Znaki UL

    ul_mark

Na terenie Stanów Zjednoczonych wszystkie urządzenia elektryczne muszą mieć atest. Zgodność z krajowymi normami bezpieczeństwa jest potwierdzana przez znak zgodności, wydany przez uznane laboratorium testowe.

Najbardziej rozpoznawalnym laboratorium testowym jest UL (Underwriters Laboratories). UL przeprowadza testy zgodnie z normami UL, których istotną częścią są normy krajowe.

 

Normy UL użyte do certyfikacji produktów Festo:

  • Zagrożenia elektryczne i mechaniczne w przypadku produktów elektrycznych
  • Materiały obudów i materiały izolacyjne w przypadku testów ochrony przeciwpożarowej
  • Zawory: test z ciśnieniem rozrywania 5x większym od ciśnienia znamionowego
  • Kontrola zakładów produkcyjnych przez UL

 

Dalsze informacje na temat znaków UL, które znajdują się na produktach Festo, można znaleźć w poniższych kartach.

Czy znak UL jest wymagany prawnie?

Nie ma przepisów, które nakazywałyby uzyskanie atestu UL.
Na terenie Stanów Zjednoczonych wszystkie urządzenia elektryczne muszą mieć atest. Podstawa prawna wynika z takich regulacji, jak ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA artykuł 29 przepisów CFR 1910.xxx; CFR: Kodeks przepisów federalnych) i amerykańskich przepisów dotyczących elektryczności (NEC). W Kanadzie są to odpowiednio ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OHSA) i kanadyjskie przepisy dotyczące elektryczności (CEC).

Ze względu na federalny ustrój Stanów Zjednoczonych i Kanady w poszczególnych stanach i prowincjach obowiązują różne wersje przepisów NEC lub CEC, uzupełniane przez przepisy dodatkowe. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są różne warunki klimatyczne w poszczególnych stanach.

Zgodność z krajowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa można sprawdzić na podstawie „aprobaty” lub „oznaczenia”. Aprobata lub oznaczenie polega na przyznaniu znaku lub symbolu (np. „znaku UL”) przez uprawnioną organizację certyfikującą (CO), potwierdzającą fakt przeprowadzenia odpowiednich testów oraz zgodności części sprzętu lub systemu z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa lub przeznaczeniem do konkretnych zastosowań. Producent może następnie używać tego znaku lub symbolu. W USA uprawnienia do certyfikacji mają laboratoria testowe uznawane przez OSHA; noszą one nazwę „uznanych krajowych laboratoriów testowych” (NRTL). W Kanadzie „organy uprawnione” (CB) są wyznaczane przez Kanadyjski Komitet Normalizacyjny (SCC).

Jednym z laboratoriów NRTL — i prawdopodobnie najlepiej znanym — jest UL. UL to skrót od „Underwriters Laboratories”, czyli laboratorium przeprowadzającego testy dla firm ubezpieczeniowych. UL przeprowadza testy zgodnie z normami UL, których istotną częścią są normy krajowe. Celem tych testów jest zminimalizowanie zagrożenia wynikającego z odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych w zakresie sprzętu i związanych z nim zagrożeń (porażenie elektryczne, pożar i obrażenia mechaniczne). Odszkodowania przyznawane przez sądy w USA mogą być na tyle wysokie, że są w stanie zagrozić ciągłości działalności gospodarczej producentów, sprzedawców i użytkowników (firm).

Kto uwzględnia znak UL?

Środki wymagane do uzyskania zgodności z krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa różnią się i zależą od zastosowania. Sprzęt elektryczny i systemy są badane na miejscu. Odpowiedzialność za przeprowadzenie tych kontroli spoczywa na „kompetentnym organie decyzyjnym” (AHJ). Znak UL upraszcza proces kontroli ze strony lokalnego „kompetentnego organu decyzyjnego”, pomaga uniknąć opóźnień podczas rozruchu systemu i wysokich kosztów modyfikowania instalacji, które mogłyby być potrzebne w przeciwnym wypadku.

Na podstawie których norm UL certyfikowane są produkty Festo?

Produkty elektryczne są testowane pod kątem wszelkich zagrożeń elektrycznych i mechanicznych. W przypadku testów palności ocena obejmuje także materiał obudowy i materiał izolacyjny. Jeśli chodzi o zawory, przeprowadza się także test ciśnienia rozrywania (pięć razy przy znamionowym ciśnieniu roboczym). UL przeprowadza regularne kontrole zakładów produkcyjnych. Gwarantuje to utrzymanie jakości produktów na poziomie uzyskanym w testach.

Czy konieczne jest uzyskanie atestu UL dla kabli łączących?

Ze względu na przeznaczenie wiele urządzeń Festo uzyskało atesty jako „obwody klasy 2”. „Obwody klasy 2” to obwody o ograniczonej energii o maksymalnym napięciu 30 V prądu przemiennego lub 42 V prądu stałego, maksymalnym natężeniu prądu 5 A i maksymalnej mocy znamionowej 100 VA. Zgodnie z definicją UL w tych obszarach nie występuje zagrożenie porażeniem elektrycznym ani pożarem. Z tego względu atest UL nie jest wymagany w odniesieniu wtyczek i kabli. Atesty na kable są wymagane w przypadku urządzeń niesklasyfikowanych jako „obwody klasy 2”.

Jakie znaczenie ma znak UL w przypadku produktów Festo?

UL ma upoważnienie do przeprowadzania testów certyfikujących zgodnie z zarówno amerykańskimi (NEC), jak i kanadyjskimi (CEC) przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. O przeprowadzeniu testu świadczy odpowiedni znak UL. Znaki C-UL-US lub C-UR-US oznaczają miejsce certyfikacji CSA dla terenu Kanady.

Katalog Online Certyfikatów UL

Katalog Certyfikatów UL

 
Chcesz wiedzieć, czy produkt posiada certyfikat UL?
Skorzystaj z opcji zapytania Katalog Online Certyfikatów UL.

Wymagane dane:
Nazwa firmy: Festo
Słowo kluczowe: Nazwa serii Festo z * np. SIEN*