Прецизност и точност при боравене с течности

Прецизност и точност при боравене с течности

Част 2: Как да оценим и оптимизираме работата при боравене с течности в дълбочина

Ключов процес в лабораторната автоматизация е боравенето с течности и проби. Обективната оценка на работата, както и оптимизацията на автоматизираните системи за манипулиране с течности, е изключително важна както за лабораторните техници, така и за производителите на технологии за манипулиране с течности.

В първата част на статията е обяснена разликата между параметрите за ефективност прецизност и точност и тяхното значение. Във втората част тези два показателя за ефективност са разгледани по-подробно.

Експертен режим: оценка на прецизността и точността на измеренията в рамките на хода, между ходовете и от накрайник до накрайник

За да е възможно бързо и ефективно идентифициране на източниците на грешки, производителите и операторите на системи за манипулиране с течности се нуждаят от още по-систематична и диференцирана оценка на параметрите за ефективност.

Това може да се постигне посредством разделяне на манипулирането с течности, напр. върху микроплаки, на следните основни процеси:

Три възможни подмножества

Три възможни подмножества на набор от данни, включващ измервания L × M × N:

1) Каналът за дозиране извежда серия от N аликвотни части за експерименти в рамките на хода.

2) Каналът за дозиране дозира M серии от N отделни обеми течности на серия за оценка на ефективността между сериите.

3) L каналите за дозиране, всеки от които дозира поток от N индивидуални обема течности за експерименти от накрайник до накрайник.

Характеризирането на ефективността на дозиране в рамките на четирите нива (1) В рамките на хода, (2) Между ходовете, (3) От накрайник до накрайник и (4) От зареждане до зареждане позволява систематичен, подробен и най-вече диференциран анализ на прецизността, точността и възможните източници на грешки. (1) Измервания в рамките на хода предоставят преди всичко информация за основната прецизност и точност на един дозиращ канал на устройство за манипулиране с течности, което дозира аликвотни части в непрекъснат ход. От този анализ се изключват грешките, допуснати при паузи или използване на различни накрайници. (2) Измерванията между сериите разкриват грешките, дължащи се на ефекта на времето за пауза, и оценяват възпроизводимостта или стабилността на системата. Времето за забавяне между всеки два хода за целите на характеризирането може да се регулира в зависимост от очакваното време за пауза на съответното приложение, като варира от няколко секунди до часове или дни. (3) Измервания "от накрайник до накрайник" оценяват източниците на грешки, дължащи се на отклонения в канала за дозиране (напр. различни патрони, отклонения на дюзите, отклонения на маркучите, различни нива на налягане за различните канали за дозиране и т.н.). (4) Измервания от зареждане до зареждане оценяват източниците на грешка, дължащи се на операциите по зареждане, като се използва например патрон или накрайник за еднократна употреба.

Характеризирането в рамките на четирите нива на ефективността на дозиране позволява диференциран анализ на прецизността и точността.

Характеризирането в рамките на четирите нива на ефективността на дозиране позволява диференциран анализ на прецизността и точността.

Интересни статии

Преглед