Licenční podmínky pro uživatele aplikací Festo SE & Co. KG

Stav: srpen 2018

1. Oblast použití; předmět licence

1.1 Tyto licenční podmínky platí výhradně pro uživatelská práva k softwarovým aplikacím („aplikace“) nabízeným společností Festo SE & Co. KG, Esslingen/Německo („Festo“) prostřednictvím platformy Festo App World nebo jinými způsoby.

1.2 Festo nabízí aplikace k těmto účelům: (i) specifické aplikace, které jsou spojeny s určitým výrobkem Festo („vyhrazený výrobek“) a slouží k řízení nebo rozšiřování rozsahu funkcí tohoto výrobku („aplikace Motion Apps“), (ii) aplikace, které rozšiřují funkčnost stávajících softwarových produktů jako např. programů CAD („doplňkové aplikace“) a (iii) jiné aplikace, které může zákazník používat na koncovém zařízení uvedeném v příslušném popisu produktu. Aplikace Motion Apps jsou na vyhrazeném výrobku již předinstalovány nebo mohou být instalovány prostřednictvím aktualizace firmwaru. Nejsou-li Motion Apps aktivovány, může pro ně zákazník získat na platformě Festo App-World po zadání příslušného výrobkového klíče individuální licenční soubor, kterým se aktivují.

1.3 Aplikace a příslušná dokumentace pro uživatele jsou chráněny autorským právem. Není-li v aplikaci nebo dokumentaci pro uživatele uvedeno jinak, příslušejí veškerá práva k softwaru dokumentaci pro uživatele výhradně společnosti Festo. Jsou-li v aplikaci obsaženy komponenty nebo moduly jiných softwarových výrobců („software třetích stran“), zejména softwarové komponenty z otevřených zdrojů, platí vždy příslušné licenční podmínky, na které se odkazuje v aplikaci a/nebo programové dokumentaci společnosti Festo.

1.4 Zákazník obdrží aplikace výhradně ve formátu objektového kódu společně s příslušnou dokumentací pro uživatele. S odkazem na adstavec 2.4 kapitoly 2 nemá zákazník nárok na vydání zdrojového kódu nebo vývojové dokumentace.

1.5 Použitím příslušné aplikace vyjadřuje zákazník, resp. uživatel, ve vztahu ke společnosti Festo souhlas s platností těchto licenčních podmínek. Tyto licenční podmínky platí rovněž pro aktualizované verze (update) a rozšíření (upgrade) aplikací, které zákazník získá později, není-li při získání příslušné aktualizované verze nebo rozšíření stanoveno jinak.

2. Rozsah a omezení licence

2.1 Licence obsahuje celosvětové, podle příslušného popisu výrobku a podle bodu 3.1 časově omezené, nevýhradní a pouze podle ustanovení bodu 2.6 přenositelné uživatelské právo k aplikaci a příslušné dokumentaci pro uživatele v níže uvedeném rozsahu.

2.2 Licence opravňuje uživatele k používání aplikace v rozsahu stanoveném v příslušném popisu výrobku. Používání nad jeho rámec není přípustné. Používání ve smyslu tohoto ustanovení znamená stahování, zobrazování, provozování, přenášení a ukládání aplikace k účelům jejího použití a zpracování dat.

2.3 Zákazník je oprávněn vytvářet záložní kopii aplikace dalších licenčních souborů a příslušné dokumentace pro uživatele na samostatném nosiči dat, která musí být označena originálním označením (včetně poznámky o autorském právu) společnosti Festo. Používání záložní kopie je přípustné pouze při zhoršení nebo selhání původní aplikace získané zákazníkem. Zákazník při používání záložní kopie rovněž podléhá těmto licenčním podmínkám. Zákazník není obecně bez souhlasu společnosti Festo oprávněn pořizovat a používat další kopie aplikace a/nebo dokumentace pro uživatele nebo jejích částí.

2.4 Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Festo oprávněn aplikaci upravovat, měnit nebo jinak přizpůsobovat, zpětně ji upravovat na jinou formu (dekompilace), odstraňovat, obcházet nebo měnit jakékoli mechanismy ochrany proti kopírování, programové prvky, bezpečnostní kódy sloužící správě digitálních práv (DRM) nebo prvky sloužící označení softwaru včetně výrobkových nebo licenčních klíčů (srov. bod 1.2) nebo odstraňovat údaje o vlastnostech výrobce, autorských právech (copyright) nebo jiných ochranných právech společnosti Festo v aplikaci a dokumentaci pro uživatele. Ustanovení §§ 69 d odst. 3 a § 69 e autorského zákona zůstávají nedotčena.

2.5 Společnost Festo je oprávněna zajišťovat dodržování výše uvedených ustanovení, zejména omezení používání platných pro příslušnou aplikaci, technickými prostředky a při jejich porušení uplatňovat technická opatření až po zablokování programu, aby zajistila dodržování těchto ustanovení. Předávání aplikace či individuálního výrobkového nebo licenčního klíče neoprávněným třetím osobám není povoleno s výjimkou případů přípustného předávání podle bodu 2.6.

2.6 Není-li výslovně uvedeno jinak, je vyloučeno předávání aplikace, jejíž používání je časově omezeno. Zákazník je oprávněn předat aplikaci, kterou získal na neomezenou dobu, společně s licencí podle těchto licenčních podmínek natrvalo následnému nabyvateli. Motion Apps lze předávat pouze společně s vyhrazeným výrobkem. Podmínkou účinnosti předání je, že si zákazník neponechá žádné kopie aplikace a trvale se zdrží každého dalšího používání příslušné aplikace. Podmínky bodu 3.4 platí v rozsahu, v jakém jsou v souladu s ustanovením, že je zákazník oprávněn a povinen předat aplikaci a dokumentaci pro uživatele jakož i kopii těchto licenčních podmínek následnému nabyvateli. Je-li vícenásobné používání aplikace vyloučeno z technických důvodů (např. dongle) nebo na základě pevného spojení s výrobkem Festo (např. Motion Apps), nejsou nutná další jednání ze strany zákazníka nebo nabyvatele. U všech ostatních aplikací začíná uživatelské právo následného nabyvatele platit teprve s doručením potvrzení o předání podepsaného zákazníkem a následným nabyvatelem do společnosti Festo, přičemž musí být uvedeno úplné jméno, resp. firma následného nabyvatele. V potvrzení o předání musí následný nabyvatel tyto licenční podmínky potvrdit a zákazník musí prohlásit, že smazal nebo jiným způsobem zajistil nepoužitelnost veškerých jemu případně dostupných kopií aplikace a příslušné dokumentace pro uživatele – včetně jím vytvořené záložní kopie, pokud nebyla předána následnému nabyvateli.

2.7 Zákazník není obecně oprávněn používat aplikaci jiným způsobem nebo pro jiné účely, než je uvedeno v tomto bodu 2, nebo aplikaci zcela či částečně, přechodně nebo trvale přenechávat třetím stranám k používání.

3. Trvání licence

3.1 Získá-li zákazník aplikaci podle popisu výrobku na neomezenou dobu, je licence poskytnuta natrvalo, tj. bez časového omezení. Je-li zákazníkovi poskytnuta aplikace za opakovaný licenční poplatek pouze na omezenou dobu, je její používání omezeno na dobu uvedenou v popisu výrobku. Nemá-li aplikace podle popisu výrobku pevnou dobu platnosti nebo se doba platnosti automaticky prodlužuje a z popisu výrobku nevyplývá nic jiného, může zákazník aplikaci kdykoli při uplynutí příslušné doby platnosti vypovědět se lhůtou tří měsíců ke konci měsíce přes platformu Festo App World.

3.2 Doba používání aplikace začíná u předinstalovaných a standardně, resp. při dodávce již aktivovaných Motion Apps se získáním vyhrazeného výrobku, u předinstalovaných, ale nikoli sériově aktivovaných Motion Apps s aktivací příslušným licenčním klíčem z obchodu App-World a u ostatních aplikací se získáním aplikace z platformy App World.

3.3 V případě zaviněného porušení ustanovení těchto licenčních podmínek, zejména podmínek v bodu 2, je společnost Festo po předchozím upozornění oprávněna ze závažného důvodu bezodkladně vypovědět licenci pro aplikaci, které se porušení týká, nejsou-li porušení ustanovení a jeho následky pouze nepodstatné. Společnosti Festo je vyhrazena možnost požadování náhrady škody.

3.4 Jinak není vypovězení licence ze strany společnosti Festo nebo zákazníka možné.

4. Poplatky

4.1 Poplatky za licenci vyplývají z příslušného platného ceníku společnosti Festo nebo platformy Festo App World.

4.2 Poplatky nelze v případě vypovězení licence ze závažného důvodu podle bodu 3.2 vracet. Překročí-li poplatky hodnotu používání do okamžiku vypovězení, jsou započítány do případného nároku na odškodnění společnosti Festo.

5. Povinnost zachování mlčenlivosti a ochrany

5.1 Zákazník musí považovat za důvěrné veškeré jemu dostupné informace o aplikaci, které překračují rámec obecně známých funkcí a zobrazení. Týká se to zejména důvěrných informací o použitých programovacích metodách a postupech, včetně zdrojového kódu a jiných důvěrných materiálů a podkladů společnosti Festo týkajících se aplikace, které jsou zákazníkovi zpřístupněny.

5.2 Zákazník je povinen zajistit důvěrnost podle bodu 5.1, zejména zabránit nepovolaným třetím stranám v přístupu k aplikaci a dokumentaci pro uživatele vhodnými technickými opatřeními, např. používáním hesel.

5.3 Zákazník musí uchovávat záložní kopii aplikace a dokumentace pro uživatele vytvořenou podle bodu 2.3 na místě zajištěném proti přístupu nepovolaných třetích osob a výslovně upozornit své zaměstnance na dodržování povinností zachování mlčenlivosti a ochrany stanovených v tomto bodu 5.

5.4 Ostatní podmínky důvěrnosti dohodnuté mezi zákazníkem a společností Festo zůstávají nedotčeny.

6. Jiná ustanovení

6.1 Tyto licenční podmínky podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení mezinárodního soukromého práva.

6.2 Pro řešení veškerých sporů vyplývajících z těchto licenčních podmínek nebo vzniklých v souvislosti s nimi jsou příslušné výhradně soudy v sídle společnosti Festo. Společnost Festo je však rovněž oprávněna podávat žaloby proti zákazníkovi u jeho místně příslušného soudu nebo jiného odpovídajícího soudu.

6.3 Aplikace podléhá zákonům o kontrole vývozu a zákonům o exportu do různých zemí, zejména zákonům, nařízením a ustanovením Spolkové republiky Německo, EU a Spojených států amerických. Zákazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Festo nepředá aplikaci regulačnímu orgánu pro kontrolu případného udělení uživatelského práva nebo pro jiné úřední povolení a nevyveze ji do zemí nebo fyzickým či právnickým osobám, pro které platí zákaz vývozu podle příslušných platných zákonů o kontrole vývozu a zákonů o exportu, nařízení a ustanovení. Zákazník/uživatel je dále odpovědný za dodržování všech platných právních předpisů země, ve které aplikaci používá, s ohledem na toto používání.