Eindgebruiker licentiebepalingen van de Festo AG & Co. KG voor Apps

oktober 2018

1. Toepassingsgebied, voorwerp van de licentie

 

 

1.1 Deze licentievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de geleverde gebruiksrechten voor softwaretoepassingen (“apps”), aangeboden door Festo AG & Co. KG, Esslingen/Duitsland ('Festo') via de App World van Festo of andere kanalen.

 

1.2 De gebruiker gaat akkoord met de bepalingen en de voorwaarden van deze EULA zodra de door Festo aangeboden software applicaties door de gebruiker wordt gedownload. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen van deze licentie, zal er ook geen licentie voor de diensten wordt verleend en zal er tevens geen gebruik kunnen worden gemaakt van deze diensten.

  

1.3 Deze licentievoorwaarden zijn tevens van toepassing op de verbeterde versies (updates) en uitbreidingen (upgrades) van de apps die de gebruiker op een later tijdstip koopt, voor zover bij de aanschaf van de betreffende updates of upgrades geen afwijkende afspraken worden gemaakt.

 

1.4 Festo biedt de apps aan voor de volgende gebruiksdoeleinden:

- Product specifieke apps - zijn gekoppeld aan een bepaald product van Festo ('beoogd product') en voor de besturing of uitbreiding van de functieomvang van dit product dienen ('Motion Apps’). Motion apps zijn al geïnstalleerd op het beoogde product of kunnen met behulp van firmware-update geïnstalleerd worden. Voor zover motion apps niet geactiveerd zijn, kan de gebruiker hiervoor in de App World van Festo door invoeren van de bijbehorende productsleutel een individuele licentiesleutel aanschaffen waarmee de activering volgt.

- Apps - die de functionaliteit van bestaande softwareproducten - zoals CAD-programma's - uitbreiden ('Add-on Apps'); en

- Overige apps - die de gebruiker op het in de productomschrijving genoemde eindapparaat kan gebruiken.

 

1.5 Apps en de bijbehorende gebruikersdocumentatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor zover in de app of in de gebruikersdocumentatie niet anders wordt aangegeven, zijn alle rechten op de software en gebruikersdocumentatie uitsluitend in bezit van Festo. Voor zover de app componenten of modules van andere softwarefabrikanten bevat ('software derden'), in het bijzonder “Open Source 2 softwarecomponenten”, gelden de van toepassing zijnde licentievoorwaarden waarnaar in de app en/of de programmadocumentatie van Festo wordt verwezen.

 

1.6 De gebruiker ontvangt de app(s) uitsluitend in objectcode opmaak samen met de bijbehorende gebruikersdocumentatie. Onder voorbehoud van punt 3.1, regel 2 heeft de gebruiker geen recht op heruitgave van de broncode of de ontwikkelingsdocumentatie.

 

 

2. Omvang van de licentie

 

2.1 De licentie verleent een wereldwijd, niet-exclusieve rechta (onder voorbehoud van punt 5.1), niet uitsluitend en alleen conform maatregel van punt 4.1 overdraagbaar gebruiksrecht op de app en de bijbehorende gebruikersdocumentatie in de hierna beschreven omvang.

 

2.2 De licentie geeft de gebruiker het recht op het gebruik van de app in de betreffende productomschrijving vastgelegde omvang. Gebruik in de zin van deze bepaling betekent het laden, weergeven, gebruiken, transporteren en opslaan van de app ten behoeve van de uitvoering daarvan en de verwerking van gegevens. Een daarbovenuit gaand gebruik is niet toegestaan.

 

2.3 De gebruiker is bevoegd een reservekopie van de app van eventuele licentiebestanden en de bijbehorende gebruikersdocumentatie op te slaan op een aparte gegevensdrager die met het originele kenmerk (inclusief opgave van het copyright) door Festo kenbaar gemaakt moet worden. Het gebruik van de reservekopie door de gebruiker aangeschafte app is alleen toegestaan bij verslechtering of uitval van het origineel. De gebruiker is ook met betrekking tot het gebruik van de reservekopie gehouden aan deze licentievoorwaarden. Voorts is de gebruiker zonder toestemming van Festo niet gerechtigd andere kopieën van de app en/of gebruikersdocumentatie of van delen daarvan te maken en te gebruiken.

 

 

  

3. Beperkingen van de licentie

 

3.1 De gebruiker is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo niet gerechtigd om de app te bewerken, te wijzigen of anderszins te veranderen of deze een andere opmaakvorm te geven (decompileren), eventuele kopieer beveiligingsmechanismen, een digitaal rechtenmanagement (DRM) dienende programmaonderdelen of voor het kenmerken van de software dienende kenmerken inclusief de product- of licentiesleutel (conform punt 1.3) te verwijderen, te omzeilen of te wijzigen of gegevens in de app en de gebruikersdocumentatie via de fabrikanteigenschap, de auteursrechten (copyright) of overige beschermende rechten van Festo te verwijderen. Dit laat de bepalingen van §§ 69 d lid. 3 en § 69 e UrhG onverlet.

 

3.2 Festo is gerechtigd met inachtneming van de onderhavige bepalingen, in het bijzonder van de voor de betreffende app geldende gebruiksbeperkingen door technische middelen te waarborgen en bij overtredingen technische maatregelen, in het uiterste geval, een programmablokkering in te stellen
Eindgebruiker licentiebepalingen voor apps van Festo (stand oktober 2017) om de inachtneming van deze bepalingen te waarborgen. Doorgifte van de app of de persoonlijke product- of licentiesleutel aan onbevoegde derden is behalve in die gevallen van een toegestane overdracht conform punt 4.1 niet toegestaan.

 

 

4. Overdraagbaarheid gebruiksrecht aan derden

 

4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, is de overdracht van een app waarvan het gebruik in de tijd is beperkt, uitgesloten. De gebruiker is bevoegd om een definitief aangekochte app, samen met de licentie conform deze Licentievoorwaarden, aan een volgende koper voor onbepaalde tijd over te dragen. Motion apps kunnen alleen samen met het beoogde product worden doorgegeven. Voorwaarde voor de geldigheid van de overdracht is dat de gebruiker geen kopieën van de app achterhoudt en zich definitief van elk verder gebruik van de betreffende app onthoudt.

 

4.2 De regelingen bij punt 5.4. gelden in zoverre overeenkomstig met de maatregel dat de gebruiker bevoegd en verplicht is de app en de gebruikersdocumentatie plus een kopie van deze licentievoorwaarden aan de volgende koper te overhandigen. Indien het gebruik van de app door meerdere personen niet mogelijk is vanwege technische maatregelen (bijvoorbeeld een dongle) of vanwege de vaste combinatie met een Festo-product (bijvoorbeeld Motion Apps), zijn er geen aanvullende acties van de kant van de klant of koper vereist. Voor alle andere apps, zal het gebruiksrecht pas daadwerkelijk overgedragen zijn, zodra de gebruiker en de opvolgende eigenaar een ondertekende overdrachtsbevestiging bij Festo kunnen aanleveren, waarbij de persoonlijke naam of bedrijfsnaam van de opvolgende eigenaar en diens zakelijke adres volledig opgegeven is. In de overdrachtsbevestiging dient de opvolgende eigenaar akkoord te zijn gaan met deze licentievoorwaarden en dient de gebruiker te verzekeren dat hij alle bij hem eventueel nog bestaande kopieën van de app en van de bijbehorende gebruikersdocumentatie, inclusief de door hem gemaakte reservekopie, voor zover deze niet aan de volgende eigenaar overgedragen zijn, gewist of op een andere manier onbruikbaar gemaakt heeft.

 

 

4.3 Voorts is de gebruiker niet bevoegd de app op een andere manier of voor andere doeleinden als bij punt 2 tot en met 4 is beschreven, te gebruiken of de app in zijn geheel of deels, tijdelijk of definitief aan derden over te laten voor gebruik. 

 

 

5. Geldigheidsduur van de licentie

 

5.1 Voor zover de klant de app permanent koopt volgens de productbeschrijving, wordt de licentie onbeperkt verleend, dat wil zeggen; zonder tijdslimiet. Als de app slechts gedurende een beperkte periode aan de klant wordt verstrekt met een terugkerend licentievergoeding, is het gebruik beperkt tot de duur die wordt vermeld in de productbeschrijving. Voor zover de app volgens de productbeschrijving geen vaste termijn heeft of als de termijn automatisch is verlengd en er niets conflicterend in de productbeschrijving staat, kan de klant de app op elk gewenst moment beëindigen 4 voor het einde van de betreffende periode met een termijn van drie maanden tot het einde van de maand op Festo App World.

 

5.2 In het geval van vooraf geïnstalleerde Motion Apps die standaard zijn geactiveerd of al bij levering zijn ingeschakeld, begint de licentie bij de aankoop van het betreffende product; in het geval van Motion Apps die vooraf zijn geïnstalleerd maar niet zijn ingeschakeld als standaardfuncties, begint de licentie wanneer de app wordt ingeschakeld met behulp van de licentiesleutel die voor dat doel in de app store is verkregen; en in het geval van andere apps, begint de licentie met de acquisitie van de app in App World.

 

5.3 In geval van een verwijtbare overtreding van één van deze bepalingen in deze licentievoorwaarden, in het bijzonder de regelingen bij punt 2 tot en met 4, is Festo na voorafgaande waarschuwing gerechtigd de licentie om gewichtige redenen onmiddellijke op te zeggen, tenzij er sprake is van een kleine overtreding met eveneens weinig gevolgen. Het recht op schadevergoeding blijft Festo voorbehouden.

 

5.4 Met ontvangst van de opzegging conform punt 5.3 of wanneer het overeengekomen termijn – zoals overeengekomen in artikel 5.1 – is verstreken, vervalt het gebruiksrecht van de gebruiker op de app. De gebruiker is verplicht deze definitief te de-installeren. Voor zover de-installatie om technische redenen niet mogelijk is, is de gebruiker verplicht de opgezegde app definitief te deactiveren. Eventueel gemaakte reservekopieën van de betreffende app en de bijbehorende gebruikersdocumentatie dient de gebruiker te vernietigen. De volledige de-installatie of de-activering en vernietiging dient schriftelijk gemeld te worden bij Festo en - op verzoek van Festo - in een passende vorm controleerbaar te zijn.

 

5.5 Verder is een opzegging van de licentie door Festo of de gebruiker niet mogelijk.

 

 

 

6. Kosten

 

6.1 De kosten van de licentie kunnen teruggevonden worden in de meest actuele en geldende prijslijst van Festo.

 

6.2 De kosten zijn in geval van een opzegging van de licentie conform punt 5.3 niet restitueerbaar. Voor zover de betaalde kosten de waarde van het tot aan opzegging bestaande gebruik overstijgen, dienen deze bij een eventueel recht op schadevergoeding van Festo opgeteld te worden.

 

 

 

7. Geheimhoudings- en zorgplicht

 

 7.1. De gebruiker dient alle verstrekte informatie over de app, buiten de algemeen bekende functies en weergaven, vertrouwelijk te behandelen. Dit betreft in het bijzonder vertrouwelijke informatie over de gebruikte programmeermethoden en -procedures inclusief de broncodes en overige de app betreffende vertrouwelijke materialen en documentatie van Festo, waar de gebruiker toegang toe krijgt.
Eindgebruiker licentiebepalingen voor apps van Festo (stand oktober 2017)

 


7.2. De gebruiker is verplicht de vertrouwelijkheid conform punt 7.1 te waarborgen, in het bijzonder de onbevoegde toegang van derden tot de app en de gebruikersdocumentatie door geschikte technische voorzorgsmaatregelen zoals het toekennen van wachtwoorden, te voorkomen.

 

7.3. De gebruiker moet de door hem conform punt 2.3. gemaakte reservekopie van de app en de gebruikersdocumentatie op een tegen onbevoegde toegang van derden beveiligde plaats bewaren en zijn medewerkers nadrukkelijk te wijzen op de bij punt 7 overeengekomen geheimhoudings- en zorgplicht.

 
7.4. Dit laat het overige tussen de gebruiker en Festo overeengekomen afspraken betreffende vertrouwelijkheid onverlet.

 

 
8. Overige

 
8.1. Deze licentiebepalingen vallen onder het Duitse recht met uitsluiting van conflictbepalingen met het lokale recht.

 
8.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit of in relatie staan tot deze licentievoorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken bij de statutaire vestiging van Festo bevoegd. Festo is tevens bevoegd aangifte te doen tegen de gebruiker bij een algemene rechtbank of jurisdictie of bij elke andere competente rechtbank.

 
8.3. De app is onderworpen aan de uitvoercontrole- en exportwetten van verschillende landen, in het bijzonder van de wetten, verordeningen en aanwijzingen van de Duitsland, de EU en de Verenigde Staten van Amerika. De gebruiker verplicht zich ertoe de app niet aan een regelgevende instantie voor te leggen voor onderzoek naar de mogelijke toekenning van gebruiksrechten of enige andere officiële goedkeuring zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festo, en niet om deze naar landen of natuurlijke personen of rechtspersonen te exporteren die onderworpen aan exportverboden onder de van toepassing zijnde exportcontrolewetten, -voorschriften of -richtlijnen. Bovendien is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van de app in het land waar de gebruiker de app gebruikt.