Duomenų apsauga
Prievolė suteikti informaciją

      1. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su duomenų apsauga?

Vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES-BDAR), visi duomenų subjektai turi šias teises jų tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu:

 • Teisė susipažinti su duomenimis pagal ES-BDAR 15 straipsnį
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal ES-BDAR 16 straipsnį
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal ES-BDAR 17 straipsnį
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal ES-BDAR 18 straipsnį
 • Teisė į duomenų perkeliamumą pagal ES-BDAR 20 straipsnį
 • Teisė nesutikti pagal ES-BDAR 21 straipsnį.

Teisių įgyvendinimui yra taikomos tam tikros sąlygos, išdėstytos aukščiau nurodytuose ES-BDAR straipsniuose. Taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 77 straipsnis), jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia teisės aktų reikalavimus.

 

     2. Ką jums reikia žinoti apie savo teisę nesutikti su duomenų tvarkymu?

 • Teisė nesutikti atskirais atvejais

Turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, vykdomu pagal ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktą (duomenų tvarkymas dėl viešojo intereso) ir ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą (duomenų tvarkymas teisėtų interesų pagrindu), dėl bet kurios priežasties, susijusios su konkrečiai jūsų situacija; tai taikoma ir profiliavimui, remiantis tomis nuostatomis, kaip tai apibrėžta ES-BDAR 4 straipsnio 4 punkte.
Jei pateiksite prieštaravimą, nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodysime, kad jūsų asmens duomenys yra ir turi būti tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais. Turite teisę bet kada nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais; tai taikoma ir profiliavimui, susijusiam su tokia tiesioginės rinkodaros veikla. Jei pateiksite prieštaravimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nebetvarkysime jūsų asmens duomenų šiais tikslais.

 

 • Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prieštaravimas galioja tik būsimam duomenų tvarkymui, vadinasi, nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki jūsų pareikšto prieštaravimo, teisėtumui. Tai nedaro įtakos ir tolesniam jūsų duomenų tvarkymui kitais teisėtais pagrindais, kaip antai teisinių įsipareigojimų vykdymas.

 

 • Prieštaravimą galite pateikti bet kokiu formatu šiais adresais:

UAB „Festo“

V. Krėvės pr. 129

LT-50312 Kaunas

Lietuva

Tel. +370 37 202378

El. paštas
 

     3. Ar privalote teikti duomenis?

Mūsų bendros veiklos kontekste privalote mums pateikti asmens duomenis, kurie mums būtini norint prisiimti ir vykdyti atitinkamą veiklą ir susijusius sutartinius įsipareigojimus, arba kuriuos būtina rinkti pagal įstatymą. Be tokių duomenų mes įprastai negalėtume sudaryti su jumis sutarties, vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ar teikti jums paslaugų.

 

4. Kas gauna jūsų duomenis?

Festo padaliniai, kuriems suteikiama prieiga prie jūsų duomenų, yra tie padaliniai, kuriems tokios prieigos reikia, kad galėtume vykdyti savo sutartinius ir teisinius įsipareigojimus (kaip antai skambučių centrai, klientų administravimo, dokumentų apdorojimo, logistikos, IT/programėlių priežiūros skyriai ir pan.). Mūsų vardu dirbantys paslaugų teikėjai ir agentai taip pat gali gauti jūsų duomenis pirmiau išvardytais tikslais; tokie tretieji asmenys sutarčių pagrindu privalo užtikrinti konfidencialumą. Įvairiuose skyriuose (tokiuose kaip IT, personalo, finansų, pardavimo ir t. t.) pasitelkiame ir reikalingus subrangovus.

Visiems duomenims, kurie perduodami Festo grupėje, taikomos įpareigojančios įmonės taisyklės dėl duomenų apsaugos (BCR).
Čia rasite mūsų įmonių grupės narių sąrašą: https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

Jūsų duomenys gali būti perduodami ir kitiems asmenims, jei davėte aiškų sutikimą, kad jiems galima perduoti jūsų duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad tokį sutikimą galėjote pateikti tiesiogiai Festo arba kitam išoriniam subjektui.

Dėl informacijos perdavimo gavėjams, nepriklausantiems Festo, esame sutartimis įsipareigoję saugoti visą su klientais susijusią informaciją, sužinotą vykdant verslo veiklą, taip pat užtikrinti jos konfidencialumą. Apie jus turimą informaciją galime atskleisti tik kai šito reikalauja įstatymai arba, kai duodate mums atitinkamą sutikimą.
Kai duomenys bus perduodami išoriniams asmenims trečiosiose valstybėse (nepriklausančiose ES), užtikrinsime, kad toks asmens duomenų tvarkymas atitiktų ES standartus.

Jungtinių Amerikos Valstijų atžvilgiu Europos Sąjungos Komisija yra nusprendusi (2016-07-12 sprendimas), kad ES ir JAV „Privatumo skydo“ nuostatos užtikrina tinkamą duomenų apsaugą (sprendimas dėl tinkamumo, BDAR 45 str.). Išsamesnės informacijos rasite čia: https://www.privacyshield.gov.

Mūsų interneto puslapiuose naudojamas turinys ir paslaugos iš kitų paslaugų teikėjų, kurie taip pat gali naudoti slapukus ir kitus aktyvius komponentus. Jei spustelėsite ant tokio turinio, prašomus duomenis mes išsiųsime atitinkamam paslaugų teikėjui (pvz., tai, kad jūs spustelėjote ant tokio turinio mūsų puslapyje ir kitą informaciją, kurią šiuo tikslu mums jau suteikėte mūsų interneto svetainėje). Mes negalime kontroliuoti, kaip šie paslaugų teikėjai tvarkys jūsų asmens duomenis. Informacijos apie jų asmens duomenų tvarkymo politiką ieškokite atitinkamų paslaugų teikėjų interneto puslapiuose.

 

     5. Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime tokį laikotarpį, kurio reikia siekiant mūsų ikisutartiniams, sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams įvykdyti. Duomenis, kurių nebereikės mūsų sutartiniams ar teisiniams įsipareigojimams vykdyti, reguliariai ištrinsime, nebent reikės (riboto) tolesnio jų tvarkymo šiais tikslais:

 • Laikantis komercinių ir mokestinių informacijos saugojimo terminų, kaip apibrėžta tam tikros valstybės / valstijos ir kituose teisės aktuose. Mes privalome laikytis tokiuose teisės aktuose nustatytų informacijos ir dokumentų saugojimo terminų.
 • Siekiant išsaugoti įrodymus ieškinio senaties reglamentavimo kontekste. Senaties terminai gali trukti iki trisdešimt metų; bendrieji senaties terminai skirtingi įvairiose šalyse.