Gebruiksvoorwaarden voor de Festo Cloud van Festo AG & Co. KG

Datum: september 2018

§ 1 Werkingssfeer; dienstaanbieding

 

(1) Deze gebruiksvoorwaarden, in de versie geldend op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, zijn van toepassing op het gebruik van de Festo Cloud van Festo AG & Co. KG, Esslingen, Duitsland ("Festo") door de klant als eindgebruiker ("gebruiker").

(2) De Festo Cloud is een webportaal waarmee de gebruiker toegang heeft tot een variëteit van beschikbare diensten voor zijn of haar Festo apparatuur en aanvullende componenten van derden. Met de Festo Cloud kan de gebruiker in het bijzonder Festo apparatuur en aanvullende componenten van derden die aangesloten zijn op de Festo Cloud beheren en het gebruik daarvan analyseren en optimaliseren (hierna te noemen: de "diensten"). Nadere informatie over de aangeboden diensten kan worden gevonden in de desbetreffende specificaties. Op het gebruik van individuele diensten kunnen aanvullende licentie- of gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

(3) Festo behoudt zich het recht voor om diensten die binnen het bereik van de Festo Cloud verleend worden aan te vullen of een tijdslimiet te stellen aan het gebruik van de verleende diensten. Er is geen wettelijke aanspraak op de instandhouding van bepaalde diensten of onderdelen.

(4) Om de diensten die geleverd worden via de Festo Cloud te gebruiken moet de gebruiker zich overeenkomstig § 2 registeren.

(5) Er is geen wettelijke aanspraak op storingsvrij gebruik. Er wordt geen garantie gegeven dat de toegang tot of het gebruik van de Festo Cloud diensten niet op korte termijn onderbroken of gehinderd wordt door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen of andere kwesties, die ook kunnen leiden tot gegevensverlies. Festo zal de gebruiker tijdig informeren over geplande onderhoudswerkzaamheden en downtime. Festo streeft ernaar dat de diensten zo veel mogelijk storingsvrij zijn. Als gevolg van technische storingen (bijv. stroomuitval, hardware- en softwaredefecten, technische problemen in de datatransmissielijn) kunnen zich echter tijdelijk beperkingen of onderbrekingen voordoen.

 

§ 2 Registratie

 

(1) Om de Festo Cloud te kunnen gebruiken moet de gebruiker zich registreren. Om te registreren moet de gebruiker meerderjarig zijn. Alleen commerciële gebruikers zijn geautoriseerd de Festo Cloud te gebruiken. Gebruik door consumenten is niet mogelijk.

(2) Tijdens het registratieproces wordt de gebruiker gevraagd om zijn of haar toegangsgegevens op te geven. Deze gegevens bestaan uit het geldige e-mailadres van de gebruiker en een door de klant zelfgekozen wachtwoord dat voldoet aan de richtlijnen voor wachtwoorden. Tijdens de registratie mag de gebruiker zich niet voordoen als een andere persoon of onderneming of een gebruikers-ID gebruiken waartoe de gebruiker niet gerechtigd is. De privacyverklaring van Festo is van toepassing op elk gebruik van de websites, applicatie, online shop en formulieren van Festo en vormt een integraal onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden. Klik hier om naar de privacyverklaring te gaan.

(3) Voor zover deze gegevens wijzigen binnen de gebruiksperiode, moet de gebruiker zijn of haar gegevens onmiddellijk in zijn of haar persoonlijke instellingen in de Festo Cloud aanpassen. Als er kosten ontstaan voor Festo door de onjuistheid van deze gegevens is de gebruiker verplicht om Festo deze kosten te vergoeden.

(4) Het gebruik van de Festo Cloud wordt aangeboden tegen een vergoeding. Binnen het registratieproces wordt de gebruiker na registratie naar Festo App World geleid zodat hij of zij een licentie kan aanschaffen voor het gebruik van de Festo Cloud. De algemene voorwaarden van Festo App World zijn van toepassing op het gebruik van Festo App World.

(5) Door deze registratiegegevens in te dienen doet de gebruiker Festo een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor het gebruik van de Festo Cloud die wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden. Festo besluit naar eigen inzicht of het dit aanbod aanvaardt. De gebruiker is niet langer gebonden aan het aanbod als de registratie niet binnen een redelijke termijn per e-mail bevestigd wordt aan het e-mailadres dat opgegeven is in het aanbod of door activatie van het gebruikersprofiel. De gebruikersovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de bevestiging per e-mail of activatie van de account en Festo zal de door de gebruiker aangevraagde logingegevens activeren. Na activatie is de gebruiker gerechtigd om de Festo Cloud te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De tekst van de overeenkomst wordt door Festo bewaard, maar is niet toegankelijk voor de gebruiker.

 

§ 3 Looptijd, beëindiging, overdracht

 

(1) Het gebruik van de Festo Cloud wordt aangegaan voor onbepaalde tijd voor zover Festo de klant geen beperkt aanbod doet voor een specifieke periode. In het laatste geval wordt het gebruik automatisch verlengt met een aanvullende periode als de eerste termijn verlopen is.

(2) De gebruiker kan het gebruik van de Festo Cloud te allen tijde beëindigen tegen het einde van de betreffende looptijd of - als geen vaste looptijd overeengekomen is - tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van drie maanden via Festo App World of het webportaal.

(3) Het recht op buitengewone beëindiging wordt niet aangetast. In het bijzonder heeft Festo het recht op buitengewone beëindiging als de klant herhaaldelijk deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden en blijft schenden of deze gebruiksvoorwaarden opnieuw schendt ondanks een waarschuwing gegeven door Festo.

(4) De gebruiker is gerechtigd om zijn of haar Festo Cloud account definitief over te dragen aan een volgende gebruiker. In het geval van een overdracht worden alle diensten verbonden aan de Festo Cloud overgedragen aan de derde. De gebruiker kan zijn of haar Festo Cloud account via het webportaal overdragen.

 

§ 4 Reikwijdte van het toegestane gebruik

 

(1) De autorisatie voor gebruik is beperkt tot de toegang tot de Festo Cloud en het gebruik van de desbetreffende beschikbare diensten binnen de reikwijdte van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

(2) De gebruiker is verantwoordelijk voor het vervullen van de technische voorwaarden die binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen voor het contractuele gebruik van de diensten (waaronder in het bijzonder begrepen hardware, softwaremodules (bibliotheken) en hun juiste implementatie, webbrowser en internettoegang, integratie van de Festo apparatuur in de Festo Cloud). Festo is op grond van deze gebruiksvoorwaarden niet verplicht om raad te geven met betrekking tot deze technische voorwaarden.

(3) Als apparatuur wordt gebruikt die verbonden is met de Festo Cloud, dient de gebruiker de desbetreffende gebruiksvoorwaarden voor de apparatuur in acht te nemen en hieraan te voldoen.

(4) Daarnaast is de gebruiker verantwoordelijk voor het waarborgen dat zijn of haar toegangsgegevens en de Festo Cloud alleen gebruikt worden door de gebruiker of door iemand die door de gebruiker geautoriseerd is. Als er enige reden is om te geloven dat ongeautoriseerde derden kennis hebben gekregen of zullen krijgen van de toegangsdata, dient Festo onmiddellijk geïnformeerd te worden.

(5) Festo geeft de gebruiker te kennen dat toegezien kan worden op het gebruik binnen het toegestane wettelijke bereik of als er een wettelijke plicht tot toezicht bestaat. Dit omvat het bijhouden van IP verbindingsgegevens, indien relevant, en de analyse van deze gegevens in het geval van een concreet vermoeden van een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of het bestaan van andere onregelmatigheden of strafbare feiten.

 

§ 5 Gebruik van content die beschikbaar is via de Festo Cloud

 

(1) De content die beschikbaar is via de Festo Cloud, is grotendeels beschermd door auteursrecht, merkenrecht en mededingingsrecht of andere eigendomsrechten en is eigendom van Festo of enige derde die de desbetreffende content verstrekt voor gebruik door de gebruiker via de Festo Cloud. De compilatie van de content is ook als zodanig auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker is alleen geautoriseerd om deze content te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de vooraf bepaalde functionaliteiten en diensten in de Festo Cloud.

(2) Als een gebruik dat de hiervoor genoemde gebruiken te boven gaat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden of in afzonderlijke voorwaarden voor individuele diensten of als een dergelijk gebruik niet geactiveerd is door een overeenkomende functionaliteit in de Festo Cloud,
a) mag de gebruiker de content die via de Festo Cloud wordt verstrekt alleen gebruiken voor zijn of haar eigen interne zakelijke doeleinden. Enig commercieel gebruik buiten het vorenstaande is verboden. Dit gebruiksrecht is beperkt tot de duur van het contractuele gebruik van de Festo Cloud.
b) mag de gebruiker de beschikbare content niet geheel of gedeeltelijk bewerken, wijzigen, vertalen, tonen of presenteren, openbaar maken, overleggen, verveelvoudigen of verspreiden (waaronder begrepen het gebruik van zogeheten iFraming). Het is ook verboden om aanduidingen van auteursrecht, logos of andere beschermende labels of aanduidingen te verwijderen of wijzigen.

(3) De gebruiker is alleen geautoriseerd om content te downloaden en per e-mail te verzenden of te printen voor zover deze mogelijkheid als functie beschikbaar is voor de gebruiker.

(4) De gebruiker heeft een tijdelijk, onbeperkt, niet-exclusief gebruiksrecht op de content die de gebruiker deugdelijk heeft gedownload, verzonden en/of geprint voor zijn of haar eigen interne doeleinden tenzij een afwijkend gebruik uitdrukkelijk is toegestaan in individuele gevallen. Voor het overige berusten alle rechten op de content bij de oorspronkelijke rechthebbende.

(5) De wettelijke rechten (waaronder begrepen verveelvoudiging voor privé- en ander gebruik in overeenstemming met § 53 UrhG [Duitste Auteurswet] worden niet aangetast.

 

§ 6 Blokkering van de toegang tot de Festo Cloud

 

(1) Festo kan, naar eigen inzicht, de toegang van de gebruiker tot de gehele Festo Cloud of bepaalde delen daarvan tijdelijk of permanent blokkeren als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de gebruiker deze voorwaarden en/of toepasselijke wetten heeft geschonden of als Festo andere gerechtvaardigde belangen heeft in het blokkeren van de toegang. Bij het nemen van een beslissing over de blokkering van toegang wordt redelijkerwijs rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker. Voor zover de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden herhaaldelijk heeft geschonden ondanks te zijn gewaarschuwd, behoudt Festo zich het recht voor om de toegang permanent te blokkeren.

(2) In het geval van een tijdelijke of permanente de-activatie, wordt de loginautorisatie van de gebruiker geblokkeerd en wordt de gebruiker op de hoogte gehouden per e-mail.

(3) In het geval van een tijdelijke blokkering wordt de loginautorisatie gereactiveerd na afloop van de blokkeringsperiode of definitieve wegneming van de reden voor de blokkering en wordt de gebruiker dienovereenkomstig per e-mail op de hoogte gesteld. Een permanent gedeactiveerde loginautorisatie kan niet worden hersteld. Voor permanent geblokkeerde personen is het gebruik van de Festo Cloud permanent geblokkeerd; deze personen kunnen zich niet herinschrijven. In geval van een permanente blokkering van een gebruiker heeft Festo het recht op buitengewone beëindiging van het gebruikersrecht van de gebruiker.

 

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid

 

(1) Binnen de reikwijdte van het gebruik van de Festo Cloud door de gebruiker is Festo overeenkomstig de volgende bepalingen aansprakelijk:
a) Festo is aansprakelijk zonder beperking in geval van opzettelijke schade of schade ontstaan als gevolg van grove schuld.
b) Festo is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van enige schriftelijke garantie binnen de door de garantie gedekte en door Festo erkenbare reikwijdte op het moment van verlening van de garantie.
c) Festo is aansprakelijk in geval van productaansprakelijkheid in overeenstemming met de Duitse Productaansprakelijksheidwet (Produkt-haftungsgesets).
d) In geval van niet-nakoming uit nalatigheid van slechts niet-essentiële contractuele verplichtingen is Festo niet aansprakelijk. Voor het overige is Festo's aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nalatigheid beperkt tot schade die typisch te verwachten is binnen het bereik van de desbetreffende contractuele relatie (contractkenmerkende, voorzienbare schade). Dit is ook van toepassing in geval van niet-nakoming uit nalatigheid van verplichtingen aan de zijde van onze wettelijke vertegenwoordigers, onze werknemers in leidinggevende functies en/of onze agenten.
e) Als de gebruiker een zakenman / bedrijf is, komen de partijen overeen dat de contractkenmerkende, voorzienbare schade wegens niet-nakoming van de verplichtingen onder deze gebruikersvoorwaarden beperkt is tot het bedrag van de betaalde vergoedingen voor gebruik in de afgelopen twaalf (12) maanden.
f) De bestaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in het geval van bedrieglijke opzet, lichamelijk letsel, schending van garanties en productaansprakelijkheidsvorderingen. Wettelijk bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid die afwijken van de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen in het voordeel van Festo worden niet aangetast.
g) Buiten de hiervoor omschreven aansprakelijkheid, is Festo op geen enkele wijze aansprakelijk. Voor diensten die door Festo geleverd worden op basis van huurovereenkomsten wordt in het bijzonder de schuldaansprakelijkheid voor defecten die bestaan bij het sluiten van de overeenkomst uitgesloten.

(2) Festo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onoordeelkundig gebruik van de via de Festo Cloud aangesloten apparatuur.

(3) Voor zover de aansprakelijkheid van Festo uitgesloten of beperkt is volgens deze bepalingen, is hetzelfde van toepassing op de aansprakelijkheid van organisaties en agenten, in het bijzonder de werknemers van Festo.

 

§ 8 Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

 

(1) Festo behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde geldig te wijzigen, zelfs binnen een bestaande gebruiksovereenkomst. De gebruiker wordt ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan het tijdstip waarop de wijzigingen volgens planning in zullen gaan per e-mail geïnformeerd over dergelijke wijzigingen.

(2) Als de gebruiker binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving geen bezwaar maakt en de diensten na de uiterste termijn voor bezwaar blijft gebruiken, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard en te gelden na afloop van die termijn. Als de klant bezwaar aantekent wordt de gebruikersovereenkomst tegen de eerdere voorwaarden voortgezet. Als de gebruiker bezwaar maakt behoudt Festo zich het recht voor om de gebruiksovereenkomst te beëindigen op het eerstvolgende mogelijke tijdstip. De kennisgeving van wijziging informeert de gebruiker over zijn of haar recht om bezwaar te maken en over de gevolgen.

 

§ 9 Wijziging van de diensten en/of prijzen

 

(1) Festo is gerechtigd om de diensten die via de Festo Cloud worden geleverd te allen tijde te wijzigen als deze wijzigingen nodig zijn omdat voorbereidende prestaties die nodig zijn om de dienst te kunnen leveren niet langer beschikbaar zijn of niet langer beschikbaar zijn tegen passende voorwaarden, als de desbetreffende wijzigingen van de geleverde diensten gering zijn, als de wijzigingen voordelig voor de gebruiker zijn of als de wijzigingen in lijn zijn met de gebruikelijke marktvoorwaarden voor vergelijkbare diensten. Wijzigingen worden geacht goedgekeurd te zijn als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden niet schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen na kennisgeving van de wijziging beëindigt. De gebruiker wordt uitdrukkelijk geïnformeerd over de voorwaarden voor beëindiging in de kennisgeving van wijziging.

(2) Festo kondigt prijswijzigingen tijdig aan zodat de gebruiker de contractuele relatie behoorlijk kan beëindigen met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn voordat de nieuwe prijzen van kracht zijn. Voor zover de gebruiker de overeenkomst niet beëindigt na op de hoogte te zijn gesteld van de nieuwe prijzen en de op basis van vergoeding geleverde diensten blijft gebruiken nadat een prijswijziging is ingegaan, is de prijswijziging bindend voor de contractpartijen.

 

§ 10 Slotbepalingen

 

(1) Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het recht van de Federale Republiek Duitsland met uitsluiting van de collisieregels.

(2) Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechter van de plaats waar Festo gevestigd is. Festo heeft echter het recht om een procedure tegen de gebruiker aanhangig te maken in de plaats van vestiging van de gebruiker of bij welke andere bevoegde rechter dan ook.

(3) Als een bepaling van deze gebruikersvoorwaarden nietig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dergelijke gevallen zijn de partijen verplicht om samen te werken en overeenstemming te bereiken over bepalingen met een rechtsgeldig resultaat dat zo dicht mogelijk de commerciële bedoeling van de ongeldige bepaling benadert. Het vorenstaande is ook van toepassing in geval van lacunes in de overeenkomst.

(4) De Festo Cloud is onderworpen aan de exportcontrolewetgeving van verschillende landen, in het bijzonder de wet- en regelgeving en richtlijnen van de Federale Republiek Duitsland, de EU en de Verenigde Staten van Amerika. De gebruiker verplicht zich om de Festo Cloud niet voor te leggen aan een regelgevende instantie voor beoordeling van de mogelijke verlening van gebruiksrechten of enige andere officiële goedkeuring zonder voorafgaande schriftelijke toestemming met Festo en om het niet te exporteren naar landen of natuurlijke personen of rechtspersonen die onderworpen zijn aan exportverboden krachtens de toepasselijke exportcontrolewet- en regelgeving of richtlijnen. Daarnaast is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van de Festo Cloud in het land waar de gebruiker de Festo Cloud gebruikt.