Ochrana osobních údajů
Povinnost poskytnout údaje

1.      Jaká jsou vaše práva související se zpracováním osobních údajů?

V souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) mají všechny subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR

 • Právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR
 • Právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR
 • Právo vznést námitku podle článku 21 GDPR.

Právo na výmaz osobních údajů podléhá rovněž vnitrostátním předpisům a některé osobní údaje nebude možné po stanovenou dobu vymazat z důvodu povinnosti správců takové osobní údaje archivovat. Dále máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), domníváte-li se, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy (www.uoou.cz).

 

2.      Co potřebujete vědět o svém právu vznést námitku?

 • Právo vznést námitku případ od případu 

Podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů prováděné ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci) a článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů) máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z jakéhokoli důvodu vztahujícího se k vaší konkrétní osobní situaci; toto se týká také profilování na základě těchto ustanovení, jak je definováno v článku 4 bod č. 4 GDPR.
Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud ovšem neprokážeme, že k takovému zpracování existují oprávněné důvody, které by měly přednost před vašimi zájmy, právy i svobodami, nebo je zpracování nutné pro určení, výkon či ochranu právních nároků.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu 

V některých případech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Kdykoli máte právo vznést námitku proti tomu, aby byly vaše osobní údaje použity pro účely přímého marketingu; to se vztahuje i na profilování spojené s aktivitami přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále využívat.

 • Vezměte prosím na vědomí, že vaše námitka se bude vztahovat pouze k budoucímu zpracování osobních údajů, což znamená, že zákonnost jakéhokoli zpracování před vznesením námitky zůstává nedotčena. Další zpracování vašich osobních údajů založené na zákonných důvodech, jako například plnění zákonných povinností, zůstává rovněž nedotčené.

 

 • Svou námitku můžete podat na našem formuláři, který naleznete zde, popř. v jakémkoli formátu na následující adrese:

  Festo, s.r.o.
  Modřanská 543/76
  147 00 Praha 4 
  E-mailová adresa: info_cz@festo.com

 

3.      Máte nějakou povinnost údaje poskytnout?

V rámci našich vzájemných činností nám musíte poskytnout osobní údaje, které požadujeme za účelem provedení příslušné činnosti a splnění s tím spojených smluvních závazků, nebo údaje, které musíme shromažďovat podle příslušných zákonů. Bez těchto údajů s vámi nejsme schopni uzavřít smlouvu, splnit smluvní závazky dané smlouvou, ani vám poskytnout služby.

 

 

4.      Kdo vaše osobní údaje získává? 

Oddělení společnosti Festo, která mají přístup k vašim osobním údajům, jsou oddělení, která k nim vyžadují přístup z důvodu splnění našich smluvních závazků a zákonných povinností (například služby call centra, správa zákaznické databáze, zpracování dokumentů, logistické oddělení, údržba IT a aplikací). Poskytovatelé služeb a zástupci vystupující jménem naší společnosti mohou také získat přístup k vašim osobním údajům za účely vyjmenovanými výše. Na tyto třetí strany se vztahuje povinnost zachovávat důvěrnost svěřených informací, včetně osobních údajů. V různých odděleních pro nás také pracují další subdodavatelé (například v IT, osobním, finančním oddělení, prodeji). 

Veškeré osobní údaje, které sdílíme v rámci naší skupiny, podléhají dodržování závazných pravidel naší společnosti týkajících se ochrany osobních údajů.

Seznam společností v rámci naší skupiny naleznete zde: 
https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm.

Vaše údaje mohou být předány dalším stranám, kterým jste udělili svůj výslovný souhlas se sdílením vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že jste svůj souhlas mohli udělit přímo společnosti Festo nebo jinému externímu zprostředkovateli.

V souvislosti s předáváním informací mimo společnost Festo jsme smluvně zavázáni zachovávat důvěrnost všech informací týkajících se našich zákazníků a zpětné vazby, kterou obdržíme v rámci naší obchodní činnosti. Sdílet můžeme pouze takové informace o vás, jejichž sdílení požaduje zákon nebo k jejichž sdílení jste nám udělili souhlas.

Pokud se údaje předávají externím stranám ve třetích zemích (mimo EU), ujistíme se, že tyto země splňují stejné standardy ochrany, jako země EU.

S ohledem na Spojené státy americké Evropská komise rozhodla (rozhodnutí z 12. 7. 2016), že zásady programu EU-US Privacy Shield poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (rozhodnutí o odpovídající ochraně, čl. 45 GDPR). Více informací naleznete zde: https://www.privacyshield.gov.
Naše internetové stránky využívají obsah a služby jiných poskytovatelů, kteří mohou na oplátku využívat soubory cookies a jiné aktivní komponenty. Pokud na tento obsah kliknete, odešlete tím požadované údaje příslušnému poskytovateli (tedy fakt, že jste klikli na tento obsah na naší stránce a další informace, které jste již poskytli prostřednictvím naší stránky pro tyto účely). Nad tím, jak tito poskytovatelé zpracovávají vaše osobní údaje, nemáme žádnou kontrolu. Pro více informací týkajících se politiky zpracování osobních údajů těchto poskytovatelů navštivte prosím jejich internetové stránky.

 

5.      Jak dlouho se budou vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a archivovat tak dlouho, jak to bude nutné pro plnění našich předsmluvních a smluvních závazků a zákonných povinností. Údaje, které již nejsou potřebné pro plnění našich smluvních a zákonných závazků, pravidelně odstraňujeme, pokud ovšem není požadováno další (omezené) zpracování pro následující účely:

 • Dodržování obchodních a daňových lhůt pro archivaci, jak je stanoveno státními nebo dalšími předpisy. Tyto archivační a dokumentační lhůty stanovené těmito předpisy jsme povinni dodržovat.
 • Uchování důkazů ve smyslu předpisů týkajících se promlčení.
  Tyto lhůty mohou trvat až třicet let; obecná promlčecí doba je v různých zemích různá.