Duomenų apsauga

Pareiškimas apie duomenų apsaugą

Festo asmens duomenis tvarko ir saugo labai atsakingai. Norime, kad lankydamiesi mūsų interneto svetainėse, jaustumėtės saugūs ir saugomi. Jūsų privatumo užtikrinimas tvarkant jūsų asmens duomenis mums yra svarbus uždavinys.

Būdami pasaulio lyderiais automatikos technologijų, taip pat bazinio ir tolesnio techninio mokymo srityse, mes kasdien tvarkome duomenis, susijusius su mūsų klientais, verslo partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Šiame procese laikomės visų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą, ir konkrečiai Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES-BDAR).

  

 

1. Kas atsakingas už mano asmens duomenų tvarkymą ir į ką galiu kreiptis, jei kyla klausimų?

 

 • Atsakingas subjektas yra:

UAB „Festo“

V. Krėvės pr. 129

LT-50312 Kaunas

Lietuva 

Tel. +370 37 202378

El. paštas: info.lt@festo.com  

 

 • Su duomenų apsaugos koordinatoriumi galite susisiekti:

UAB „Festo“

Arūnas Šatas, įmonės duomenų apsaugos koordinatorius

V. Krėvės pr. 129

LT-50312 Kaunas

Tel. +370 37 202378

El. paštas: dataprivacy_lt@festo.com

 

 

2.  Kokius duomenis ir duomenų šaltinius naudojame?

 

 • Bendra informacija

Mes tvarkome asmens duomenis, gautus vykdant mūsų verslo veiklą. Jei to reikia teikiant mūsų paslaugas, taip pat tvarkome asmens duomenis, teisėtai gautus iš viešų informacijos šaltinių (tokių kaip kredito istorijos ataskaitos, žemės registrai, įmonių ir kiti profesiniai registrai, žiniasklaida ir internetas) arba mums pateiktus asmenų, kurie turi tam teisę.

Kitus asmens duomenis naudojame tik, jei pateikiate mums tokius duomenis pildydami kontaktinių duomenų anketą, atsakydami į apklausas, registruodamiesi į renginį ar konkursą arba vykdydami sutartį ir tvarkome juos tik įstatymų leidžiama apimtimi.

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją apie fizinio asmens, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas), asmeninę ar materialinę padėtį, nesvarbu, ar duomenų subjekto tapatybę galima nustatyti tiesiogiai ar netiesiogiai.

  
Štai keletas mūsų renkamų duomenų pavyzdžių:

o   asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kita kontaktinė informacija, lytis, šeiminė padėtis, gimimo data ir vieta, pilietybė)

o   tapatybės duomenys (pvz., paso informacija)

o   tapatumo informacija (pvz., jūsų parašo pavyzdys)

o   su mokesčiais susiję duomenys (pvz., jūsų mokesčių mokėtojo numeris)

o   kiti duomenys

o   duomenys, susiję su mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymu

o   rinkodaros ir pardavimo duomenys (įskaitant reklamos vertinimo rezultatus (angl. advertising scores), dokumentų informacija

o   duomenys, susiję su laikotarpiu prieš užsimezgant mūsų dalykiniams santykiams ir juos plėtojant, telefono skambučių įrašai ir pokalbių rezultatai

o   be išvardytų asmens duomenų, kai perkate ir naudojate kitus mūsų siūlomus produktus / paslaugas, gali būti tvarkomi kiti asmens duomenys.

 

 • Naujienlaiškiai ir renginiai

Siųsdami savo naujienlaiškius, tvarkome ir asmens duomenis (tokius kaip elektroninio pašto adresai ir slaptažodžiai). Taip pat stebime jūsų spustelėjimus naujienlaiškyje. Tokia informacija mums suteikia galimybę pateikti turinį, kuris labiau atitiktų tai, kas jus domina.
Užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškį duodate savo sutikimą, kad tvarkytume jūsų duomenis tokiu būdu. Kiekviename naujienlaiškyje yra nuoroda, per kurią galite atsisakyti būsimų naujienlaiškių prenumeratos.

Registruodamiesi į renginį išreiškiate aiškų sutikimą, kad naudotume jūsų duomenis tik atitinkamo renginio registracijai ir automatizuotam administravimui, ir šiuo tikslu perduotume jūsų duomenis subrangovams, jei taikytina.

 

 • Interneto puslapiai

Kai lankotės kuriame nors iš mūsų interneto puslapių, mūsų sistema apie jus renka įvairius duomenis ir informaciją.

Pavyzdžiui, renkama informacija apima:                       

o   informaciją apie naudotojo naršyklę ir jos versiją

o   naudotojo operacinę sistemą

o   naudotojo interneto paslaugų teikėją

o   naudotojo IP adresą

o   apsilankymo puslapyje datą ir laiką

o   interneto svetaines, iš kurių naudotojo sistema prisijungė prie mūsų interneto puslapio

o   interneto svetaines, prie kurių naudotojo sistema prisijungė iš mūsų interneto puslapio.

       

 • Žurnalo failai (angl. log files)

Žurnalo failai naudojami IP adresams ir kitiems duomenims, pagal kuriuos galima atsekti konkretų naudotoją, išsaugoti. Šie duomenys nesaugomi kartu su kitais asmens duomenimis, susijusiais su tam tikru naudotoju.

Mūsų sistemai reikia išsaugoti IP adresus, kad užtikrintume, jog naudotojo kompiuteriui pateikiamoje mūsų interneto svetainėje veikia visos funkcijos. Šie duomenys taip pat naudojami interneto svetainei optimizuoti ir užtikrinti, kad mūsų informacinės sistemos yra saugios (duomenų tvarkymo tikslas).

Vadovaujantis ES-BDAR, šie interesai traktuojami kaip Festo teisėti interesai tvarkant duomenis. Tokių interesų teisinis pagrindas nurodytas ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte.

 

 • Slapukai (angl. cookies)

Mes taip pat į jūsų galinį įrenginį galime įrašyti slapukus. Šie slapukai gali pasiekti ir tokius IT duomenis kaip jūsų IP adresas (-ai) ir įvairios jūsų įrenginį identifikuojančios charakteristikos.

Išsamesnės informacijos rasite čia: Slapukų politika                    

Jei norite plačiau sužinoti apie tai, kaip valdyti ir (arba) jūsų pageidavimu ištrinti slapukus, skaitykite skyrių „Slapukų valdymas“.

  

   

3.  Kokiais tikslais tvarkome jūsų duomenis ir koks tokio tvarkymo teisinis pagrindas?

 

Festo AG & Co. KG, kaip Vokietijoje įsteigta bendrovė, taip pat jos kontroliuojama UAB „Festo“, Lietuvoje įsteigta ir veikianti Festo grupės įmonė, asmens duomenis tvarko laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES-BDAR) ir kitų atitinkamų nacionalinių Vokietijos ir Lietuvos teisės aktų.

 •  Kad vykdytume savo sutartinius įsipareigojimus (ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Duomenis tvarkome reaguodami į prašymą vykdyti sutartį, taip pat ikisutartinių santykių ir mokymo veiklos kontekste. Išsamesnės informacijos apie tikslus, kuriais tvarkome duomenis, rasite atitinkamoje informacinėje medžiagoje, tam tikrų skyrių ir veiklos sutarčių dokumentuose ir pardavimo sąlygose.

 • Kad saugotume teisėtus interesus (ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Reikalui esant, jūsų duomenis tvarkysime platesne apimti nei reikia pirmiau išvardytiems tikslams, kad apsaugotume savo arba trečiojo asmens teisėtus interesus.


Pavyzdžiai:

o   kad pasinaudotume savo teisiškai pagrįstomis teisėmis ir gindamiesi teisinių ginčų atveju

o   kad užtikrintume, jog Festo IT saugumo sistemos ir procesai būtų saugūs

o   kad užkirstume kelią nusikalstamai veiklai ir ją ištirtume

o   vaizdo stebėjimui, reikalingam užtikrinti, kad laikomasi įmonės vidaus taisyklių, taip pat įrodymams surinkti atakos ar sukčiavimo atveju

o   pastatų ir gamyklų saugumo priemonėms (kaip antai prieiga prie valdymo sistemų),
taip pat priemonėms, užtikrinančioms įmonės vidaus taisykles

o   priemonėms, susijusioms su veiklos valdymu ir nuolatine paslaugų ir produkcijos plėtra

o   priemonėms, skirtoms konsultuoti mūsų klientus ir jiems padėti

o   kad tikrintume ir optimizuotume paklausos analizės procesus, naudojamus planuojant tiesioginį kontaktą su klientais

o   reklamai ar rinkos / nuomonių tyrimui, nebent mus informavote, kad nepageidaujate, jog jūsų duomenis tvarkytume šiuo tikslu.

 • Jūsų sutikimo pagrindu (ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis konkrečiais tikslais, mums teisiškai leidžiama tvarkyti jūsų asmens duomenis tokio sutikimo pagrindu.
Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai taikoma ir jūsų sutikimui, duotam prieš įsigaliojant ES-BDAR, t. y. prieš 2018 m. gegužės 25 d. Jūsų sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 • Vadovaujantis šiomis nuostatomis (ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba dėl viešojo intereso (ES-BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas).

 

 

4.  Kokios galioja prievolės suteikti informaciją?

 

Informacijos toliau išvardytais klausimais galima rasti čia: Prievolė suteikti informaciją

 • Kokios yra jūsų teisės, susijusios su duomenų apsauga?
 • Ką jums reikia žinoti apie savo teisę nesutikti su duomenų tvarkymu?
 • Ar privalote teikti duomenis?
 • Kas gauna jūsų duomenis?
 • Kaip jūsų duomenys bus saugomi?

 

 

5.      Kaip užtikriname, kad jūsų duomenys būtų laikomi saugiai?

 

Festo taiko ir įgyvendina įvairias technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, siekdama apsaugoti tvarkomus duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio pakeitimo, praradimo, sunaikinimo ar neteisėtos prieigos prie jų. Mūsų saugumo priemonės yra nuolat tobulinamos atsižvelgiant į naujausią technologijų pažangą.

   

   

6.      Ar naudojame interneto įrankius?

 

Interneto įrankiai naudojami tokiems tikslams kaip stebėjimas (sekimas), interneto puslapių analitika ir socialiniai tinklai.

Informacijos toliau išvardytais klausimais galima rasti čia: Interneto įrankiai

 • „Google AdWords“ stebėjimas
 • „Facebook Pixel“
 • „LinkedIn Insight Tag“
 • „Netmind Core“
 • „Econda“
 • Socialiniai tinklai

  

  

7. Ar naudojame profiliavimą?

 

Kai kuriuos jūsų duomenis tvarkome automatizuotai siekdami analizuoti tam tikrus asmeninius aspektus (šis procesas vadinamas profiliavimu). Kad galėtume pateikti aktualią informaciją ir patarimus apie savo produktus, paslaugas ir kitą veiklą, naudojame profiliavimo įrankius siekdami pritaikyti komunikaciją ir reklamą, įskaitant rinkos ir nuomonių tyrimus jūsų poreikiams.

Įrankiams, kuriais šito siekiame, priskiriame:

 • Vertinimas (angl. scoring), grindžiamas matematiškai / statistiškai pagrįstu ir įrodytu procesu. Apskaičiuotas vertinimo rezultatas padeda mums priimti sprendimus, pvz., produktų pardavimo, apsilankymų prekybos mugėse ir baigtų mokymo kursų kontekste.
 • Taip pat naudojame įrankius, kurie (automatizuotai) sujungia įvairių šaltinių duomenis į vieną profilį, leidžiantį mums analizuoti asmeninius pomėgius ir elgesį, kad pagerintume savo bendravimą su klientais. Tai darysime tik esant aiškiam sutikimui. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti.

 

 

8.      Kaip gauname jūsų sutikimą, kai lankotės mūsų interneto puslapiuose?

Kai naudojatės mūsų interneto puslapiais, sutinkate su mūsų bendrąja duomenų apsaugos politika ir duodate sutikimą jūsų duomenis naudoti šiame pareiškime aprašyta tvarka.
Mes galime bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti savo pareiškimą apie duomenų apsaugą. Taikoma vėliausiai paskelbta mūsų pareiškimo apie duomenų apsaugą versija.

    

9.      Į ką kreiptis dėl duomenų apsaugos?

    

Jei kiltų klausimų dėl duomenų apsaugos Festo ar pageidautumėte pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į duomenų apsaugos koordinatorių Lietuvoje elektroniniu paštu dataprivacy_lt@festo.com taip pat žr. 1 skyrių).

Festo asmens duomenis tvarko ir saugo labai atsakingai. Norime, kad lankydamiesi mūsų interneto svetainėse, jaustumėtės saugūs ir saugomi. Jūsų privatumo užtikrinimas tvarkant jūsų asmens duomenis mums yra svarbus uždavinys.

Būdami pasaulio lyderiais automatikos technologijų, taip pat bazinio ir tolesnio techninio mokymo srityse, mes kasdien tvarkome duomenis, susijusius su mūsų klientais, verslo partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Šiame procese laikomės visų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą, ir konkrečiai Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES-BDAR).