Často kladené otázky - Elektrické pohony

Elektrické saně Mini

Elektrický válec DNCE

Servomotor MTR-AC

Řídicí jednotky

...

Elektrické saně Mini

Jakou hmotnost lze přepravovat pomocí elektrických saní Mini?
Zátěž, kterou lze přepravovat pomocí saní Mini SLTE závisí na poloze, ve které je jednotka pohonu upevněna.
Vodorovná
upevňovací poloha
Svislá
upevňovací poloha
SLTE-10-... 1,5 kg 0,5 kg
SLTE-16-... 4 kg 2 kg

Up

Jak rychle se elektrické saně Mini pohybují?
Vodorovná
upevňovací poloha
Svislá
upevňovací poloha
SLTE-10-... 170 mm/s
SLTE-16-... 210 mm/s

Up

Jak přesné je polohování u elektrických saní Mini SLTE?
Přesnost polohování saní Mini SLTE leží mezi +/- 0,1 mm.

Up

Jakého zrychlení mohou elektrické saně Mini dosahovat?
Minimální zrychlení elektrických saní Mini je 0,5 m/s². Maximální hodnota je 2,5 m/s².

Up

Do kolika určených poloh lze posouvat elektrické saně Mini?
U saní Mini v provozu I/O je možných 31 polohovacích záznamů, a tudíž i 31 poloh. Při aktivaci přes sběrnici lze definovat libovolný počet poloh.

Up

Proč napájecí kabel KPWR-MC1… obsahuje čtecí vodič, ačkoli není pro řídicí jednotku SFC-DC potřeba?
Napájecí kabel musí mít schopnost snímací funkce pro použití s budoucími generacemi řídicích jednotek. Protékání proudu napájecím kabelem ke spotřebiči způsobuje pokles napětí v tomto napájecím kabelu. Čtecí vodiče se používají k měření napětí přímo na spotřebiči, aby bylo možné kompenzovat pokles napětí v napájecím vedení.

Up

Elektrický válec DNCE

Dodává se DNCE s příslušnou sadou pohonu kompletně sestavený?

Ano, pokud je to požadováno, společnost Festo provádí kompletní montáž. Jinak je sada pohonu dodávána zvlášť.

Up

Dochází k samočinné aretaci elektrického válce DNCE?
Vřeteno s vodicím šroubem je samozbrzďující, což znamená, že při výskytu vibrací nelze vyloučit pomalé pohyby. Celý systém s motorovou jednotkou MTR-DCI je samoaretační. Vřeteno s kuličkovým šroubem nikdy samoaretační funkci nezahrnuje.

Up

Pokud se používá paralelní sada, jak probíhá napínání řemenu?

Pomocí napínacího šroubu v krytu řemenu. Správné napnutí řemenu je uvedeno v návodu.

Up

Lze v případě DNCE vyvíjet maximální sílu a maximální rychlost?

U verze s vodicím šroubem (LS) závisí posuvná síla na dané rychlosti (viz tabulku v katalogu).

Up

Lze pohon dále používat, i když došlo k aktivaci torzní ochrany pístnice?

Ano, torzní ochrana zůstává nadále funkční. Je však třeba opět provést návrat do počáteční polohy, neboť došlo ke změně polohy.

Up

Lze objednat DNCE také pro použití s motorem od jiného výrobce?

Ano, je to možné. Hřídel je poté dodána s přírubou pro motor od jiného výrobce.

Up

Jaké motory se doporučují pro DNCE?

Jak je uvedeno v katalogu, obě varianty vřeten se mohou kombinovat s vybranými servomotory MTR-AC, krokovými motory MTR-ST a motorovou jednotkou MTR-DCI. Během konstrukční fáze dbejte prosím na to, že u elektrických válců někdy nelze dosáhnout maximální rychlosti anebo síly, neboť jejich mezní hodnoty jsou dány použitými motory. Pro správný výběr DNCE a velikosti motoru doporučujeme použít konstrukční software Polohovací pohony (Positioning Drives).

Up

Je možné používat s DNCE také čidla přiblížení?

Ano, ale dbejte na to, že ve spojení s MTR-DCI lze použít pouze spínače SMT-8.

Up

Může DNCE, podobně jako pneumatický válec, po zastavení vyvíjet tlak s různou silou?

Toho lze dosáhnout použitím servomotoru v provozním režimu „řízení točivého momentu“.

Up

Lze DNCE ovládat prostřednictvím sběrnice Profibus?

Sada pohonu se servomotorem je k dispozici s rozhraním Profibus.

Up

Servomotor MTR-AC

V kolika režimech lze servomotor MTR-AC provozovat?

Ovladač motoru SEC-AC pro servomotor MTR-SC lze provozovat ve 4 režimech.

 • Řízení točivého momentu 
 • Nastavení otáček
 • Řízení polohy
 • Řízení polohy - Synchronní režim 

Up

Lze během provozu přepínat mezi jednotlivými režimy?

Ano, režimy lze bez problému měnit aktivací přes sběrnici.

Up

Kolik profilů pohybu lze uložit v režimu I/O?

V režimu I/O můžete uložit 16 profilů pohybu vč. návratu do výchozí polohy.

Up

Lze zajistit, aby pohyb zvolenou polohou probíhal určenou rychlostí?

Ano, není-li určená rychlost nulová, pak bude pohyb danou polohou probíhat specifikovanou rychlostí.

Up

Kolik různých profilů pohybu je třeba, aby se mohl pohon pohnout vždy o stejnou vzdálenost?

Aby se mohl pohon pohnout vždy o stejnou vzdálenost, je třeba pouze jeden profil pohybu, který se poté zvolí opakovaně. Polohovací parametr je nastaven na hodnotu relativní.

Up

Kolik profilů pohybu je k dispozici pro provoz se sběrnicí?

Při aktivaci přes sběrnici lze do řídicí jednotky zapsat jakýkoli počet profilů pohybu, které lze poté provádět.

Up

Které parametry se používají pro spuštění systému pohonu?

Společnost Festo dodává veškeré potřebné řídicí parametry SEC na disku CD-ROM pro veškeré kombinace pohonů.

Up

Jak se chová řídicí jednotka při dorazu, pokud je zrušeno uvolnění?

Motor začne brzdit s nastaveným negativním zrychlením a zastaví se v režimu řízení polohy.

Up

Jak se chová řídicí jednotka při dorazu, pokud se pohon přiblíží ke koncovému spínači?

Motor začne brzdit s nastaveným negativním zrychlením a zastaví se v režimu řízení polohy.

Up

Lze provozovat řídicí jednotku v režimu sběrnice bez digitálních vstupů?

Při sběrnicovém provozu jsou rovněž nezbytné vstupy pro odblokování koncového stupně a pro odblokování řídicí jednotky.

Up

Lze naše servomotory používat i ve vakuu?

Servomotor MTR-AC lze používat i ve vakuu, pokud jsou splněny následující podmínky:

Objednáte si zvláštní provedení s otvorem pro vyrovnání tlaku. V tomto případě je v uzavírací záslepce vyvrtán malý otvor, do nějž je vložen slinutý tlumič hluku. Motor bude stále standardního typu, ale tato modifikace způsobí jeho prodloužení o 10 mm. Tento motor bude nyní možné používat v rozsahu nízkého vakua přibližně do 1 mbar, avšak nikoli v rozsahu vysokého vakua z důvodu odplynování mazacího tuku a izolace. Odvod tepla není problém, neboť kolem 80 % tepla je odvedeno přes přírubu pro motor a pouze 20 % je odváděno vzduchem. Je však nutné zvolit správnou velikost motoru při uvážení pracovní zátěže a okolní teploty.

Up

Jak často lze odpojovat nástrčnou spojku motoru a kabelu k rezolveru od servomotoru MTR-AC?

Nástrčné spojky jsou konstruovány přibližně pro 50 připojovacích cyklů.

Up

Jak přesně lze u MTR-AC kontrolovat síly a točivé momenty?

Ve spojení s SEC-AC lze naše servomotory MTR-AC provozovat v režimech řízení polohy, nastavení otáček a řízení točivého momentu.
Je třeba mít na paměti, že v režimu řízení točivého momentu se měří a nastavuje pouze proud protékající motorem.
Proud motorem je přímo úměrný točivému momentu motoru, dokud jsou vlivy tření zanedbatelné a dokud se motor nenachází ve stavu magnetické saturace.
To znamená, že řízení točivého momentu je nepřímé, a že proto nelze provádět opravy vlivu tření. Očekávaná přesnost síly anebo točivého momentu proto nemůže být vyšší než třecí síly, které jsou v daném okamžiku přítomné.

Up

Jaké teploty může servomotor dosáhnout?

Během provozu se může těleso motoru zahřát až na 100 °C.
Servomotory jsou obvykle chráněny prostřednictvím PTC. Výstup PTC je připojen k ovladači servomotoru.
Ovladač servomotoru vypne napájení motoru, jakmile vnitřní teplota motoru přesáhne 125 °C.

Up

Lze používat servomotor také při vyšších okolních teplotách?

Pro naše servomotory MTR-AC je stanovena jmenovitá okolní teplota do 40 °C, což znamená, že do tohoto bodu je dosahováno specifikací výstupního výkonu podle katalogu. Při vyšších okolních teplotách může být odváděno menší množství tepla. Aby bylo zabráněno přehřívání motorů v těchto situacích, lze motory provozovat pouze s omezením výstupního výkonu (snížení zatížitelnosti). Křivky snížení zatížitelnosti pro motory jsou k dispozici pro okolní teploty až do 100 °C, což vám umožní si ověřit, zda je dané uvažované použití stále ještě možné. Jestliže jsou používány motory s převodovkou, je nutné zkontrolovat rovněž teplotní zatížení převodovky.

Up

Řídicí jednotky

What does the "Safe halt" function do on controllers of Festo?

The motor is prevented from restarting via two channels.

1st channel: disconnects the controller enable

2nd channel: Interrupts the output stage supply with relay

Up

Jsou ovladače motorů SEC-AC –305 a SEC-AC-508 osazeny síťovými filtry?
Ano, naše ovladače motorů jsou standardně osazeny síťovými filtry.

Up

Při jaké délce kabelu se doporučuje používat dodatečné síťové filtry?
Dodatečný síťový filtr by měl být namontován v případě délek kabelů kolem 5 m a delších.

Up

Proč dochází k omezení zdvihu při použití servopneumatických systémů ve spojení se systémem řízení os SPC200?
Omezení zdvihu v obou koncových polohách zajišťuje zachování minimálního objemu vzduchu, který je nutný pro spolehlivé polohování. Tuto rezervu zdvihu je nutné zachovat na obou stranách pohonu. Maximální polohovatelný zdvih je: polohovatelný zdvih = celkový zdvih pohonu – dvojnásobek rezervy zdvihu

Up

...

Proč není moje zařízení MTR-DCI-32-...-PB v chodu, ačkoli je připojeno k napětí pro zátěž?

Tato chyba nastává, když je připojeno pouze napětí pro zátěž. Logické napětí pro tuto velikost a konstrukci je přiváděno přes speciální adaptér (TN 537934) prostřednictvím rozhraní sběrnice Profibus. Tento adaptér tvoří nezbytné příslušenství pro tuto velikost. Tento adaptér není vyžadován k provozu jiných velikostí (42, 52, 62) ve spojení s rozhraními sběrnice Profibus. Je vyžadován pouze tehdy, když je nutné odizolovat napětí pro zátěž od logického napětí, např. pro otevírání bezpečnostního krytu.

Up

Proč mají elektrické pohony třídu krytí IP, zvlášť v případě os?

V tomto případě se bere v úvahu celý systém, tj. osa, motor, a kde je to nutné, i ovladač.

Up

Jaký je hlavní rozdíl mezi polohovacími pohony a pohony s krokovým motorem?

Polohovací pohon je regulovaný systém.
Servomotor zahrnuje rezolver pro měření dráhy. Probíhá nepřetržité porovnávání mezi požadovanou polohou a aktuální polohou. To znamená, že polohovací pohon se pohybuje přesně podle specifikovaného profilu pohybu.
Servomotor se vyznačuje vysokým točivým momentem v celém rozsahu otáček a lze jej dočasně přetížit až na hodnotu dvojnásobku či trojnásobku jmenovitého točivého momentu.

Pohon s krokovým motorem je řízený systém.
Polohování se provádí určením daného počtu řídicích impulzů. V průběhu rozsahu otáček dochází ke snížení točivého momentu a pokud dojde k překročení rozsahu otáček, nastává riziko „ztráty krokování“.

Up

Kdy použít krokový motor/servomotor/stejnosměrný motor?

Servomotory jsou ideální pro vysokou přesnost a vysoké rychlosti.
Méně nákladné krokové motory lze naopak použít v případech, kdy rychlost a přesnost nejsou zásadní priority.

Up

Kdy se doporučuje/vyžaduje brzda v motoru?

Brzda se obvykle doporučuje pro svislé hřídele.
To zabraňuje „klesání“ zátěže v okamžiku, když pohon není uvolněn nebo není připojen k napájení. Existuje několik výjimek, jako jsou samočinné aretační mechanismy, kdy není použití brzdy zásadně nutné.

Up

Lze na elektrický pohon od společnosti Festo namontovat motor od jiného dodavatele?

Ano, společnost Festo může vyrobit pohon s přírubou pro motor, který není výrobkem společnosti Festo.

Up

Proč hřídele rotorů nemají drážku pro lícované pero?

Společnost Festo používá spojky s třecí aretací. Tyto spojky mají nulové vůle, nedochází u nich k opotřebení a mají ochranu do úrovně 200 % přetížení.
Spoje realizované drážkou a lícovaným perem mají zásadní nevýhody pro polohování: Pro upevnění je na postranních hranách vyžadována určitá minimální vůle (úhlová vůle). Z toho vyplývá určitý mrtvý chod, a tím i nepřesnost polohování. Dále dochází v průběhu času k 'vychýlení' hran, z čehož poté vznikají větší úhlové vůle mezi nábojem spojky a hřídelí motoru. Spojení pomocí drážky a lícovaného pera se proto používají u elektrických motorů, které jsou provozovány stále v jednom směru otáčení a působení točivého momentu a které jsou proto nevhodné pro zpětný chod.

Up

Co je míněno výrazem rezolver?

Rezolver je indukční měřicí zařízení.
Princip funkce je shodný jako u generátoru, tzn. že je vytvářeno střídavé napětí se sinusovým průběhem, jehož kmitočet je přímo závislý na otáčkách.
Hodnota tohoto kmitočtu je využívána elektronickými obvody pro výpočet rychlosti, zrychlení a polohy.

Up

Co je to přírůstkový měřicí systém?

V přírůstkovém měřicím systému neexistuje pevně daný nulový bod. K definování nulového bodu je nejdříve nutné provést návrat do počáteční polohy a teprve poté je možný posun do některé absolutní polohy.

Up

Lze používat SEC-AC i s napájením střídavým napětím 115 V?

SEC-AC lze provozovat také se střídavým napájením 115 V. Připojený motor však při střídavém napájení 115 V nebude schopen dosahovat svých jmenovitých a špičkových hodnot.

Up

Dochází při stále se opakujících „relativních pohybech“ k akumulaci chyb polohy?

Nejmenší jednotkou pohybu kteréhokoli polohovacího zařízení je přírůstek neboli krok. Jestliže je možné přenést požadovanou polohu k řídicí jednotce přímo jako přírůstky, pak při relativním polohování ke kumulativní chybě nedochází. Jestliže polohovací řídicí jednotka přijímá požadovanou polohu jako posuvnou konstantu vypočítanou uživatelem, dochází ve většině případů v důsledku chyby zaokrouhlování ke kumulaci chyb.
Chyby polohování se mohou také načítat, pokud jsou opakovaně prováděny pohyby relativně k poslední aktuální poloze. Proto společnost Festo nabízí pro SEC-AC volitelnou možnost pohybu relativně k poslední cílové poloze.

Up

Proč je v případě pohonů s vřetenem a pohonů s ozubeným řemenem nutná rezerva zdvihu?

Rezerva zdvihu je zachována na obou koncích pohonů, aby se ustanovila určitá bezpečnostní vzdálenost před mechanickou koncovou polohou.

Up

Je v rámci zdvihu pohonu již vzato do úvahy omezení zdvihu pro servopneumatická zařízení?

Není, maximální nastavitelný zdvih je:
Polohovatelný zdvih = celkový zdvih pohonu – dvojnásobek rezervy zdvihu
Důležité: Zachovávejte rezervu zdvihu na obou stranách jednotky pohonu.

Up

Omezuje rezerva zdvihu v případě pohonů s vřetenem a pohonů s ozubeným řemenem pracovní zdvih?

Ne, celkový zdvih pohonu zahrnuje dvojnásobek rezervy zdvihu nad rámec pracovního zdvihu.
Příklad: DGE-25-500-SP

Pracovní zdvih = 500 mm
Rezerva zdvihu = (2×10 mm) = 20 mm

Celkový zdvih = 500 mm + 20 mm = 520 mm

Up

Jakým způsobem se vypočítává rezerva zdvihu?

Rezervu zdvihu pro každou koncovou polohu vypočítat nelze. Jedná se o bezpečnostní vzdálenost k mechanické koncové poloze vzhledem k používanému pracovnímu zdvihu. Výsledkem je, že u mechanického dorazu je vždy určitá rezerva, např. v případě mechanických koncových spínačů pro bezpečné zabrzdění zařízení bez nárazu na mechanickou koncovou polohu.
Velikost rezervy zdvihu je obvykle stejná jako posuvná konstanta dané hřídele.

Up

Proč je tak důležité přesné nastavení předpětí ozubeného řemenu u pohonu s ozubeným řemenem?

Předpětí ozubeného řemenu u přímočarého pohonu má podstatný vliv na jeho celkovou funkční způsobilost, zvláště na životnost a na vlastnosti posunu řemenu při maximální zátěži.
Obecně řečeno, nadměrné předpětí nejenže zbytečně zatěžuje ložiska ozubených disků, ale zároveň poškozuje řemen, a to zvláště vysokým únavovým namáháním vláken řemenu v ohybu.
Pokud je však předpětí příliš nízké, vede to k přeskoku zubů ozubeného řemenu na ozubených kolech.
Hlavním účelem předpětí je proto zaručit bezchybné zapadání ozubeného kola výstupního disku do volné strany řemenu, která je při maximálních posuvných silách téměř zcela prověšená.

Předpětí pro pohony s ozubeným řemenem Festo jsou navržena takovým způsobem, aby bylo takové provozní chování spolehlivě zaručeno i při maximálních posuvných silách.

Up

Jaké napájecí zdroje se doporučují pro MTR-DCI?

Jaké napájecí zdroje se doporučují pro MTR-DCI?
Během aktivace a při spouštění mají regulované stejnosměrné motory proudový příkon mnohokrát vyšší než při normálním provozu.
Pro napájecí zdroj poté tyto spotřebiče představují dočasné přetížení.
Jmenovitý proud napájecího zdroje by měl být alespoň stejný jako špičkový proud motoru, a aby byly zohledněny tolerance daného motoru, mělo by se počítat s výkonovou rezervou v rozsahu mezi 20 až 50 %.
Přesné minimální mezní proudy lze nalézt v dále uvedené tabulce pro výběr napájecího zdroje, a to včetně charakteristické křivky U/I.


Druh motoru/napětí Jmenovitý proud motoru [A] Špičkový proud motoru [A] Jmenovitý proud napájecího zdroje [A]
MTR-DCI-32/24V 0,732,1od 3
MTR-DCI-42/24V 23,8od 6
MTR-DCI-52/24V 57,7od 10
MTR-DCI-62/48V 6,1920od 15

Up

Jak vysoká je opakovatelná přesnost u pohonů s vřetenem a ozubeným řemenem?

Pohon s ozubeným řemenem:
DGE-...-ZR +-0,008 mm až +- 0,1 mm
DGEA +- 0,05 mm

Pohon s vřetenem:
DGE-...-SP +-0,02 mm

Up

Jaký je rozdíl mezi následujícími dvěma označeními: DGEL-...-ZR-KF a DGE-...-ZR?

DGEL-25-...-KF je staré označení pohonu s ozubeným řemenem a ložiskovým vedením s oběhem kuliček (L je zkratkou pro Laufwagen - vozík).
DGE-...-ZR označuje modulární systém pohonu s ozubeným řemenem, u kterého lze zvolit ložiskové vedení s oběhem kuliček (KF).
Konstrukce těchto dvou pohonů je shodná.

Up

Mohu použít čidla SME/SMT s elektrickými pohony DGE?

V přímočarých pohonech DGE-ZR a DGE-SP jsou vestavěny permanentní magnety. To znamená, že lze použít magneticky spínaná čidla SMT/SME. Tato čidla lze vložit do specifikované drážky pro čidla v profilu pohonu.

Up

Co je třeba brát do úvahy při používání čidel SME/SMT společně s elektrickými pohony?

Čidla SME/SMT mají omezenou provozní trasu, a tak je nelze montovat přímo do mechanických koncových poloh. Proto zůstane mezi čidlem a mechanickou koncovou polohou určitá oblast, která nebude monitorována.

Up

Mohu použít čidla SME/SMT v elektrických pohonech DGEA?

V elektrických letmých pohonech DGEA a v pohonech s vedením na válečkových ložiskách DGE-ZR-RF nejsou nainstalovány permanentní magnety. Proto nelze používat čidla SMT/SME.

Up

Je možné načítat výstupní signál z odměřovacího systému v pohonech DNCI-... přímo do PLC?

Ne, měřicí signál odpovídá nevyhlazenému signálu se sinusovým/kosinovým průběhem v rozsahu milivoltů.
Společnost Festo nabízí převodník naměřených hodnot, který převádí výstupní signál odměřovacího systému na signál buď v rozsahu 0-10 V, nebo 4-20 mA.

Up

Jaká čidla/spínače se doporučují pro elektrické pohony?

Pro použití v elektrických pohonech doporučujeme indukční čidla typu SIEN-...
Pro každý pohon je k dispozici vhodný upevňovací materiál (upevňovací úhelník HWS) a lišty pro spínání indukčních čidel (SF). Tyto součásti zamezují ponechání nedefinované oblasti mezi referenčním bodem, bodem koncové polohy a mechanickou koncovou polohou.

Up

Jakým způsobem lze poskytnout dodatečnou ochranu vedení pohonu DGE pro drsné podmínky prostředí?

Pohony s ozubeným řemenem DGE-ZR-KF, pohony s vřetenem DGE-SP-KF a polohovací pohony DMES jsou k dispozici ve verzi s protiprachovou ochranou (verze GA) ve velikostech 25 a 40.

Up

Proč je u pohonu s ozubeným řemenem posuvná konstanta tak nepřesná v porovnání s vřetenem?

Posuvná konstanta je axiální odsazení pohonu přesně o jednu otáčku ozubeného kola. Pro posuvnou konstantu nejsou stanovené žádné tolerance. Ovlivňující faktory zahrnují předpětí ozubeného řemenu a výrobní tolerance tohoto ozubeného řemenu a ozubeného kola. Přesná posuvná konstanta se proto musí určit pro každý pohon zvlášť.

Up

Kdy je u elektrického pohonu nutné použít referenční spínač?

Elektrické pohony Festo používají výhradně přírůstková čidla dráhy.
Tato čidla jsou schopna detekovat změny polohy a vyslat je na výstupu jako sled impulzů. K určení referenčního bodu pro měření absolutní polohy je proto nutné po spuštění provést návrat do výchozí polohy. Referenční bod pro tento návrat do výchozí polohy může být zvláštní referenční spínač, koncový spínač, nebo dokonce mechanický doraz.

V případě ovladače motoru pro servomotory SEC-AC je ve výchozím nastavení jako referenční bod používán jeden ze dvou koncových spínačů, které jsou obvykle nainstalovány z bezpečnostních důvodů. Je nicméně také možné používat zvláštní referenční spínač anebo jako referenční bod využít dorazu.

Aktivace krokového motoru SPC200-SMX ve spojení s ovladačem krokového motoru SEC-ST vyžaduje zvláštní referenční spínač. Není možné využít koncové spínače, protože je nutné, aby zde byly kontakty NC (bez proudu uzavřeno), zatímco referenční spínač je nastavený jako NO (bez proudu otevřeno). Využití dorazu jako referenčního bodu není možné z toho důvodu, že krokový motor nezahrnuje měřicí systém. Řídicí systém neumí detekovat překážku.

V případě saní Mini SLT-E a přímočarého pohonu HME je možné jako referenčního bodu použít jak referenční spínač, tak i dorazy. K zajištění dostatečné přesnosti by se z příslušného koncového dorazu měl odstranit gumový tlumič nárazu. Doporučuje se použít referenční čidlo, které je již nainstalováno v HME.

Motorová jednotka MTR-DCI je zvláštní případ. Zde dochází k uložení polohy, jakmile se jednotka vypne. Pokud můžete zajistit, aby se pohon během vypínání nepohyboval, poté není třeba provádět návrat do výchozí polohy. Ve spojení s polohovacím pohonem DMES je bez jakýchkoli omezení možné používat jako referenční bod koncový doraz nebo mechanický doraz místo referenčního spínače

Up

Jaký je rozdíl mezi přesností polohování a opakovatelnou přesností?

Opakovatelná přesnost definuje odchylku, se kterou se opakovaně dosahuje určité hodnoty polohy (za shodných podmínek).
Přesnost polohování je odchylka mezi dosaženými polohami a smluvenou, obecně použitelnou délkovou stupnicí. Ta je ovlivněna přesností použitého měřicího systému, zbytkovou odchylkou polohy v řídicí jednotce, chybami posuvné konstanty (např. kvůli stoupání vřetena) a teplotními vlivy.

Up

Jaké jsou nejdůležitější výhody elektrických pohonů v porovnání s pneumatickými?

Elektrické pohony nabízejí skvělou flexibilitu v porovnání se standardními pneumatickými pohony, neboť je možné je volně polohovat. Proto jsou spíše srovnatelné se servopneumatickými pohony.
Výhody elektrických pohonů oproti servopneumatickým pohonům jsou:

 • Vyšší přesnost, zvláště u pohonů s vřetenem
 • Možnost větší délky zdvihu u pohonů s ozubeným řemenem
 • Vyšší síly u pohonů s vřetenem
 • Velmi vysoká dynamická odezva
 • Nízká úroveň hluku

Up

Jaký je rozdíl mezi pohony DGE-SP a DGE-ZR?

DGE-SP:

 • Přímočarý pohon s kuličkovým šroubem
 • Vysoká opakovatelná přesnost
 • Vysoké posuvné síly (výskyt špiček sil)
 •  Vysoká mechanická odolnost vůči vnějším silám
 • Vysoká stálá rychlost 


DGE-ZR:

 • Přímočarý pohon s ozubeným řemenem
 • Vysoká rychlost a zrychlení
 • Značné délky zdvihu

Up

Jaké rozlišení má rezolver?

Signál rezolveru je složen z analogových napětí se sinusovým průběhem. Rozlišení je určeno parametry připojeného stabilizátoru.
Toto napětí je u SEC-AC 16bitové.
Výstup kodéru na X11 (např. pro zařízení slave) je přenášen v 1 024 krocích na jednu otáčku.

Up

Proč je v případě pohonu DGE-SP omezena rychlost?

Jako u veškerých otáčejících se hřídelí je zásadním kritériem pro omezení délky pohonů DGE-SP rychlost otáčení, která je kritická z hlediska ohybu. U velmi dlouhých vřeten vystavovaných velkým axiálním silám může být v určitých případech kritická také síla na mezi vzpěrné pevnosti.
Otáčky kritické z hlediska ohybu jsou otáčky, při kterých vřeteno provede svoji počáteční oscilaci. Oscilační amplitudy jsou v okolí rezonančního kmitočtu velmi vysoké, což působí poškození kuličkového šroubu. Výsledkem je 'obtížný' hluk způsobený vibracemi. Při snížených rychlostech lze také provádět zvlášť dlouhé zdvihy.

Up