Festo Oy

FESTO OY:N JÄRJESTELMÄTOIMITUSEHDOT

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Festo Oy:n järjestelmäsopimuksiin (jäljenpänä tuotteet). Nämä sopimusehdot ovat sopimuksen kiinteä osa, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu poikettavan.

 

2. OSTAJAN VELVOLLISUUDET
2.1 HINNAT

 

2.1.1 Hintayhteenveto

Ostaja tekee tilaukset käyttäen myyjän laiteluetteloissa ja hinnastoissa mainittuja tuotenumeroita ja hintoja, erikseen sovittavia ohjehintoja tai tarjouksia.

 

2.1.2 Sovellettavat hinnat
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomaan yhteishintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva vero.

Myyjällä on oikeus muuttaa tuotteiden tai niiden laajennusten hintoja vuosittain tammikuun alussa sekä muulloin, jos tehdashinnat muuttuvat oleellisesti. Myyjän on ilmoitettava hinnan muutoksista kirjallisesti ostajalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

 

2.1.3 Alennukset

Myyjä antaa liitteen 1 mukaisen alennuksen voimassa olevista listahinnoista.
Alennukset eivät koske tarjous- ja nettohintoja.

 

2.2. MAKSUEHDOT JA MAKSUT

 

2.2.1 Maksuehdot
Maksuehdot ovat 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Laskutus tapahtuu toimituserittäin. Mikäli toimitus viivästyy kolmanne osapuolen aiheuttaman syyn vuoksi, tulee ostajan hoitaa maksuvelvoitteensa myyjän suhteen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti (14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien), eikä ostajalla ole oikeutta maksujen viivästämiseen, edellyttäen, että myyjä oli hoitanut tai olisi voinut hoitaa oman osansa toimituksesta.

 

2.2.2 Toimitusmaksu:
Toimitusmaksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

2.3. VEROT JA TULLIT

 

Laskutus tapahtuu ALV:ineen laskutushetkellä voimassa olevan arvonlisäverolain mukaan.
Arvonlisäveron sekä muiden verojen muutoksista aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa ostaja. Samoin ostaja vastaa mahdollisten viranomaisten taholta myöhemmin määrättävistä maksuista.
Sopimuksen allekirjoitushetkellä arvonlisävero on 24 % .

 

2.4. VIIVÄSTYSKORKO

 

Viivästyskorko veloitetaan eräpäivästä lukien myyjän soveltaman, kulloinkin voimassaolevan korkokannan mukaan.
Viivästyskorko on sopimuksen allekirjoitushetkellä 13 % p.a.

 

2.5. VASTUUT, VAKUUTUKSET JA KULJETUKSET

 

Myyjä huolehtii ostajan kustannuksella tässä sopimuksessa tarkoitettujen tuotteiden kuljetuksen järjestämisestä sekä vakuuttaa toimituksen ostajan ilmoittamaan toimipaikkaan asti. Edunsaaja on myyjä.

 

2.6. OSTAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

 

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteen sovittuna toimitusaikana sovituttuun toimituspaikkaan.

 

2.7. OSTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

 

Ostaja vastaa niiden myyjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, joilla on merkitystä tuotteen toimitukseen ja toimitettavan tuotteen ominaisuuksiin.

 

2.8. TARKASTUKSET JA REKLAMAATIOT

 

Ostajan on, ellei muuta ole sovittu, tarkastettava tuote sitä vastaanotettaessa sekä tehtävä mahdolliset kirjalliset reklamaatiot viivytyksettä, kuitenkin 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Mikäli tuotteen vastaanottaminen viivästyy kolmannen osapuolen aiheuttaman viiveen vuoksi ja ostaja ei ole pystynyt toteamaan tuotteen toimivuutta, ei tällä ole vaikutusta maksuehtoon, vaan ostajan on suoritettava maksut kohdan 2.2 mukaisesti. Mikäli tarkastus on siirtynyt edelläkuvatun syyn vuoksi, voivat myyjä sekä ostaja sopia erikseen tarkastuksen toimittamisesta.

 

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET
3.1.Toimitusehdot

 

Toimitusehtona sovelletaan: Finnterms TOP. Toimituspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin tuotteet on toimitettu em. toimitusehdon mukaisesti.
Mahdolliset toimitusta koskevat kirjalliset reklamaatiot on tehtävä 8 vrk:n kuluessa tuotteen vastaanottamisesta lukien.

 

3.1.2 Toimitusaika
Tuotteiden keskimääräiset toimitusajat vaihtelevat tuotteista riippuen. Ostaja on velvollinen tiedustelemaan kulloinkin vallitsevaa toimitusaikaa ennen tilausta. Myyjä antaa tilausvahvistuksen kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti.

 

3.2. DOKUMENTOINTI

 

Järjestelmädokumentit ovat maksullisia. Myyjä antaa tarvittaessa veloituksetta ostajan käyttöön kohtuullisesti markkinoinnissa tarvittavaa esittelymateriaalia, kuten tuote-esitteitä ja teknistä laitetietoutta sekä suunnitteluun tarvittavaa aineistoa.

 

3.2.1 Ohjelmat, piirustukset ja selostukset

Tuotteiden asennusta koskevat ohjelmat, piirustukset sekä tekniset asiakirjat, jotka osapuolet ovat toisilleen luovuttaneet, siirtyvät ostajan omaisuudeksi. Sen jälkeen kun ostaja on hyväksynyt toimituksen, vastaa ostaja ao. tuotteen toiminnasta, eikä myyjällä ole velvollisuutta tehdä korjauksia tai muutoksia toimitettuun tuotteeseen poislukien kohdassa 3.8 mainitut takuutapaukset.

 

3.3. VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

 

Vaaranvastuu siirtyy myyjältä ostajalle, kun tuotteet luovutetaan kuljetettaviksi ostajalle. Mikäli tuotteiden vastaanottaminen viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovittuna toimitusajankohtana, ellei tuotteita ennen tätä ajankohtaa ole luovutettu kuljetettaviksi ostajalle.

 

3.4. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

 

Tilattujen tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

 

3.5. OIKEUS KAUPAN PURKUUN

 

Myyjä pidättää itsellään oikeuden purkaa kauppa ja ottaa tuotteen takaisin kauppalaissa säädetyillä perusteilla. Myyjällä on sama oikeus ostajan ilmeisen maksukyvyttömyyden tai konkurssin johdosta.

 

3.6. VIIVÄSTYS

 

Myyjän on ilmoitettava toimituksen viivästymisestä ostajalle sekä arvioitu uusi toimitusaika. Mikäli sovittuna toimitusaikana voidaan toimittaa vain osa tuotteesta, on myyjällä oikeus täydentää toimitusta erikseen sovittavan kohtuullisen ajan kuluessa.
Ostajalla ei ole oikeutta kaupan purkamiseen, ellei viivästyksestä aiheutuneella seurauksella ole olennaista vaikutusta ostajan liiketoimintaan. Myyjä ei vastaa viivästyksen ostajalle tai kolmannelle aiheuttamasta välillisestä vahingosta.
Myyjän vastuu viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta on enintään 0,6 % viivästyneen osan arvonlisäverottomasta myyntihinnasta kultakin täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 8 % viivästyneen osan arvonlisäverottomasta myyntihinnasta.
Myyjän vastuu rajoittuu mainittuun määrään myös silloin, kun kauppa mahdollisesti purkautuu olennaisen viivästyksen vuoksi.
Ostajalla on oikeus periä myöhästymissakkoa vain, jos myyjän toimituksen myöhästyminen aiheuttaa ostajalle itselleen myöhästymissakkovelvoitteita.

 

3.7. TOIMITUKSEN VIRHEELLISYYS

 

Myyjällä on oikeus korjata virheellinen tuote myyjän tiloissa Vantaalla tai vaihtaa se uuteen. Myyjä voi täydentää toimituksen virheellisen osan kohtuullisen lisäajan kuluessa.
Jos ostajan ilmoitettua viasta käy ilmi, ettei tuotteessa ole myyjän vastuulla olevaa vikaa, myyjällä on oikeus vaatia korvausta vikailmoituksen hänelle aiheuttamasta työ- ja muista kustannuksista.
Mikäli virhe koskee vain osaa toimituksesta, ostaja on velvollinen maksamaan laskun virheettömältä osalta eräpäivänä sekä jäännösosalta heti virheen oikaisun tapahduttua.
Ostajalla ei ole oikeutta kaupan purkamiseen, ellei virhe ole ostajan kannalta olennainen ja ellei myyjä laiminlyö virheen korjaamista kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli toimituksessa on niin olennainen virhe, että se johtaa kaupankäynnin purkamiseen, on ostajalla oikeus vaatia viivästyssakkoa. Mikäli välittömät kustannukset ylittävät viivästyssakon määrän, on ostajalla oikeus vaatia viivästyssakon ylittävältä osalta korvaus kaupan purkamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, kuitenkin enintään 8 % arvonlisäverottomasta hinnasta.
Myyjä ei vastaa virheen ostajalle tai kolmannelle aiheuttamasta välillisestä vahingosta.

 

3.8. TAKUU

 

Toimittaja antaa tuotteelle takuun, joka kattaa materiaali-, rakenne- ja valmistusvirheet.
Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta luovutushetkestä. Kolmivuorokäytössä olevan tuotteen takuuaika on kolme (3) kuukautta luovutushetkestä. Takuu ei koske normaalista kulumisesta, huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä johtuvia virheitä eikä vaaranvastuu siirtymisen jälkeen ulkoisista tekijöistä aiheutuneita virheitä. Toimittaja voi valintansa mukaan, joko korjata takuun kattaman virheen tai toimittaa uuden tuotteen tai tuotteen osan virheellisen tilalle.
Takuu lakkaa välittömästi, jos tuotteeseen tehdään muutoksia tai korjauksia ilman toimittajan kirjallista lupaa. Takuun tarkoittaman virheen korjaaminen tai tuotteen toimittaminen ei muuta maksuehtoja.

 

3.9. MYYJÄN VASTUU LAITTEEN TOIMITUKSEN JÄLKEEN
AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA

 

Myyjä vastaa tuotteen tai sen osan muulle kuin ostajalle aiheuttamasta henkilövahingosta vain sikäli, kuin vahinko on aiheutunut myyjän tai tämän lukuun työskennelleen tuottamuksesta.
Myyjä ei vastaa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle toimituksen jälkeen aiheutuvasta vahingosta.
Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ostajan valmistaville tuotteille tai tuotteille, joihin ostajan valmistava tuote sisältyy.
Ostaja vastaa vahingoista, joita ostaja on toiminnallaan aiheuttanut kolmannelle.
Myyjä ei vastaa välillisestä vahingosta, kuten tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta eikä muusta laitteen aiheuttamasta välillisestä vahingosta.
Myyjän vahingonkorvausvastuu on kaikissa olosuhteissa enintään kunkin tilauksen arvo, kuitenkin enintään 85.000 euroa.
Mikäli myyjä tuotteessa olleen virheen perusteella velvoitetaan suorittamaan korvausta kolmannelle, ostajan on korvattava myyjälle tästä aiheutunut vahinko siltä osin, kuin myyjä on tässä sopimuksessa rajoittanut oman vastuunsa.
Mikäli kolmas taho esittää osapuolelle tähän sopimuskohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, on toiselle osapuolelle heti ilmoitettava asiasta kirjallisesti.

 

3.10. MARKKINOINTIVASTUU

 

Myyjällä on oikeus tehdä sopimuksen voimassaoloaikana tuotteisiin teknisiä muutoksia. Esitteissä ym. informaatiomateriaaleissa mainitut tekniset ja toiminnalliset arvot pätevät vain, jos ne on vahvistettu kyseiselle toimitukselle tai ne on mainittu laitekäsikirjassa.

4. HUOLTO

 

Myyjä huolehtii erikseen niin sovittaessa toimittamiensa tuotteiden huollosta. Tällöin veloitusperusteet sovitaan erikseen.

 

5. MUUT EHDOT
5.1 TEKNISET UUDISTUKSET JA MUUTOKSET

 

Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kaupan kohteeseen teknisiä muutoksia
Jos myyjän on tehtävä tarjouspäivän ja luovutuspäivän välisenä aikana lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista tai voimaantulleista laeista toimitukselle aiheutuvia muutoksia, vastaa niiden lisäkustannuksista ostaja.

 

5.2 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT RAHOITUSJÄRJESTELYT

 

Ostajalla on oikeus rahoittaa kauppa myyjän hyväksymän rahoitusyhtiön kautta. Tällöin tämä sopimus on voimassa soveltuvilta osiltaan myyjän ja ostajan välillä.
Jos myyjä luovuttaa oikeutensa tämän mukaisiin maksuihin kolmannelle, tulee ostajan suorittaa nämä maksut siirronsaajalle.

 

5.3 YLIVOIMAINEN ESTE

 

Myyjä ei vastaa toimituksen estymisestä, viivästymisestä tai siinä olevasta virheestä, joka johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta ja jota myyjän ei kohtuudella voida olettaa ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella olisi voinut välttää tai estää kuten esimerkiksi odottamattomat ulkomaankaupan- ja valuuttarajoitukset, viranomaisten määräykset, laajat tuotannon keskeytykset, tulipalo ja muut vastaavat onnettomuudet, lakko tai muu työselkkaus, yleinen liikenteen tai energiajakelun keskeytyminen, sota, liikekannallepano tai vastaavan laajuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus sekä muut edellisiin verrattavat seikat ja tapahtumat (force majeure).
Myyjä ei ole vastuussa edellämainitun ylivoimaisen esteen johdosta myöskään silloin, kun ylivoimainen este on kohdannut myyjän toimittajaa tai alihankkijaa, eikä myyjä kohtuudella ole voinut hankkia tavaraa tai sen valmistukseen tarvittavia osia muualta.
Ostajan kannalta ylivoimaiseksi esteeksi ei katsota ostajan sopimuskumppanin viivästystä tai ostajan rakennusaikataulun tai muun hankinta-aikataulun viivästystä eikä muuta niihin verrattavaa seikkaa.
Ostaja voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan myyjää kohtaan maksuviivästyksen johdosta vain ylivoimaisen esteen perusteella.
Ylivoimaisen esteen ilmaannuttua myyjän on viipymättä ilmoitettava siitä ostajalle. Osapuolten on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ylivoimaisesta esteestä johtuvien haittojen rajoittamiseksi.

 

5.4 PATENTTI- JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

 

Kaupan kohteen myynnillä ei luovuteta siihen liittyviä patentti- tai immateriaalioikeuksia tai muita vastaavia aineettomia hyödykkeitä poislukien ohjelmat, jotka siirtyvät ostajan omaisuudeksi.

 

5.5 TIETOSUOJA

 

Osapuolet eivät saa toisen suostumuksetta luovuttaa kolmannelle osapuolelle niitä teknisiä tai kaupallisia tietoja, jotka toinen osapuoli sopimusta tehtäessä tai muutoin on antanut toiselle osapuolelle, ellei tämä ole sopimusvelvoitteen täyttämiseksi tai tuotteiden käyttämiseksi tai huoltamiseksi tarpeellista.
Osapuoli ei saa luovuttaa edellämainittuja tietoja henkilöstölleen, konsulteilleen, alihankkijoilleen tai muille kolmansille laajemmalti, kuin edellä on sanottu. Tämä koskee myös mainitun tiedon käyttöä.

 

5.6 VIENTIRAJOITUKSET

 

Mikäli ostaja toimittaa tuoteen Suomen rajojen ulkopuolelle, vastaa hän kaikista viientiin liittyvistä velvoitteista.

 

5.7 SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

 

Mahdolliset muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja niiden tulee olla molempien osapuolien asianmukaisesti allekirjoittamat.
Tätä sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa ilman toisen kirjallisesti antamaa suostumusta siirtää kolmannelle osapuolelle.

 

5.8 TILAUKSEN PERUUTUS TAI TOIMITUSAJAN SIIRTO

 

Ostajan peruuttaessa tai siirtäessä kirjallisesti tilauksen, myyjä veloittaa ostajalta aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

5.9 ERIMIELISYYDET

 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat ristiriitaisuudet käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa. Mikäli osapuolet siitä erikseen kirjallisesti sopivat, voidaan riitaisuus käsitellä myös välimiesoikeudessa.

 

5.10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

 

Sopimus tulee voimaan sopijapuolten allekirjoituksin ja on voimassa kalenterivuoden loppuun. Tämän jälkeen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja se on kirjallisesti irtisanottavissa molemmin puolin kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla päättymään kunkin kalenterivuoden lopussa.

 

6. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
6.1 RISTIRIITA PÄÄSOPIMUKSEN KANSSA

 

Niiltä osin kuin sopijapuolet eivät ole toisin sopineet tässä sopimuksessa, sovelletaan ensisijaisesti Feston yleisiä toimitusehtoja ja muilta osin NL 09 yleisiä sopimusehtoja. Mikäli yleiset sopimusehdot tai Feston toimitusehdot ovat ristiriidassa osapuolten välillä solmitun järjestelmäsopimuksen kanssa, väistyvät Feston – sekä yleiset ehdot siltä osin.