Podmínky používání Cloudu Festo společnosti Festo AG & Co. KG

Stav ze září 2018

§ 1

Rozsah použití; nabídka služeb

 

(1) Tyto podmínky použití platí ve znění platném při uzavření smlouvy pro používání systému Festo Cloud společnosti Festo AG & Co. KG, Esslingen/Německo („Festo“) zákazníkem jakožto koncovým uživatelem („uživatel“).


(2) Festo Cloud je webový portál, přes který může uživatel využívat nejrůznější nabízené služby pro svá zařízení Festo i další cizí komponenty. Pomocí portálu Festo Cloud může uživatel spravovat zejména zařízení Festo i další cizí komponenty, které jsou se systémem Festo Cloud spojeny, analyzovat a optimalizovat jejich používání (dále jen souborně „služby“). Podrobné informace o poskytovaných službách jsou uvedeny v příslušném popisu služeb. Pro používání těchto služeb mohou platit dodatečné licenční nebo uživatelské podmínky.


(3) Festo si vyhrazuje právo doplňovat služby nabízené v rámci Festo Cloud nebo časově omezovat používání poskytovaných služeb. Nárok na udržení určitých služeb nebo dílů nevzniká.


(4) K používání služeb poskytovaných prostřednictvím Festo Cloud se uživatel musí registrovat podle § 2.


(5) Nevzniká žádný nárok na nepřetržité používání. Není zaručeno, že přístup nebo používání služeb Festo Cloud nebudou krátkodobě přerušeny nebo ovlivněny údržbou, rozšiřováním nebo jinak v důsledku poruch, které mohou také příp. vést ke ztrátě dat. Festo uživatele včas informuje o plánovaných časech údržby a odstávky. Festo usiluje o co nejbezpečnější nepřetržitou využitelnost služeb. V důsledku technických poruch (jako např. výpadek elektrického proudu, hardwarové a softwarové závady, technické problémy v datových vedeních) se mohou vyskytnout dočasná omezení nebo přerušení.

 

§ 2

Registrace

 

(1) Pro používání systému Festo Cloud se musí uživatel registrovat. Pro registraci musí být uživatel plnoletý. K registraci a používání systému Festo Cloud jsou oprávněni výhradně průmysloví uživatelé. Používání spotřebiteli je vyloučeno.


(2) Během registrace je uživatel požádán o zadání přístupových údajů. Zahrnují jeho platnou e-mailovou adresu a libovolně v rámci směrnice pro hesla zvolené heslo. Uživatel se při registraci nesmí vydávat za jinou osobu nebo používat identifikaci uživatele, k jejímuž použití nemá oprávnění.


(3) Pokud se tyto údaje v průběhu uživatelského vztahu změní, musí uživatel své údaje na Festo Cloud neprodleně ve svých osobních nastaveních upravit. Vzniknou-li společnosti Festo v důsledku chybných údajů náklady, je uživatel povinen je nahradit.


(4) Používání systému Festo Cloud je zpoplatněno. V rámci registrace je proto uživatel na konci převeden do aplikace Festo App World, kde může získat zpoplatněné používání systému Festo Cloud. Pro používání Festo App World platí všeobecné obchodní podmínky Festo App World.


(5) Při registraci předloží uživatel společnosti Festo nabídku k uzavření uživatelského vztahu Festo Cloud na základě těchto podmínek pro uživatele. O přijetí nabídky se rozhoduje podle svobodného uvážení. Není-li registrace během přiměřené lhůty e-mailem potvrzena na uvedenou e-mailovou adresu nebo aktivací profilu uživatele, není již uživatel vázán na svou nabídku. Doručením e-mailového potvrzení nebo aktivací účtu je vytvořen uživatelský vztah podle smlouvy a Festo uvolní požadovaný přístup. Od tohoto uvolnění je uživatel oprávněn používat Festo Cloud v rámci těchto podmínek pro uživatele. Text smlouvy je uložen společností Festo, uživatel si jej však nemůže zpřístupnit.

 

§ 3

Doba trvání, ukončení, přenos

 

(1) Používání systému Festo Cloud je poskytnuto na neurčitou dobu, nepředloží-li Festo uživateli nabídku s časově omezeným trvání. Ve druhém případě se prodlužuje používání po uplynutí počáteční doby trvání automaticky vždy o další období.

 

2) Uživatel může vypovědět používání systému Festo Cloud vždy po uplynutí příslušné doby trvání nebo – není-li stanovena žádná doba trvání – po uplynutí jednoho měsíce se lhůtou tří měsíců ke konci měsíce prostřednictvím aplikace Festo App World nebo webového portálu.


(3) Právo na mimořádné ukončení zůstává nedotčeno. Právo na mimořádné ukončení může Festo uplatnit zejména v případě, že uživatel tyto podmínky pro uživatele opakovaně porušuje a přes upozornění ze strany společnosti Festo toto porušování nepřeruší nebo znovu poruší.


(4) Uživatel je oprávněn převést svůj účet Festo Cloud trvale na následujícího uživatele. V případě přenesení jsou na třetí stranu převedeny veškeré služby aktivované s účtem Festo Cloud. Uživatel může svůj účet Festo Cloud převést přes webový portál.

 

§ 4

Rozsah povoleného používání

 

(1) Oprávnění uživatele se omezuje na přístup do systému Festo Cloud jakož i na používání příslušných dostupných služeb v rámci ustanovení těchto podmínek pro uživatele.


(2) Uživatel je sám odpovědný za vytvoření technických předpokladů (zejména hardware, softwarové komponenty (knihovny) a jejich odborná implementace, webový prohlížeč a přístup na internet, připojení zařízení Festo k systému Festo Cloud) nutných pro smluvní používání služeb v rozsahu odpovědnosti uživatele. Festo v rámci těchto podmínek pro uživatele nezaručuje žádné příslušné poradenství.


(3) Uživatel musí při používání zařízení připojených k systému Festo Cloud respektovat a dodržovat příslušné podmínky pro uživatele těchto zařízení.

 

(4) Uživatel je dále odpovědný za to, že své přístupové údaje a systém Festo Cloud používá výhradně on sám nebo jím zplnomocněné osoby. Vznikne-li obava, že přístupové údaje zjistila nebo zjistí nepovolaná třetí strana, musí být společnost Festo neprodleně informována.


(5) Festo upozorňuje uživatele, že činnosti při používání můžeme sledovat v zákonem přípustném rozsahu nebo nám může v tomto ohledu vzniknout zákonná povinnost. Patří sem příp. i protokolování údajů IP připojení jakož i jejich vyhodnocování při konkrétním podezření na porušení příslušných podmínek pro uživatele a/nebo při konkrétním podezření na jiné protiprávní jednání nebo trestný čin.

 

§ 5

Používání obsahů zprostředkovaných systémem Festo Cloud

 

(1) Obsahy zpřístupňované systémem Festo Cloud jsou převážně chráněny zákony o autorském právu, používáním obchodních značek a hospodářskou soutěží nebo jinými ochrannými právy a jsou vždy ve vlastnictví společnosti Festo nebo jiných třetích stran, které poskytují uživateli příslušné obsahy k používání prostřednictvím systému Festo Cloud. Sestavování obsahů jako takové je rovněž chráněno autorským právem. Uživatel je pouze oprávněn používat tyto obsahy v souladu s těmito podmínkami pro uživatele jakož i funkcemi a službami uvedenými ve Festo Cloud.


(2) Není-li v těchto podmínkách pro uživatele nebo zvláštních podmínkách jednotlivých služeb výslovně povoleno další používání nebo to umožňuje příslušná funkce ve Festo Cloud,
a) smí uživatel obsahy zpřístupňované prostřednictvím systému Festo Cloud používat výhradně pro vlastní interní služební účely. Služební využívání zpřístupňovaných obsahů nad rámec těchto podmínek je zakázáno. Toto právo uživatele je omezeno na dobu trvání smluvního používání Festo Cloud;
b) je uživateli zakázáno zpřístupňované obsahy zcela nebo částečně zpracovávat, měnit, překládat, ukazovat nebo předvádět, zveřejňovat, vystavovat, rozmnožovat nebo rozšiřovat (včetně používání tzv. iFramingu). Rovněž je zakázáno odstraňovat nebo měnit autorské poznámky, loga a jiná označení nebo ochranné poznámky.


(3) Uživatel je oprávněn stahovat obsahy, zasílat je e-mailem a tisknout je pouze v případě, že má k dispozici příslušnou možnost jako funkci.


(4) Pro řádně stahované, zasílané resp. tištěné obsahy má uživatel vždy časově neomezené a nevýhradní uživatelské právo na používání k vlastním interním účelům, není-li v jednotlivých případech výslovně povoleno odlišné používání. V ostatních případech zůstávají veškerá práva k obsahům na straně původního majitele práv.


(5) Závazná zákonem stanovená práva (včetně rozmnožování pro soukromé a jiné vlastní použití podle § 53 UrhG) zůstávají nedotčena.

 

§ 6

Zablokování přístupu k Festo Cloud

 

(1) Festo může přístup uživatele k Festo Cloud celkově nebo k jednotlivým dílčím oblastem podle vlastního uvážení přechodně nebo trvale zablokovat, existují-li konkrétní doklady, že uživatel porušuje resp. porušil tyto podmínky pro uživatele a/nebo platné právo, nebo má Festo jiný oprávněný zájem na zablokování. Při rozhodnutí o zablokování se přiměřeně zohledňují oprávněné zájmy uživatele. Pokud uživatel navzdory upozornění opakovaně tyto podmínky pro uživatele porušuje, vyhrazuje si Festo právo na trvalé zablokování přístupu.


(2) V případě přechodného resp. trvalého zablokování je oprávnění k přístupu odebráno a uživatel je o tom informován e-mailem.


(3) V případě přechodného zablokování je po uplynutí doby zablokování nebo konečném odstranění důvodu zablokování oprávnění k přístupu obnoveno a uživatel je o tom informován e-mailem. Trvalé zablokovaní oprávnění k přístupu nemůže být odstraněno. Trvale blokované osoby jsou trvale vyloučeny z používání systému Festo Cloud a nemohou se znovu přihlásit. S trvalým zablokováním uživatele je společnost Festo oprávněna mimořádně vypovědět uživatelský vztah s uživatele.

 

§ 7

Omezení ručení

 

(1) V rámci používání Festo Cloud uživatelem ručí Festo podle pravidel níže uvedených ustanovení:
a) Za škody, které byly způsobeny záměrně nebo z hrubé nedbalosti, ručí Festo neomezeně.
b) Za škody z nedodržování případných písemně poskytnutých záruk v rozsahu, na který se vztahuje účel záruky a který byl společnosti Festo při předání znám.
c) V případech odpovědnosti výrobce podle zákona o odpovědnosti výrobce.
d) V případech prosté nedbalosti ve vztahu k nepodstatným smluvním povinnostem Festo neručí. V ostatních případech je ručení společnosti Festo za škody způsobené prostou nedbalostí omezeno na takové škody, s jejichž výskytem se musí v rámci příslušného smluvního vztahu typicky počítat (typické smluvně předvídatelné škody). Totéž platí i u porušení povinností z nedbalosti našich zákonných zástupců, vedoucích zaměstnanců resp. našich řadových pomocných sil.
e) Je-li uživatel podnikatelem, strany se dohodnou, že typické smluvně předvídatelné škody z porušení povinností těchto uživatelských podmínek jsou omezeny částkou uživatelem zaplacených poplatků za posledních dvanáct (12) měsíců.
f) Předchozí omezení ručení neplatí v případě zlého úmyslu, v případě tělesných zranění resp. osobních škod, pro porušení záruk jakož i pro nároky z odpovědnosti výrobce. Zákonem stanovená omezení ručení, která se liší od výše uvedených pravidel ručení ve prospěch společnosti Festo, zůstávají nedotčena.
g) Další ručení ze strany společnosti Festo neexistuje. Pro nájemně smluvní služby Festo je zejména vyloučeno ručení bez závislosti na zavinění za nedostatky existující při uzavření smlouvy.


(2) Festo neručí za škody, které vznikají neodbornou obsluhou zařízení připojených na Festo Cloud.


(3) Je-li podle těchto ustanovení vyloučeno nebo omezeno ručení společnosti Festo, platí totéž i pro ručení orgánů a pomocných sil, zejména zaměstnanců společnosti Festo.

 

§ 8

Změna těchto podmínek pro uživatele

 

(1) Festo si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky pro uživatele kdykoliv s účinností i v rámci stávajících smluvních vztahů. O těchto změnách je uživatel informován minimálně 30 kalendářních dnů před plánovaným vstupem změn v platnost e-mailem.


(2) Pokud uživatel nevyjádří nesouhlas během 30 dnů od doručení sdělení a služby využívá i po uplynutí lhůty pro vyjádření nesouhlasu, platí změny jako účinně dohodnuté od uplynutí lhůty. V případě nesouhlasu pokračuje uživatelský vztah za dosavadních podmínek. Festo si vyhrazuje právo ukončit uživatelský vztah v případě nesouhlasu k nejbližšímu možnému okamžiku. V oznámení změn je uživatel upozorněn na své právo vyjádřit nesouhlas a na příslušné následky.

 

§ 9

Změna služeb, změny cen

 

(1) Společnost Festo je oprávněna provést kdykoli změnu služeb nabízených prostřednictvím Festo Cloud, je-li to nezbytné z důvodu, že předběžná plnění nutná pro poskytování služby již neexistují nebo neexistují za přiměřených podmínek, jedná se o malé změny poskytovaných služeb nebo jsou změny výhodné pro uživatele nebo změny odpovídají běžným tržním podmínkám pro srovnatelné služby. Změny se považují za schválené, nepodá-li uživatel do 30 dnů od doručení oznámení o změnách písemně nebo e-mailem výpověď. Na tuto možnost je uživatel v oznámení o změnách zvlášť upozorněn.


(2) Festo oznamuje změny cen s takovým předstihem, aby mohl uživatel smluvní vztah při dodržení smluvně dohodnuté výpovědní lhůty před vstupem nových cen v platnost řádně vypovědět. Nepodá-li uživatel výpověď po sdělení nových cen a po jejich vstupu v platnost dále využívá zpoplatňované služby, je změna cen pro smluvní strany závazná.

 

§ 10

Závěrečná ustanovení

 

(1) Tyto podmínky pro uživatele podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení mezinárodního soukromého práva.


(2) Pro veškeré spory vyplývající z těchto podmínek pro uživatele nebo vzniklé v jejich souvislosti jsou výhradně příslušné soudy v sídle společnosti Festo. Společnost Festo je však rovněž oprávněna podat proti uživateli žalobu v místě jeho obecné soudní příslušnosti nebo u jakéhokoli jiného příslušného soudu.


(3) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto uživatelských podmínek neúčinné, účinnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Strany jsou v takovém případě povinny spolupracovat na vytvoření ustanovení, která umožňují právně účinné dosažení výsledku, který je z ekonomického hlediska neúčinnému ustanovení co nejbližší. Totéž příslušně platí pro vyplňování případných mezer ve smlouvě.


(4) Festo Cloud podléhá zákonům o kontrole vývozu a exportním zákonům různých zemí, zejména zákonům, předpisům a ustanovením Spolkové republiky Německo, EU a Spojených států amerických. Uživatel se zavazuje, že nepředá systém Festo Cloud bez předchozího písemného souhlasu společnosti Festo regulačnímu orgánu ke kontrole případného udělení uživatelského práva nebo k jinému úřednímu schválení a nevyveze jej do zemí nebo fyzickým či právnickým osobám, pro které platí zákazy vývozu podle příslušných platných zákonů o kontrole vývozu a exportních zákonů, předpisů a ustanovení. Dále je uživatel ve vztahu k tomuto používání odpovědný za dodržování všech platných právních předpisů země, ve které používá Festo Cloud.