Организатор група (тим лидер) В отдел „Производство”, звено BG1-PP (Полимерни изделия)

“Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на пневматичната автоматизация германски концерн, обявява вътрешен конкурс за позицията:

 

Организатор група (тим лидер) В отдел „Производство”, звено BG1-PP (Полимерни изделия)


Описание на длъжността:

 • Извършва монтаж на скпрепителни възли.
 • Познава изделията в звеното.
 • Познава и спазва операциите, свързани с дейностите по производство и монтаж на скрепителни възли.
 • Познава и спазва изискванията по EKZ;
 • Разпределя, въз основа на месечния план, съвместно с ръководител звено, работата по работни места на сътрудниците в групата;
 • Обезпечава всички работни места и съоръжения с материали, полуфабрикати и инструменти за изпълнение на поръчките;
 • Следи за спазването на трудовата и технологична дисциплина от сътрудниците в групата и прави предложения за поощрения и санкции при отклонения от регламентите;
 • Следи и отговаря за качеството на изработените изделия;
 • Следи и отговаря за постигането на целевата ефективност в групата;
 • Следи и отговаря за навременната експедиция на произвежданите изделия;
 • Следи и се грижи за наставничеството на новопостъпили сътрудници в звеното с оглед  качеството на извършваната от тях работа, както и обучението им за изпълнение на отделните операции;
 • Следи за състоянието на съоръженията, приспособленията и инструментите в звеното и при необходимост от спешни ремонтни дейности информира прекия си ръководител.Изисквания:

 • Средно образование;
 • Трудов стаж във Фесто: минимум 2 години;
 • Отлична компютърна грамотност: MS Office и SAP;
 • Умения за работа в екип, дисциплинираност, отговорност;
 • Добра способност за убеждаване, както и откритост към нови идеи; • Познания по английски или немски език биха се считали за предимство.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да подадете мотивационно писмо в срок до 14 август 2017 г. на имейл: careersbgproduction@festo.com или лично в отдел BG1-H. 

 

Конкурсът е само за настоящи сътрудници на „Фесто Производство” ЕООД, които отговарят на изискванията и желаят развитие на позиция в производството.

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от ръководител отдел BG1-P, Ръководител звено BG1-PP и специалист УЧР BG1-H, като кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com