Ochrona danych
Obowiązki w zakresie dostarczania informacji

1. Jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych?

Zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych EU-GDPR (RODO) każdy podmiot danych ma następujące prawa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych:

 

 • Prawo dostępu do danych na podstawie artykułu 15 unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO)
 • Prawo do sprostowania danych na podstawie artykułu 16 unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO)
 • Prawo do usunięcia danych na podstawie artykułu 17 unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie artykułu 18 unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych na podstawie artykułu 20 unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO)
 • Prawo do sprzeciwu na podstawie artykułu 21 unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO).

 

Prawo dostępu do danych oraz prawo do usunięcia danych podlegają ograniczeniom określonym w § 34 i 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawne, masz ponadto prawo złożyć skargę do odpowiedzialnego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 rozporządzenia GDPR (RODO) i § 19 ustawy BDSG).

 

2. Co musisz wiedzieć o swoim prawie do wniesienia sprzeciwu?


Prawo do sprzeciwu w różnych sytuacjach

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1(e) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz artykułu 6 ust. 1(f) unijnego rozporządzenia EU-GDPR (RODO) (przetwarzanie danych w oparciu o uzasadnione potrzeby) w dowolnej kwestii związanej z konkretną sytuacją osobistą; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy, określone w art. 4, nr 4 rozporządzenia EU-GDPR (RODO).
Jeśli zgłosisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy, iż istnieją prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

  W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych do takich celów.

 • Należy pamiętać, że sprzeciw będzie dotyczył tylko przyszłego przetwarzania danych, co oznacza, że legalność przetwarzania danych do momentu zgłoszenia sprzeciwu pozostaje nienaruszona. Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o inne cele prawne, takie jak wypełnianie obowiązków prawnych, również pozostaje nienaruszone.

 


 

Sprzeciw możesz zgłosić w dowolnej formie na adres:

Festo Sp. z o.o.
Janki k. Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Polska

Adres e-mail:  dane.osobowe@festo.com

 

3. Czy masz obowiązek przekazywania danych?

 

W ramach wspólnych działań, musisz podać nam swoje dane osobowe, które musimy przyjąć i wykonać odpowiednie działania oraz wypełnić związane z nimi zobowiązania kontraktowe lub takie, które są wymagane przez przepisy prawne. Bez tych danych nie będziemy zasadniczo w stanie zawrzeć z Tobą umowy, wypełnić naszych zobowiązań wynikających z umowy lub świadczyć Ci usługi.

 

4. Do kogo trafiają Twoje dane?
 

Działy Festo, które mają dostęp do Twoich danych potrzebują te dane do realizacji naszych zobowiązań kontraktowych i prawnych (np. usługi call center, obsługa klienta, przetwarzanie dokumentów, logistyka, IT/aktualizacja oprogramowania itp.). Dostawcy usług i przedstawiciele działający w naszym imieniu mogą również otrzymywać Twoje dane do celów opisanych powyżej - wymienione strony trzecie objęte są umową o zachowaniu poufności. Zatrudniamy również podwykonawców w różnych działach (np. IT, kadry, finanse, sprzedaż itp.).

Wszystkie dane przesyłane w ramach naszej Grupy podlegają naszym zasadom korporacyjnym dotyczącym ochrony danych.

Lista firm w ramach naszej Grupy jest dostępna tutaj:
https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

 

Twoje dane mogą również zostać udostępnione innym stronom na podstawie Twojej wyraźnej zgodę na udostępnienie danych tym podmiotom.  Należy wziąć pod uwagę, że wyrażenie zgody mogło zostać przekazane bezpośrednio do Festo lub do innego podmiotu zewnętrznego.

  

W sytuacji przekazywania informacji do odbiorców spoza Festo, obowiązuje nas umowa do zachowania poufności wszystkich informacji związanych z klientem i informacji zwrotnych uzyskanych w ramach naszej działalności. Możemy udostępniać posiadane przez nas informacje tylko, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub gdy wyraziłeś na to zgodę.

Zapewniamy, że przy przekazywaniu danych podmiotom zewnętrznym w krajach trzecich (spoza UE), kraje te spełniają te same standardy, które obowiązują w Unii Europejskiej.

W przypadku Stanów Zjednoczonych, Komisja Europejska postanowiła (w rezolucji z dnia 12.07.2016 r.), że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Tarczy Prywatności UE-USA zapewniają odpowiednią ich ochronę (decyzja w sprawie adekwatności wymogów, art. 45 rozporządzenia GDPR (RODO). Więcej informacji można znaleźć na:
https://www.privacyshield.gov/.


Nasze strony internetowe wykorzystują treści i usługi innych dostawców, którzy mogą korzystać z plików cookie oraz innych aktywnych elementów. Jeśli klikniesz na tę treść, wyślemy odpowiednie dane do odpowiedniego dostawcy (np. informację, że kliknąłeś tę treść na naszej stronie internetowej i wszelkie inne powiązane informacje, które już podałeś w naszej stronie internetowej). W żaden sposób nie kontrolujemy w jaki sposób dostawcy przetwarzają Twoje dane osobowe. Informacje na temat polityki przetwarzania danych przez dostawców można znaleźć na ich stronach internetowych.

 

5. Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo są one wymagane do wypełniania naszych zobowiązań poprzedzających zawarcie umowy, określonych w umowie oraz prawnych. Dane, które nie są już wymagane do wypełniania naszych zobowiązań określonych w umowie lub prawnych są regularnie usuwane, chyba że dalsze przetwarzanie (ograniczone) jest wymagane w następujących celach:

 • Dostosowania do okresów przechowywania danych w celach handlowych i podatkowych określonych przez ustawy danego kraju i inne przepisy. Musimy przestrzegać okresów przechowywania danych i dokumentacji określonych w niniejszych przepisach.

 

 • Retencja dowodów w kontekście przepisów o przedawnieniu.
  Okresy przedawnienia mogą wynosić do trzydziestu lat; podstawowy okres przedawnienia różni się w zależności od kraju.

 

 

Dalsze informacje związane z Ochroną Danych i Polityką Prywatności:

 


Oświadczenie o Ochronie Danych

 

Zasady dotyczące plików Cookie


Web-Tools