Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Festo BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Festo BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Festo BV te Delft,
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 7 december 2010

Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot koop of met betrekking tot andere verplichtingen, waaruit voortvloeit dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Festo BV, hierna te noemen: “Festo” goederen dient te leveren aan een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: “de afnemer”.


Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot koop of met betrekking tot andere verplichtingen, waaruit voortvloeit dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Festo BV, hierna te noemen: “Festo” producten dient te leveren aan een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: “de opdrachtgever”.
1.2. Afwijkingen van overeenkomsten en van de inhoud van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Festo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbieding
2.1. Alle aanbiedingen van Festo zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is gegeven. Gegevens in brochures, prijslijsten en Online shop van Festo zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht door Festo worden gewijzigd. Kennelijke drukfouten, rekenfouten en/of schrijffouten zijn voor Festo niet bindend en geven de opdrachtgever niet het recht deze als zodanig aan te houden.
2.2. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Festo onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Festo of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Festo.
3.2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Festo in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd dan wel boven de uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
3.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Festo binden Festo niet, behoudens schriftelijke bevestiging door Festo.

Artikel 4: Prijs
4.1. De door Festo opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan — ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden —is Festo gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Festo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling.
4.2. Voor zendingen met een netto goederenwaarde van minder dan EUR 450,—-wordt bij aflevering binnen Nederland een ordertoeslag in rekening gebracht voor administratiekosten die ten minste EUR 15,- bedraagt.
4.3. Festo is te allen tijde , ter eigen beoordeling, gerechtigd onder rembours, af te leveren.
4.4. Voor afleveringen per koerier, op verzoek van de opdrachtgever, worden de werkelijk gemaakte transportkosten volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5. Leveringen van Festo aan de opdrachtgever worden binnen Nederland overeenkomstig de conditie Ex Works (Incoterms 2010 conditie EXW) uitgevoerd. De kosten voor verzending van de leveringen aan de opdrachtgever worden door middel van een opslag over de netto factuurwaarde aan de opdrachtgever doorbelast. Deze opslag bedraagt ten minste 0,5%, berekend over de netto factuurwaarde van de zending met een minimum van EUR 8,- en een maximum van EUR 50,- . Aflevering buiten Nederland geschiedt geheel voor rekening van de opdrachtgever.
4.6. Festo neemt geen emballage terug.
4.7. Kosten voor het verzenden van systemen worden separaat in de aanbieding aangegeven doch zullen over het algemeen op basis van nacalculatie worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling
5.1. Betaling van facturen dient - behoudens andersluidende afspraken -, inclusief omzetbelasting en de toepasselijke toeslagen, zonder korting of verrekening van schulden, binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de op de factuur aangegeven bankrekening van Festo, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.
5.2. Bij betaling binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever gerechtigd, tenzij anders is overeengekomen, een vooraf bepaald bedrag als betalingskorting in te houden. Bedoeld bedrag wordt per factuur berekend en staat als zodanig separaat op elke factuur vermeld.
5.3. Bij machtiging tot automatische incasso hanteert Festo een speciale betalingskorting, die met de opdrachtgever wordt overeengekomen.
5.4. Festo is gerechtigd te allen tijde een afwijkende betalingsregeling in de overeenkomst op te nemen.
5.5. Festo is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever voorschotten of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Eventuele kosten, die daaraan zijn verbonden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.6. Indien de opdrachtgever niet binnen de daarvoor geldende termijn betaalt, heeft Festo het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
5.7. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is hij, indien Festo zich tot een derde wendt teneinde betaling door de opdrachtgever te bewerkstelligen, naast de in art. 5.6 genoemde rente aan Festo ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van 15% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van EUR 115,-, onverminderd het recht van Festo volledige schadevergoeding te vorderen.
5.8. Door Festo ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.
5.9. Klachten over of protesten tegen facturen van Festo dienen binnen dertig dagen na factuurdatum onder opgave der bezwaren schriftelijk aan Festo te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de factuur in te stemmen.

Artikel 6: Leveringen
6.1. Festo geeft bij het aangaan van de overeenkomst desgewenst naar beste vermogen een schatting van de levertijd.
6.2. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van Festo meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan Festo ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het te leveren product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6.3. Indien een koop op afroep is gesloten, dient de opdrachtgever de te leveren goederen in gedeelten af te roepen binnen de in de overeenkomst genoemde termijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.
6.4. Ook indien de goederen reizen voor rekening van Festo, reizen zij voor risico van de opdrachtgever. Festo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport. Festo kan de goederen op verzoek van de opdrachtgever verzekeren. De opdrachtgever dient de hieraan verbonden kosten te voldoen.

Artikel 7: Montage/installatie
7.1. Indien door partijen is overeengekomen dat Festo de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens Festo verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van Festo wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.
7.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat Festo de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a. de medewerkers van Festo hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende overeengekomen tijdsduur;
b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen , de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van Festo aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Festo staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden goederen op de juiste plaats aanwezig zijn.
7.3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.4. Met betrekking tot de montage/installatietijd is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: Keuring en acceptatie
8.1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering volgens art. 4.5 respectievelijk– indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
8.2. Klachten over hoeveelheden van of uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde producten dienen binnen twee werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk ter kennis van Festo te worden gebracht.
8.3. In geval van geringe tekortkomingen, met name die het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Festo zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
8.4. Onverminderd de garantieverplichtingen van Festo zal de acceptatie volgens voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Festo uitsluiten.

Artikel 9: Opschortingsrecht en eigendomsvoorbehoud
9.1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden, is Festo gerechtigd de uitvoering van alle lopende overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten, totdat betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten heeft plaatsgevonden of totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld voor betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten.
9.2. Alle geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van Festo, totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Festo, die voortvloeien uit overeenkomsten, die betrekking hebben op leveranties van Festo aan de opdrachtgever.
9.3. Zolang Festo eigenaar van de geleverde goederen blijft op grond van het hierboven bepaalde, is het de opdrachtgever niet toegestaan over de goederen te beschikken, ook niet door verstrekking van de goederen tot onderpand aan derden. Indien de opdrachtgever desondanks de goederen doorlevert of verstrekt tot onderpand aan derden, dient hij de gelden of de vorderingen die hij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan Festo over te dragen.
9.4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt of zijn bedrijf liquideert, dient hij de afgegeven goederen die ingevolge artikel 9.2 van deze voorwaarden of anderszins eigendom van Festo zijn, binnen 48 uur, nadat hij daartoe schriftelijk zal zijn gesommeerd, aan Festo terug te geven. Na teruggave van de goederen zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de goederen op de dag van teruggave.

Artikel 10: Kwaliteit en garantie
10.1. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn voor Festo componenten en Festo assemblies, waarmee op samenstellingen van uitsluitend Festo componenten wordt gedoeld, twaalf maanden ingaande de datum van levering volgens artikel 4.5, uitgaande van normaal gebruik. Voor Festo besturingssystemen geldt een garantietermijn van zes maanden ingaande de datum van levering volgens artikel 4.5, uitgaande van normaal gebruik. Voor producten van derden verleent Festo geen enkele garantie behoudens indien en voor zover de desbetreffende toeleverancier van Festo garantie verleent.
10.2. Indien de opdrachtgever klaagt over de kwaliteit van de afgeleverde goederen, dient hij Festo in de gelegenheid te stellen deze goederen te inspecteren en Festo zo mogelijk daarvan monsters te laten nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever het recht deugdelijke nakoming van de overeenkomst of creditering van de netto factuurwaarde te vorderen verliest. Onjuiste montage of iedere bewerking of verwerking van door Festo geleverde goederen heeft tot gevolg dat de opdrachtgever het recht deugdelijke nakoming van de overeenkomst of creditering van de netto factuurwaarde te vorderen verliest.
10.3. Indien klachten met betrekking tot door Festo geleverde goederen gegrond zijn, zal Festo de desbetreffende goederen hetzij kosteloos vervangen, hetzij terugnemen tegen creditering van de netto factuurwaarde, een en ander ter keuze van Festo. Eventuele reis- en verblijfkosten, alsmede de reisuren dienen door opdrachtgever vergoed te worden en vallen niet onder de garantieregeling.
10.4. Voor de door Festo buiten garantie uitgevoerde repara¬tie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werk-zaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Festo om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werk-zaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te ver¬rich¬ten. De tweede volzin van lid 3 is van over-eenkom¬stige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
10.5. Voor door Festo uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garan¬tie gegeven.

Artikel 11; Aansprakelijkheid
11.1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Festo en behoudens het bepaalde in art. 6.2 en art.10 is alle aansprakelijk¬heid van Festo voor gebreken in het geleverde product en/of verrichte dienst en in verband met de levering en/of verrichting, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aanspra¬ke¬lijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) Festo, uitgesloten
11.2. Festo sluit bij producten, die zij levert en die gevaar zouden kunnen opleveren voor personen of goederen, een safety data sheet, een productinformatieblad, een handleiding en/of een technisch informatieblad. Ook etiketten van verpakkingsmaterialen kunnen veiligheidsvoorschriften bevatten.
De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat hij en zijn personeel de veiligheidsinstructies, die zijn vervat in safety data sheets, productinformatiebladen, technische informatiebladen en/of etiketten, nauwkeurig naleven en dient daartoe voldoende toezicht uit te oefenen, bij gebreke waarvan Festo iedere aansprakelijkheid aangaande schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik of de toepassing van door Festo geleverde goederen, uitsluit en de opdrachtgever Festo in en buiten rechte vrijwaart ter zake van aanspraken van derden - daaronder begrepen personeel van de opdrachtgever - met betrekking tot schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik of de toepassing van door Festo geleverde goederen en voortvloeit uit de niet-naleving van de genoemde informatie.
De opdrachtgever is verplicht diens eventuele opdrachtgevers ten aanzien van de door Festo geleverde producten een vergelijkbare verplichting op te leggen als hierboven omschreven.
11.3. De opdrachtgever vrijwaart Festo in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden betreffende aansprakelijkheid, inclusief productaansprakelijkheid, voor schade die een gevolg is van beweerde of werkelijke gebreken in producten van Festo, die de opdrachtgever direct of indirect aan die derden heeft geleverd.

Artikel 12: Annulering en retourzendingen en reparatie
12.1. Producten van Festo, die correct zijn afgeleverd, worden uitsluitend teruggenomen, indien voorafgaand overleg dienaangaande heeft geleid tot toestemming van Festo om de desbetreffende goederen terug te nemen.
12.2. Creditering van retourzendingen geschiedt slechts indien en voor zover door Festo toestemming is gegeven de goederen te retourneren en facturatie heeft plaatsgehad. Het te crediteren bedrag c.q. percentage van het aanschafbedrag, wordt door Festo bepaald.
12.3. Alle componenten, assemblies, systemen of andere goederen die aan Festo retour worden gezonden, dienen vrij te zijn van elke vorm van verontreiniging, hetzij van chemische, biologische of elke andersoortige aard.
12.4. Festo behoudt zich het recht voor om aangeboden goederen die zichtbaar zijn verontreinigd of waarbij een gegrond vermoeden bestaat van een aanwezige verontreiniging, zonder enige bewerking aan de opdrachtgever te retourneren.
12.5. Opdrachtgever zal volledig aansprakelijk zijn voor elke schade, hetzij schade aan de gezondheid van Festo medewerkers , hetzij schade aan Festo eigendommen, welke causaal verband houdt met het aanleveren van goederen op een andere wijze dan hetgeen in artikel 12.3 is bepaald.

Artikel 13: Tekortkoming en ontbinding
13.1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet of niet tijdig nakomt, is Festo bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en onverminderd het bepaalde in artikel 14.
13.2. Indien Festo niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te wijzigen, zonder dat daardoor enige schadevergoedingsplicht jegens de opdrachtgever zal ontstaan. Eerst indien en voor zover opschorting als bedoeld in deze bepaling langer duurt dan zestig dagen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
13.3. Indien de opdrachtgever niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover hij aan Festo de door Festo geleden schade, die het gevolg is van de ontbinding, vergoedt.
13.4. Tekortkomingen in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien deze - direct of indirect - het gevolg zijn van of samenhangen met overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, natuurrampen, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van de tekortkomende partij of zijn toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen, halffabrikaten en handelswaren, abnormaal hoog ziekteverzuim, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, industriële- of handelsgeschillen, technische storingen aan vervoermiddelen, im- of exportbelemmeringen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van de tekortkomende partij zijn gelegen, indien en voor zover het bovenstaande een deugdelijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst door de tekortkomende partij belemmert en deze daarop redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
13.5. Indien één der partijen surseance van betaling vraagt of failliet wordt verklaard, kan de andere partij de overeenkomst schriftelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Eventueel openstaande facturen worden dan terstond opeisbaar.

Artikel 14: Industriële en intellectuele eigendomsrechten
14.1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Festo ondertekende opdrachtbevestiging.
14.2. Tekeningen kunnen op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld door Festo. De auteursrechten van door Festo verstrekte tekeningen, aanbiedingen, berekeningen en beschrijvingen blijven bij Festo en/of eventuele derde rechthebbenden berusten, ook al zijn voor het verstrekken van de tekening kosten in rekening gebracht. Tekeningen en/of constructieberekeningen, gemaakt of verstrekt door Festo, dienen te worden gecontroleerd door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever ingeschakelde constructeur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Festo aanvaardt behoudens andersluidende schriftelijk neergelegde afspraak geen verantwoordelijkheid voor de door haar vervaardigde ontwerpen, tekeningen en/of berekeningen.
14.3. Het is de opdrachtgever verboden door Festo verstrekte tekeningen, afbeeldingen en/of berekeningen te reproduceren behoudens voor intern gebruik en dan nog slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Festo. De opdrachtgever is verplicht een dergelijk verbod op te leggen aan eventuele derden, aan wie hij de desbetreffende tekeningen, afbeeldingen of berekeningen verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart Festo in en buiten rechte van alle schade en van alle aanspraken van derden, die berusten op directe of indirecte schending van een auteursrecht door de opdrachtgever of door een eventuele derde, aan wie de opdrachtgever tekeningen, berekeningen of afbeeldingen als bedoeld in deze bepaling verstrekt.
14.4. Bij aankoop van een computer- of PLC-programma (met uitzondering van applicatiesoftware) van Festo verlenen wij opdrachtgever slechts een gebruiksrecht met betrekking tot de programmatuur. De eigendom, alsmede het auteursrecht en eventuele octrooirechten van de programmatuur, ook als deze speciaal voor opdrachtgever is ontwikkeld, blijft bij Festo berusten. Artikel 14.3 van deze voorwaarden is ook met betrekking tot deze rechten onverkort van toepassing.
14.5. Indien opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in artikel 14, leden 2 tot en met 4, is bepaald, is Festo gerechtigd een vergoeding van de werkelijke schade te vorderen. Verder dient de opdrachtgever in voorkomend geval alle programmatuur en documentatie aan Festo te retourneren.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van Festo bevoegd zijn .
15.2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel op gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Delft, 29 december 2010

Festo BV
Postbus 530
2600 AM Delft,
Tel.: (015) 2518890
Fax (015) 251 88 67

sales@festo.nl