Personvernerklæring
Informasjonsplikt

1. Hva er din rett til personvern?

Under Den Europeiske Unions generelle personvernforordning (GDPR), har alle registrerte følgende rettigheter i forbindelse med behandling av deres personopplysninger:

  • Rett til innsyn etter artikkel 15
  • Rett til retting etter artikkel 16
  • Rett til sletting etter artikkel 17Rett til at behandlingen av personopplysninger begrenses etter artikkel 18
  • Rett til data portabilitet etter artikkel 20
  • Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger etter artikkel 21


Dersom du mener at at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen kan du klage til Datatilsynet.

2. Hva bør du vite om din rett til å protestere?

Rett til å ha innvendinger på en sak-til-sak basis


Du har rett til å ha innvendinger i henhold til behandlingen av dine personopplysninger når behandlingen er begrunnet i allmenhetens interesser (GDPR artikkel 6, første ledd, bokstav e) eller vår berettigede interesse (GDPR artikkel 6, første ledd, bokstav f).
Hvis du sender inn en innvending, vil vi ikke lengre behandle dine personopplysninger, medmindre vi kan bevise at det eksisterer tvingende berettigede grunner for behandling som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Rett til å ha innvending mot behandling av personopplysninger til bruk for direkte markedsføring


I visse tilfeller kan vi behandle dine personopplysninger til markedsføringsformål. Du har rett til å protestere mot at dine personopplysninger benyttes til direkte markedsføring til enhver tid; dette gjelder også for profilering i forbindelse med direkte markedsføringstiltak. Hvis du sender inn en innvending mot at dine data behandles med hensikt på direkte markedsføring, vil vi ikke lenger bruke dine personopplysninger til disse formål.

Bemerk at din innvending vil kun gjelde for fremtidig databehandling, slik at den behandlingen som har funnet sted frem til innsigelsen ble fremsatt, forblir upåvirket. Behandlingen av data begrunnet i andre behandlingsgrunnlag, f.eks. oppfyllelse av lovkrav, vil forbli upåvirket. 

  • Du kan gi din klage i et hvilket som helst format til:


Festo AS
Att.: Gustaf Borg
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
gustaf.borg@festo.com


3. Har du noen forpliktelse til å gi personopplysninger?

I forbindelse med våre felles aktiviteter må du gi de personopplysninger vi trenger for å akseptere og utføre den aktuelle aktiviteten og for å oppfylle de tilknyttede kontraktsforpliktelsene, eller som vi er rettsliger pålagt å innhente. Uten disse opplysninger vil vi normalt ikke kunne inngå en kontrakt med deg, oppfylle våre forpliktelser i henhold til vår kontrakt eller levere våre tjenester til deg.

4. Hvem mottar dine personopplysninger?

Kun den avdelingene hos Festo som trenger tilgang til dine personopplysninger for å oppfylle våre kontraktmessige og juridiske forpliktelser (som f.eks. kundesenter tjenester, kundeadministrasjon, dokumenthåndtering, logistikk, IT/programvedlikeholdelse, m.v.) vil få tilgang til denne informasjonen. Tjenesteleverandører og agenter som arbeider på våre vegne kan også motta dine personopplysninger til ovennevnte formål; slike tredjeparter har underskrevet en avtale om taushetsplikt. Vi benytter også entreprenører i forskjellige avdelinger (f.eks. IT, HR, økonomi, salg mm.) som også vil kunne få tilgang til dine personopplysninger.

Alle personopplysninger som utveksles innenfor vår gruppe er underlagt våre bindende virksomhetsregler vedrørende vern av personopplysninger.
En liste over firmaer i vår gruppe kan du finne her: www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

Dersom du har gitt ditt samtykke til det, kan også dine personopplysninger bli overført til andre parter. Bemerk at det kan hende du har gittt ditt samtykke direkte til Festo eller til en annen ekstern formidler.

I forhold til overføring av informasjon til mottakere utenfor Festo, er vi forpliktet i kontrakt til å opprettholde konfidensialitet av alle kunderelaterede opplysninger og tilbakemeldinger som vi får kjennskap til i forbindelse med våre forretningsaktiviteter. Vi kan kun utveksle den informasjonen vi har om deg, når loven krever det, eller når du har gitt ditt samtykke til det.
Når data overføres til eksterne parter i andre land (utenfor EU), sørger vi for at disse land oppfyller de samme krav som i EU.

USA har EU Kommisjonen har besluttet (i sin beslutning fra 12.07.2016) at EU-U.S. Privacy Shields bestemmelser gir tilstrekkelig vern av personopplysninger (konstatering av et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå, GDPR artikkel 45). Ytterligere informasjon kan finnes på:
www.privacyshield.gov.

Våre nettsider bruker innhold og tjenester fra andre leverandører, som til gjengeld kan bruke cookies og andre aktive komponenter. Hvis du klikker på dette innholdet vil vi sende de nødvendige opplysninger til den relevante leverandøren (f.eks. at du har klikket på dette innholdet på vår side og andre opplysninger du allerede har stilt til rådighet på vår hjemmeside til dette formålet). Vi har ingen kontroll over hvordan disse tilbydere behandler dine personopplysninger. Se også nettsidene til de relevante leverandører for å få opplysninger om deres behandling av personopplysninger.

5. Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

Vi behandler og oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktuelle, kontraktmessige og juridiske forpliktelser. Data som ikke lengre er nødvendige for å gjennomføre våre kontraktrettslige eller juridiske forpliktelser slettes regelmessig, med mindre ytterligere (begrenset) behandling er påkrevd til følgende formål:

  • For å overholde kommersielle og skattemessige oppbevaringskrav oppstilt i nasjonale lover, vil vi oppbevare visse opplysninger over en viss periode i henhold til disse reglene.
  • Oppbevaring av beviser i forhold til foreldelsesregler. Disse foreldelsesreglene kan vare opp til 20 år. Den alminnelige foreldelsesfristen varierer fra land til land.