Откриване на течове с помощта на ултразвуков детектор: разкриване на възможности за икономии на сгъстен въздух и намаляване на оперативните разходи.

Въздухът е пари

Намалете оперативните разходи с услугите за пестене на енергия на Festo

Мощното управление на енергията повишава степента на ефективност на пневматичните системи и компоненти. Той предпазва от постепенна загуба на сгъстен въздух и постоянно повишава производителността посредством интегриране на нови технически разработки. Точните анализи са в основата на намаляването на енергийните разходи.

Сгъстеният въздух е един от най-важните енергоносители в промишлеността. Само в Германия се използват около 62 000 системи за сгъстен въздух. Не рядко системите се инсталират без наблюдение и контрол – истински недостатък, тъй като 79 % от разходите за сгъстен въздух се падат само на разходите за предоставяне и подготовка на електрическа енергия. Дори ако компресорите, разпределителните системи и пневматичните задвижвания са правилно оразмерени, течовете често водят до загуби до 600 l/min. Може би си мислите, че това е само въздух. Но дори намаляването на загубите на сгъстен въздух със 100 l/min спестява до 1000 евро годишно.

Големият потенциал за спестяване обаче често остава неизползван, тъй като познанията за възможностите за спестяване не са широко разпространени. В много случаи липсва и техническо оборудване за идентифициране на източниците на загуби. Често недостатъчните времеви ресурси и неясните отговорности в ежедневната работа блокират прилагането на енергоспестяващи мерки. Точно на това място започват услугите за пестене на енергия на Festo. Те помагат да се контролира и оптимизира консумацията на сгъстен въздух с прости средства. Винаги се започва със задълбочена инвентаризация и анализ на цялата система за сгъстен въздух, като се откриват всички слаби места, от компресора до приложенията.


Намаляване на енергийните разходи
При оптимално управление на течовете източниците на разходи нямат шанс. Всеки отстранен теч незабавно намалява разходите за сгъстен въздух. Според проучване на Fraunhofer Instituts ISI ("Системи за сгъстен въздух в Европейския съюз", 2000 г.) само отстраняването на течовете предлага около 42 % от общия потенциал за спестяване. Като част от ефективното управление на течовете специалистът използва ултразвуков детектор, за да провери системата за сгъстен въздух за не херметични места и да регистрира всяко от тях с всички технически данни, като например необходимите резервни части. Тази документация служи като генерален план за възможни икономии. Той ясно показва всички необходими мерки за ремонт и сравнява постоянните икономии с краткосрочните разходи за ремонти.

Оптимизиране на консумацията на сгъстен въздух

Все повече компании използват точните данни за консумацията на сгъстен въздух като основен критерий за избор на нови системи. Със задълбочен анализ на консумацията на сгъстен въздух те спестяват до 50% в сравнение с конвенционалните методи. Анализът на консумацията на сгъстен въздух определя точното потребление на системата преди въвеждане в експлоатация – по време на работа и при престой на машината. По този начин се осигурява оптимално оразмеряване на захранването със сгъстен въздух и се изключва срив на мрежата за сгъстен въздух поради претоварване. Особено важно: Анализът на консумацията на сгъстен въздух предотвратява ненужните разходи за прекалено голяма и следователно твърде скъпа мрежа за сгъстен въздух още от самото начало.

Увеличаване на експлоатационния живот

Оптималното качество на сгъстения въздух осигурява дълъг живот на пневматичните системи и намалява трайно оперативните разходи. Това е така, защото превишаването или спадането под минимума на качеството на сгъстения въздух, например поради наличие на масло, вода или частици мръсотия, има отрицателен ефект върху експлоатационния живот на пневматичните компоненти. В резултат на това се увеличават разходите за енергия и оперативните разходи. Анализът на качеството на сгъстения въздух от услугите за пестене на енергия на Festo измерва съдържанието на остатъчно масло и точката на оросяване под налягане, идентифицира слабите места и разработва предложения за подобрение, като например смяна на филтрите на по-кратки интервали. Оптимизираната сервизна поддръжка постига среден потенциал за икономии от 35 %.

Спестяване на сгъстен въздух

В идеалния случай мерките за икономии започват още при източника на сгъстен въздух − компресорите. Енергийният анализ на производството на сгъстен въздух предоставя подробни профили на потреблението на електроенергия и сгъстен въздух за период от 24 часа, както и на нивото на налягането. Подобреното разпределение на времето за работа на компресорите оптимизира степента на тяхното натоварване. Гъвкавите сценарии на приложение временно изключват компресорите, които не са необходими, и разпределят енергийните ресурси особено ефективно. По този начин наличната мощност на компресора се използва оптимално. Измерването на подаваното количество сгъстен въздух по време на престой на машината определя изчислените загуби от течове и по този начин възможните икономии в цялата система за сгъстен въздух.

Ето защо е целесъобразно компаниите да направят видими постепенните енергийни загуби на системите за сгъстен въздух посредством прецизни анализи по време на тяхната експлоатация. Ако резултатите бързо бъдат трансформирани в мерки за оптимизация, ден след ден ще спестявате ценна енергия. Опитните експерти от услугите за пестене на енергия на Festo непрекъснато се сблъскват с това в професионалната си практика и знаят точно, къде да търсят слабите места на системата. Благодарение на техните експертни анализи и мерки за подобрение компаниите ежедневно спестяват пари.

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 2.2010
Преглед