Vyslovení souhlasu se zpracováním dat

Na úvod bychom Vás chtěli ujistit, že společnost Festo bere ochranu Vašich osobních údajů vážně. Společnost Festo plní všechny povinnosti uložené jí platnými předpisy o ochraně osobních údajů včetně přijetí vhodných organizačních a technologických opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, které odpovídají míře rizika pro Vaše práva a svobody vyplývajícího ze zpracování Vašich osobních údajů.

Správce
Společnost Festo s.r.o., IČO: 005 64 737, se sídlem Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 545, (dále jen „Festo“) zpracovává jako správce v souvislosti s Vaší registrací do e-shopu společnosti Festo a s jeho využíváním Vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem uvedeným dále.

Zpracovávané (osobní) údaje
Společnost Festo zpracovává v souvislosti s Vaší registrací do e-shopu a jeho využíváním Váš titul, jméno a příjmení, zároveň i údaje o společnosti, ke které jste v právním vztahu, a Vaše přihlašovací jméno.
Dále zpracováváme Váš email a telefon. Jelikož v registračním formuláři požadujeme pouze služební telefonní číslo a emailovou adresu a nemáme žádné prostředky jakými jednoznačně ověřit, že jste nevyplnili soukromé telefonní číslo či emailovou adresu, předpokládáme, že zadané údaje jsou kontaktní údaje určené k obchodní komunikaci s Vaší společností.
Dále zpracováváme informace o tom, jaký odkaz ve Vám zaslaném marketingovém emailu popř. na jaké zboží v e-shopu kliknete. Na základě těchto informací dochází k Vašemu profilování tak, že na základě těchto informací Vám přidělujeme oblasti zájmu a na jejich základě individualizujeme marketingový obsah, který je Vám zasílán.
Veškeré výše uvedené osobní údaje získáváme od Vás, s výjimkou případu, kdy se registrujete jako OSVČ. V takovém případě v rámci kontroly Vaší registrace, jelikož e-shop společnosti Festo je určen pouze pro podnikající právnické a fyzické osoby, zpracováváme i Vaše IČ a DIČ, které získáme z veřejně dostupných zdrojů, tj. příslušného veřejného rejstříku.

Účely zpracování, právní základ, povinnost údaje poskytnout
Veškeré osobní údaje v rámci Vaší registrace do e-shopu a zasílání obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu zpracováváme za účelem učinění jednání směřujících k uzavření kupní smlouvy a dále pro účely přímého marketingu, kontaktu se zákazníkem, prezentace našich služeb a novinek a případné konzultace v souladu s aktuálními potřebami.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v těchto případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy a pro oprávněné zájmy komunikace s Vámi a přímého marketingu. V souvislosti s Vaší registrací do e-shopu společnosti Festo a jeho využívání nezpracováváme žádné osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Nemáte zákonnou povinnost nám uvedené osobní údaje poskytnout, ani se nejedná o osobní údaje nezbytné k uzavření smlouvy, pokud nejste OSVČ, v takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů, které jsou zároveň i Vašimi fakturačními údaji nezbytné k uzavření kupní smlouvy a akceptaci Vaší objednávky přes e-shop.

Kategorie příjemců a předávání osobních údajů mimo EU
Uvedené osobní údaje jsou sdíleny v rámci skupiny společností Festo, a to na základě písemných smluvních ujednání.
Vaše osobní údaje dále poskytujeme na základě písemných smluvních ujednání následujícím příjemcům, kteří pro nás zajišťují rozesílku marketingových a propagačních materiálů. Konkrétně se jedná o společnosti Mail Step a.s., IČ 61859109, se sídlem Do Čertous 2760/10, Praha 9 a LCG New Media s.r.o., IČ 05950660, se sídlem Pernerova 659/31a, 18600 Praha 8.
Nad rámec výše uvedeného zpracovávané osobní údaje nepředáváme žádným dalším zpracovatelům ani neposkytujeme dalším příjemcům. Zároveň je nepředáváme ani mimo území EU.

Doba zpracování/uložení osobních údajů
Uvedené osobní údaje zpracováváme po celou dobu Vaší registrace v e-shopu společnosti Festo. Pokud ukončíte svoji registraci v e-shopu společnosti Festo, budeme zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu 3 let od zrušení Vašeho účtu s tím, že osobní údaje vyžadované daňovými a účetními přepisy budeme zpracovávat nejméně po dobu stanovenou těmito předpisy. Vaše osobní údaje budou z provozních důvodů uloženy na serverech společnosti do konce kalendářního roku, v kterém uplynula uvedená lhůta.

Vaše práva dle nařízení EU 679/2016 (nařízení)
Máte právo za podmínek čl. 15 nařízení požadovat od společnosti Festo přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným společností Festo, tzn., že na základě Vaší žádosti Vám společnost Festo poskytne za podmínek stanovených v nařízení bezplatně kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracovává.
Máte právo požadovat od správce opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v nepřesné podobě.
Máte právo za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Této Vaší žádosti však nebude vyhověno, pokud Vaše osobní údaje musíme zpracovávat pro splnění právní povinnosti, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech v souladu s nařízením.
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. požadovat, aby Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, byly zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu výslovně uvedených v čl. 18 nařízení. Toto právo Vám svědčí pouze, pokud jste vznesli námitku zpracování (viz dále), nebo popíráte přesnost Vašich osobních údajů nebo z jiných (méně obvyklých) důvodů dle čl. 18 nařízení. 
Máte právo získat za podmínek dle čl. 20 nařízení své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je právním základem jejich zpracování plnění smlouvy či souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě uplatnění tohoto práva Vám zašleme údaje ve formátu *.doc či *.pdf. na e-mailovou adresu, kterou nám za tímto účelem sdělíte. Upozorňujeme, že zabezpečení Vaší e-mailové schránky a údajů, které se v ní nacházejících, nezajišťuje společnost Festo a přísluší výlučně Vám.
V případě Vašich osobních údajů zpracovávaných společností Festo na základě oprávněného zájmu společnosti Festo máte právo vznést námitku pro zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 nařízení. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro přímý marketing a souvisejícímu profilování.
Kdykoli zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s podmínkami nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  
Nad rámec výše uvedeného v souladu s platnou českou legislativou máte možnost kdykoliv vypovědět zasílání e-mailů s novinkami pomocí odkazu na zrušení pravidelného zasílání, který je součástí každého e-mailu. V takovém případě nebude dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu.

Kontaktní osoba
V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů společností Festo či v případě žádosti o výkon Vašich práv, tak jak je uvedeno výše, nás prosím kontaktujte na této emailové adrese info_cz@festo.com. Budeme se Vám snažit odpovědět v co nejkratší možné době.

Osobní údaje shromažďované při prohlížení webových stránek.
V rámci prohlížení webových stránek jste monitorováni nástrojem Netmind. Webové stránky Festo jsou po technologické stránce provozovány jinou ze společností skupiny Festo, a to společností Festo AG & Co. KG. Společnost Festo neurčuje účel ani prostředky zpracování takto shromažďovaných osobních údajů a je pouze příjemcem statistických výstupů z tohoto programu.

Právní doložka a autorská práva

Vymezení záruky

1. Obsah nabídky na Internetu
Festo, s.r.o., dále nazývána „společnost Festo“, nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči společnosti Festo, které se vztahují na škody materiálního nebo myšlenkového charakteru a které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, jestliže na straně společnosti Festo neleží vina ve smyslu prokazatelného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
Veškeré nabídky jsou nezávazné. Společnost Festo si vyhrazuje výslovně právo měnit, doplňovat a mazat části zveřejněných stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejňování dočasně nebo s konečnou platností ukončit.

2. Reference a odkazy
Společnost Festo na svých internetových stránkách dává k dispozici také odkazy na nabídky třetích stran. Za obsah, a zvláště za škody vzniklé z využití nebo nevyužití takto zpřístupněných informací, ručí zcela výhradně předkladatel nabídky na těchto stránkách. Společnost Festo provádí kontrolu těchto stránek výhradně v době uvedení odkazu. Veškeré změny pozdějšího data podléhají zodpovědnosti předkladateli nabídky.

3. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Na toto vyloučení odpovědnosti je třeba nahlížet jako na součást internetové nabídky, ze které vedl odkaz na tuto stranu. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již neodpovídají, nebo neodpovídají zcela právním normám, zůstávají ostatní části dokumentu ve smyslu jejich obsahu a platnosti tímto stavem nedotčeny.

 

Autorské právo

Copyright 2000-2010 Festo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškeré obrázky, grafika a texty, zvukové a obrazové nahrávky a soubory s animacemi na těchto internetových stránkách podléhají ustanovením autorského práva, resp. dalším zákonům sloužícím ochraně duševního vlastnictví. Kopírování, modifikace nebo využívání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu od společnosti Festo, s.r.o. zakázáno.