REACh
Rozporządzenie WE 1907/2006/WE (REACh)

    REACH Rozporządzenie WE 1907/2006

REACh = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych)

Rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych

Polityka wykorzystywania substancji chemicznych została poważnie zmodyfikowana. REACh jest w mocy od czerwca 2007 roku i stanowi podstawę dla europejskich przepisów odnoszących się do substancji chemicznych. Celem tej regulacji jest ochrona ludzi i środowiska naturalnego a także gromadzenie danych na temat substancji chemicznych w Europie.

 

Po raz pierwszy, prawo dotyczące substancji chemicznych obejmuje też substancje zawarte w innych produktach. Jako producent produktów, Festo jest zatem zobowiązane do przedstawiania informacji o substancjach wysokiego ryzyka (SVHC) znajdujących się w produktach Festo.

 

Po wejściu w życie przepisów REACh w czerwcu 2007 roku, Festo AG & Co. KG zaczęło regularnie testować swoje produkty na obecność SVHC. Jeżeli dany produkt zawiera substancję na liście potencjalnych substancji wysokiego ryzyka w ilości powyżej 0,1% wagowo, musimy o tym niezwłocznie poinformować, jak wymaga tego art. 33 REACh.

Informacja na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHCs - Substances of Very High Concern) w produktach

 

 

W dniu 10 września 2015 roku, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił definicję produktu dla celów dyrektywy REACH. Jeżeli wartość graniczna 0,1m% dla substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) zostanie przekroczona w zainstalowanym podprodukcie, dany produkt musi być zarejestrowany zgodnie z Art.33 (1) Dyrektywy REACh - bez względu na zawartość %m całego produktu. Nasze produkty zostały poddane ponownej ocenie i informacja znajduje się w linku poniżej:

SVHC w zainstalowanych podproduktach.


Obecna Lista kandydacka 

 

Deklaracja Festo odnośnie REACh

Deklaracja REACh

 

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki dla smaru i kleju zabezpieczającego gwint zgodnie z normą 1907/2006/EG, artykuł 31. Te dokumenty dostępne są do pobrania w formacie PDF w różnych językach.

Karty charakterystyki w Support Portal