Festo Oy Ab Eesti filiaali Tarnetingimused

1. Pakkumise kehtivuse tähtaeg
1.1. Kirjalik pakkumine kehtib 30 kalendripäeva arvates
Pakkumise vormistamise päevast, välja arvatud juhul, kui
Pakkumises on näidatud teisiti.

 

2. Kauba hind
2.1. Baashinnakirjas toodud KAUPADE hinnad ei sisalda
käibemaksu. MÜÜJAL on õigus vajadusel ilma
etteteatamistähtajata teha baashinnakirjas muudatusi kui
OSTJAGA ei ole teisiti kokku lepitud.
2.2. Allahindlused ja KAUBA nettohinnad lepitakse kokku
OSTJA ja Festo Oy Ab Eesti filiaali kliendihalduri poolt.
2.3. Pakkumises sätestatud hindu Pakkumise kehtivusajal
muuta ei tohi.

 

3. Ostu-müügitellimus
3.1. Ostu-müügitellimus on:
3.1.1. faksi või postiga saadetud OSTJA kiri;
3.1.2. OSTJA poolt allkirjastatud Pakkumine;
3.1.3. OSTJA poolt saadetud e-post või e-kaubanduse tellimus.
3.2. Müügitellimuse kinnitus saadetakse kliendi nõudmisel.
3.3. Pooled peavad viivitamatult teatama teineteisele
asjaoludest, mis võivad tarnetele kahjustavalt mõjuda.

 

4. Tarnekulu ja tarnetähtaeg.
4.1 Tarnekulu lisandub KAUBA arvele vastavalt KAUBA
tarnimiseks kasutatud tarneviisile ja hetkel kehtivale
hinnakirjale.
4.2 Tarnetähtaeg sõltub tellitud KAUBAST ja tarneviisist.

5. Kauba eest tasumise kord
5.1. MÜÜJA edastab OSTJALE arve posti teel peale KAUPADE
üleandmist, kui Pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud
teisiti.

 

6. Kauba üleandmine ja omandiõigus
6.1. Ostja nõudmisel Müüja informeerib Ostjat Kaupade
üleandmise ajast kirjaliku Tellimuskinnitusega.
6.2. Vastavalt MÜÜJA ja OSTJA kokkuleppele antakse Kaup üle:
6.2.1. Kullerteenust osutava firma esindaja poolt OSTJA poolt
soovitud ja MÜÜJA poolt aktsepteeritud aadressil;
6.3. KAUBA juhusliku hävimise riisiko läheb OSTJALE KAUBA
üleandmise hetkel.

 

7. Reklamatsioon
7.1. OSTJA esitab MÜÜJALE reklamatsiooni KAUPADE
puudujäägi ning nähtavate kahjustuste korral 3 (kolme)
kalendripäeva jooksul ja KAUPADE mittekvaliteetsuse või
Lepingule mittevastavuse korral 30 (kolmekümne)
kalendripäeva jooksul arvates KAUBA üleandmisest.
7.2. Mittekvaliteetse või Lepingule mittevastava Kauba
üleandmisel on MÜÜJA kohustatud OSTJA nõudmisel:
7.2.1. vahetama mittekvaliteetse KAUBA kvaliteetse KAUBA
vastu;
7.2.2. KAUBA tagasi võtma ning OSTJA poolt KAUBA eest tasutud
summa OSTJALE tagastama.

 

8. Kauba ümbervahetamine ja tagastamine
8.1. Juhul, kui ostetud KAUP osutub OSTJALE mittesobivaks või
mittevajalikuks, võib MÜÜJA KAUBA OSTJALT tagasi osta
30 kalendripäeva jooksul alates Kauba üleandmise
päevast.
8.2. Tagastatav KAUP peab olema originaalpakendis ning sellel
ei tohi olla paigaldamise ja kasutamise jälgi ning vigastusi.
8.3. Tagastatav KAUP peab olema väärtuses vähemalt 100 €/
tk ja OSTJALE hüvitatakse maksimaalselt 60% (ilma
käibemaksuta) KAUBA müügiarvel olevast hinnast.
8.4. OSTJA eritellimusel valmistatud ja tarnitud KAUPU MÜÜJA
tagasi ei osta. Eritellimuseks loetakse Festo xkäigupikkusega
ja konfigureeritavaid tooteid.

 

9. Garantii
9.1. KAUBA garantiiaeg on 12 (kaksteist) kuud alates KAUBA
üleandmispäevast.
9.2. Garantii korras kompenseeritakse toote valmistus-, materjalija
konstruktsioonivead. Garantii korras ei kompenseerita muid
võimalikke OSTJA kulutusi.
9.3. Garantii ei kata normaalsest kulumisest ning hoolimatust ja
valest kasutusest tingitud vigu.
9.4. MÜÜJA likvideerib garantii alla kuuluva vea remontides KAUBA
või tarnides vigase KAUBA asemele uue või uue KAUBA osa.
9.5. Garantii kaotab kehtivuse kui KAUBALE tehakse muutusi või
remonttöid ilma MÜÜJA kirjaliku loata.

 

10. Vastutus
10.1. Tarnetingimuste ja Lepingu rikkumisel vastutavad Pooled
alljärgnevalt:
10.1.1. MÜÜJAL on õigus nõuda OSTJALT viivist 0,07% tähtaegselt
tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
Eelnevate päevade viivist ei võeta arvesse järgneva päeva
viivise arvutamisel.
10.1.2. OSTJA peab tasuma makse viivituse korral kõik raha
kättesaamisega seotud kulud.
10.1.3. OSTJAL on õigus nõuda viivist kui KAUBA tarnimine viibib
rohkem kui 30 kalendripäeva. OSTJA võib viivist nõuda kuni
0.5% KAUBA maksumusest nädalas. Viivise kogusumma ei
saa ületada 5% KAUBA maksumusest.
10.1.4. MÜÜJAL on õigus nõuda viivist kui OSTJA ei võta KAUPA vastu
rohkem kui 30 kalendripäeva jooksul tarnetähtaja möödumisest.
MÜÜJA võib viivist nõuda kuni 0.5% KAUBA maksumusest
nädalas. Viivise kogusumma ei saa ületada 5% KAUBA
maksumusest.

 

11 . Vääramatu jõud
11.1. Tarnetingimustest ja Lepingust tulenevate kohustuste
mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
Tarnetingimuste või Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks
olid asjaolud, mille saabumist Pooled Tarnetingimuste või
Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha
(Vääramatu jõud). Käesolevates Tarnetingimustes ja Lepingus
mõistetakse Vääramatu jõuna:
11.1.1. ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi;
11.1.2. sõda;
11.1.3. riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab käesoleva
Lepingu täitmist;
11.1.4. muu Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled
aktsepteerivad Vääramatu jõuna.
11.2. Pool, kelle tegevus Tarnetingimustest tulenevate või
Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu
jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult
teatama teisele Poolele.

 

12. Pooltevahelised teated
12.1. Pooltevahelised Tarnetingimustest tulenevad ja Lepinguga
seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud
juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga,
mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
12.2. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni jne. kaudu.

 

13 . Varasemad lepingud ja kokkulepped
13.1 . Käesolevad Tarnetingimused ning Leping tühistab kõik
Pooltevahelised Kaupade üleandmist puudutavad varasemad
suulised või kirjalikud kokkulepped.

 

14. Muud tingimused
14.1. Kõik Tarnetingimustest või Lepingust tulenevad erimeelsused
püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui
läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti
Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.