везни. Те се внасят в защитеното работно пространство отвън и могат да внесат микроорганизми. Ако бъдат поставяни върху работната повърхност, под тях се образуват пълзящи пролуки, които е трудно да се поддържат чисти.

Плаваща претегляща везна

Посредством използване на базирана на магнитното поле плаваща техника – например със свръхпроводникова технология – тези ограничения могат да бъдат заобиколени в бъдеще. Една от възможностите се демонстрира от концепцията SupraSensor на Festo. Тя демонстрира функцията на безконтактна везна, която би могла да бъде използвана например в ламинарни боксове за биологичен или химичен анализ.

Ядрото на приложението е криостат със свръхпроводник, който е здраво монтиран върху прецизна везна под работната повърхност. Над повърхността плава претегляща везна с постоянен магнит от долната страна, който е свързан безконтактно със свръхпроводника, а оттам и с везната. Това е възможно благодарение на специалното свойство на свръхпроводниците, които могат да фиксират магнити плаващи на определено разстояние, когато бъдат охладени до определена температура.

SupraSensor: плаваща претегляща везна

Плаваща претегляща везна: лесно почистване в лабораторна среда

Лесна за почистване лабораторна среда

Пренесена в лабораторна среда, повърхността на работното място остава без дразнещи надстройки и може да бъде почиствана ефективно и лесно. Само претеглящата везна плава над плота на масата. Ако не е необходима, може да бъде отстранена и цялото работно пространство е на ваше разположение.

Освен чистото измерване и претегляне, технологията предлага широк спектър от други възможности, като аналитично определяне на плътността или вискозитета, прецизно дозиране или наблюдение на реактивни или биологични процеси.

В същото време приложението със свръхпроводници е много здраво и стабилно както в пространствено, така и във времево отношение: присъщата на материала плаваща функция, не изисква никаква техника на регулиране и остава в действие за дълго време, дори при прекъсване на електрозахранването.

Преглед