Професии в преход: работници с очила Hololens

Професии в преход – квалифицирани работници

Промяна: Индустрия 4.0 ще доведе до промени в работната среда в сферата на индустрията, а оттам и в свързаните с нея професии. Много неща, които преди 10 или 15 години изглеждаха немислими, днес вече са реалност или са обект на Индустрия 4.0. Но какво влияние ще има това върху служителите? Този път в тази последователност: работници / квалифицирани работници.

Работникът познава "своята" машина – всяко бръмчене, всяко скърцане, всяко скрибуцане и мигане. Ако нещо се промени, веднага се правят корекции или се уведомява поддръжката. Работните процеси често са едни и същи от години. Дори и най-малките отклонения от обичайните събития на машината могат да бъдат индикация, че нещо не е наред – например, че даден компонент на машината се е разхлабил или е счупен, или че има дефект в качеството на предходна стъпка от обработката и поради това някои допуски не са правилни. Операторът познава всяка манипулация на машината си. Това също може да доведе до монотонност. Безопасността е централна тема, тъй като голямата сложност на машините ги прави все по-непрегледни и често крие източници на опасност. Ако има промени в производството – например преминаване към нов продукт – най-често е необходимо работникът да бъде преквалифициран. Нова задача – ново ноу-хау.

Промяната е част от ежедневието. Променящите се фабрики на бъдещето изискват постоянно развиващи се умения и способности на служителите. Ето защо новата добродетел в професионалното обучение в промишлеността се нарича "взаимозаменяемост" – т.е. желание и способност за промяна. Това е от решаващо значение за личния успех на всеки отделен работник, но и за успеха на цялата компания. Затова образованието и обучението на бъдещите квалифицирани работници ще трябва да се съсредоточи повече върху методите и уменията, нагласите и поведението – компетентности, които помагат на служителите да намерят своя път в сложни и бързо променящи се ситуации. При липсата на точно определени производствени процеси, предимство за оператора е поне елементарното разбиране на взаимовръзките и процесите на машината. Тъй като в силно свързаното в мрежа производство малките причини често имат голям ефект. Хората и машините са във все по-близко сътрудничество в най-тесни пространства. Класическите защитни огради обаче до голяма степен ще отсъстват в Индустрия 4.0, тъй като те възпрепятстват гъвкавостта. Ще се появят нови, интелигентни предпазни системи и интерфейси. Ключова дума: управление на системата чрез мисълта. Изследванията в тази област вече са доста напреднали – вече съществуват модели на системи.

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти "Тенденции в квалификацията" на Festo Didactic 1.2017
  2. Изображения: Fotolia/iStock
Преглед