Информация и данни за контакт

Фесто ЕООД

бул. "Христофор Колумб" 9
1592 София,
България

Тел.: +359 (2) 960 0727
+359 (2) 960 0712

Факс: +359 (2) 960 0723
+359 (2) 960 0713

Е-мейл: festo_bg@festo.com
www.festo.bg

Управител:
Геогри Атанасов

ЕИК: BG 831630396