Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Festo bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Při zpracování vašich osobních údajů je ochrana vašeho soukromí naším důležitým cílem.

Jakožto světový leader v oblasti automatizačních technologií a technického vzdělávání denně zpracováváme údaje týkající se našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších zúčastněných stran. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se všemi národními a mezinárodními předpisy, obzvláště s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Kdo nese odpovědnost za zpracování mých osobních údajů a na koho se mohu obrátit s případnými dotazy?

 • Odpovědnou osobou je:

Festo, s.r.o.

IČ: 005 64 737,

se sídlem Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 545

Telefon: + 420 261 099 611

E-mail: info_cz@festo.com

2. Které údaje a zdroje údajů využíváme?

 • Obecně

Zpracováváme osobní údaje získané v rámci naší obchodní činnosti. Pokud je to nutné z důvodu poskytování našich služeb, zpracováváme také osobní údaje legálně získané z veřejných zdrojů (např. registr dlužníků, katastr nemovitostí, živnostenské a profesní rejstříky, média a internet) nebo údaje poskytnuté stranami k tomu oprávněnými.

Ostatní osobní údaje využíváme pouze v případě, že nám je poskytnete v podobě kontaktního formuláře, průzkumu, registrace na událost či soutěž nebo z důvodu plnění smlouvy, a to pouze v rozsahu, který umožňuje zákon.

Pojmem osobní údaje se rozumí veškeré informace týkající se osobních či majetkových poměrů identifikované či identifikovatelné fyzické osoby (subjekt údajů). Nehraje roli, zda lze subjekt údajů identifikovat přímo, či nepřímo.

Příklady údajů, které shromažďujeme:

o Identifikační a kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace, pohlaví, rodinný stav, datum a místo narození, národnost)

o Údaje o identitě (např. informace o cestovním pasu)

o Ověřovací informace (např. váš podpis)

o Daňové údaje (např. DIČ)

o Údaje týkající se objednávky

o Údaje vztahující se k plnění smluvních závazků

o Marketingová a prodejní data (včetně skóre kvality reklam), informace týkající se dokumentace

o Údaje získané před vznikem a během obchodního vztahu, nahrávky telefonních hovorů a výsledky rozhovorů

o Kromě osobních údajů zde vyjmenovaných mohou být zpracovávány i jiné osobní údaje, pokud zakoupíte a využíváte další produkty či služby, které nabízíme.

 • Informační bulletiny a události

V rámci zasílání informačních bulletinů zpracováváme osobní údaje, jako například e-mailové adresy a hesla. Dále také monitorujeme vaše kliknutí v informačním bulletinu. Tyto informace využíváme za účelem poskytování takového obsahu, který lépe koresponduje s vašimi zájmy.
Tím, že se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu, nám dáváte svůj souhlas k tomu, abychom tímto způsobem zpracovávali vaše osobní údaje. Každý informační bulletin obsahuje odkaz, kterým můžete jeho odběr odhlásit.

Tím, že se zaregistrujete na jakoukoliv událost, výslovně souhlasíte s tím, abychom využili vaše osobní údaje pouze pro účely registrace a jejich automatického zpracování spjatého s akcí a abychom případně předali vaše osobní údaje našim subdodavatelům.

 • Internetové stránky

Pokud prohlížíte některou z našich internetových stránek, náš systém o vás shromažďuje řadu obecných údajů a informací.

Těmito údaji mohou být na příklad:

o Informace o typu a verzi prohlížeče uživatele

o Operační systém uživatele

o Poskytovatel internetového připojení uživatele

o IP adresa uživatele

o Datum a čas vstupu na stránky

o Webové stránky, ze kterých uživatel vstoupil na naši internetovou stránku

o Webové stránky navštívené z naší webové stránky

Logy

Logy se používají pro zaznamenání IP adres a dalších údajů spjatých s konkrétním uživatelem. Tyto údaje nejsou shromažďovány spolu s ostatními osobními údaji uživatele.

Náš systém shromažďuje IP adresy z důvodu zajištění, že naše webové stránky budou na uživatelově počítači plně funkční. Tyto údaje se také využívají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů (= účel zpracování údajů).

V souladu s GDPR jsou tyto zájmy klasifikované jako oprávněné zájmy společnosti Festo na zpracování osobních údajů. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Soubory Cookies

Máme též právo umístit na vaše koncové zařízení soubory cookies. Tyto soubory mají také přístup k IT údajům, jako jsou IP adresa/-y a různé identifikovatelné funkce vašeho zařízení.

Další informace jsou dostupné zde: Politika Cookies

Pokud chcete ovládat a/nebo vymazat soubory cookies, přejděte na sekci s názvem „Jak ovládat soubory cookies“.

3. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a jaký právní základ má toto zpracovávání?

Jakožto společnost se sídlem v České republice zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými národními předpisy.

 • Plnění našich smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, včetně činností předcházejících smluvním závazkům, a školicích činností. Pro více informací o účelu zpracovávání osobních údajů si prosím pročtěte příslušné komunikační materiály, smluvní dokumentaci a obchodní podmínky příslušných oddělení a dalších činností.

 • Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Pokud je to nutné, budeme zpracovávat vaše údaje nad rámec účelů uvedených výše tak, abychom chránili naše oprávněné zájmy nebo zájmy třetí strany.

Například:

o Pro uplatnění našich zákonných práv a pro obranu v případě právních sporů

o Pro zajištění bezpečnosti IT systémů a procesů společnosti Festo

o Za účelem předcházení trestným činům a pro jejich vyšetřování

o Videomonitoring z důvodu zajištění souladu s pravidly společnosti,
za účelem sběru důkazů pro případ útoku či podvodného jednání

o Vytváření a uplatňování bezpečnostních opatření (jako např. systémy kontroly přístupu),
opatření pro zajištění pravidel společnosti

o Opatření vztahující se k provoznímu řízení a aktuálnímu rozvoji služeb a produktů

o Opatření vztahující se k poradenství a k poskytování asistence zákazníkům

o Kontrola a optimalizace procesů analýzy poptávky využívané k plánování přímého styku se zákazníkem

o Reklama nebo průzkum trhu / veřejného mínění v případě, že jste nás neinformovali o tom, že si nepřejete, aby byly vaše údaje zpracovávány za tímto účelem.

 • Zpracování na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za konkrétními účely, máme zákonné právo vaše údaje zpracovávat na základě tohoto souhlasu.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Právo zpracovávat osobní údaje na základě vašeho souhlasu se vztahuje též na souhlas udělený před účinností GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před tím, než jste svůj souhlas odvolali.

 • Zpracování na základě zákonných ustanovení (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo v případě splnění úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).


4. Povinnost správce poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů

Informace o následujících bodech naleznete zde: Povinnost poskytnout informace

 • Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?
 • Co potřebujete vědět o svém právu vznést námitku ke zpracování osobních údajů?
 • Máte nějakou povinnost osobní údaje poskytnout?
 • Kdo vaše osobní údaje získává?
 • Jak dlouho se budou vaše osobní údaje uchovávat?


5. Jak zajistíme, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí?

Společnost Festo přijala technická a organizační opatření k zajištění ochrany získaných osobních údajů proti náhodné nebo záměrné neoprávněné manipulaci, ztrátě, zničení či přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme na základě nejnovějšího technologického vývoje.

6. Používáme webovnástroje?

Webové nástroje se používají pro takové účely, jakými jsou například sledování, webové analýzy a sociální média.

Informace o následujících bodech naleznete zde: Webové nástroje

 • Google AdWords Tracking
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind Core
 • Econda
 • Sociální média

7. Využíváme profilování?

Některé vaše údaje zpracováváme automaticky s cílem analyzovat specifické osobní znaky (tento proces se nazývá profilování). Abychom dokázali poskytnout relevantní informace a rady týkající se našich produktů, služeb či ostatních činností, využíváme profilovací nástroje k tomu, abychom komunikaci a reklamu, včetně průzkumu trhu a veřejného mínění, přizpůsobili vašim potřebám.

K tomuto účelu používáme následující nástroje:

 • Tzv. scoring - zakládá se na matematicky/statisticky uznávaném a ověřeném procesu. Vypočítaná skóre nám usnadní rozhodování týkající se například prodeje produktů, návštěvnosti veletrhů a uskutečněných školení.

 • Využíváme také (automatického) slučování údajů z několika zdrojů do jednoho profilu, abychom analyzovali osobní zájmy a chování vedoucí ke zlepšení našeho dialogu se zákazníky. Toto provádíme pouze na základě výslovného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

8. Jak získáme váš souhlas, když navštívíte naše stránky?

Když využíváte naše webové stránky, vyjadřujete tím souhlas s naší obecnou politikou o ochraně osobních údajů a udělujete souhlas s tím, že budou vaše údaje využity tak, jak je popsáno v tomto prohlášení.
Naše prohlášení o ochraně osobních údajů lze z naší strany kdykoli upravit nebo doplnit. Platí vždy poslední publikovaná verze našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

  

9. Koho kontaktovat v případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů souvisejících se společností Festo nebo si přejete uplatnit svá práva jakožto subjektu údajů, kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu údajů e-mailem na adrese info_cz@festo.com (viz také sekce 1).