Rekvizitai ir pardavimo sąlygos

Pratarmė

Kaip tarptautiniu mastu veikiančio ir ilgametę tradiciją turinčio šeimos verslo svarbiausias „Festo“ prioritetas yra išlaikyti savo vientisumą ir atsakomybę prieš žmones ir aplinką. Todėl „Festo“ reikalauja etikos požiūriu nepriekaištingų aukšto standarto veiksmų, atitinkančių įstatymus ir taisykles. Šiuo elgesio kodeksu „Festo“ pareiškia įsipareigojimą laikytis šių idealų ir pripažįsta savo atsakomybę prieš savo komercinę ir socialinę aplinką, savo darbuotojus visame pasaulyje ir kitas suinteresuotąsias šalis.

 

1. Tikslas, taikymo apimtis
Šis elgesio kodeksas yra visiems „Festo“ verslo partneriams privalomos gairės atliekant kasdienius veiksmus. Tai yra minimalus „Festo“ vertybes papildantis standartas, apibrėžiantis elgesio principus, kuriuos „Festo“ laiko tinkamais ir privalomais bet kokiam verslui.
Šis elgesio kodeksas taikomas visiems „Festo“ verslo partneriams visame pasaulyje, net jei tam tikrose šalyse oficialios įstaigos ir plačioji visuomenė reikalauja, tikisi arba toleruoja elgesio arba verslo praktiką, prieštaraujančią šiam elgesio kodeksui. Jei kurioje nors šalyje galiojančios taisyklės arba elgesio principai yra griežtesni nei tie, kurie pateikti šiame elgesio kodekse, taikomos tos griežtesnės taisyklės.

  

2. Atsakingas ir tvarus elgesys verslo aplinkoje

2.1 Atitiktis įstatymams, žmogaus teisėms ir sveikatai / saugai
Bet kurioje šalyje, kurioje savo veiklą vykdo verslo partneriai, jie laikosi visų vietinių galiojančių įstatymų ir teisės aktų bei pagrindinių pramonės standartų. Taip užtikrinama atitiktis visiems vietiniams duomenų apsaugos įstatymams. Verslo partneriai užtikrina privalomą apsaugos lygį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), ypač kai fizinių asmenų iš ES šalių duomenys perduodami į ES nepriklausančias šalis.
„Festo“ pripažįsta ir tikisi, kad verslo partneriai griežtai laikysis vertybių, įtvirtintų JT Tarptautinės žmogaus teisių chartijos konvencijoje, įskaitant visų 30 Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos straipsnių, tarptautinio socialinės atskaitomybės standarto SA 8000, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) aštuonių pagrindinių konvencijų ir deklaracijos dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, būtent asociacijų laisvės ir teisės į kolektyvines derybas pripažinimo, visų priverstinio arba privalomo darbo formų panaikinimo, vaikų darbo panaikinimo ir diskriminacijos darbo ir profesijos atžvilgiu panaikinimo.
Mūsų tiekėjai privalo laikytis išsamaus patikrinimo įsipareigojimų, susijusių su atitinkamomis žaliavomis, visų pirma su 3 TG arba rūda (konflikto zonų naudingosios iškasenos). „Festo“ tikisi, kad verslo partneriai laikysis visų galiojančių teisės aktų, kurie taikomi naudingosioms iškasenoms iš konflikto zonų.

 

2.2 Tolerancija ir lygios galimybės
Kadangi „Festo“ veikia pasauliniu mastu, ji dirba su įvairių tautybių, kultūrų ir skirtingas gyvenimo filosofijas išpažįstančiais darbuotojais ir verslo partneriais. Bendradarbiaujant vienas su kitu svarbiausia yra pagarba, tolerancija, sąžiningumas ir atvirumas.
Todėl „Festo“ tikisi, kad verslo partneriai be išimties netoleruos diskriminacijos, priekabiavimo, nepalankios padėties, pažeminimo ir visų kitų nepagarbaus elgesio formų. Ypač, remiantis lygių galimybių principu ir ES vienodo požiūrio direktyvomis, draudžiama diskriminacija dėl rasės arba etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos ir politinės nuomonės. Be to, darbo vietoje iš esmės draudžiama bet kokia priekabiavimo forma. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, neturi reikšmės, ar nukentėjęs asmuo gali išvengti minėto elgesio, ar šį principą pažeidęs asmuo laiko savo elgesį priimtinu.

 

2.3 Tvarumas ir aplinkos apsauga
„Festo“ vadovaujasi tvarumo ir aplinkos apsaugos principais. Mes žinome apie išteklių stoką ir jaučiame atsakomybę prieš ateinančias kartas. Todėl įdiegėme tarptautiniu ISO standartu 14001 paremtą aplinkosaugos vadybos sistemą.
Visų galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų, įskaitant atitinkamų šalių vietinių nuostatų, laikymasis yra savaime suprantamas įsipareigojimas tiek „Festo“, tiek mūsų verslo partneriams, taip pat nuolat stengiamės tobulinti poveikį visuomenei ir aplinkai.

 

2.4 Sąžininga konkurencija
„Festo“ taiko rinkos ekonomikos ir sąžiningos bei atviros konkurencijos taisykles tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Todėl „Festo“ tikisi, kad jos verslo partneriai laikysis konkurencijos teisės aktų principų, pavyzdžiui susilaikys nuo rinkos susitarimų, ypač susitarimų su konkurentais dėl kainų, pajėgumų arba nekonkuravimo, susilaikys nuo boikotavimo arba tiekėjų ar klientų boikotavimo palaikymo ir neteiks fiktyvių pasiūlymų konkurso metu arba nesutiks dalytis klientais, teritorijomis arba gamybos programomis.

 

2.5 Jokio kyšininkavimo arba korupcijos
„Festo“ netoleruoja jokios korupcijos formos, griežtai nepripažįsta bet kokio tipo kyšininkavimo ir griežtai laikosi JT konvencijos prieš korupciją. Savo verslo partnerių prašome atmesti ir nesiūlyti, nežadėti arba nesuteikti lengvatų trečiajai šaliai, trečiųjų šalių darbuotojams arba atstovams, pareigūnams, politikams arba bet kurios iš šių grupių artimiesiems arba bendradarbiams, mainais į lengvatinį režimą perkant prekes arba paslaugas. „Festo“ tikisi, kad jos verslo partneriai laikysis Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) kovos su korupcija versle gairių ir reikalavimų, JAV FCPA (Amerikos užsienio korupcijos praktikos įstatymo) ir 2010 m. Jungtinės Karalystės kovos su kyšininkavimu įstatymo principų.

 

2.6 Privilegijos ir kompensacijos
„Festo“ tikisi, kad verslo partneriai nesiūlys, neduos, neprašys arba nepriims tiesioginių arba netiesioginių dovanų ir kitų privilegijų, susijusių su visa jų verslo veikla. Tai netaikoma vaišingumui kokia nors proga ir dovanoms, kurios neturi reikšmingos finansinės vertės ir atitinka įprastą verslo etiketo ir vietos kultūros lygį, kiek tai leidžiama pagal įstatymą.
Tačiau tokio pobūdžio svetingumo ir dovanų įteikimai ir priėmimai negali pažeisti teisinių reglamentų ir iš pat pradžių neturėti jokių užuominų apie galimybę daryti įtaką verslo sprendimams. Visais atvejais draudžiama prašyti ir priimti pinigines dovanas.
Trečiosioms šalims, ypač pardavėjams, platintojams, brokeriams, konsultantams arba kitiems tarpininkams, mokamas atlyginimas, ypač kaip komisiniai, turi būti proporcingas atliktam darbui ir turi būti visiškai pagrįstas dokumentais, ypač atsižvelgiant į veiklą, už kurią atlyginama, ir mokėjimo datą. Šie mokėjimai turi būti tokio dydžio, kad net nekiltų prielaidos, jog apeinamos galiojančios taisyklės.

 

2.7 Mokėjimai
Mokėjimai už gautus pristatymus ir paslaugas atliekami tik atitinkamam sutarties partneriui (jei nėra teisiškai galiojančių perdavimo sutarčių arba privalomų išpirkimų) ir visada toje šalyje, kurioje yra sutarties partnerio buveinė. Draudžiama atsiskaityti grynaisiais, išskyrus sumas iki 100 EUR arba lygiavertę sumą vietine valiuta, su sąlyga, kad tuo atveju išduodamas tinkamai pasirašytas kvitas.

 

2.8 Verslo partnerių pasirinkimas
„Festo“ savo verslo partnerius pasirenka remdamasi objektyviais ir ekonominiais kriterijais ir sąžiningai bei nešališkai išnagrinėja visus savo tiekėjų pasiūlymus. Neprofesionalus tiekėjų pasirinkimas arba nepalankios situacijos tiekėjams sudarymas, ypač dėl privačių priežasčių, iš esmės yra draudžiamas. Konkursų atveju, sutartys sudaromos su ekonomiškiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, nebent kitos priežastys (kokybė, paslaugos, ilgalaikiai verslo santykiai, kreditingumas ir kt.) pateisina kitokį sprendimą. Tokiais atvejais lemiami argumentai dokumentuojami, nesuteikiant galimybės trečiosioms šalims pareikšti pretenzijų dėl šio veiksmo.
„Festo“ itin svarbus principas, kad jos verslo partneriai, jei tik įmanoma, šio elgesio kodekso reikalavimus įtrauktų į savo sutartinius susitarimus, ypač su tiekėjais, bet taip pat su klientais ir (arba) kitomis trečiosiomis šalimis.

 

2.9 Užsienio prekybos, eksporto kontrolės ir muitų reglamentai
„Festo“ tvirtai laikosi visų taisyklių, susijusių su užsienio prekyba, embargais, muitais ir terorizmo kontrole, taip pat šiame kontekste nustatytų taisyklių, susijusių su mokėjimo procesais, kurios yra taikomos įvairiose šalyse, kuriose ji vykdo savo verslą. To paties „Festo“ tikisi ir iš savo verslo partnerių.

 

3. Galutinis pareiškimas
„Festo“ tikisi, kad visi jos verslo partneriai savo ruožtu gerbs šiame elgesio kodekse išreikštas vertybes, atsižvelgs į tai savo verslo santykiuose ir užtikrins, kad jų būtų laikomasi. Pažeidimai ir pažeidimų kurstymas nebus toleruojami ir dėl jų bus imtasi atitinkamų teisinių veiksmų naudojant visas turimas teisines priemones, įskaitant verslo santykių nutraukimą.
Būtina pranešti apie bet kokį šio elgesio kodekso pažeidimą. Pranešti galima el. paštu