Podmínky použití Festo Cloud společnosti Festo SE & Co. KG

Stav ze září 2018

§ 1

Oblast použití; nabídka služeb

 

(1) Tyto podmínky použití platí ve znění platném při uzavření smlouvy pro používání systému Festo Cloud společnosti Festo SE & Co. KG, Esslingen/Německo („Festo“) zákazníkem jako konečným uživatelem („uživatel“).


(2) Festo Cloud je webový portál, přes který může uživatel využívat řadu nabízených služeb pro svá zařízení Festo a další cizí komponenty. S Festo Cloud může uživatel zejména spravovat zařízení Festo a další cizí komponenty, které jsou s Festo Cloud spojeny, analyzovat a optimalizovat jejich používání (následně společně „služby“). Podrobné informace o poskytovaných službách jsou uvedeny v příslušném popisu služby. Pro využívání jednotlivých služeb mohou platit dodatečné licenční podmínky nebo podmínky použití.


(3) Festo si vyhrazuje právo doplňovat v rámci Festo Cloud nabízené služby nebo časově omezovat využívání poskytovaných služeb. Neexistuje nárok na zachování určitých služeb nebo součástí.


(4) Pro využívání služeb poskytovaných přes Festo Cloud se musí uživatel registrovat podle § 2.


(5) Neexistuje nárok na nepřerušené používání. Není zaručeno, že přístup nebo využívání služeb Festo Cloud nebudou krátce přerušeny nebo ovlivněny v důsledku údržby, rozvoje systému nebo jiných poruch, které mohou rovněž příp. vést ke ztrátě dat. Festo včas oznámí uživateli plánované doby údržby a výpadku. Festo se vynasnaží zajistit co nejméně narušovanou využitelnost služeb. V důsledku technických poruch (např. přerušení dodávky proudu, poruchy hardwaru a softwaru, technické problémy v datových vedeních) se však mohou vyskytnout dočasná omezení nebo přerušení.

 

§ 2

Registrace

 

(1) Pro využívání Festo Cloud se musí uživatel registrovat. Pro registraci musí být uživatel plnoletý. K registraci a využívání Festo Cloud jsou oprávněny výhradně podnikatelské subjekty. Používání spotřebiteli je vyloučeno.


(2) Během registračního postupu je uživatel vyzván k zadání přístupových údajů. Ty zahrnují jeho platnou e-mailovou adresu a libovolně zvolené heslo podle pravidel pro výběr hesla. Uživatel se nesmí při registraci vydávat za jinou osobu nebo používat označení uživatele, k jehož použití není oprávněn.


(3) Pokud se tyto údaje během uživatelského vztahu změní, musí uživatel své údaje ve Festo Cloud neprodleně upravit ve svých osobních nastaveních. Vzniknou-li společnosti Festo v důsledku chybných údajů náklady, je uživatel povinen tyto náklady uhradit.


(4) Používání Festo Cloud je zpoplatněno. V rámci registrace je proto uživatel na jejím konci přesměrován do obchodu Festo AppWorld, kde může získat zpoplatněné využívání Festo Cloud. Pro používání Festo AppWorld platí všeobecné obchodní podmínky Festo AppWorld.


(5) Registrací poskytuje uživatel společnosti Festo nabídku na uzavření uživatelského vztahu Festo Cloud na základě těchto podmínek použití. O přijetí nabídky se rozhoduje podle uvážení. Není-li registrace během přiměřené lhůty potvrzena zprávou na příslušnou e-mailovou adresu nebo aktivací uživatelského profilu, není již uživatel vázán na svou nabídku. S doručením e-mailového potvrzení nebo aktivací účtu nabývá platnosti uživatelský vztah podle dohody a Festo aktivuje požadovaný přístup. Od okamžiku aktivace je uživatel oprávněn využívat Festo Cloud v rámci těchto podmínek použití. Znění smlouvy je uloženo ve společnosti Festo, uživatel však k němu nemá přístup.

 

§ 3

Doba platnosti, ukončení, převod

 

(1) Využívání Festo Cloud je vyhrazeno na neurčitou dobu, pokud Festo uživateli neposkytne podmínky užívání omezené na určitou dobu platnosti. V tomto případě se používání prodlužuje po uplynutí počáteční doby platnosti automaticky vždy o další období.

 

2) Uživatel může vypovědět používání Festo Cloud prostřednictvím Festo AppWorld nebo webového portálu kdykoliv při uplynutí příslušné doby platnosti nebo – není-li stanovena pevná doba platnosti – pé uplynutí měsíce s výpovědní lhůtou tří měsíců.


(3) Právo na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. Společnost Festo má právo na mimořádnou výpověď zejména v případě, že uživatel opakovaně porušuje tyto podmínky použití a navzdory upozornění ze strany Festo toto porušení neodstraní nebo podmínky použití poruší znovu.


(4) Uživatel je oprávněn převést svůj účet Festo Cloud trvale na následujícího uživatele. V případě převodu jsou veškeré služby aktivované s účtem Festo Cloud převedeny na třetí osobu. Uživatel může svůj účet Festo Cloud převést prostřednictvím webového portálu.

 

§ 4

Rozsah povoleného používání

 

(1) Uživatelské oprávnění se omezuje na přístup k Festo Cloud a využívání aktuálně dostupných služeb v rámci pravidel těchto podmínek použití.


(2) V rámci své odpovědnosti uživatel samostatně odpovídá za vytvoření příslušných technických podmínek nutných k smluvnímu využívání služeb (zejména hardware, prvky softwaru (knihovny) a jejich odborná implementace, webový prohlížeč a internetový přístup, připojení zařízení Festo k systému Festo Cloud). Společnost Festo není povinna poskytovat v rámci těchto podmínek použití žádné příslušné poradenství.


(3) Uživatel musí při používání zařízení připojených k Festo Cloud respektovat a dodržovat příslušné podmínky použití zařízení.

 

(4) Uživatel je dále odpovědný za to, že své přístupové údaje bude používat a služby Festo Cloud využívat výhradně on sám nebo jím zplnomocněné osoby. Vznikne-li obava, že k jeho přístupovým údajům získaly nebo získají přístup třetí strany, musí Festo neprodleně informovat.


(5) Festo uživatele upozorňuje, že uživatelské aktivity mohou být v zákonem stanoveném rozsahu kontrolovány nebo nám mohou v této souvislosti vzniknout zákonné povinnosti. Patří sem příp. protokolování připojovacích dat IP jakož i jejich vyhodnocování při konkrétním podezření na porušování stávajících podmínek použití a/nebo při konkrétním podezření na jiné protiprávní jednání nebo trestný čin.

 

§ 5

Využívání obsahů poskytovaných přes Festo Cloud

 

(1) Obsahy poskytované přes Festo Cloud jsou převážně chráněny autorským právem, ochrannou známkou a konkurenčním právem nebo jinými ochrannými právy a jsou vždy ve vlastnictví společnosti Festo či jiných třetích stran, které příslušné obsahy poskytly uživateli k používání přes Festo Cloud. Uspořádání obsahů je jako takové rovněž autorsky chráněno. Uživatel je pouze oprávněn používat tyto obsahy podle těchto podmínek použití a podle funkcí a služeb poskytovaných ve Festo Cloud.


(2) Není-li v těchto podmínkách použití či ve zvláštních podmínkách jednotlivých služeb výslovně povoleno další používání nebo neumožňují-li to příslušné funkce ve Festo Cloud,
a) smí uživatel obsahy dostupné prostřednictvím Festo Cloud používat výhradně pro vlastní interní obchodní účely. Obchodní využití dostupných obsahů nad tento rámec je zakázáno. Toto uživatelské právo je omezeno na dobu trvání smluvního využívání Festo Cloud;
b) je uživateli zakázáno úplně nebo částečně zpracovávat, měnit, překládat, prezentovat či předvádět, zveřejňovat, vystavovat, rozmnožovat nebo rozšiřovat dostupné obsahy (včetně použití v tzv. iFramingu). Rovněž je zakázáno odstraňovat nebo měnit autorské poznámky, loga a jiné značky či ochranné poznámky.


(3) Uživatel je oprávněn stahovat obsahy, zasílat je e-mailem, jakož i je tisknout pouze v případě, že má k dispozici příslušnou možnost jako funkci.


(4) Uživatel obdrží vždy k řádně staženým, zaslaným, resp. vytištěným obsahům časově neomezené a nevýhradní uživatelské právo pro použití k vlastním interním účelům, pokud není v jednotlivých případech výslovně přípustné odlišné použití. V ostatních případech zůstávají veškerá práva k obsahům v držení původního vlastníka práv.


(5) Závazná zákonná práva (včetně rozmnožování k osobnímu a jinému vlastnímu použití podle § 53 UrhG) zůstávají nedotčena.

 

§ 6

Zablokování přístupu k Festo Cloud

 

(1) Festo může uživateli podle vlastního uvážení celkově nebo do jednotlivých dílčích oblastí přechodně či trvale zablokovat přístup, existují-li konkrétní doklady, že uživatel porušuje, resp. porušil tyto podmínky použití a/nebo platné právo, nebo má-li Festo jiný oprávněný zájem na zablokování. Při rozhodování o zablokování jsou přiměřeně zohledněny oprávněné zájmy uživatele. Porušuje-li uživatel navzdory upozornění opakovaně podmínky použití, vyhrazuje si Festo právo na trvalé zablokování přístupu.


(2) V případě přechodného, resp. trvalého zablokování je zablokováno oprávnění k přístupu a uživatel je o tom informován e-mailem.


(3) V případě přechodného zablokování je po uplynutí doby zablokování nebo úplném pominutí důvodu zablokování oprávnění k přístupu znovu aktivováno a uživatel je o tom informován e-mailem. Trvale zablokované oprávnění k přístupu nelze obnovit. Trvale zablokované osoby jsou trvale vyloučeny z používání Festo Cloud a nesmějí se znovu přihlásit. S trvalým zablokováním uživatele je společnost Festo oprávněna mimořádně vypovědět uživatelský vztah uživatele.

 

§ 7

Omezení ručení

 

(1) V rámci používání Festo Cloud uživatelem ručí Festo podle ustanovení následujících pravidel:
a) Za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, ručí Festo neomezeně.
b) Za škody z nedodržení některých písemně poskytnutých záruk v rozsahu, který je krytý účelem záruky a který byl společnosti Festo znám při jejich poskytnutí.
c) V případech záruky za výrobek podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
d) V případech prostého nedbalostního porušení pouze nepodstatných smluvních povinností Festo neručí. V ostatních případech je ručení společnosti Festo za škody způsobené prostou nedbalostí omezeno na takové škody, s jejichž výskytemje třeba v rámci příslušného smluvního vztahu počítat (typické smluvně předvídatelné škody). Platí to i při nedbalostním porušení povinností našich zákonných zástupců, vedoucích pracovníků, resp. našich pomocných sil.
e) Je-li uživatel podnikatelem, smluvní strany se dohodly, že typická smluvně předvídatelná škoda z porušení povinnosti těchto podmínek použití je omezena na součet uhrazených uživatelských poplatků za posledních dvanáct (12) měsíců.
f) Výše uvedené omezení ručení neplatí v případě zlého úmyslu, v případě tělesného zranění, resp. osobních škod, pro porušení záruk, jakož i pro nároky ze záruky za výrobek. Zákonně stanovená omezení záruky, která se odchylují od stávajících záručních ustanovení ve prospěch Festo, zůstávají nedotčena.
g) Další záruky Festo se neposkytují. Pro smluvně nájemní služby Festo je zejména vyloučena záruka nezávislá na zavinění pro závady existující při uzavření smlouvy.


(2) Festo neručí za škody, které vzniknou při neodborné obsluze zařízení připojených přes Festo Cloud.


(3) Je-li podle těchto ustanovení vyloučena nebo omezena záruka Festo, platí totéž i pro záruku orgánů a pomocných sil, zejména pracovníků Festo.

 

§ 8

Změna těchto podmínek použití

 

(1) Festo si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití s účinností i v rámci stávajícího smluvního vztahu. O těchto změnách je uživatel informován minimálně 30 kalendářních dnů před plánovaným vstupem změn v platnost e-mailem.


(2) Pokud uživatel během 30 dnů od přijetí zprávy nevyjádří nesouhlas a pokračuje ve využívání služeb i po uplynutí lhůty pro vyjádření nesouhlasu, považují se změny za účinně schválené okamžikem uplynutí lhůty. V případě nesouhlasu pokračuje uživatelský vztah podle dosavadních podmínek. Festo si vyhrazuje právo ukončit uživatelský vztah v případě nesouhlasu k nejbližšímu možnému okamžiku. Ve zprávě o změnách je uživatel upozorněn na právo vyjádření nesouhlasu a na důsledky.

 

§ 9

Změna služeb, změny cen

 

(1) Festo je kdykoli oprávněno změnit služby nabízené přes Festo Cloud, je-li to žádoucí, protože předběžné služby nezbytné pro poskytování služeb již nejsou k dispozici vůbec nebo za přiměřených podmínek, jedná-li se o nepatrné změny poskytovaných služeb, jsou-li změny pro uživatele výhodné nebo odpovídají-li změny běžným tržním podmínkám pro srovnatelné služby. Změny jsou považovány za schválené, nepodá-li uživatel během 30 dnů od přijetí oznámení o změnách výpověď písemně nebo e-mailem. Uživatel je na tuto možnost v oznámení o změnách zvlášť upozorněn.


(2) Festo oznamuje změny cen s takovým časovým předstihem, aby mohl uživatel podat řádnou výpověď smluvního vztahu při dodržení smluvně dohodnuté výpovědní lhůty před vstupem nových cen v platnost. Nepodá-li uživatel po sdělení nových cen výpověď a dále využívá zpoplatněné služby po jejich vstupu v platnost, je změna cen pro smluvní strany závazná.

 

§ 10

Závěrečná ustanovení

 

(1) Tyto podmínky použití podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení mezinárodního soukromého práva.


(2) Pro řešení veškerých sporů vyplývajících z těchto podmínek použití nebo vzniklých v souvislosti s nimi jsou příslušné výhradně soudy v sídle společnosti Festo. Společnost Festo je však rovněž oprávněna podávat žaloby proti uživateli u jeho místně příslušného soudu nebo jiného odpovídajícího soudu.


(3) Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek použití neúčinným, účinnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny spolupracovat na vytvoření ustanovení, kterými je právně účinně dosaženo výsledku ekonomicky co nejbližšího neúčinnému ustanovení. Výše uvedené ustanovení platí obdobně pro zaplnění případných mezer ve smlouvě.


(4) Festo Cloud podléhá zákonům o kontrole vývozu a zákonům o exportu do různých zemí, zejména zákonům, nařízením a ustanovením Spolkové republiky Německo, EU a Spojených států amerických. Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Festo nepředá Festo Cloud regulačnímu orgánu pro kontrolu případného udělení uživatelského práva nebo pro jiné úřední povolení a nevyveze ji do zemí či fyzickým či právnickým osobám, pro které platí zákaz vývozu podle příslušných platných zákonů o kontrole vývozu a zákonů o exportu, nařízení a ustanovení. Uživatel je dále odpovědný za dodržování všech platných právních předpisů země, ve které Festo Cloud používá, s ohledem na toto používání.