Právní doložka/Autorská práva

Informace o zpracování osobních údajů

Na úvod bychom Vás chtěli ujistit, že společnost Festo bere ochranu Vašich osobních údajů vážně. Společnost Festo plní všechny povinnosti uložené jí platnými předpisy o ochraně osobních údajů včetně přijetí vhodných organizačních a technologických opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, které odpovídají míře rizika pro Vaše práva a svobody vyplývajícího ze zpracování Vašich osobních údajů.

Správce

Společnost Festo s.r.o., IČO: 005 64 737, se sídlem Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 545, (dále jen „Festo“) zpracovává jako správce v souvislosti s Vaší registrací do e-shopu společnosti Festo a s jeho využíváním Vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem uvedeným dále.

Zpracovávané (osobní) údaje

Společnost Festo zpracovává v souvislosti s Vaší registrací do e-shopu a jeho využíváním Váš titul, jméno a příjmení, zároveň i údaje o společnosti, ke které jste v právním vztahu, a Vaše přihlašovací jméno.

Dále zpracováváme Váš email a telefon. Jelikož v registračním formuláři požadujeme pouze služební telefonní číslo a emailovou adresu a nemáme žádné prostředky jakými jednoznačně ověřit, že jste nevyplnili soukromé telefonní číslo či emailovou adresu, předpokládáme, že zadané údaje jsou kontaktní údaje určené k obchodní komunikaci s Vaší společností.

Dále zpracováváme informace o tom, jaký odkaz ve Vám zaslaném marketingovém emailu popř. na jaké zboží v e-shopu kliknete. Na základě těchto informací dochází k Vašemu profilování tak, že na základě těchto informací Vám přidělujeme oblasti zájmu a na jejich základě individualizujeme marketingový obsah, který je Vám zasílán.

Veškeré výše uvedené osobní údaje získáváme od Vás, s výjimkou případu, kdy se registrujete jako OSVČ. V takovém případě v rámci kontroly Vaší registrace, jelikož e-shop společnosti Festo je určen pouze pro podnikající právnické a fyzické osoby, zpracováváme i Vaše IČ a DIČ, které získáme z veřejně dostupných zdrojů, tj. příslušného veřejného rejstříku.

Účely zpracování, právní základ, povinnost údaje poskytnout

Veškeré osobní údaje v rámci Vaší registrace do e-shopu a zasílání obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu zpracováváme za účelem učinění jednání směřujících k uzavření kupní smlouvy a dále pro účely přímého marketingu, kontaktu se zákazníkem, prezentace našich služeb a novinek a případné konzultace v souladu s aktuálními potřebami.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v těchto případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy a pro oprávněné zájmy komunikace s Vámi a přímého marketingu. V souvislosti s Vaší registrací do e-shopu společnosti Festo a jeho využívání nezpracováváme žádné osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nemáte zákonnou povinnost nám uvedené osobní údaje poskytnout, ani se nejedná o osobní údaje nezbytné k uzavření smlouvy, pokud nejste OSVČ, v takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů, které jsou zároveň i Vašimi fakturačními údaji nezbytné k uzavření kupní smlouvy a akceptaci Vaší objednávky přes e-shop.

Kategorie příjemců a předávání osobních údajů mimo EU.

Uvedené osobní údaje jsou sdíleny v rámci skupiny společností Festo, a to na základě písemných smluvních ujednání.

Vaše osobní údaje dále poskytujeme na základě písemných smluvních ujednání následujícím příjemcům, kteří pro nás zajišťují rozesílku marketingových a propagačních materiálů. Konkrétně se jedná o společnosti Mail Step a.s., IČ 61859109, se sídlem Do Čertous 2760/10, Praha 9 a LCG New Media s.r.o., IČ 05950660, se sídlem Pernerova 659/31a, 18600 Praha 8.

Nad rámec výše uvedeného zpracovávané osobní údaje nepředáváme žádným dalším zpracovatelům ani neposkytujeme dalším příjemcům. Zároveň je nepředáváme ani mimo území EU.

Doba zpracování/uložení osobních údajů

Uvedené osobní údaje zpracováváme po celou dobu Vaší registrace v e-shopu společnosti Festo. Pokud ukončíte svoji registraci v e-shopu společnosti Festo, budeme zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu 3 let od zrušení Vašeho účtu s tím, že osobní údaje vyžadované daňovými a účetními přepisy budeme zpracovávat nejméně po dobu stanovenou těmito předpisy. Vaše osobní údaje budou z provozních důvodů uloženy na serverech společnosti do konce kalendářního roku, v kterém uplynula uvedená lhůta.

Vaše práva dle nařízení EU 679/2016 (nařízení)

Máte právo za podmínek čl. 15 nařízení požadovat od společnosti Festo přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným společností Festo, tzn., že na základě Vaší žádosti Vám společnost Festo poskytne za podmínek stanovených v nařízení bezplatně kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracovává.

Máte právo požadovat od správce opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v nepřesné podobě.

Máte právo za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Této Vaší žádosti však nebude vyhověno, pokud Vaše osobní údaje musíme zpracovávat pro splnění právní povinnosti, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech v souladu s nařízením.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. požadovat, aby Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, byly zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu výslovně uvedených v čl. 18 nařízení. Toto právo Vám svědčí pouze, pokud jste vznesli námitku zpracování (viz dále), nebo popíráte přesnost Vašich osobních údajů nebo z jiných (méně obvyklých) důvodů dle čl. 18 nařízení. 

Máte právo získat za podmínek dle čl. 20 nařízení své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je právním základem jejich zpracování plnění smlouvy či souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě uplatnění tohoto práva Vám zašleme údaje ve formátu *.doc či *.pdf. na e-mailovou adresu, kterou nám za tímto účelem sdělíte. Upozorňujeme, že zabezpečení Vaší e-mailové schránky a údajů, které se v ní nacházejících, nezajišťuje společnost Festo a přísluší výlučně Vám.

V případě Vašich osobních údajů zpracovávaných společností Festo na základě oprávněného zájmu společnosti Festo máte právo vznést námitku pro zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 nařízení. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro přímý marketing a souvisejícímu profilování.

Kdykoli zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s podmínkami nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

Nad rámec výše uvedeného v souladu s platnou českou legislativou máte možnost kdykoliv vypovědět zasílání e-mailů s novinkami pomocí odkazu na zrušení pravidelného zasílání, který je součástí každého e-mailu. V takovém případě nebude dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu.

Kontaktní osoba

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů společností Festo či v případě žádosti o výkon Vašich práv, tak jak je uvedeno výše, nás prosím kontaktujte na této emailové adrese info_cz@festo.com. Budeme se Vám snažit odpovědět v co nejkratší možné době.

Osobní údaje shromažďované při prohlížení webových stránek.

V rámci prohlížení webových stránek jste monitorováni nástrojem Netmind. Webové stránky Festo jsou po technologické stránce provozovány jinou ze společností skupiny Festo, a to společností Festo AG & Co. KG. Společnost Festo neurčuje účel ani prostředky zpracování takto shromažďovaných osobních údajů a je pouze příjemcem statistických výstupů z tohoto programu.

Bezpečnost

Společnost Festo používá technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, aby vaše údaje, jež spravujeme, byly chráněny před náhodnými či úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

Pokud máte jakékoli otázky v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na osobu pověřenou ochranou údajů. Ta je vám k dispozici rovněž při žádostech o informace, při vznášení připomínek nebo při stížnostech.

 

Jakožto zákazník služby AdWords využíváme rovněž službu Google měření konverzí, analytickou službu poskytovanou společností Google  Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále uváděna jako „Google“). Službě Google AdWords to umožňuje umístit do vašeho prohlížeče soubor cookie (tzv. konverzní cookie), jestliže jste na naše webové stránky přešli prostřednictvím reklamy zobrazené službou Google. Tyto soubory cookie pozbývají svou platnost po 30 dnech a nejsou využívány pro účely osobní identifikace. Pokud navštívíte některé naše stránky a příslušný soubor cookie je stále ještě platný, my i služba Google dokážeme rozpoznat skutečnost, že někdo klepnul na předmětnou reklamu, a byl proto přesměrován na naše webové stránky. Každý zákazník služby AdWords dostane odlišný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze zpětně sledovat přes webové stránky zákazníků služby AdWords. Informace získaná prostřednictvím souboru konverzního cookie se používá k přípravě statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli využívat měření konverzí. Zákazníci služby AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klepli na jejich reklamu, a byli proto přesměrováni na webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí. Nezískávají tak ale žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Jestliže si přejete neúčastnit se tohoto procesu měření, můžete odmítnout ukládání souborů cookie nezbytných pro měření přístupů – například nastavením prohlížeče, které s univerzální platností deaktivuje automatické ukládání souborů cookie. Můžete rovněž deaktivovat soubory cookie používané pro měření konverzí nastavením vašeho prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „googleadservices.com“.Využíváme technologii Remarketing poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále uváděna jako „Google“). Pomocí této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše webové stránky a on-line služby a kteří již projevili zájem o naše nabídky, znovu oslovováni cílenou reklamou na stránkách partnerské sítě Google Partner Network. Reklamy se zobrazují na základě použití souborů cookie, tj. malých textových souborů, které se ukládají do počítačů uživatelů. Pomocí těchto textových souborů lze průběh návštěvy uživatele na webové stránce analyzovat a získané informace lze používat k vytváření cílených doporučení ohledně produktů a k zobrazování reklam na základě zjištěných zájmů uživatele. 

Pokud nechcete přijímat reklamy na základě zjištěných zájmů, můžete používání souborů cookie službou Google deaktivovat na následující stránce: https://www.google.de/settings/ads. Uživatelé mohou používání souborů cookie od třetích stran alternativně deaktivovat také na deaktivační stránce organizace NAI (Network Advertising Initiative). Dále se rovněž zohledňuje nastavení „nesledovat“ ve vašem prohlížeči.

Využitím našich nabídek dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů získaných společností Google dříve popsaným způsobem a k dříve uvedenému účelu. Rádi bychom upozornili na skutečnost, že společnost Google má vlastní pravidla pro ochranu osobních údajů, která jsou nezávislá na našich pravidlech. Nepřijímáme žádnou záruku nebo odpovědnost za pravidla a postupy společnosti Google. Než začnete používat naše webové stránky, zjistěte více o pravidlech společnosti Google pro ochranu osobních údajů.

 

Osoba pověřená ochranou údajů:

Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4

+420 261 099 611