REACh
Nařízení EU 1907/2006

Nařízení REACH EU 1907/2006

REACh = Registrace, Evaluace (hodnocení), Autorizace (povolování) Chemických látek

Evropská legislativa o registraci, hodnocení, povolování a omezení použití chemických látek 

Článek 7 této legislativy obsahuje specifikace chemických látek. Jelikož se jedná o evropské nařízení, vztahuje se přímo na veškeré členské státy ES a není třeba je zavádět v podobě národních zákonů, jak je tomu u evropských směrnic.

Cíl nařízení REACh: ochrana lidského zdraví a životního prostředí

Informace o látkách SVHC (Substances of Very High Concern) ve výrobcích

Dne 10. září 2015 upřesnil Evropský soudní dvůr definici výrobku v rámci nařízení REACh. Pokud se u některého zabudovaného dílčího výrobku překročí mezní hodnota 0,1 m% některé látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), musí se – bez ohledu na hmotnostní podíl dané látky v kompletním výrobku – podle čl. 33 (1) nařízení REACH o této skutečnosti informovat.

V souvislosti s tím jsme naše výrobky opětovně zhodnotili a zde Vás informujeme

o látkách SVHC v zabudovaných dílčích výrobcích.

Aktuální seznam potenciálně rizikových látek

Vysvětlení nařízení REACh

Vysvětlení nařízení REACh 

 

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy pro Váš mazací tuk a pojistný prostředek na závity v souladu s 1907/2006/ES, článek 31. Tyto dokumenty jsou Vám k dispozici jako soubory PDF v různých jazykových variantách.

 

Bezpečnostní listy na portálu podpory