Registratievoorwaarden

Door te registreren voor het gebruik van de online shop verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

Registratievoorwaarden
Alle aankopen gemaakt door personeelsleden/gevolmachtigd vertegenwoordigers van uw organisatie die uw Festo accountnummer gebruiken zijn toegestane aankopen van uw organisatie.
Het is uw verantwoordelijkheid om u te vergewissen en blijvend te verzekeren van de bescherming, geheimhouding, en verspreiding van uw accountnummer, gebruikersnaam, en paswoorden geassocieerd met aankopen op de Festo Online Shop.
Alle verantwoordelijkheid in verband met het beheer van uw paswoord berust bij u en uw organisatie, en in geen geval, nalatigheid en wanbeheer inbegrepen, kan Festo aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die uit het gebruik van deze dienst voortkomt.
Uw aankooprechten en privileges kunnen op elk moment gewijzigd worden na bericht van Festo.

Festo van zijn kant kan niet garanderen dat enige elektronische handel totaal veilig is. 

Festo privacyverklaring

De Festo groep hecht groot belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens en informatie. Wij willen immers dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. De bescherming van uw privacy is een belangrijk objectief voor ons bij de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft.

 

Opname en behandeling van persoonlijke informatie
Onze web server bewaart het IP adres toegekend door de Internet provider, het URL adres via hetwelk u toegang hebt tot onze website, de verschillende websites die u bezocht hebt en de datum en uren van bezoek en dit volgens een systematische procedure. In sommige gevallen gebruikt Festo wat men noemt "cookies" teneinde u meer geïndividualiseerde services te kunnen bieden. Persoonlijke gegevens worden enkel geregistreerd wanneer ze door u zelf werden ingegeven, bijvoorbeeld wanneer u een inschrijvings- of een enquêteformulier invult, deelneemt aan een wedstrijd of een contract afsluit op onze website.

 

Gebruik en overdracht van persoonlijke informatie voor specifieke doeleinden
Uw persoonlijke gegevens worden ontvangen, behandeld en gebruikt conform de van kracht zijnde wetgeving ter bescherming van de individuele rechten; zij worden exclusief gebruikt voor de uitvoering van een contract en voor de bescherming van onze eigen wettige zakenbelangen met betrekking tot klantenondersteuning en -advies en met het oog op de ontwikkeling van onze producten in overeenstemming met de actuele marktbehoeften.

 

Recht om informatie te verkrijgen en publieke procedure index
Op verzoek en in overeenstemming met de wet van toepassing, zullen wij u een schriftelijk bericht verschaffen met aanduiding of we al dan niet uw persoonlijke gegevens behouden. De types van bewaarde registraties zijn samengevat in onze publieke procedure index in overeenstemming met de Europese persoonlijke gegevens wet.

 

Veiligheid
Festo maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de persoonlijke informatie beheerd binnen Festo tegen alle voorbedachte manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Teneinde de technologische ontwikkelingen te volgen worden onze veiligheidsmaatregelen voortdurend versterkt.

Voor alle vragen met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke informatie gelieve rechtstreeks onze persoonlijke gegevens beheerder te contacteren. Deze staat ter uwer beschikking voor elke vraag om inlichtingen, suggesties of klachten.

 

Beheerder persoonlijke gegevens
De heer Jo Verstraeten
Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel

+32 2 702 32 11