Yleiset toimitusehdot

FESTO OY:N TOIMITUSEHDOT

 

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Festo Oy:n laitekauppasopimuksiin. Nämä yleiset sopimusehdot ovat sopimuksen kiinteä osa, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu poikettavan.

 

2. OSTAJAN VELVOLLISUUDET
2.1 HINNAT
2.1.1 Hintayhteenveto
Ostaja tekee tilaukset käyttäen myyjän laiteluetteloissa ja hinnastoissa mainittuja tuotenumeroita ja hintoja, erikseen sovittavia hintoja tai tarjouksia.
2.1.2 Sovellettavat hinnat
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomaan yhteishintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva vero.
Myyjällä on oikeus muuttaa tuotteiden tai niiden laajennusten hintoja jos tehdashinnat muuttuvat oleellisesti.
2.2. MAKSUEHDOT JA MAKSUT
2.2.1 Maksuehdot
Maksuehdot ovat 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Laskutus tapahtuu toimituserittäin.
2.2.2 Toimitusmaksu:
Toimitusmaksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
2.3. VEROT JA TULLIT
Laskutus tapahtuu ALV:ineen laskutushetkellä voimassa olevan arvonlisäverolain mukaan.
Arvonlisäveron sekä muiden verojen muutoksista aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa ostaja. Samoin ostaja vastaa mahdollisten viranomaisten taholta myöhemmin määrättävistä maksuista.
Sopimuksen allekirjoitushetkellä arvonlisävero on 24 %.
2.4. VIIVÄSTYSKORKO
Viivästyskorko veloitetaan eräpäivästä lukien myyjän soveltaman, kulloinkin voimassaolevan korkokannan mukaan.
Viivästyskorko on sopimuksen allekirjoitushetkellä 13 % p.a.
2.5. VASTUUT, VAKUUTUKSET JA KULJETUKSET
Myyjä huolehtii ostajan kustannuksella tässä sopimuksessa tarkoitettujen tuotteiden kuljetuksen järjestämisestä sekä vakuuttaa toimituksen ostajan ilmoittamaan toimipaikkaan asti. Edunsaaja on myyjä.
2.6. OSTAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS
Ostaja on velvollinen vastaanottamaan tavaran sovittuna toimitusaikana sovituttuun toimituspaikkaan.
2.7. OSTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
Ostaja vastaa niiden myyjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, joilla on merkitystä tavaran toimitukseen ja toimitettavan tuotteen/järjestelmän ominaisuuksiin.
2.8. TARKASTUKSET JA REKLAMAATIOT
Ostajan on, ellei muuta ole sovittu, tarkastettava tavara sitä vastaanotettaessa sekä tehtävä mahdolliset kirjalliset reklamaatiot viivytyksettä, kuitenkin 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

 

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET
3.1.TOIMITUSEHDOT

Toimitusehtona sovelletaan: Ex Works Vantaalla/ Rohrbach. Toimituspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin laitteet on toimitettu em. toimitusehdon mukaisesti.
Mahdolliset toimitusta koskevat kirjalliset reklamaatiot on tehtävä 8 vrk:n kuluessa tavaran vastaanottamisesta lukien.
3.1.2 Toimitusaika
Tuotteiden keskimääräiset toimitusajat vaihtelevat tuotteista riippuen. Ostaja on velvollinen tiedustelemaan kulloinkin vallitsevaa toimitusaikaa ennen tilausta. Myyjä antaa tilausvahvistuksen kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti.
3.2. DOKUMENTOINTI
Järjestelmädokumentit ovat maksullisia. Myyjä antaa tarvittaessa veloituksetta ostajan käyttöön kohtuullisesti markkinoinnissa tarvittavaa esittelymateriaalia, kuten tuote-esitteitä ja teknistä laitetietoutta sekä suunnitteluun tarvittavaa aineistoa.
3.2.1 Piirustukset ja selostukset
Tuotteiden/järjestelmien asennusta koskevat piirustukset sekä tekniset asiakirjat, jotka osapuolet ovat toisilleen luovuttaneet, pysyvät luovuttajan omaisuutena. Saamiaan piirustuksia, teknisiä asiakirjoja tai muita teknisiä tietoja ei osapuoli saa luovuttajan suostumuksetta käyttää muuhun tarkoitukseen kuin tuotteiden asennukseen, järjestelmien käynnistykseen ja huoltoon. Näitä asiakirjoja ei saa luovuttaa kolmannelle taholle eikä niiden sisältöä saa muutoin saattaa kolmannen osapuolen tietoon ilman asiakirjat luovuttaneen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta.
3.3. VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN
Vaaranvastuu siirtyy myyjältä ostajalle, kun tuotteet luovutetaan kuljetettaviksi ostajalle. Mikäli tuotteiden vastaanottaminen viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovittuna toimitusajankohtana, ellei tuotteita ennen tätä ajankohtaa ole luovutettu kuljetettaviksi ostajalle.
3.4. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
Tilattujen tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun laitteet on kokonaan maksettu.
3.5. OIKEUS KAUPAN PURKUUN
Myyjä pidättää itsellään oikeuden purkaa kauppa ja ottaa tavaran takaisin kauppalaissa säädetyillä perusteilla. Myyjällä on sama oikeus ostajan ilmeisen maksukyvyttömyyden tai konkurssin johdosta.
3.6. VIIVÄSTYS
Myyjän on ilmoitettava toimituksen viivästymisestä ostajalle sekä arvioitu uusi toimitusaika. Mikäli sovittuna toimitusaikana voidaan toimittaa vain osa tavarasta, on myyjällä oikeus täydentää toimitusta erikseen sovittavan kohtuullisen ajan kuluessa.
Ostajalla ei ole oikeutta kaupan purkamiseen, ellei viivästyksestä aiheutuneella seurauksella ole olennaista vaikutusta ostajan liiketoimintaan. Myyjä ei vastaa viivästyksen ostajalle tai kolmannelle aiheuttamasta välillisestä vahingosta.
Myyjän vastuu viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta on enintään 0,6 % viivästyneen osan arvonlisäverottomasta myyntihinnasta kultakin täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 8 % viivästyneen osan arvonlisäverottomasta myyntihinnasta.
Myyjän vastuu rajoittuu mainittuun määrään myös silloin, kun kauppa mahdollisesti purkautuu olennaisen viivästyksen vuoksi.
Ostajalla on oikeus periä myöhästymissakkoa vain, jos myyjän toimituksen myöhästyminen aiheuttaa ostajalle itselleen myöhästymissakkovelvoitteita.
3.7. TOIMITUKSEN VIRHEELLISYYS
Myyjällä on oikeus korjata virheellinen tavara myyjän tiloissa Vantaalla tai vaihtaa se uuteen. Myyjä voi täydentää toimituksen virheellisen osan kohtuullisen lisäajan kuluessa.
Jos ostajan ilmoitettua viasta käy ilmi, ettei laitteessa ole myyjän vastuulla olevaa vikaa, myyjällä on oikeus vaatia korvausta vikailmoituksen hänelle aiheuttamasta työ- ja muista kustannuksista.
Mikäli virhe koskee vain osaa toimituksesta, ostaja on velvollinen maksamaan laskun virheettömältä osalta eräpäivänä sekä jäännösosalta heti virheen oikaisun tapahduttua.
Ostajalla ei ole oikeutta kaupan purkamiseen, ellei virhe ole ostajan kannalta olennainen ja ellei myyjä laiminlyö virheen korjaamista kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli toimituksessa on niin olennainen virhe, että se johtaa kaupankäynnin purkamiseen, on ostajalla oikeus vaatia viivästyssakkoa. Mikäli välittömät kustannukset ylittävät viivästyssakon määrän, on ostajalla oikeus vaatia viivästyssakon ylittävältä osalta korvaus kaupan purkamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, kuitenkin enintään 8 % arvonlisäverottomasta hinnasta.
Myyjä ei vastaa virheen ostajalle tai kolmannelle aiheuttamasta välillisestä vahingosta.
3.8. TAKUU
Toimittaja antaa tavaralle takuun, joka kattaa materiaali-, rakenne- ja valmistusvirheet.
Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta luovutushetkestä. Kolmivuorokäytössä olevan tavaran takuuaika on kolme (3) kuukautta luovutushetkestä. Takuu ei koske normaalista kulumisesta, huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä johtuvia virheitä eikä vaaranvastuu siirtymisen jälkeen ulkoisista tekijöistä aiheutuneita virheitä. Toimittaja voi valintansa mukaan, joko korjata takuun kattaman virheen tai toimittaa uuden tavaran tai tavaran osan virheellisen tilalle.
Takuu lakkaa välittömästi, jos tavaraan tehdään muutoksia tai korjauksia ilman toimittajan kirjallista lupaa. Takuun tarkoittaman virheen korjaaminen tai tavaran toimittaminen ei muuta maksuehtoja.
3.9. MYYJÄN VASTUU LAITTEEN TOIMITUKSEN JÄLKEEN AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA
Myyjä vastaa laitteen tai sen osan muulle kuin ostajalle aiheuttamasta henkilövahingosta vain sikäli, kuin vahinko on aiheutunut myyjän tai tämän lukuun työskennelleen tuottamuksesta.
Myyjä ei vastaa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle toimituksen jälkeen aiheutuvasta vahingosta.
Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ostajan valmistaville tuotteille tai tuotteille, joihin ostajan valmistava tuote sisältyy.
Ostaja vastaa vahingoista, joita ostaja on toiminnallaan aiheuttanut kolmannelle.
Myyjä ei vastaa välillisestä vahingosta, kuten tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta eikä muusta laitteen aiheuttamasta välillisestä vahingosta.
Myyjän vahingonkorvausvastuu on kaikissa olosuhteissa enintään kunkin tilauksen arvo, kuitenkin enintään 85.000 euroa.
Mikäli myyjä laitteessa olleen virheen perusteella velvoitetaan suorittamaan korvausta kolmannelle, ostajan on korvattava myyjälle tästä aiheutunut vahinko siltä osin, kuin myyjä on tässä sopimuksessa rajoittanut oman vastuunsa.
Mikäli kolmas taho esittää osapuolelle tähän sopimuskohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, on toiselle osapuolelle heti ilmoitettava asiasta kirjallisesti.
3.10. MARKKINOINTIVASTUU
Myyjällä on oikeus tehdä sopimuksen voimassaoloaikana tuotteisiin teknisiä muutoksia. Esitteissä ym. informaatiomateriaaleissa mainitut tekniset ja toiminnalliset arvot pätevät vain, jos ne on vahvistettu kyseiselle toimitukselle tai ne on mainittu laitekäsikirjassa.

 

4. HUOLTO
Myyjä huolehtii erikseen niin sovittaessa toimittamiensa laitteiden huollosta. Tällöin veloitusperusteet sovitaan erikseen.

 

5. MUUT EHDOT
5.1 TEKNISET UUDISTUKSET JA MUUTOKSET
Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kaupan kohteeseen teknisiä muutoksia
Jos myyjän on tehtävä tarjouspäivän ja luovutuspäivän välisenä aikana lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista tai voimaantulleista laeista toimitukselle aiheutuvia muutoksia, vastaa niiden lisäkustannuksista ostaja.
5.2 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT RAHOITUSJÄRJESTELYT
Ostajalla on oikeus rahoittaa kauppa myyjän hyväksymän rahoitusyhtiön kautta. Tällöin tämä sopimus on voimassa soveltuvilta osiltaan myyjän ja ostajan välillä.
Jos myyjä luovuttaa oikeutensa tämän mukaisiin maksuihin kolmannelle, tulee ostajan suorittaa nämä maksut siirronsaajalle.
5.3 YLIVOIMAINEN ESTE
Myyjä ei vastaa toimituksen estymisestä, viivästymisestä tai siinä olevasta virheestä, joka johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta ja jota myyjän ei kohtuudella voida olettaa ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella olisi voinut välttää tai estää kuten esimerkiksi odottamattomat ulkomaankaupan- ja valuuttarajoitukset, viranomaisten määräykset, laajat tuotannon keskeytykset, tulipalo ja muut vastaavat onnettomuudet, lakko tai muu työselkkaus, yleinen liikenteen tai energiajakelun keskeytyminen, sota, liikekannallepano tai vastaavan laajuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus sekä muut edellisiin verrattavat seikat ja tapahtumat (force majeure).
Myyjä ei ole vastuussa edellämainitun ylivoimaisen esteen johdosta myöskään silloin, kun ylivoimainen este on kohdannut myyjän toimittajaa tai alihankkijaa, eikä myyjä kohtuudella ole voinut hankkia tavaraa tai sen valmistukseen tarvittavia osia muualta.
Ostajan kannalta ylivoimaiseksi esteeksi ei katsota ostajan sopimuskumppanin viivästystä tai ostajan rakennusaikataulun tai muun hankinta-aikataulun viivästystä eikä muuta niihin verrattavaa seikkaa.
Ostaja voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan myyjää kohtaan maksuviivästyksen johdosta vain ylivoimaisen esteen perusteella.
Ylivoimaisen esteen ilmaannuttua myyjän on viipymättä ilmoitettava siitä ostajalle. Osapuolten on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ylivoimaisesta esteestä johtuvien haittojen rajoittamiseksi.
5.4 PATENTTI- JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaupan kohteen myynnillä ei luovuteta siihen liittyviä patentti- tai immateriaalioikeuksia eikä ohjelmistoja tai muita vastaavia aineettomia hyödykkeitä. Ostajalla on oikeus käyttää aineettomia hyödykkeitä vain myydyn tavaran yhteydessä, eikä ostajalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä kolmannelle.
Ostajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia sopimuksessa tarkoitettuihin laitteisiin tai järjestelmiin.
5.5 TIETOSUOJA
Osapuolet eivät saa toisen suostumuksetta luovuttaa kolmannelle osapuolelle niitä teknisiä tai kaupallisia tietoja, jotka toinen osapuoli sopimusta tehtäessä tai muutoin on antanut toiselle osapuolelle, ellei tämä ole sopimusvelvoitteen täyttämiseksi tai laitteiden käyttämiseksi tai huoltamiseksi tarpeellista.
Osapuoli ei saa luovuttaa edellämainittuja tietoja henkilöstölleen, konsulteilleen, alihankkijoilleen tai muille kolmansille laajemmalti, kuin edellä on sanottu. Tämä koskee myös mainitun tiedon käyttöä.
5.6 VIENTIRAJOITUKSET
Ostaja sitoutuu huolehtimaan ja vastaamaan siitä, että tässä sopimuksessa tarkoitettua järjestelmää, laitteistoa, tuotetta, ohjelmistoa tai niiden osia tai niihin liittyvää teknistä tietoutta ei viedä Suomen rajojen ulkopuolelle eikä myydä tai luovuteta kolmannelle ilman myyjän järjestämää kirjallista suostumusta.
Ostaja on tietoinen siitä, että myyjän tulee täyttää velvollisuutensa alkuperämaan määräysten suhteen.
5.7 SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET
Mahdolliset muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja niiden tulee olla molempien osapuolien asianmukaisesti allekirjoittamat.
Tätä sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa ilman toisen kirjallisesti antamaa suostumusta siirtää kolmannelle osapuolelle.
5.8 TILAUKSEN PERUUTUS TAI TOIMITUSAJAN SIIRTO
Ostajan peruuttaessa tai siirtäessä kirjallisesti tilauksen, myyjä veloittaa ostajalta aiheutuneet todelliset kustannukset.
5.9 ERIMIELISYYDET
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat ristiriitaisuudet käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa. Mikäli osapuolet siitä erikseen kirjallisesti sopivat, voidaan riitaisuus käsitellä myös välimiesoikeudessa.
5.10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus tulee voimaan sopijapuolten allekirjoituksin ja on voimassa kalenterivuoden loppuun. Tämän jälkeen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja se on kirjallisesti irtisanottavissa molemmin puolin kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla päättymään kunkin kalenterivuoden lopussa.

 

6. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
6.1 RISTIRIITA PÄÄSOPIMUKSEN KANSSA

Niiltä osin kuin sopijapuolet eivät ole toisin sopineet tässä sopimuksessa, sovelletaan NL 09 Yleisiä sopimusehtoja. Mikäli yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa osapuolten välillä solmitun pääsopimuksen kanssa, väistyvät yleiset ehdot siltä osin.