Produkty zgodne z dyrektywą RoHS

RoHS

Dyrektywa WE 2011/65/WE (RoHS)

Niniejsza dyrektywa WE, zwana również „znowelizowaną dyrektywą RoHS" lub „RoHS II", reguluje stosowanie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w krajach członkowskich UE. Zastępuje ona dyrektywę 2002/95/WE. Celem nowelizacji jest dalsze ograniczenie stosowania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym substancji niebezpiecznych oraz zanieczyszczających. Najważniejsza jest ochrona ludzi i środowiska.

 

Wiedza wynikająca z poprzednio obowiązującej dyrektywy RoHS 2002/95/WE została wdrożona, a jej przepisy zostały zmienione w znowelizowanej wersji dyrektywy (RoHS Recast).
Istotne zmiany przyjęte w znowelizowanej wersji dyrektywy RoHS obejmują rozszerzenie zakresu jej obowiązywania na kategorię 11 oraz ograniczenia czasowe dla odstępstw. Nie zostały dokonane zmiany w zakresie substancji zabronionych.

 

Wciąż dopuszczalne są stacjonarne wielkogabarytowe narzędzia przemysłowe i wielkoskalowe instalacje. Ponadto „sprzęt, który jest specjalnie zaprojektowany i ma być zainstalowany jako część innego rodzaju urządzenia, które jest wyłączone lub nie objęte zakresem niniejszej dyrektywy" jest również wyłączony z zakresu obowiązywania dyrektywy. Nasze produkty są przeznaczone do automatyzacji procesów i zakładów, a zatem są stałymi elementami wielkoskalowych stacjonarnych instalacji i / lub wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych.

 

Gdy dyrektywa RoHS 2002/95/WE weszła w życie w lipcu 2006 roku, Festo AG & Co. KG rozpoczęło dostosowywanie oferty produktowej do zgodności z RoHS.
Zdecydowana większość naszych produktów jest obecnie zgodna z dyrektywą RoHS.

Dowiedz się więcej na temat RoHS

Wyjaśnienie RoHS