Προστασία δεδομένων

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων;

 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EΕ-ΓΚΠΔ), όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

• Δικαίωμα πρόσβασης βάσει του Άρθρου 15 του ΕΕ-ΓΚΠΔ
• Δικαίωμα διόρθωσης βάσει του Άρθρου 16 του ΕΕ-ΓΚΠΔ
• Δικαίωμα διαγραφής βάσει του Άρθρου 17 του ΕΕ-ΓΚΠΔ
• Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας βάσει του Άρθρου 18 του ΕΕ-ΓΚΠΔ
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων βάσει του Άρθρου 20 του ΕΕ-ΓΚΠΔ
• Δικαίωμα ένστασης βάσει του Άρθρου 21 του ΕΕ-ΓΚΠΔ

 

Το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα διαγραφής υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζονται στις §§ 34 και 35 του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG). Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα σε ένα υπεύθυνο εποπτικό όργανο προστασίας δεδομένων (Άρθ. 77 του ΓΚΠΔ και § 19 του BDSG) αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τους νομικούς κανονισμούς.


2. Τι πρέπει να ξέρετε για το δικαίωμά εναντίωσης σας;

 

• Δικαίωμα ένστασης κατά περίπτωση

 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 (ε) του ΕΕ-ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων για το δημόσιο συμφέρον) και το Άρθρο 6, παρ. 1 (στ’) του ΕΕ-ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βασισμένη σε νόμιμα συμφέροντα) για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη προσωπική σας κατάσταση· αυτό ισχύει και για την δημιουργία προφίλ που βασίζεται στις διατάξεις αυτές, όπως ορίζεται στο Άρθρο  4, αριθ.  4 του ΕΕ-ΓΚΠΔ.
Εάν υποβάλετε μια ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία απαιτείται για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

• Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στο να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ που συνδέεται με τέτοιες ασκήσεις άμεσου μάρκετινγκ. Αν υποβάλλετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

 

• Λάβετε υπόψη ότι η ένστασή σας θα ισχύσει μόνο για μελλοντική επεξεργασία δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι η νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι το σημείο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ένστασή σας παραμένει ανεπηρέαστη. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση άλλους νομικούς σκοπούς, όπως η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, παραμένει επίσης ανεπηρέαστη.

 

• Μπορείτε να υποβάλετε την ένστασή σας σε οποιαδήποτε μορφή στην:
FESTO ΕΠΕ
Τατοϊου 92
14 452 Μεταμόρφωση
Ελλάδα

E-mail:   info_gr@festo.com
E-mail:   datenschutz-festo@festo.com


3. Έχετε κάποια υποχρέωση παροχής δεδομένων;

Στο πλαίσιο των κοινών δραστηριοτήτων μας, πρέπει να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούμε για να δεχθούμε και να εκτελέσουμε τη σχετική δραστηριότητα και να εκπληρώσουμε τις συναφείς συμβατικές υποχρεώσεις ή που οφείλουμε να συλλέξουμε κατά το νόμο. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, δε θα είμαστε γενικώς σε θέση να συνάψουμε σύμβαση με εσάς, να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει του σύμβασής μας ή να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.


4. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα σας;

Τα τμήματα της Festo που διαθέτουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι τα τμήματα που απαιτούν πρόσβαση για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις μας (όπως υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, διαχείριση πελατών, επεξεργασία εγγράφων, προγραμματισμός, συντήρηση εφαρμογών/τεχνικών πληροφοριών κ.λπ. .). Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς που εργάζονται για λογαριασμό μας μπορούν επίσης να λάβουν τα δεδομένα σας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Τέτοιου είδους τρίτα μέρη υπόκεινται σε συμφωνία για διατήρηση της εμπιστευτικότητας. Επίσης, απασχολούμε εργολάβους σε διάφορα τμήματα (όπως τμήματα Τεχνικών Πληροφοριών, Ανθρώπινου Δυναμικού, χρηματοδότησης, πωλήσεων κ.λπ.).

 

Όλα τα δεδομένα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Ομίλου μας υπόκεινται στους δεσμευτικούς εταιρικούς μας κανόνες για την προστασία των δεδομένων.
Κατάλογος εταιρειών του Ομίλου μας είναι διαθέσιμος εδώ:
https://www.festo.com/hq/el/cms/festo.htm 

 

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν σε άλλα μέρη για τα οποία έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την κοινή χρήση των δεδομένων σας.  Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να δώσατε συγκατάθεση απευθείας στη Festo ή σε κάποιον άλλο εξωτερικό συνεργάτη.

 
Σε σχέση με τη διαβίβαση πληροφοριών στους αποδέκτες εκτός της Festo, υποχρεούμαστε συμβατικά να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών και της ανατροφοδότησης που σχετίζονται με τον πελάτη των οποίων γινόμαστε γνώστες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Μπορούμε να μοιραστούμε μόνο τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε.
Όταν τα δεδομένα μεταφέρονται σε εξωτερικά μέρη τρίτων χωρών (εκτός της ΕΕ), θα διασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα πληρούν τα ίδια πρότυπα με την ΕΕ.

 

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε (στο ψήφισμά της στις 12.07.2016) ότι οι κανονισμοί της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ παρέχουν επαρκή προστασία δεδομένων (απόφαση καταλληλότητας, Άρθ. 45 του ΓΚΠΔ). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://www.privacyshield.gov

 

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν περιεχόμενο και υπηρεσίες από άλλους παρόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιούν cookies και άλλα ενεργά στοιχεία. Εάν κάνετε κλικ σε αυτό το περιεχόμενο, θα στείλουμε τα απαιτούμενα στοιχεία στον σχετικό πάροχο (π.χ. το γεγονός ότι κάνατε κλικ σε αυτό το περιεχόμενο στη σελίδα μας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που έχετε ήδη καταχωρίσει στην ιστοσελίδα μας για το σκοπό αυτό). Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι πάροχοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των σχετικών παρόχων για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές επεξεργασίας δεδομένων τους.


5. Πόσο καιρό θα είναι τα δεδομένα σας αποθηκευμένα;

Θα επεξεργαζόμαστε και θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των προσυμβατικών, συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας. Τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεών μας διαγράφονται σε τακτική βάση, εκτός εάν απαιτείται (περιορισμένη) περαιτέρω επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:


  • Συμμόρφωση με εμπορικές και φορολογικές περιόδους διατήρησης όπως ορίζονται σε ειδικούς κρατικούς και άλλους κανονισμούς. Είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τις περιόδους διατήρησης και τεκμηρίωσης που καθορίζονται στους παρόντες κανονισμούς.

 

  • Διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο των κανονισμών παραγραφής.
    Αυτές οι προθεσμίες παραγραφής μπορούν να διαρκέσουν έως τριάντα έτη. H γενική προθεσμία παραγραφής ποικίλλει από χώρα σε χώρα.