Adatvédelem
Információszolgáltatási kötelezettség

EZ A DOKUMENTUM A FESTO AG ANYAVÁLLALAT, ILLETVE A FESTO CSOPORT ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEIT TARTALMAZZA A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ EGYES ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN. FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY EZEN IRÁNYELVEK ALAPJÁN A FESTO KFT. A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK TEKINTETÉBEN ÖNÁLLÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓKAT BOCSÁTOTT KI, AMELYEK TARTALMAZZÁK A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRÉT, AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁT, JOGALAPJÁT, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁT ÉS AZ ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIT. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB ADATKEZELÉSEK TEKINTETÉBEN A FESTO KFT. VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁBAN LEÍRTAK AZ IRÁNYADÓAK.

   

Link a Festo Kft. önálló adatkezelési tájékoztatóihoz

     


 

  

Milyen adatvédelmi jogai vannak?

   

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU-GDPR) értelmében, az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkeznek:

  • Hozzáférés joga az EU-GDPR 15. cikkelye alapján.
  • Helyesbítés joga az EU-GDPR 16. cikkelye alapján.
  • Törlés joga az EU-GDPR 17. cikkelye alapján.
  • A feldolgozás korlátozásának joga az EU-GDPR 18. cikkelye alapján.
  • Az adatok hordozhatóságának joga az EU-GDPR 20. cikkelye alapján.
  • Tiltakozás joga az EU-GDPR 21. cikkelye alapján.

    

A hozzáférés jogára és a törlés jogára a nemzeti jogszabályokban meghatározott korlátozások vonatkozhatnak. Továbbá, joga van panaszt tenni a felelős adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (a GDPR 77. cikkelye szerint), amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése jogsértő módon történik.

  

  

Mit kell tudnia a tiltakozási jogáról?

  

A tiltakozás jogának érvényesítése eseti alapon történik: Önnek jogában áll tiltakozni az EU-GDPR 6. cikkelyének 1.(e) bekezdésének értelmében (az adatkezelés közérdekből történik) és az EU-GDPR 6. cikkelyének 1(f) bekezdésének értelmében (az adatkezelés jogos érdekérvényesítés alapján) történő személyes adatainak kezelése ellen, bármilyen kifejezetten személyes helyzetére vonatkozó okból; ez szintén érvényes az EU-GDPR 4.cikkelyének 4. pontja szerinti, ezen rendelkezések alapján végzett profilalkotásra is.

Amennyiben tiltakozást nyújt be, akkor a továbbiakban nem kezeljük tovább személyes adatait, hacsak bizonyítani nem tudjuk, hogy az Ön érdekeivel vagy jogaival és szabadságaival szemben a mi kényszerítő erejű jogos érdekünk elsőbbséget élvez, vagy hogy az adatkezelés a jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

 

A közvetlen marketing célú adatkezelés megtiltásának joga: Egyes esetekben, személyes adatait közvetlen marketing célból történő kezelésére is felhasználhatjuk. Önnek bármikor jogában áll személyes adatainak közvetlen marketing célra történő felhasználását megtiltani, ez szintén érvényes az ilyen közvetlen marketing célú profilalkotási tevékenységre is. Amennyiben az adatainak közvetlen marketing célra történő felhasználását megtiltja számunkra, akkor a továbbiakban nem fogjuk a személyes adatait ilyen célokra felhasználni.

  

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tiltakozása csak a jövőbeni adatkezelésre vonatkozik, adatainak feldolgozásának és kezelésének jogszerűsége az erre vonatkozó tiltás benyújtásáig terjedő időpontig változatlan marad. Az adatok további, más egyéb jogi célokból történő kezelése és feldolgozása - például jogszabályi kötelezettségek teljesítése - szintén nem változik.

   

   

Van bármilyen kötelessége az adatok rendelkezésre bocsátását illetően?

   

Közös tevékenységeink keretében Önnek rendelkezésünkre kell bocsátania azokat a személyes adatokat, amelyek az érintett tevékenység elfogadásához és elvégzéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy amelyek begyűjtését jogszabály írja elő. Ezen adatok hiányában, általában képtelenek vagyunk Önnel szerződést kötni, szerződésünk értelmében kötelezettségeinket teljesíteni vagy szolgáltatást nyújtani az Ön számára.

  

  

Ki kapja meg az Ön adatait?

   

Azon osztályok kapnak hozzáférést az adataihoz a Festonál, amely osztályoknak szükségük van az adataihoz való hozzáférésre, hogy szerződéses és jogszabályi kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk (úgymint call center szolgáltatások, vevő adminisztráció, dokumentum feldolgozás, logisztika, IT/alkalmazás karbantartás, stb.). A nevünkben eljáró szolgáltatók és ügynökök a fent megnevezett célokból kifolyólag szintén megkaphatják az Ön személyes adatait, és mint ilyen harmadik felek rájuk vonatkozóan titoktartási megállapodás van érvényben. Különböző osztályokon (mint például IT, HR, pénzügy, értékesítés, stb.) szintén alkalmazunk vállalkozókat is.

 

Minden a Vállalatcsoporton belül végzett adatcserére a kötelező érvényű adatvédelmi vállalati előírások érvényesek.

A Vállalatcsoportunk vállalatainak listája az alábbi címen érhető el:

https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

  

Adatait átadhatjuk más egyéb olyan feleknek is, akik számára adatainak megosztását kifejezett beleegyezésével megadta.  Kérjük, vegye figyelembe, lehetséges, hogy beleegyezését közvetlenül Festonak vagy valamelyik másik külsős közvetítőnknek adta meg.

    

A Feston kívül eső címzetteknek történő átadás tekintetében, szerződéses titoktartási kötelezettséget vállalunk arra, hogy a vevőkkel kapcsolatos információkat bizalmasan kezeljük illetve, hogy visszajelzést küldünk arról, amennyiben üzleti tevékenységünk során tudomásunkra jut ilyesmi. Mi csak akkor adhatjuk át a birtokunkban lévő információkat, ha azt törvény írja elő, vagy amennyiben erre vonatkozóan beleegyezését adta számunkra.

Amennyiben az adatok egy harmadik (EU-n kívüli) országba kerülnek továbbításra, akkor biztosítjuk, hogy ezek az országok az EU normáival megegyező előírásokat alkalmazzanak.

  

Az Amerikai Egyesült Államok esetében, az EU Bizottsága úgy határozott (2016.07.12-i határozatában), hogy az EU-Amerikai Egyesült Államok közötti adatvédelmi előírások (EU-U.S. Privacy Shield) megfelelő adatvédelmet biztosít (a GDPR 45. cikkelyében meghatározott megfelelőségi határozat alapján). További információkat erre vonatkozóan az alábbi címen talál:

https://www.privacyshield.gov

 

  

Internetes oldalaink más szolgáltatók tartalmát és szolgáltatásait használják, akik viszont cookie-kat (sütiket) és egyéb aktív összetevőket használhatnak. Amennyiben ilyen tartalomra kattint, akkor a szükséges adatai elküldésre kerülnek az adott szolgáltatónak (pl.: az a tény, hogy rákattintott erre a tartalomra az oldalunkon, és minden más olyan információt, amelyet Ön a weboldalunkon ebből a célból kifolyólag biztosított). Nincs ellenőrzésünk afelett, hogy ezek a szolgáltatók miként kezelik az Ön személyes adatait. További információért kérjük, tekintse meg az érintett szolgáltatók Internetes oldalát azok adatkezelési irányelveit illetően.

  

  

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

  

Személyes adatait a szerződést megelőző, a szerződéses és jogszabályi kötelezettségek ellátásához szükséges ideig kezeljük és tároljuk. Rendszeresen töröljük azokat az adatokat, amelyek a továbbiakban már nem szükségesek a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, kivéve, ha azok (korlátozott) további kezelése nem szükséges az alábbi célokból:

  • Államspecifikus vagy egyéb előírások értelmében azoknak megőrzése a kereskedelmi vagy adózással kapcsolatosan előírt megőrzési időszakoknak való megfelelés érdekében szükséges. Ezen előírásokban meghatározott megőrzési és dokumentációs időszakoknak meg kell felelnünk.
  • Bizonyítékok megőrzése az elévülésre vonatkozó törvényi előírások értelmében. Ezen elévülési idő akár 30 év is lehet, az általános elévülési idő országonként eltérő.