Regulamin użytkowania Festo Cloud firmy Festo SE & Co. KG

Data: wrzesień 2018

§ 1
Zakres zastosowania; oferta usług

 

(1) Niniejszy regulamin użytkowania obowiązuje w wersji, która obowiązywała po zawarciu umowy z klientem na korzystanie z Festo Cloud firmy Festo SE & Co. KG, Esslingen, Niemcy („Festo”) jako użytkownik końcowy („Użytkownik”).


(2) Festo Cloud jest to portal internetowy, za pomocą którego użytkownik może korzystać z różnych dostępnych usług dla urządzeń Festo użytkownika oraz dodatkowych komponentów innych producentów. Dzięki Festo Cloud użytkownik może w szczególności zarządzać urządzeniami Festo oraz dodatkowymi komponentami innych producentów podłączonymi do Festo Cloud, a także analizować i optymalizować ich wykorzystanie (zwane dalej „Usługami”). Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług można znaleźć w specyfikacji. W przypadku korzystania z poszczególnych usług mogą obowiązywać dodatkowe warunki licencyjne lub regulamin użytkowania.


(3) Festo zastrzega sobie prawo do uzupełnienia usług świadczonych w ramach Festo Cloud lub ustalenia limitu czasu na korzystanie z usług. Wszelkie roszczenia prawne dotyczące działania niektórych usług lub części są wyłączone.


(4) Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Festo Cloud, użytkownik musi się zarejestrować zgodnie z § 2.


(5) Wszelkie roszczenia prawne dotyczące nieprzerwanego użytkowania są wyłączone. Stały dostęp do Festo Cloud lub korzystanie z usług Festo Cloud nie jest zagwarantowane i może zostać przerwane lub pogorszone w krótkim okresie czasu w związku z pracami konserwacyjnymi, rozwojem rozwiązania lub innymi niedogodnościami, które mogą również prowadzić do utraty danych. Festo poinformuje użytkownika w odpowiednim czasie o planowanych pracach konserwacyjnych i przestojach. Festo dąży do zapewnienia możliwie jak najbardziej nieprzerwanego korzystania z usług. Mogą jednak wystąpić krótkotrwałe ograniczenia dostępu lub przerwy w działaniu z powodu awarii technicznych (np. awarii zasilania, usterek sprzętu i oprogramowania, problemów technicznych związanych z przesyłem danych).


§ 2
Rejestracja


(1) Aby korzystać z Festo Cloud, użytkownik musi się zarejestrować. Aby się zarejestrować, użytkownik musi być pełnoletni. Z Festo Cloud mogą korzystać wyłącznie użytkownicy komercyjni. Nie jest możliwe korzystanie przez osoby prywatne.


(2) Użytkownik zostanie poproszony podczas rejestracji o podanie danych dostępowych. Dane te zawierają prawidłowy adres e-mail użytkownika oraz hasło wybrane przez użytkownika zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyboru haseł. Podczas rejestracji użytkownik nie może podawać się za inną osobę lub firmę, ani używać identyfikatora użytkownika, do którego użycia nie jest upoważniony.


(3) Użytkownik musi niezwłocznie skorygować swoje dane w ustawieniach osobistych w Festo Cloud, nawet jeśli miałyby one zostać zmienione w okresie użytkowania. W przypadku gdyby Festo poniosło koszty z powodu nieprawidłowości związanych z tymi danymi, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Festo poniesionych kosztów.


(4) Korzystanie z Festo Cloud jest odpłatne. Podczas rejestracji, użytkownik po zarejestrowaniu się zostanie przekierowany do Festo App World w celu zakupu licencji na korzystanie z Festo Cloud. Podczas korzystania z Festo App World obowiązuje regulamin Festo App World.


(5) Wysyłając dane rejestracyjne, użytkownik przesyła Festo wniosek o zawarcie umowy użytkowania Festo Cloud regulowanej niniejszym regulaminem użytkowania. Festo podejmie decyzje, czy wniosek przyjąć. Użytkownik przestaje być związany wnioskiem, jeżeli rejestracja nie zostanie potwierdzona w określonym terminie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany we wniosku lub poprzez aktywację profilu użytkownika. Umowa o korzystaniu z usług wchodzi w życie po otrzymaniu potwierdzenia wiadomości e-mail lub aktywacji konta, a Festo dokona aktywacji dostępu do logowania, o który wnioskuje użytkownik. Po aktywacji użytkownik jest upoważniony do korzystania z Festo Cloud zgodnie z niniejszym regulaminem użytkowania. Zapisy umowy są przechowywane przez Festo, do których użytkownik nie ma dostępu.


§ 3
Termin, wypowiedzenie, przeniesienie


(1) Korzystanie z Festo Cloud nie jest ograniczone czasowo, o ile Festo nie zaoferuje klientowi ograniczonej oferty na czas określony. W drugim przypadku korzystanie jest automatycznie przedłużane o dodatkowy okres, w którym upłynął okres początkowy.


(2) Użytkownik może zakończyć korzystanie z Festo Cloud w dowolnym momencie z końcem danego okresu lub - jeśli nie ustalono okresu - z końcem miesiąca okresu trzech miesięcy do końca miesiąca za pośrednictwem Festo App World lub portalu internetowego.


(3) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy pozostaje nienaruszone. W szczególności Festo ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, gdy klient wielokrotnie naruszył regulamin użytkowania i nadal je narusza, lub ponownie naruszył niniejszy regulamin użytkowania mimo otrzymania ostrzeżenia ze strony Festo.


(4) Użytkownik ma prawo do przekazania na stałe swojego konta Festo Cloud kolejnemu użytkownikowi. W przypadku przekazania, wszystkie usługi włączone wraz z utworzeniem konta Festo Cloud zostaną przekazane stronie trzeciej. Użytkownik może przekazać swoje konto Festo Cloud za pośrednictwem portalu internetowego.


§ 4
Zakres dozwolonego użytkowania


(1) Autoryzacja do użytkowania jest ograniczona do dostępu do Festo Cloud i korzystania z dostępnych usług w zakresie postanowień niniejszego regulaminu użytkowania.


(2) W ramach obowiązków użytkownika, użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków technicznych, które są wymagane do umownego korzystania z usług (w tym w szczególności sprzętu, modułów oprogramowania (bibliotek) i ich prawidłowej implementacji, przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu, integracja urządzeń Festo z Festo Cloud). Festo nie jest zobowiązane do udzielania konsultacji w zakresie warunków technicznych dotyczących niniejszego regulaminu użytkowania.


(3) Korzystając z urządzeń połączonych z Festo Cloud, użytkownik musi przestrzegać odpowiednich zasad użytkowania urządzeń.


(4) Obowiązkiem użytkownika jest również zagwarantowanie, że jego dane dostępowe i Festo Cloud są używane wyłącznie przez użytkownika lub osobę upoważnioną przez użytkownika. Jeśli istnieją powody wskazujące, że nieupoważnione osoby uzyskały lub mogą uzyskać dostęp do danych dostępowych, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Festo.


(5) Festo informuje użytkownika, że użytkowanie może być monitorowane w ramach dozwolonego zakresu prawnego lub w przypadku prawnego obowiązku monitorowania. Dotyczy to rejestrowania danych połączenia IP, jeśli ma zastosowanie, oraz analizy tych danych w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu użytkowania i/lub zaistnienia nietypowego zachowania lub przestępstwa.


§ 5
Korzystanie z treści dostępnej za pośrednictwem Festo Cloud


(1) Treść dostępna za pośrednictwem Festo Cloud jest chroniona przede wszystkim prawami autorskimi, prawem dotyczącym marki oraz konkurencji lub innymi prawami własności i stanowi własność Festo lub innych stron trzecich, które zapewniają odpowiednią treść do wykorzystania przez użytkownika za pośrednictwem Festo Cloud. Kompilacja treści jest również chroniona prawami autorskimi. Użytkownik ma prawo do korzystania z tej treści wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem użytkowania oraz z góry określonymi w Festo Cloud funkcjami i usługami.


(2) Jeśli użytkowanie wykraczające poza powyższe zastosowania nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszym regulaminie użytkowania lub w odrębnych zasadach dotyczących poszczególnych usług lub jeśli takie użytkowanie nie jest możliwe w związku z daną funkcjonalnością w Festo Cloud,
a) użytkownik może korzystać z treści udostępnianych przez Festo Cloud wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych. Wszelkie wykorzystanie komercyjne wykraczające poza wyżej wymienione jest zabronione. Prawo użytkowania jest ograniczone do okresu obowiązywania umowy użytkowania Festo Cloud,
b) użytkownik nie może edytować, zmieniać, dokonywać tłumaczenia, prezentować, publikować, wystawiać, reprodukować lub rozpowszechniać (w tym również za pomocą tzw. iFraming) dostępnej treści częściowo lub w całości. Zabrania się również usuwania lub zmieniania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, logo lub innych informacji lub komunikatów dotyczących zabezpieczeń.
(3) Użytkownik ma prawo pobierać treść, aby wysłać ją pocztą elektroniczną lub wydrukować tylko w takim zakresie, w jakim umożliwia to użytkownikowi dana funkcja.
(4) Użytkownik ma czasowo nieograniczone, niewyłączne prawo do korzystania z treści, które użytkownik poprawnie pobrał, wysłał i/lub wydrukował dla swoich własnych wewnętrznych potrzeb, pod warunkiem, że w indywidualnych przypadkach inne wykorzystanie nie zostało wyraźnie dozwolone. W przeciwnym razie wszystkie prawa do treści należą do pierwotnego właściciela praw.
(5) Obowiązkowe prawa (w tym powielanie do użytku prywatnego i innego zgodnie z § 53 UrhG [niemiecka ustawa o prawie autorskim]) pozostają nienaruszone.


§ 6
Blokowanie dostępu do Festo Cloud


(1) Festo może według własnego uznania, tymczasowo lub trwale, zablokować dostęp użytkownika do całego Festo Cloud lub do pewnych jego części, jeśli istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że użytkownik narusza lub naruszył niniejszy regulamin użytkowania i/lub obowiązujące prawa, lub jeśli Festo ma inne uzasadnione powody blokowania dostępu. Przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu dostępu, wzięte zostaną pod uwagę uzasadnione interesy użytkownika. Festo zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania dostępu w przypadku, gdy użytkownik wielokrotnie naruszył niniejszy regulamin użytkowania pomimo ostrzeżenia.


(2) W przypadku tymczasowego lub trwałego wyłączenia, autoryzacja logowania użytkownika zostanie zablokowana, a użytkownik zostanie poinformowany o tym za pomocą wiadomości e-mail.


(3) W przypadku tymczasowego zablokowania, autoryzacja logowania zostanie przywrócona po upływie okresu zablokowania lub ostatecznego usunięcia przyczyny zablokowania, a użytkownik zostanie poinformowany o tym za pomocą wiadomości e-mail. Trwałego wyłączenia autoryzacji logowania nie można przywrócić. Osoby, dla których korzystanie z Festo Cloud zostało trwale zablokowane nie mogą się ponownie zarejestrować. W przypadku trwałego zablokowania użytkownika Festo ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia prawa użytkownika do korzystania z usług.


§ 7
Ograniczenia odpowiedzialności


(1) W zakresie użytkowania Festo Cloud przez użytkownika Festo ponosi odpowiedzialność zgodnie z następującymi zasadami:
a) Festo ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia w przypadku celowego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego rażącym niedbalstwem.
b) W przypadku szkód wynikających z nieprzestrzegania jakichkolwiek pisemnych gwarancji w zakresie objętym gwarancją i dopuszczonych przez Festo w momencie udzielenia gwarancji.
c) W przypadku odpowiedzialności za produkt na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.
d) Festo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania tylko nieistotnych umownych zobowiązań. W przeciwnym wypadku odpowiedzialność Festo za szkody spowodowane zaniedbaniem jest ograniczona do szkód, których wystąpienie jest zazwyczaj możliwe do przewidzenia w ramach danego stosunku umownego (typowe przewidywalne szkody związane z umową). Dotyczy to również przypadków zaniedbania obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych, pracowników wykonawczych i/lub naszych przedstawicieli.
e) Jeśli użytkownik jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą/firmą, strony zgadzają się, że typowe przewidywalne szkody związane z umową dotyczące zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu użytkowania są ograniczone do sumy zapłaconych opłat za użytkowanie w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy.
f) Istniejące ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku zamiaru oszukańczego, obrażeń fizycznych, naruszenia gwarancji i roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt. Prawnie przewidziane ograniczenia odpowiedzialności odbiegające na korzyść Festo od wyżej wymienionych postanowień dotyczących odpowiedzialności pozostają nienaruszone.
g) Odpowiedzialność Festo wykraczająca poza opisaną powyżej jest wyłączona. W przypadku usług świadczonych przez Festo na podstawie umów najmu wykluczona jest w szczególności odpowiedzialność za wady istniejące w momencie zawierania umowy.


(2) Festo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń połączonych za pośrednictwem Festo Cloud.


(3) Wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności Festo na podstawie niniejszych postanowień dotyczy również odpowiedzialności organizacji i przedstawicieli, zwłaszcza pracowników Festo.


§ 8
Zmiana niniejszego regulaminu użytkowania


(1) Festo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu użytkowania w dowolnym momencie ze skutkiem zobowiązującym nawet w ramach istniejącej umowy użytkowania. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach za pomocą wiadomości e-mail co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem w życie zmiany.


(2) O ile użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia i nadal będzie korzystał z usług po upływie tego terminu, zmiany po upływie tego terminu będą uznane za zaakceptowane i ważne. Jeśli klient wyrazi sprzeciw, umowa użytkowania będzie kontynuowana na podstawie dotychczasowych warunków. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, Festo zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy użytkowania w najbliższym możliwym terminie. Powiadomienie o zmianie zawierać będzie informacje dla użytkownika dotyczące prawa do sprzeciwu i konsekwencjach.


§ 9
Zmiana usług i/lub cen


(1) Festo ma prawo do zmiany usług świadczonych za pośrednictwem Festo Cloud w dowolnym momencie, jeśli zmiany te są wymagane, w sytuacji gdy zwiększona wydajność dla świadczenia usługi nie jest już wymagana lub jest wystarczająca w danych warunkach, jeśli zmiany wprowadzają nieznaczne modyfikacje świadczonych usług, jeśli zmiany są korzystne dla użytkownika lub jeśli zmiany odpowiadają typowym warunkom rynkowym dla porównywalnych usług. Zmiany uznaje się za zaakceptowane, jeśli użytkownik nie wypowie warunków użytkowania w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni od powiadomienia o zmianie. Użytkownik zostanie szczegółowo poinformowany o warunkach wypowiedzenia w powiadomieniu o zmianie.


(2) Festo poinformuje o zmianie cen w odpowiednim czasie, tak aby użytkownik miał możliwość prawidłowo rozwiązać stosunek umowny, przestrzegając uzgodnionego w umowie okresu wypowiedzenia przed wejściem w życie nowych cen. O ile użytkownik nie wypowie warunków umowy po otrzymaniu informacji o nowych cenach i po wejściu w życie cen będzie korzystać z płatnych usług, zmiana ceny będzie wiążąca dla stron umowy.


§ 10
Postanowienia końcowe


(1) Niniejszy regulamin użytkowania podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem reguł kolizyjnych.


(2) Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszym regulaminem użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Festo. Festo ma jednak prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko użytkownikowi w sądzie właściwym jurysdykcji użytkownika lub przed innym sądem.


(3) Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu użytkowania miałyby być lub stać się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje zachowana. W takich przypadkach strony są zobowiązane do wspólnego uzgodnienia postanowień, które w efekcie będą zbieżne z intencją unieważnionego postanowienia. Powyższe ma zastosowanie odpowiednio w przypadku luk w umowie.


(4) Festo Cloud podlega przepisom kontroli eksportu różnych krajów, w szczególności prawom, przepisom i dyrektywom Republiki Federalnej Niemiec, UE oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać Festo Cloud organowi regulacyjnemu w celu zbadania ewentualnego przyznania praw użytkowania lub jakiejkolwiek innej oficjalnej zgody, bez uprzedniej pisemnej zgody Festo i nie eksportowania do krajów lub osób fizycznych lub osób prawnych, które podlegają zakazom eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami lub dyrektywami dotyczącymi kontroli eksportu. Ponadto użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dotyczących korzystania z Festo Cloud w kraju, w którym użytkownik korzysta z Festo Cloud.