Warunki licencji obowiązujące wobec użytkowników końcowych aplikacji określone przez Festo SE & Co. KG

Data: sierpień 2018 r.

1. Zakres stosowania; przedmiot licencji

 
1.1 Niniejsze warunki licencji mają zastosowanie wyłącznie do udzielonych praw do użytkowania aplikacji programowych (dalej: „aplikacje”) oferowanych przez firmę Festo SE & Co. KG, Esslingen/Niemcy (dalej: „Festo”) w App World Festo lub w inny sposób.

1.2 Festo oferuje aplikacje służące do następujących celów: (i) aplikacje produktowe, które są powiązane z konkretnym produktem Festo (dalej: „produkt desygnowany”), służące do sterowania zakresem funkcji danego produktu lub jego rozszerzenia (dalej: „aplikacje motion”); (ii) aplikacje które rozszerzają funkcjonalność istniejących produktów programowych, np. programu CAD (dalej: „aplikacje add-on”); oraz (iii) inne aplikacje, których klient może używać na urządzeniu końcowym określonym w opisie produktu. Aplikacje motion są już wstępnie zainstalowane na produkcie desygnowanym lub można je zainstalować poprzez aktualizację oprogramowania sprzętowego. Jeśli aplikacje motion nie są aktywne, klient może kupić do nich indywidualny klucz licencyjny, który umożliwia ich aktywację, za pośrednictwem App World Festo; klient musi podać przy tym odpowiedni klucz produktowy.

1.3 Aplikacje i przynależna dokumentacja użytkownika są chronione prawem autorskim. Jeśli w aplikacji lub dokumentacji użytkownika nie zaznaczono inaczej, wszystkie prawa do oprogramowania i dokumentacji użytkownika przysługują wyłącznie Festo. W przypadku gdy w aplikacji zawarte są komponenty lub moduły innych producentów oprogramowania (dalej: „oprogramowanie firm trzecich”), w szczególności komponenty oprogramowania open source, obowiązują warunki licencji wskazane w aplikacji i/lub dokumentacji programu.

1.4 Klient otrzymuje aplikacje wyłącznie w formacie kodu obiektowego wraz z przynależną dokumentacją użytkownika. Z zastrzeżeniem punktu 2.4 zdanie drugie, klient nie jest uprawniony do otrzymania kodu źródłowego lub dokumentacji programistycznej.

1.5 Korzystając z aplikacji, klient lub użytkownik wyraża wobec Festo zgodę na przyjęcie niniejszych warunków licencji. Niniejsze warunki licencji mają zastosowanie również do poprawionych wersji (aktualizacji) i rozszerzeń (upgrade'ów) aplikacji, które klient może kupić później, o ile przy zakupie danej aktualizacji lub danego upgrade'u nie podjęto odmiennych ustaleń.

 

2. Zakres i ograniczenia licencji

 

2.1 Licencja obejmuje obowiązujące na całym świecie, ograniczone zgodnie z odpowiednim opisem produktu i punktem 3.1, niewyłączne i przenoszalne tylko w zakresie określonym w punkcie 2.6, prawo do korzystania z aplikacji oraz przynależnej dokumentacji użytkownika, w poniżej opisanym zakresie.

2.2 Licencja uprawnia klienta do korzystania z aplikacji w zakresie określonym w opisie danego produktu. Inne użycie jest niedozwolone. Korzystanie z aplikacji w rozumieniu niniejszego punktu oznacza ładowanie, wyświetlanie, uruchamianie, przesyłanie i zapisywanie aplikacji w celu jej użytkowania i przetwarzania danych.

2.3 Klient jest uprawniony do sporządzenia kopii zapasowej aplikacji, wszelkich plików licencyjnych i przynależnej dokumentacji użytkownika na oddzielnym nośniku danych, przy czym kopia ta musi zostać oznaczona oryginalnym oznaczeniem Festo (łącznie z informacją o prawie autorskim). Z kopii zapasowej wolno korzystać wyłącznie w przypadku pogorszenia jakości lub zniszczenia aplikacji pierwotnie zakupionej przez klienta. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych warunków licencji również w odniesieniu do korzystania z kopii zapasowej. Ponadto klient nie ma prawa do sporządzania oraz do korzystania z dalszych kopii aplikacji i/lub dokumentacji użytkownika lub jej części bez zgody Festo.

2.4 Bez uprzedniej zgody Festo, w formie pisemnej, klient nie jest uprawniony do przerabiania, zmieniania lub modyfikowania aplikacji w żaden inny sposób, ani do przekształcania aplikacji w inną ¬formę (dekompilacji), a także do usuwania, obchodzenia lub modyfikowania ewentualnych ¬mechanizmów ochrony przed kopiowaniem, elementów programowych służących do zarządzania prawami do zasobów cyfrowych, kodów zabezpieczających lub elementów służących do oznakowania oprogramowania, w tym kluczy produktowych lub licencyjnych (por. punkt 1.2), ¬ani do usuwania danych w aplikacji i dokumentacji użytkownika, dotyczących autorstwa, prawa autorskiego lub innych praw ochronnych Festo. Powyższe nie wpływa na stosowanie przepisów § 69 d ust. 3 i § 69 e niemieckiej ustawy o prawie autorskim (UrhG).

2.5 Festo jest uprawnione do zapewnienia przestrzegania powyższych postanowień, a w szczególności ograniczeń użytkowania obowiązujących dla poszczególnych aplikacji, poprzez przedsięwzięcie odpowiednich środków technicznych oraz w przypadku naruszenia tych postanowień do zastosowania środków technicznych łącznie z zablokowaniem ¬programu w celu zapewnienia zgodności ze wspomnianymi postanowieniami. Poza przypadkami dozwolonego przekazania aplikacji, o których mowa w punkcie 2.6, przekazywanie aplikacji lub indywidualnego klucza produktowego lub licencyjnego nieuprawnionym osobom trzecim jest niedozwolone.

2.6 O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, przeniesienie aplikacji, której użycie jest ograniczone w czasie, jest wykluczone. Klient jest uprawniony do przeniesienia zakupionej na stałe aplikacji razem z licencją, na kolejnego nabywcę, na czas nieokreślony, zgodnie z niniejszą umową licencyjną. Aplikacje motion można przenosić wyłącznie razem z produktem desygnowanym. Aby przeniesienie było skuteczne, klient nie może zachować żadnych kopii aplikacji oraz musi powstrzymać się od dalszego korzystania z danej aplikacji. Postanowienia określone w punkcie 3.4 obowiązują z zastrzeżeniem, że klient jest uprawniony oraz zobowiązany do przekazania aplikacji i dokumentacji użytkownika oraz kopii niniejszych warunków licencji kolejnemu nabywcy. Jeśli wielokrotne użycie aplikacji nie jest możliwe ze względu na wymagania techniczne (np. klucz sprzętowy) lub ze względu na stałe powiązanie z produktem Festo (np. Aplikacje Motion), nie są wymagane żadne dodatkowe działania ze strony klienta lub kupującego, w przypadku wszystkich innych aplikacji prawo użytkowania przysługujące kolejnemu nabywcy zaczyna obowiązywać dopiero w momencie otrzymania przez Festo potwierdzenia przekazania, podpisanego przez klienta i kolejnego nabywcę, przy czym wymagane jest podanie pełnego imienia i nazwiska lub nazwy firmy kolejnego nabywcy i jego adresu prowadzenia działalności gospodarczej. W potwierdzeniu przeniesienia kolejny nabywca musi zaakceptować niniejsze warunki licencji, a klient musi zapewnić, że usunął lub w inny sposób zniszczył wszelkie posiadane kopie aplikacji i przynależnej dokumentacji użytkownika – łącznie ze sporządzoną przez niego kopią zapasową, jeśli nie została ona przekazana kolejnemu nabywcy.

2.7 Ponadto klient nie jest uprawniony do korzystania z aplikacji w inny sposób lub w innych celach, niż określono w punkcie 2, ani do przekazywania aplikacji – w całości lub częściowo oraz tymczasowo lub na stałe – osobom trzecim do użytkowania.

 

3. Czas trwania licencji

 

3.1 O ile klient kupuje na stałe aplikację zgodnie z opisem produktu, licencja jest udzielana na czas nieokreślony, tj. bez ograniczenia czasowego. Jeśli aplikacja jest dostarczana klientowi tylko na ograniczony okres czasu za powtarzającą się opłatę licencyjną, użycie jest ograniczone do czasu podanego w opisie produktu.
O ile aplikacja nie ma określonego terminu zgodnie z opisem produktu lub jeśli termin został przedłużony automatycznie i nie stoi to w sprzeczności z opisem produktu, klient może wypowiedzieć aplikację w Festo App World w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca po upływie termin trzech miesięcy od daty złożenia wypowiedzenia.

3.2 W przypadku wstępnie zainstalowanych i standardowo włączonych już w momencie dostawy aplikacji motion licencja zaczyna obowiązywać wraz z zakupem produktu desygnowanego; natomiast w przypadku wstępnie zainstalowanych, lecz standardowo niewłączonych aplikacji motion licencja zaczyna obowiązywać wraz z aktywacją aplikacji z użyciem klucza licencyjnego zakupionego w App World, a w przypadku innych aplikacji – wraz z zakupem aplikacji w App World.

3.3 W przypadku zawinionego naruszenia postanowień niniejszych warunków licencji, a w szczególności postanowień określonych w punkcie 2, Festo jest uprawnione – po uprzednim upomnieniu – do natychmiastowego wypowiedzenia licencji na aplikacje, z ważnej przyczyny, w odniesieniu do których naruszone zostały postanowienia, chyba że naruszenie i jego skutki są jedynie znikome. Festo zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.

3.4 Wraz z otrzymaniem wypowiedzenia licencji zgodnie z punktem 3.3 lub z upływem uzgodnionego terminu zgodnie z punktem 3.1, wygasa przysługujące klientowi prawo użytkowania aplikacji będącej przedmiotem wypowiedzenia. Klient jest zobowiązany do odinstalowania aplikacji na stałe. Jeśli nie można odinstalować aplikacji z powodów technicznych, klient jest zobowiązany do dezaktywacji aplikacji będącej przedmiotem wypowiedzenia na stałe. Ponadto klient jest zobowiązany do zniszczenia ewentualnie sporządzonych kopii zapasowych danej aplikacji i przynależnej dokumentacji użytkownika. Klient musi dostarczyć firmie Festo pisemne potwierdzenie całkowitego odinstalowania lub dezaktywacji i zniszczenia kopii zapasowych oraz na żądanie firmy musi przedstawić dowody w odpowiedniej formie.¬¬

3.5 W innych przypadkach wypowiedzenie licencji przez firmę Festo lub klienta jest niemożliwe.

 

4. Opłaty

 

4.1 Opłaty licencyjne można znaleźć w obowiązującym aktualnie cenniku Festo lub w Festo App World.

4.2 W przypadku wypowiedzenia licencji z ważnego powodu zgodnie z punktem 3.2 nie ma możliwości zwrotu opłat. Jeśli uiszczone opłaty przekraczają wartość użytkowania do czasu wypowiedzenia, należy zaliczyć je na poczet ewentualnego odszkodowania na rzecz firmy Festo.

 

5. Obowiązek zachowania tajemnicy i dochowania należytej staranności

 

5.1 Klient jest zobowiązany do poufnego traktowania wszystkich znanych mu informacji dotyczących aplikacji, które wykraczają poza powszechnie znane funkcje i prezentacje. Dotyczy to w szczególności informacji poufnych dotyczących zastosowanych metod i procesów programowania, łącznie z kodem źródłowym, oraz innych poufnych materiałów i dokumentów Festo dotyczących aplikacji, które zostały udostępnione klientowi.

5.2 Klient jest zobowiązany do zapewnienia poufności zgodnie z punktem 5.1, a w szczególności do uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu osób trzecich do aplikacji i dokumentacji użytkownika poprzez przedsięwzięcie odpowiednich środków technicznych, na przykład poprzez przypisywanie haseł.

5.3 Klient jest zobowiązany do przechowywania sporządzonej zgodnie z punktem 2.3 kopii zapasowej aplikacji i dokumentacji użytkownika w miejscu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz do wyraźnego poinformowania swoich pracowników o konieczności przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i obowiązku dochowania należytej staranności, które zostały określone w punkcie 5.

5.4 Powyższe nie dotyczy innych ustaleń dotyczących poufności, które zostały zawarte pomiędzy klientem a firmą Festo.

 

6. Inne postanowienia

 

6.1 Niniejsze warunki licencji podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

6.2 Wszystkie spory wynikające z niniejszych warunków licencji lub w związku z nimi są rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby Festo. Festo jest również uprawnione do wytoczenia powództwa przeciwko klientowi przed sądem według ogólnej właściwości miejscowej lub w każdym innym sądzie właściwym.

6.3 Aplikacja podlega prawom różnych krajów, dotyczących kontroli wywozu i eksportu, a w szczególności ustawom, rozporządzeniom i regulacjom Republiki Federalnej Niemiec, UE i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Klient zobowiązuje się, że nie będzie przekazywać aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Festo organom regulacyjnym w celu kontroli ewentualnego przyznania prawa użytkowania lub w celu innego zatwierdzenia przez organy, ani nie będzie wywozić aplikacji do krajów ani do osób fizycznych lub prawnych, które podlegają zakazom eksportowym określonym w obowiązujących ustawach, rozporządzeniach lub regulacjach dotyczących kontroli wywozu i eksportu. Ponadto klient / użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dotyczących użytkowania aplikacji obowiązujących w kraju, w którym korzysta z aplikacji.