Contact

Customer oriented service

บริษัท เฟสโต้ จำกัด

สำนักงานใหญ่
1250 อาคาร วิรานุวัตร, ชั้น 6-7, ถนน บางนา-ตราด (ซอย 34)
แขวงบางนา, เขตบางนา,
กรุงเทพฯ 10260
ประเทศไทย 

 

1 800 290 477 (อัตโนมัติ)

 +66 2785 3700

1 800 290 478 (อัตโนมัติ)

 

สำนักงานสาขา 

สาขาสระบุรี
413/3 ถนนมิตรภาพ
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ประเทศไทย

 

สาขาแหลมฉบัง
53/7-8 ถนนสุขุมวิท
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
ประเทศไทย