Защита на личните данни
Задължение за предоставяне на информация

1. Какви са Вашите права за защита на личните данни


Съгласно Общия Регламент на Европейския съюз за защита на данните (EU-GDPR) всички субекти на данни имат следните права във връзка с обработката на техните лични данни:
  • Право на достъп на основание член 15 от EU-GDPR
  • Право на коригиране на основание член 16 от EU-GDPR
  • Право за заличаване на основание член 17 от EU-GDPR
  • Право на ограничаване на обработката на основание член 18 от EU-GDPR
  • Право на преносимост на данни на основание член 20 от EU-GDPR
  • Право на възражение на основание член 21 от EU-GDPR.

 

Правото на достъп и правото на заличаване са предмет на ограничения, посочени в Българския Закон за защита на личните данните (ЗЗЛД). Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните (член 77 от GDPR), ако смятате, че обработването на личните Ви данни нарушава правните норми.

 

2. Какво трябва да знаете за правото си на възражение

 

• Право на възражение за всеки отделен случай

Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни, обработвани по реда на чл. 6, ал. 1, буква (д) от EU-GDPR (обработка на данни от обществен интерес) и чл. 6, ал.1, буква (е) от EU-GDPR (обработка на данни въз основа на законни интереси) по каквато и да е причина, свързана с конкретното Ви лично положение; това важи и за профилирането, както е определено в чл. 4, ал. 4 от EU-GDPR.


Ако подадете възражение, повече няма да обработваме личните Ви данни, освен ако не можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или ако обработката е необходима за установяване, упражняване или защита на правни претенции.• Право на възражение срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг

В някои случаи можем да обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. По всяко време имате право да се противопоставите личните Ви данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг; това важи и за профилиране, свързано с директния маркетинг. Ако подадете възражение срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг, ние няма да използваме личните Ви данни за тези цели.• Имайте предвид, че Вашето възражение ще се отнася само за бъдеща обработка на данни, което означава, че законосъобразността на всяка обработка, която е извършена до момента, в който се прави възражението, остава незасегната. По-нататъшната обработка на Вашите данни въз основа на други правни цели, като например изпълнение на правни задължения, също остава незасегната.


Можете да подадете възражение във всякакъв формат до:

Фесто ЕООД
бул. “Христофор Колумб” № 9
1592 - гр. София
България
Телефон: +359 (2) 960 07 27
Имейл: festo_bg@festo.com3. Имате ли задължение да предоставите лични данниВ контекста на съвместните ни дейности трябва да ни предоставите личните данни, които изискваме, за да приемем и изпълним съответната дейност и да изпълним свързаните с нея договорни задължения или които сме длъжни да събираме по закон. Без тези данни обикновено няма да можем да сключваме договор с Вас, да изпълняваме задълженията си по договора ни или да Ви предоставяме услугите си.4. Кой получава Вашите данниОтделите на Фесто ЕООД, на които е предоставен достъп до Вашите данни, са отделите, на които е необходим достъп, за да ни дадат възможност да изпълним нашите договорни и юридически задължения (напр. услуги на кол център, обслужване на клиенти, обработка на документи, логистика, поддръжка на ИТ / приложения и т.н.). Доставчиците на услуги и агентите, които работят от наше име, могат също да получат Вашите данни за целите, описани по-горе; с тези трети страни имаме споразумение за запазване на поверителността. Ние също така наемаме изпълнители в различни отдели (като ИТ, човешки ресурси, финанси, продажби и др.).Всички данни, обменяни в нашата група, са обект на обвързващите ни корпоративни правила за защита на данните. Списък на фирмите в нашата група можете да намерите тук: https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htmДанните Ви могат да бъдат прехвърлени и на други страни, за които сте дали изричното си съгласие за споделяне на Вашите данни. Имайте предвид, че е възможно да сте предоставили съгласие директно на Фесто ЕООД или на друг външен посредник.Във връзка с предаването на информация на получатели извън Фесто ЕООД ние сме задължени по договор да запазим поверителността на цялата информация, свързана с клиента, и обратната информация, която ни е станала известна в хода на нашата бизнес дейност. Можем да споделяме само информация, която притежаваме, когато това се изисква от закона, или когато сте предоставили Вашето съгласие за това.


Когато данните се прехвърлят на външни страни в трети държави (извън ЕС), ние ще гарантираме, че тези страни отговарят на същите стандарти като ЕС.За САЩ Европейската комисия реши (в резолюцията си от 12.07.2016 г.), че ЕС-САЩ Регламентите относно защитата за поверителност осигуряват адекватна защита на данните (решение за адекватност, член 45 от GDPR). Допълнителна информация можете да намерите на адрес: https://www.privacyshield.gov.Нашите интернет страници използват съдържание и услуги от други доставчици, които на свой ред могат да използват бисквитки и други активни компоненти. Ако кликнете върху това съдържание, ще изпратим изискваните данни до съответния доставчик (например факта, че сте кликнали върху това съдържание на нашата страница и всяка друга информация, която вече сте предоставили на нашия сайт за тази цел). Нямаме контрол върху начина, по който тези доставчици обработват личните ви данни. Моля, направете справка в интернет страниците на съответните доставчици за информация относно техните политики за обработка на данни.5. Колко време ще се съхраняват вашите данни


Ние ще обработваме и съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на нашите преддоговорни, договорни и правни задължения. Данните, които вече не са необходими за изпълнение на нашите договорни или правни задължения, се заличават редовно, освен ако по-нататъшна обработка е необходима за следните цели:  • Спазване на търговските и данъчните срокове за съхранение, определени в специфичните за държавата и други разпоредби. От нас се изисква да спазваме сроковете за съхранение и документиране, посочени в тези разпоредби.
  • Съхраняване на доказателства в контекста на разпоредбите за сроковете за съхранение.
    Тези срокове могат да продължат до тридесет години; общият давностен срок варира в различните страни.