End-User Licence Agreement with Festo SE & Co. KG for apps

Versie augustus 2018

1. Toepassingsgebied; voorwerp van de licentie

 

1.1 Deze licentievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruiksrecht voor softwaretoepassingen die door Festo SE & Co. KG, Esslingen/Duitsland ("Festo"), worden aangeboden via de Festo App World of andere kanalen.

1.2 Festo biedt applicaties aan voor de volgende toepassingen: (i) productspecifieke applicaties die gekoppeld zijn aan een bepaald product van Festo ("aangewezen product") en die worden gebruikt om dit product te bedienen of om het functionele bereik ervan te vergroten ("motion-applicaties"), (ii) applicaties die de functionaliteit van bestaande softwareproducten uitbreiden, zoals CAD-programma's ("partnerapplicaties") en (iii) andere applicaties die de klant kan gebruiken op de terminal die in de productbeschrijving wordt vermeld. Motion-applicaties zijn vooraf geïnstalleerd op het aangewezen product of kunnen worden geïnstalleerd via een update van de firmware. Indien motion-applicaties niet geactiveerd zijn, kan de klant een individuele licentiesleutel verkrijgen in de Festo App World door de overeenstemmende productsleutel op te geven, waarna de applicaties met de sleutel kunnen worden geactiveerd.

1.3 De applicaties en de bijbehorende gebruikersdocumentatie worden beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. Alle rechten op de software en de gebruikersdocumentatie zijn uitsluitend voorbehouden aan Festo, tenzij anders aangegeven in de applicatie of in de gebruikersdocumentatie. Indien de applicatie componenten of modules van andere softwareleveranciers ("software van derden") bevat, met name opensource-softwarecomponenten, zijn de respectieve licentievoorwaarden die waarnaar Festo verwijst in de applicatie of de documentatie van het programma.

1.4 De klant ontvangt de applicaties uitsluitend in objectcodeformaat met de bijbehorende gebruikersdocumentatie. Behoudens de bepalingen van punt 2.4, laatste zin, mag de klant de broncode of de ontwikkelingsdocumentatie niet openbaar maken.

1.5 Door de applicatie te gebruiken, stemt de klant of de gebruiker in met deze licentievoorwaarden van Festo. Deze licentievoorwaarden zijn ook van toepassing op verbeterde versies (updates) en uitbreidingen (upgrades) van de applicaties die de klant op een latere datum aanschaft, tenzij anders overeengekomen bij de aanschaf van de updates of de upgrades.

 

2. Beperkingen van de licentie

 

2.1 De licentie omvat een wereldwijd recht op het gebruik van de applicatie en de bijbehorende gebruikersdocumentatie, dat niet exclusief is, beperkt tot de beschrijving van het betreffende product en punt 3.1, en alleen overdraagbaar binnen de grenzen zoals beschreven in punt 2.6.

2.2 De licentie staat de klant toe om de applicatie te gebruiken binnen de grenzen die zijn bepaald in de beschrijving van het overeenstemmende product. Ieder gebruik buiten dit kader is verboden. Onder gebruik in de zin van deze bepaling wordt verstaan het laden, weergeven, uitvoeren, verzenden en registreren van de applicatie met het oog op haar uitvoering en de gegevensverwerking.

2.3 De klant mag een back-up maken van de applicatie, de eventuele licentiebestanden en de bijbehorende gebruikersdocumentatie op een afzonderlijke gegevensdrager, die identificeerbaar moet worden gemaakt d.m.v. de originele Festo-markering (met inbegrip van de vermelding van de auteursrechten). De back-up mag alleen worden gebruikt in geval van beschadiging of vernietiging van de applicatie die de klant oorspronkelijk heeft aangeschaft. Wat het gebruik van de back-up betreft, is de klant eveneens aan deze licentievoorwaarden onderworpen. Het is de klant niet toegestaan om extra kopieën van de applicatie en/of de gebruikersdocumentatie of delen ervan te maken of te gebruiken zonder toestemming van Festo.

2.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo is het de klant niet toegestaan om: de applicatie te bewerken, te wijzigen of op een andere manier te veranderen of om te zetten in een andere weergavevorm (decompileren); eventuele mechanismen ter bescherming tegen piraterij, programma-elementen voor Digital Rights Management (DRM), beveiligingscodes of kenmerken die worden gebruikt om de software te markeren, met inbegrip van de product- of licentiesleutel (zie punt 1.2), te wissen, te omzeilen of te wijzigen; aanwijzingen in de applicatie en de gebruikersdocumentatie over de hoedanigheid van de uitgever, het auteursrecht (copyright) of andere eigendomsrechten van Festo te verwijderen. Er wordt niet afgeweken van de bepalingen van artikel 69 d, derde lid, en artikel 69 e van de Duitse wet betreffende de auteursrechten.

2.5 Festo heeft het recht om de naleving van deze bepalingen, in het bijzonder de gebruiksbeperkingen m.b.t. de applicatie, met technische middelen te verzekeren en, bij schending, technische maatregelen te nemen die zo ver kunnen gaan dat het programma wordt geblokkeerd. Het is verboden om de applicatie of de individuele product- of licentiesleutel door te geven aan niet-geautoriseerde derden, tenzij de overdracht wordt toegestaan op grond van punt 2.6.

2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald mag een applicatie waarvan het gebruik in de tijd is beperkt niet worden overgedragen. Op basis van deze licentievoorwaarden mag de klant de applicatie met de bijbehorende licentie definitief overdragen aan een volgende verkrijger voor onbepaalde duur. Motion-applicaties kunnen alleen worden overgedragen in combinatie met het aangewezen product. Opdat er sprake zou zijn van daadwerkelijke overdracht, mag de klant geen enkele kopie van de applicatie bewaren en moet hij zich definitief onthouden van enig verder gebruik van de betrokken applicatie. De bepalingen van punt 3.4 zijn bij analogie van toepassing, waarbij de klant gerechtigd en verplicht is om de applicatie en de gebruikersdocumentatie evenals een kopie van deze licentievoorwaarden aan de volgende verkrijger te overhandigen. Indien meervoudig gebruik van de applicatie onmogelijk is door technische maatregelen (bijv. een dongel) of door de vaste koppeling met een Festo-product (bijv. motion-applicaties), is geen verdere actie van de klant of de koper vereist. Voor iedere andere applicatie vangt het gebruiksrecht voor de nieuwe aanschaf pas aan wanneer Festo een door de klant en de nieuwe verkrijger ondertekende overdrachtsbevestiging ontvangt met volledige vermelding van hun naam en van het bedrijf van de nieuwe verkrijger en zijn bedrijfsadres. In de overdrachtsbevestiging moet de nieuwe verkrijger deze licentievoorwaarden aanvaarden en moet de klant verklaren dat hij alle kopieën van de applicatie en de bijbehorende gebruikersdocumentatie die nog in zijn bezit zijn – met inbegrip van de back-up die hij heeft gemaakt indien deze niet aan de nieuwe verkrijger is verstrekt – heeft verwijderd of anderszins onbruikbaar heeft gemaakt.

2.7 Het is de klant niet toegestaan om de applicatie te gebruiken op een andere manier of voor een ander doel dan in punt 2 is beschreven, noch om de applicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief over te dragen aan een derde met het oog op het gebruik ervan.

 

3. Duur van de licentie

 

3.1 Voor zover de klant de applicatie permanent koopt in overeenstemming met de productbeschrijving, wordt de licentie verleend voor onbepaalde duur, d.w.z. zonder tijdsbeperking. Indien de applicatie slechts voor een beperkte periode met terugkerende licentiekosten aan de klant wordt verstrekt, is het gebruik beperkt tot de duur die in de productbeschrijving wordt opgegeven. Indien de applicatie geen vaste gebruiksduur heeft op basis van de productbeschrijving of indien de duur automatisch wordt verlengd en er geen conflict is in de productbeschrijving, kan de klant de applicatie te allen tijde vóór het einde van iedere kalendermaand opzeggen met een schriftelijke opzegging van ten minste drie maanden.

3.2 Voor vooraf geïnstalleerde motion-applicaties die standaard of bij de levering worden geactiveerd, vangt de licentie aan bij de aanschaf van het aangewezen product. Voor vooraf geïnstalleerde motion-applicaties die niet standaard worden geactiveerd, vangt de licentie aan bij de activering met behulp van de daarvoor in de App Store verkregen licentiesleutel of, voor andere applicaties, bij de aanschaf van de applicatie in de App World.

3.3 In geval van schending door schuld van de bepalingen van deze licentievoorwaarden, en in het bijzonder van de regels in punt 2, heeft Festo het recht om, na voorafgaande kennisgeving, de licentie van de applicatie waarop de schending betrekking heeft om geldige reden onmiddellijk op te zeggen, tenzij de schending en de gevolgen ervan verwaarloosbaar zijn. Festo behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen.

3.4 Opzegging van de licentie op grond van punt 3.3 of het verstrijken van de overeenkomstig punt 3.1 overeengekomen duur heeft tot gevolg dat het gebruiksrecht van de klant voor de betrokken applicatie wordt ingetrokken. De klant is dan verplicht om de applicatie definitief te verwijderen. Indien verwijdering om technische redenen niet mogelijk is, is de klant verplicht om de betrokken applicatie permanent te deactiveren. De klant moet alle eventuele back-ups van de applicatie en van de bijbehorende gebruikersdocumentatie vernietigen. De volledige verwijdering of deactivering en vernietiging moeten schriftelijk aan Festo worden verklaard en moeten op verzoek van Festo in een passende vorm kunnen worden aangetoond.

3.5 Opzegging van de licentie door Festo of de klant is niet mogelijk.

 

4. Rechten

 

4.1 De licentiekosten worden vermeld in de actuele prijslijsten op de website van Festo of in de App World.

4.2 De rechten zijn niet terugbetaalbaar in geval van opzegging van de licentie om een geldige reden op grond van punt 3.2. Voor zover de betaalde rechten hoger zijn dan de waarde van het gebruik dat tot de opzegging heeft plaatsgevonden, moeten ze worden aangerekend op een eventuele door Festo gevraagde schadevergoeding.

 

5. Vertrouwelijkheids- en zorgvuldigheidsplicht

 

5.1 De klant moet alle informatie met betrekking tot de applicatie die hem ter kennis komt en die verder gaat dan de algemeen bekende functies en weergaven vertrouwelijk behandelen. Dit geldt in het bijzonder voor vertrouwelijke informatie over de gebruikte programmeermethodes en -procedés, met inbegrip van de broncode, evenals voor andere vertrouwelijke materialen en documenten van Festo met betrekking tot de applicatie die de klant ter beschikking worden gesteld.

5.2 De klant moet vertrouwelijkheid in acht nemen in overeenstemming met punt 5.1 en moet in het bijzonder ongeoorloofde toegang van derden tot de applicatie en de gebruikersdocumentatie voorkomen d.m.v. passende technische maatregelen, bijv. door wachtwoorden te gebruiken.

5.3 De klant moet de back-up van de applicatie en de gebruikersdocumenten die hij overeenkomstig punt 2.3 heeft gemaakt bewaren op een plaats die beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang door derden en moet zijn personeel uitdrukkelijk informeren over de in dit punt 5 overeengekomen geheimhoudings- en zorgvuldigheidsplicht.

5.4 De overige vertrouwelijkheidsovereenkomsten tussen de klant en Festo blijven onverlet.

 

6. Varia

 

6.1 Deze licentievoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

6.2 Alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Festo zijn bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze licentievoorwaarden. Festo heeft echter ook het recht om een vordering in te stellen tegen de klant bij de rechtbank van zijn rechtsgebied of bij een andere bevoegde rechtbank.

6.3 De applicatie is onderworpen aan de exportcontrolewetgeving van verschillende landen, in het bijzonder de wetten, verordeningen en richtlijnen van de Bondsrepubliek Duitsland, de EU en de Verenigde Staten van Amerika. De klant verbindt zich ertoe de applicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo niet over te dragen aan een regelgevende instantie met het oog op de controle van een eventuele verlening van gebruiksrechten of enige andere officiële toestemming, en de applicatie niet te exporteren naar landen of naar natuurlijke of rechtspersonen waarvoor een exportverbod geldt krachtens de geldende wetten, verordeningen of richtlijnen inzake exportcontrole. Bovendien is de klant/gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land waar hij/zij de applicatie gebruikt met betrekking tot dit gebruik.