Организатор обучение в отдел “Монтаж” / отдел „Производство“ звено „Специалисти“

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Организатор обучение в отдел “Монтаж” / отдел „Производство“ звено „Специалисти“

 

Описание на длъжността:

 • Отговаря за процеса по обучение и развитие на персонала относно вътрешни и FVP обучения - планира, насрочва, организира и отчита всички вътрешни и FVP обучения;
 • Проследява за своевременното отбелязване на извършените вътрешни и FVP обучения в съответните квалификационни матрици;
 • Поддържа база данни (библиотека) с наличните вътрешни и FVP обучения, проследява за актуализиране на учебното съдържание и наличното на тестове и обратна връзка за проверка на усвоения материал и удовлетвореността на обучаемите;
 • Ежегодно и текущо анализира съвместно със съответните ръководители звена и отдели потребностите от обучение и развитие, като ги подпомага в изготвянето на годишен план за обучение. Оценява бъдещите нужди от обучения и квалификация в производствените отдели на дружеството; предлага и внедрява ефективни процеси по обучение на персонала, като съобразява и адаптира съществуващите програми с промените в стратегията на дружеството;
 • Участва в разработването на нови обучения и подобряване на съществуващите. При необходимост и където е възможно, подготвя и провежда вътрешни обучения като вътрешен обучител.
 • Участва в провеждането и документирането на въвеждащите обучения и обученията на работното място за новопостъпили сътрудници. Съвместно с ръководителите на производствените отдели и отдел „Човешки ресурси и правен“ планира и реализира развитието на квалификацията и кариерното израстване на производствения персонал в дружеството (в това число – участва в планирането и провеждането на изпити за квалификационни степени в производството);
 • Съветва и наставлява ръководителите отдели и звена по отношение на процесите по обучение и квалификация на персонала и въздействието им върху бизнеса. Активно участва в стълб „Обучение и квалификация“, където е стопанин на подпроцес, съгласно целите, задачите и плана за действие на стълба.


Изисквания към кандидатите:

 • Средно техническо или педагогическо оразование; висше образование в посочените сфери или в сферата на психологическата наука ще бъде считано за предимство;
 • Много добро владеене на немски език и/или английски език (минимум ниво В1);
 • Отлична компютърна грамотност – MSOffice;
 • Практическият опит на подобна позиция или в сходен тип производство ще се счита за предимство;
 • Инициативност, организираност, способност за работа в екип и сътрудничество с всички йерархични нива на дадена организация.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 14 август на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com