Databeskyttelse
Informationspligt

1. Hvilke rettigheder har du?

Under Den Europæiske Unions generelle Databeskyttelsesforordning (EU-GDPR), har alle registrerede følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger:

 • Retten til indsigt i medfør af EU-GDPR, art. 15.
 • Ret til berigtigelse i medfør af EU-GDPR, art. 16.
 • Retten til sletning i medfør af EU-GDPR, art. 17.
 • Retten til begrænsning af behandling baseret på EU-GDPR, art. 18.
 • Retten til dataportabilitet baseret på EU-GDPR, art. 20.
 • Ret til at gøre indsigelse på grundlag af EU-GDPR, art. 21.

 
Retten til indsigt og retten til sletning er underlagt de begrænsninger, der fremgår af §§ 34 og 35 i den tyske lov om databeskyttelse (BDSG). Desuden har du mulighed for at indgive klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse (EU-GDPR, art. 77 og § 19 i BDSG) hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger foregår i strid med lovgivningen.

2. Hvad bør du vide om din ret til at protestere?

 • Ret til at gøre indsigelse

 
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med EU-GDPR, art. 6, stk. 1(e) (databehandling i offentlighedens interesse) og EU-GDPR, art. 6, stk. 1(f) (databehandling baseret på legitime interesser) uanset årsag som vedrører din personlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser, som defineret i EU-GDPR, art. 4, nr. 4.
Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise, at der eksisterer reelle tvingende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring

 
I visse tilfælde kan vi behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til brug for direkte markedsføring; dette gælder også for profilering i forbindelse med sådanne direkte markedsføringstiltag. Hvis du indsender en indsigelse mod, at dine data behandles med henblik på direkte markedsføring, vi vil ikke længere bruge dine personlige data til disse formål. 

 • Bemærk, at din indvending kun vil gælde for fremtidig databehandling, hvilket betyder, at lovligheden af den behandling, der har fundet sted op til det punkt, hvor din rejses indsigelser forbliver upåvirket. Den videre bearbejdning af data i overensstemmelse med andre juridiske formål, f.eks. til opfyldelse af lovkrav, forbliver ligeledes upåvirket.

 • Du kan indgive din klage i et hvilket som helst format til:

Festo A/S
Gustaf Borg
Islevdalvej 180
2610 Rødovre


3. Har du nogen forpligtelse til at tilvejebringe data?

I forbindelse med dele af vores behandlingsaktiviteter er det nødvendigt, at du giver os de personoplysninger, vi har brug for, for at acceptere og udføre den relevante aktivitet og leve op til de tilhørende kontraktlige forpligtelser, eller for at leve op til gældende lovgivning. Uden disse oplysninger, vil vi normalt ikke kunne indgå en kontrakt med dig, opfylde vores forpligtelser i henhold til vores kontrakt eller levere vores tjenester til dig.

4. Hvem modtager dine oplysninger?

Afdelingerne hos Festo, der får adgang til dine data, er de afdelinger, der skal have adgang til at sætte os i stand til at opfylde vores kontraktmæssige og juridiske forpligtelser (som f.eks. call center tjenester, kundeadministration, dokumenthåndtering, logistik, IT/programvedligeholdelse, m.v.). Tjenesteudbydere og agenter, der arbejder på vores vegne, kan også modtage dine data til ovennævnte formål; sådanne tredjeparter er genstand for en aftale om tavshedspligt. Ligeledes kan entreprenører i forskellige afdelinger (f.eks. IT, HR, økonomi, salg mv.) få adgang.

Alle data, som udveksles inden for vores gruppe, er underlagt vores bindende virksomhedsregler vedrørende databeskyttelse.

En liste over firmaer i vores gruppe kan findes her: https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

Dine data kan også blive overført til andre parter, til hvem du har givet dit udtrykkelige samtykke til at dine data kan deles.

I forhold til videregivelse af informationer til modtagere uden for Festo, er vi kontraktligt forpligtet til at opretholde fortroligheden af alle kunderelaterede oplysninger og tilbagemeldinger, som vi får kendskab til som led i vores aktiviteter. Vi vil kun udveksle de informationer vi har om dig, når loven kræver det, eller når du har givet dit samtykke til det.
Når data overføres til eksterne parter i andre lande (uden for EU), sørger vi for, at disse lande opfylder de samme krav som i EU.

For USA har EU Kommissionen besluttet (i sin beslutning fra 12.07.2016), at EU-U.S. Privacy Shields bestemmelser giver tilstrækkelig databeskyttelse (konstatering af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau,EU-GDPR, art. 45). Yderligere information kan findes på: https://www.privacyshield.gov.

Vores internetsider bruger indhold og tjenester fra andre leverandører, som så til gengæld kan bruge cookies og andre aktive komponenter. Hvis du klikker på det indhold, sender vi de nødvendige oplysninger til den relevante leverandør (f.eks. den kendsgerning at du har klikket på dette indhold på vores side og andre oplysninger, du allerede har stillet til rådighed på vores hjemmeside til dette formål). Vi har ingen kontrol over, hvordan disse udbydere behandler dine personoplysninger. Se også internetsiderne tilhørende de relevante udbydere med oplysninger om deres databehandlingspolitik.

5. Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde vores præ-kontraktuelle, kontraktmæssige og juridiske forpligtelser. Data, der ikke længere er nødvendige for at gennemføre vores kontraktlige eller juridiske forpligtelser slettes regelmæssigt, medmindre (begrænset) yderligere behandling er påkrævet til følgende formål: 

 • I overensstemmelse med forretnings- og afgiftsrelaterede opbevaringsperioder som fastsat i national lovgivning og/eller anden lovgivning. Vi er forpligtet til at overholde perioder for opbevaring og dokumentation, der er gældende.

 • Opbevaring af beviser i sammenhæng med lovbestemmelserne om begrænsning.
  Disse forældelsesfrister kan vare i op til 30 år; den almindelige forældelsesfrist varierer fra land til land.