Gegevensbescherming
Verplichting om informatie te verstrekken

1.      Welke gegevensbeschermingsrechten hebt u?

Uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (EU-AVG) hebben alle betrokkenen de volgende rechten in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens:

 

 • Recht op inzage op grond van artikel 15 van de EU-AVG

 

 • Recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de EU-AVG

 

 • Recht op wissing op grond van artikel 17 van de EU-AVG

 

 • Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de EU-AVG

 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 van de EU-AVG

 

 • Recht van bezwaar op grond van artikel 21 van de EU-AVG

 

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een met toezicht op gegevensbescherming belaste autoriteit (art. 77 van de AVG) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de wettelijke voorschriften.

 

 

2.      Wat moet u weten over uw recht om bezwaar te maken?

 • Recht om bezwaar te maken in individuele gevallen

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uit hoofde van artikel 6, lid 1(e) van de EU-AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1(f) van de EU-AVG (gegevensverwerking op grond van gerechtvaardigde belangen) vanwege elke met uw specifieke situatie verband houdende reden; dit geldt tevens voor profilering op basis van deze bepalingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 4 van de EU-AVG.

Als u een bezwaar indient, staken wij de verwerking van uw gegevens tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking ten behoeve van direct marketing

 

In sommige situaties zullen wij uw persoonsgegevens mogelijk verwerken ten behoeve van direct marketing. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing; dit geldt tevens voor profilering in verband met deze direct-marketingactiviteiten. Als u een bezwaar indient tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, staken wij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

 

Wees u er wel van bewust dat uw bezwaar uitsluitend betrekking heeft op de verwerking van gegevens in de toekomst, wat betekent dat dit geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van verwerking die eventueel heeft plaatsgevonden voordat u uw bezwaar indiende. Ook de verdere verwerking van uw gegevens op basis van andere rechtsgronden, bijvoorbeeld de nakoming van wettelijke verplichtingen, ondervindt hiervan geen gevolgen.


 
 • U kunt uw bezwaar op elke gewenste vorm indienen bij:

Festo BV
Dhr. M. Boom
Schieweg 622627 AN  Delft
Tel.: +31 (0)15-2518899
E-mail: dataprivacy.nl(at)festo.com

 

 

3.      Heeft u een verplichting om gegevens te verstrekken?

 

In het kader van onze gezamenlijke activiteiten moet u ons de persoonsgegevens verstrekken die wij verlangen voor het accepteren en verrichten van de betreffende activiteit en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen, of waarvan het verzamelen door ons wettelijk verplicht is. Zonder deze gegevens zijn wij in het algemeen niet in staat een verbintenis met u aan te gaan, onze verplichtingen uit hoofde van onze verbintenis na te komen of u onze diensten leveren.

 

4.      Wie ontvangt uw gegevens?

De afdelingen van Festo BV die inzage krijgen in uw gegevens zijn de afdelingen die inzage nodig hebben om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zoals callcenterdiensten, klantenadministratie, documentverwerking, logistiek, IT-/toepassingsonderhoud enz.). Ook serviceproviders en vertegenwoordigers die namens ons actief zijn zullen uw gegevens mogelijk ontvangen met het oog op de hierboven omschreven doeleinden; dergelijke derden zijn gehouden aan een overeenkomst ter handhaving van de vertrouwelijkheid. Ook maakt een aantal van onze afdelingen (zoals IT, HR, financiën, sales enz.) gebruik van aannemers.

 

Alle binnen ons concern uitgewisselde gegevens vallen onder onze zgn. Binding Corporate Rules (BCR) met betrekking tot gegevensbescherming.

 

Hier vindt u een lijst met de bedrijven die deel uitmaken van ons concern:

https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

 

Uw gegevens zullen mogelijk ook worden doorgegeven aan andere partijen, mits u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw gegevens met die partijen te delen.  Wees u zich ervan bewust dat u deze toestemming rechtstreeks aan Festo kunt hebben gegeven, dan wel aan een externe tussenpersoon.

 

 

Wat betreft het doorgeven van informatie aan ontvangers buiten Festo zijn wij contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid te handhaven van alle informatie en feedback met betrekking tot klanten die ons in het kader van onze bedrijfsactiviteiten bekend worden. Wij mogen informatie over u die wij in ons bezit hebben uitsluitend delen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wanneer gegevens worden doorgegeven aan externe partijen in derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte), waarborgen wij dat die landen voldoen aan dezelfde normen als de EU.

 

Voor de VS heeft de Commissie van de EU (in haar verordening van 12.07.2016) besloten dat de EU-VS-Privacyschild regelgeving passende gegevensbescherming biedt (adequaatheidsbesluit, art. 45 van de AVG). Meer informatie vindt u op:

https://www.privacyshield.gov/.


 

Onze internetpagina's maken gebruik van materiaal en diensten van andere aanbieders, die op hun beurt mogelijk cookies en andere actieve componenten gebruiken. Als u op dit materiaal klikt, sturen wij de vereiste gegevens naar de betreffende aanbieder (bijv. het feit dat u op dit materiaal op onze pagina hebt geklikt en eventuele andere informatie die u hiertoe reeds op onze website heeft ingevoerd). Wij hebben geen controle over de manier waarop dergelijke aanbieders uw persoonsgegevens verwerken. Raadpleeg de internetpagina's van de desbetreffende aanbieders voor informatie over hun gegevensverwerkingsbeleid.

 

 

5.      Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om onze precontractuele, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Gegevens die niet meer nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen worden regelmatig gewist, tenzij (beperkte) verdere verwerking vereist is voor de volgende doeleinden:

 • Naleving van bewaartermijnen in verband met handels- en belastingrecht zoals vastgelegd in de specifieke regelgeving van lidstaten en in andere regelgeving. Wij zijn verplicht tot naleving van de in dergelijke regelgeving vastgelegde bewaar- en documentatietermijnen.

 

 • Het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van regelgeving met betrekking tot de verjaring van misdrijven.

Dergelijke bewaartermijnen kunnen tot dertig jaar oplopen; de algemene bewaartermijn verschilt van land tot land.