Przygotowanie sprężonego powietrza — często zadawane pytania

Zespoły przygotowania powietrza

Regulatory i filtry z regulatorem

Zawory załączające

Filtry

Smarownice

Osuszacz

Wzmacniacz ciśnienia

...

Zespoły przygotowania powietrza

Czy zespół przygotowania powietrza musi być wyposażony w ręczny zawór załączający?

Zgodnie z częścią 5.1.6 normy EN 983 systemy należy projektować w taki sposób, aby zapewnić całkowitą separację źródeł energii i obniżyć jakość medium pod ciśnieniem w systemie celem zapobieżenia niespodziewanemu uruchomieniu. W systemach pneumatycznych uzyskuje się to poprzez oddzielenie zasilania i obniżenie ciśnienia w systemie. Odpowiedni mechanizm odcinający, który jest wyposażony w odpowietrzenie do kompensacji ciśnienia, musi mieć możliwość blokowania.

Up

Na podstawie jakich kryteriów dobiera się wielkość przyłącza zespołu przygotowania powietrza?

W przypadku zespołów przygotowania powietrza należy zwrócić uwagę nie tylko na wielkość przyłącza, ale także na wartości zakresu natężenia przepływu i zakresu regulacji. Jeśli zakres regulacji jest prawidłowy, dobór odpowiedniego zespołu przygotowania powietrza zależy głównie od natężenia przepływu powietrza.
Chociaż dobór większego zespołu przygotowania powietrza niż wymagany nie ma negatywnego wpływu, prowadzi jednak do niepotrzebnych kosztów.

Up

Regulatory i filtry z regulatorem

Czy regulatory ciśnienia można montować szeregowo?

Standardowe regulatory nie są zwykle montowane szeregowo, ponieważ każdy regulator zamontowany później w zakresie sterowania będzie ograniczony przez wcześniejsze regulatory.

Dlatego Festo oferuje blokowane regulatory ciśnienia dostosowane do tego typu zastosowań.

Up

Czy Festo oferuje regulatory podciśnieniowe?

Rodzina produktów Festo nie obejmuje regulatorów podciśnieniowych.

Up

Czy standardowe regulatory ciśnienia Festo mogą być zasilane azotem?

Azot może być używany jako medium ciśnieniowe, jeśli spełnione są następujące ograniczenia:

 • Azot musi być dostępny w stanie lotnym
 • Ciśnienie robocze i temperatura robocza muszą odpowiadać wartościom podanym dla sprężonego powietrza na karcie danych
 • Zanieczyszczenie azotu w zakresie wilgotności szczątkowej, resztkowej zawartości oleju itd. odpowiada specyfikacjom z katalogu dotyczącego zasilania sprężonym powietrzem

Jeśli spełnione są powyższe parametry, produktów można używać bez żadnych ograniczeń co do ich żywotności.

Up

Jaki typ blokady jest używany w regulatorach ciśnienia serii D?
Wszystkie regulatory ciśnienia serii D z blokowanym pokrętłem są wyposażone w blokadę E11.

Up

Czy regulator i/lub filtr z ręcznym spustem kondensatu da się zamienić na automatyczny spust kondensatu?

Tak, jeśli zostanie wymieniony cały pojemnik filtra. Katalog części zamiennych jest dostępny na stronie internetowej. Można tam wybrać poprawny numer części.

Up

Czy kłódka LRVS-D do blokowania sterownika jest dostępna jako blokada E11 lub wersja z kluczykiem głównym?
Kłódka nie jest dostępna jako blokada E11 ani wersja z kluczykiem głównym. Ponieważ dostępnych jest około 30 000 mechanizmów zamków, można założyć, że w danej dostawie nie znajdą się dwa zamki otwierane tym samym kluczem.

Up

Czy nakrętka radełkowana wchodzi w zakres dostawy regulatora typu MS?

W przypadku regulatorów ciśnienia serii MS, wielkość 4 i 6, typy LR-... i LRB-..., nakrętka radełkowana (aluminiowa) wchodzi w zakres dostawy.

W przypadku filtrów z regulatorem LFR-... i FRC-... nakrętka radełkowana nie wchodzi w zakres dostawy, ponieważ do montażu używany jest zwykle kątownik mocujący. Jako osprzęt dodatkowy można zamówić nakrętkę sześciokątną (aluminiową).

Up

Czy regulatory ciśnienia D-Maxi są dostępne ze zwiększonym odpowietrzeniem powrotnym?
Regulatory ciśnienia LR-D-...-Maxi są przeznaczone standardowo do obsługi zwiększonego przepływu powrotnego.

Up

Czy regulatory ciśnienia D-Micro są dostępne ze zwiększonym odpowietrzeniem powrotnym?
Regulatory ciśnienia LR-D-...-Micro są przeznaczone standardowo do obsługi zwiększonego przepływu powrotnego.

Up

Czy dla filtra z regulatorem jest zdefiniowana pozycja montażu?
Ponieważ filtry z regulatorem są wyposażone w pojemnik na kondensat, muszą być zawsze montowane pionowo. Możliwa jest sytuacja, w której automatyczny spust kondensatu nie będzie działał poprawnie, jeśli odchylenie od pionu przekracza 5°.

Up

Czy regulatory ciśnienia Festo mogą być używane z wodą?
Wszystkie regulatory Festo są przeznaczone do gazów obojętnych i dlatego nie nadają się do mediów płynnych.

Up

Czy regulator LRP można zamontować na przyłączu roboczym?
Przyłącze robocze charakteryzuje się przepływem w obu kierunkach. Ponieważ regulator LRP nie jest wyposażony w wewnętrzny przepływ powrotny, ta funkcja jest dostępna w zainstalowanym równolegle zaworze zwrotnym.

Up

Dlaczego w przypadku niektórych regulatorów ciśnienia dostępne jest krótkie i długie pokrętło obrotowe?
W zespołach przygotowania powietrza serii MS można wybrać regulator ciśnienia z krótkim lub długim pokrętłem obrotowym. Całkowita wysokość regulatora z różnymi pokrętłami obrotowymi jest identyczna. Różnica polega na tym, że w przypadku krótszego pokrętła obrotowego część gwintu i blokady jest widoczna. Ten wariant nadaje się przykładowo do montażu w panelach sterujących. Dłuższe pokrętło obrotowe zakrywa z kolei gwint, chroniąc go przed zanieczyszczeniem.

Up

Zawory załączające

Jakie usterki mogą wystąpić podczas eksploatacji zaworu bezpieczeństwa MS6-SV?

– Ciśnienie robocze poniżej 3,5 bar
– Sygnały zezwalające nie OK
– Błąd wewnętrzny
– W wersjach do 03 jednoczesność ustawiono na 1,5 ms. Kilka awaryjnych urządzeń odłączających w tym segmencie rynku nie spełnia takiej jednoczesności.

Up

Czy wszystkie przykładowe obwody przedstawione w katalogu dla zaworu bezpieczeństwa MS6-SV są zgodne z kategorią bezpieczeństwa 4?

Wszystkie przedstawione w katalogu przykładowe obwody są zgodne z kategorią bezpieczeństwa 4. Jeśli jednak połączenia są wykonywane przy użyciu wtyczki MP1 (oba sygnały 24 V), dwa sygnały muszą być rozdzielone fizycznie od siebie (aby uniknąć zwarcia).

Up

Czy zawór bezpieczeństwa MS6-SV ma atest BG (organizacji branżowej)?

Zawór bezpieczeństwa MS6-SV jest zgodny z wymogami normy DIN EN ISO 13849-1. Ma atest organizacji branżowej.

Maksymalny możliwy poziom zapewnienia bezpieczeństwa „e”/kategoria 4.

Up

Który kątownik mocujący jest potrzebny do zamocowania zaworu bezpieczeństwa MS6-SV?

Zawór bezpieczeństwa MS6-SV można zamontować przy użyciu kątownika mocującego MS6-WPB.

Up

Co trzeba zmienić, jeśli nie mogę wybrać pozycji MS6-SV w konfiguratorze systemu modułowego MS?

Jeśli nie można wybrać zaworu bezpieczeństwa MS6-SV w konfiguratorze, wynika to zwykle z tego, że w konfiguracji podstawowej wybrano krótki kątownik mocujący (WP). W przypadku zaworu bezpieczeństwa MS6-SV należy wybrać kątownik mocujący WPB.

Up

W jaki sposób można monitorować usterkę przy użyciu zaworu wolnego startu/szybkiego odpowietrzenia MS6-SV?

Jednym ze sposobów monitorowania usterek jest wyłącznik ciśnieniowy. Dostępny jest wariant „ zawór ze zintegrowanym wyłącznikiem ciśnieniowym”. Wyłącznik ciśnieniowy można także zintegrować z zespołem przygotowania powietrza za pomocą modułu rozgałęziającego.

Up

Czy można użyć styku sygnałowego dla zaworu wolnego startu/szybkiego odpowietrzenia MS6-SV jako wskaźnika usterki?

Nie. Ten styk sygnałowy sygnalizuje tylko, czy zawór działa, tj. czy jest gotowy do włączenia. Jeśli występuje usterka, urządzenie nie jest gotowe do włączenia.

Up

Jakie jest przeznaczenie styku sygnałowego w zaworze bezpieczeństwa MS6-SV?

Styk sygnałowy w zaworze bezpieczeństwa MS6-SV sygnalizuje, czy zawór jest gotowy do włączenia, tj. zawór przeprowadza automatyczny test po włączeniu. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo, stan styku sygnałowego zmienia się na wysoki. Można teraz włączyć zawór z dwoma wejściami zezwalającymi. Styk sygnałowy można podłączyć do pętli sprzężenia zwrotnego bezpiecznego systemu sterowania.

Up

Do podłączenia elektrycznego zaworu załączającego typu MS6-SV należy użyć dziewięciostykowej wtyczki Sub-D. Urządzenie nie działa. Czy to jest usterka?

W zależności od zastosowania może to być usterka.

Nie wolno używać konwencjonalnych złączek Sub-D. Do połączenia z interfejsem elektrycznym należy zastosować specjalną wtyczkę przyłączeniową Festo; patrz osprzęt..

Wtyczkę ...-MP1 należy wybrać przy napięciu 24 V na obu wejściach zezwalających (sygnały statyczne lub dynamiczne). Wtyczka ...-MP3 jest używana, gdy na jedno wejście zezwalające jest podawane napięcie 24 V, a na drugie — 0 V.

Up

W jaki sposób można potwierdzić błąd przy użyciu zaworu wolnego startu/szybkiego odpowietrzenia MS6-SV?

Aby potwierdzić, że błąd został rozpoznany na zaworze wolnego startu/szybkiego odpowietrzenia MS6-SV, należy wyłączyć zasilanie i włączyć je ponownie (przerwa zasilania na styku 8). Zapewnia to także, że błąd zostanie zarejestrowany.

Up

Jaki stopień ochrony ma cewka elektrycznego zaworu załączającego serii MS?

Cewka elektrycznego zaworu załączającego serii MD ma stopień ochrony IP 65.

Up

Jaką moc pobierają cewki elektrycznych zaworów załączających HEE-... serii D?

Cewka 24 V prądu stałego pobiera moc 2,5 W.
Cewki 110 V i 230 V prądu przemiennego pobierają odpowiednio 5 VA przy przełączaniu i 3,7 VA przy podtrzymaniu.

Up

Czy elektryczny zawór załączający MS4/MS6-EE jest także dostępny z pomocniczym ręcznym uruchamianiem z podtrzymaniem?

Standardowe warianty elektrycznego zaworu załączającego MS4/MS6-EE są dostępne tylko z pomocniczym ręcznym uruchamianiem bez podtrzymania. Oznaczenie typu tego wariantu to …-10V24-… .
Można użyć systemu produktów modułowych, aby wybrać wariant, który zawiera wersję z pomocniczym ręcznym uruchamianiem z podtrzymaniem i bez podtrzymania. Oznaczenie typu tego wariantu to …-V24-… .

Up

Filtry

Czy regulator i/lub filtr z ręcznym spustem kondensatu da się zamienić na automatyczny spust kondensatu?
Tak, jeśli zostanie wymieniony cały pojemnik filtra. Katalog części zamiennych jest dostępny na stronie internetowej. Tam można wybrać poprawny numer części.

Up

Czy pojemniki filtra muszą być wyposażone w osłonę metalową?
Zgodnie z częścią 8.4.1 normy ISO 4414 niemetalowe obudowy filtrów i separatorów muszą być zabezpieczone przed rozerwaniem.

Up

Czy filtry podciśnieniowe VAF-... mogą być używane w dodatnim zakresie ciśnienia?
Filtry podciśnieniowe VAF-... mogą być stosowane w zakresie ciśnienia od -0,95 do 7 bar. Oznacza to, że da się je stosować w zakresie ciśnienia nadmiarowego.

Up

W jaki sposób woda jest usuwana ze sprężonego powietrza?
Jedynym rozwiązaniem jest użycie osuszacza. Jeśli nie jest to możliwe, część wody da się usunąć ze sprężonego powietrza przy użyciu filtrów. W tym celu zalecamy zastosowanie zespołu filtrów z filtrem wstępnym 1 µ i filtrem 0,01 µ.

Up

Czy Festo oferuje filtry łączące?

Mikrofiltry (1 µm) i supermikrofiltry (0,01 µm) są filtrami łączącymi.

Up

Smarownice

Czy sprężone powietrze musi być smarowane olejem?
Coraz więcej klientów nie chce już używać smarownic. Elementy Festo są nasmarowane fabrycznie i mogą pracować bez smarowania. Niektóre elementy muszą pracować bez smarowania (patrz specyfikacje w katalogu). W niektórych sytuacjach zalecane jest jednak zastosowanie naolejanego sprężonego powietrza, np. w przypadku bardzo szybkich przemieszczeń siłownika. Gdy elementy niewymagające smarowania zostaną choć raz zasilone naolejonym powietrzem, będą musiały być nim zasilane już zawsze, ponieważ naolejone powietrze usuwa nasmarowanie fabryczne elementu.

Up

Dla biooleje mogą być stosowane z elementami Festo?
Biooleje zawierają estry i są często używane do smarowania sprężarek. Takie oleje zmieniają właściwości różnych materiałów i dlatego nie nadają się do smarowania elementów pneumatycznych (patrz często zadawane pytania: „Jaki olej jest dopuszczony do stosowania w smarownicach?”).

Up

W jaki sposób można napełnić smarownicę LOE olejem?

Seria D — Mini: aby napełnić olejem:

Smarownica może być pod ciśnieniem podczas napełniania.

 • Odkręć śrubę odpowietrzającą w górnej części smarownicy obok wziernika; zawór odpowietrzy pojemnik smarownicy
 • Odkręć pojemnik smarownicy i wlej olej: można wlać maksymalnie 45 ml oleju

 

Seria D — Midi: aby napełnić olejem:

Smarownica może być pod ciśnieniem podczas napełniania.

 • Odkręć śrubę odpowietrzającą w górnej części smarownicy obok wziernika; zawór odpowietrzy pojemnik smarownicy
 • Odkręć pojemnik smarownicy i wlej olej: można wlać maksymalnie 110 ml oleju

 

Seria D — Maxi: aby napełnić olejem:

Smarownica może być pod ciśnieniem podczas napełniania.

 • Odkręć śrubę odpowietrzającą w górnej części smarownicy obok wziernika; zawór odpowietrzy pojemnik smarownicy
 • Odkręć pojemnik smarownicy i wlej olej: można wlać maksymalnie 190 ml oleju

 

Seria D — Micro: aby napełnić olejem:

Smarownica nie może być pod ciśnieniem podczas napełniania.

 • Odpowietrzenie systemu
 • Odkręć pojemnik smarownicy i wlej olej: można wlać maksymalnie 6,5 ml oleju

 

Seria MS — MS4: aby napełnić olejem:

Smarownica może być pod ciśnieniem podczas napełniania.

 • Odkręć śrubę odpowietrzającą w górnej części smarownicy obok wziernika; zawór odpowietrzy pojemnik smarownicy
 • Odkręć pojemnik smarownicy; naciśnij niebieski przycisk na blokadzie, odkręcając jednocześnie pojemnik smarownicy
 • Napełnij pojemnik smarownicy olejem: można wlać maksymalnie 30 ml oleju (36 ml w przypadku pojemnika metalowego)

 

Seria MS — MS6: aby napełnić olejem:

Smarownica może być pod ciśnieniem podczas napełniania.

 • Odkręć śrubę odpowietrzającą w górnej części smarownicy obok wziernika; zawór odpowietrzy pojemnik smarownicy
 • Odkręć pojemnik smarownicy: naciśnij niebieski przycisk na blokadzie, odkręcając jednocześnie pojemnik smarownicy
 • Napełnij pojemnik smarownicy olejem: można wlać maksymalnie 75 ml oleju (80 ml w przypadku pojemnika metalowego)

 

Seria MS — MS12: aby napełnić olejem:

Smarownica może być pod ciśnieniem podczas napełniania.

 • Odkręć śrubę odpowietrzającą w górnej części smarownicy obok wziernika; zawór odpowietrzy pojemnik smarownicy
 • Odkręć pojemnik smarownicy: naciśnij niebieski przycisk na blokadzie, odkręcając jednocześnie pojemnik smarownicy
 • Napełnij pojemnik smarownicy olejem: można wlać maksymalnie 1500 ml oleju

Up

Jaki olej jest dopuszczony do stosowania w smarownicach?

Zalecamy następujący typ oleju:

Olej specjalny Festo (pojemnik 1 l), typ OFSW-32, numer zamówienia 152 811

 

Inne dopuszczone typy oleju:

 • ARAL Vitam GF 32
 • BP Energol HLP 32
 • Esso Nuto H 32
 • Mobil DTE 24
 • Shell Tellus Oil DO 32

Zakres lepkości: 32 mm²/s (= cSt) przy 40°C; klasa ISO VG 32 zgodnie z normą ISO 3448

Up

Osuszacz

Czy wkład osuszacza membranowego jest dostępny jako część zamienna?
Nie, ponieważ koszt wkładu byłby niewiele niższy od kosztu całej jednostki.

Up

Co się stanie, gdy osuszacz adsorpcyjny lub osuszacz membranowy będzie pracował poza limitem roboczym?

Każdy osuszacz pracuje najlepiej wtedy, gdy ilość przepływającego przez niego powietrza nie przekracza określonej wartości.
Jeśli zostanie przekroczona maksymalna dopuszczalna ilość powietrza, osuszacz jest przeciążony. W efekcie sprawność osuszania spada i powietrze pozostaje wilgotne.

Up

Jak działa osuszacz membranowy (typu D)?

Osuszacz składa się z dużej liczby powlekanych membran włókiennych ustawionych względem siebie równolegle w kierunku wzdłużnym. Powietrze przepływa przez te włókna w kierunku wzdłużnym, a molekuły wody mogą penetrować ścianki boczne włókien. Część powietrza, która została już osuszona, jest uwalniana przez zewnętrzną powierzchnię włókien. To bardziej suche powietrze pochłania wilgoć na zewnątrz włókien i przenosi ją do atmosfery zewnętrznej (prąd osuszający). Bardziej suche powierzchnie zewnętrzne włókien zwiększają gradient stężenia pomiędzy wilgotniejszym powietrzem we włóknach i bardziej suchym powietrzem na zewnątrz włókien. Prowadzi to do dyfuzji wody z wewnętrznej powierzchni włókien do powierzchni zewnętrznej.

Up

Czy niedostatecznie nasmarowane powietrze może uszkodzić dalsze urządzenia w linii?

Niski punkt rosy nie skraca żywotności urządzeń Festo. Nie jest wymagane dodatkowe smarowanie.

Up

W jaki sposób woda jest usuwana ze sprężonego powietrza?

Jedynym rozwiązaniem jest użycie osuszacza.
Zaleca się zastosowanie osuszacza adsorpcyjnego serii PDAD-...

Up

Wzmacniacz ciśnienia

Czy wzmacniacz ciśnienia można zainstalować na przyłączu roboczym między zaworem a siłownikiem?
Nie, ponieważ wzmacniacz ciśnienia nie ma funkcji odpowietrzania. (Wskazówka: można umieścić VLO-3-... na przyłączu roboczym i podłączyć obwód napędu przed DPA, zwracając uwagę na dopuszczalny zakres ciśnienia zaworu.)

Up

Ile razy można zwiększyć ciśnienie zasilania przy użyciu wzmacniacza ciśnienia?
Wzmacniacze ciśnienia Festo umożliwiają zwiększenie ciśnienia o około 100%. Maksymalne ciśnienie wyjściowe wynosi 16 bar w zależności od wielkości wzmacniacza ciśnienia.

Up

...

Na co należy zwrócić uwagę w kontekście przygotowania sprężonego powietrza?

Warunki pracy i normy w pneumatyce

Up

Ile waży sprężone powietrze?

Jeden metr sześcienny powietrza (1000 litrów) waży 1,292 kg (DIN 1343).

Up

Czy kondensat jest spuszczany półautomatycznie czy też automatycznie?

Wszystkie spusty kondensatu z napędem pneumatycznym w zespołach przygotowania powietrza Festo są całkowicie automatyczne.
Jeśli zostanie wyłączony przepływ ciśnienia, spust kondensatu działa w taki sam sposób, jak półautomatyczny spust kondensatu.

Up

Dlaczego powietrze zawsze wydostaje się przez automatyczny spust kondensatu?

Urządzenia z automatycznym spustem kondensatu muszą być instalowane w pozycji pionowej. Odchylenie od pionu nie może być większe niż 5°, ponieważ spust kondensatu nie będzie się zamykał prawidłowo.

Up

Czy zawory automatycznego spustu kondensatu działają także wtedy, gdy nie ma zużycia sprężonego powietrza?

Aby zapewnić poprawne działanie zaworów automatycznego spust kondensatu, należy spełnić tylko kilka wymagań. Do tych wymagań należą jednak montaż w pozycji pionowej i minimalne natężenie przepływu powietrza przy włączaniu równe 125 l/min. Jeśli natężenie przepływu powietrza spadnie poniżej tej wartości, zawór spustu kondensatu, który otwiera się przy braku ciśnienia, może się nie zamknąć.

Up

Czy dostępne są zbiorniki dopuszczone do pracy z podciśnieniem?

Wszystkie zbiorniki ze stali nierdzewnej (CRVZS-...) mogą być także używane w przypadku podciśnienia aż do -0,95 bar.

Up

Co wskazują klasy jakości sprężonego powietrza?

Klasyfikacja jakości sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN ISO 8573-1


klasa
1. Cząstki stałe

Maks. wielkość cząstek
[mü]


Maks. gęstość cząstek
[mg/m³]
2. Zawartość wody

Maks. punkt rosy
[°C]
3. Zawartość oleju

Maks. koncentracja oleju
[mg/m³]
1 0,1 0,1 -70 0,01
2 1 1 -40 0,1
3 5 5 -20 1
4 15 8 +3 5
5 40 10 +7 25
6 - - +10 -
7 - - nieokreślone -

 

Up

Jak dokładne są wskazania manometrów?

W temperaturze odniesienia 20°C całkowita odchyłka pomiaru nie może przekroczyć wartości z tabeli.

Klasa dokładności Granica błędu
(procent zakresu pomiarowego)
0,1 +/- 0,1%
0,25 +/- 0,25 %
0,6 +/- 0,6 %
1 +/- 1 %
1,6 +/- 1,6 %
2,5 +/- 2,5 %
4 +/- 4 %

 

Up

Jaki jest koszt sprężonego powietrza?

Średni koszt wynosi około 3 centów na każde 1000 l.

Up

Czy zawór załączający HEE-... może być używany jako zawór 2/2?

Nie. Nie jest to dozwolone. Jeśli zostanie zatkany wylot powietrza, zawór nie będzie działał poprawnie.

Up

Czy zawór załączający HE-... może być używany jako zawór 2/2?

Nie. Nie jest to dozwolone. Jeśli zostanie zatkany wylot powietrza, zawór nie będzie działał poprawnie.

Up

Czy Festo oferuje pojemniki do zbierania kondensatu?

Festo nie oferuje pojemników do zbierania kondensatu. Zalecane jest użycie filtrów z tłumikiem hałasu LFU.

Up