Warunki użytkowania sklepu internetowego Festo i App World firmy Festo określone przez Festo Sp. z o.o.

Stan: październik 2017 r.

Zakres stosowania, oferta

1.1    Niniejsze warunki użytkowania – w wersji, która obowiązywała przy zawieraniu umowy – mają zastosowanie do korzystania przez klienta ze sklepu internetowego Festo OnlineShop (dalej: „sklep internetowy”) oraz App World Festo (dalej: „App World”) pod adresem https://www.festo.com/pl/pl/app/ należącym do Festo Sp. z o.o., z siedzibą w Jankach k. Warszawy. (dalej: „Festo”).

1.2    Produkty oferowane w sklepie internetowym oraz aplikacje programowe oferowane w App World (dalej: „aplikacje”) są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tzn. osób fizycznych lub prawnych, lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w chwili zawierania umowy prowadziły we własnym imieniu działalność gospodarczą lub działalność zawodową (dalej: „przedsiębiorstwa”).

1.3    Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne warunki handlowe klienta nie stanowią integralnej części umowy, nawet jeśli Festo je zna, chyba że ich ważność została wyraźnie zatwierdzona na piśmie.

  

 2.     Rejestracja

 2.1   Aby móc korzystać ze sklepu internetowego i App World, klient musi się zarejestrować. W procesie rejestracji klient zostanie poproszony o określenie swoich danych dostępowych oraz o utworzenie konta użytkownika. Dane dostępowe składają się z adresu e-mail klienta i dowolnie wybranego hasła. Ponadto podczas rejestracji klient musi podać wszystkie informacje wymagane w elektronicznym formularzu rejestracji, takie jak nazwa firmy, adres, dane kontaktowe i płatnicze oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej, która jest uprawniona do reprezentowania rejestrowanego przedsiębiorstwa; podane informacje muszą być kompletne i prawidłowe. Podczas rejestracji klient nie może podawać się za inną osobę lub firmę, ani nie może używać imienia i nazwiska lub nazwy firmy, do których używania nie jest uprawniony.

2.2    W przypadku gdy w trakcie użytkowania dane rejestracyjne lub profilowe ulegną zmianie, klient jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania swoich danych. Jeżeli z powodu nieprawidłowych danych Festo poniesie dodatkowe koszty (na przykład w razie błędnego księgowania spowodowanego podaniem błędnych informacji dotyczących rachunku), klient jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów Festo.

2.3    Wysyłając swoje dane rejestracyjne, klient składa Festo ofertę zawarcia umowy użytkowania, na zasadach określonych w niniejszych warunkach użytkowania. Festo decyduje o przyjęciu oferty według własnego uznania. W przypadku gdy potwierdzenie rejestracji nie zostanie wysłane w odpowiednim terminie na podany adres e-mail, klient przestaje być związany swoją ofertą. Umowa użytkowania, którą regulują wyłącznie warunki określone w niniejszym dokumencie, zaczyna obowiązywać w momencie otrzymania potwierdzenia e-mailem. Festo uaktywnia wówczas wnioskowany dostęp. Od momentu aktywacji dostępu klient jest uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego i App World na podstawie niniejszych warunków użytkowania. W tym celu klient musi zatwierdzić aktywację poprzez kliknięcie w link podany w e-mailu.

2.4    Rejestracja, umowa użytkowania oraz konto użytkownika wraz z danymi dostępowymi nie są przenoszalne. Festo nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że każdy właściciel profilu jest osobą, za którą się podaje. Festo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości i danych klienta podczas rejestracji. W związku z tym klient upoważnia Festo do wykorzystywania wszelkich informacji podanych podczas rejestracji w celu sprawdzenia prawidłowości jego danych (łącznie z aktualizacjami tych danych).

  

3.     Odpowiedzialność za dane dostępowe

3.1    Klient jest zobowiązany do utrzymania danych dostępowych, w tym hasła, w tajemnicy i w żadnym razie nie wolno mu udostępniać tych danych nieuprawnionym osobom trzecim.

3.2    Ponadto klient ma obowiązek zapewnić, aby tylko on ma dostęp do sklepu internetowego i App World oraz że tylko on korzysta z usług, które są udostępniane za pośrednictwem sklepu internetowego i App World. Jeśli zaistnieją jakiekolwiek powody do obaw, że nieuprawnione osoby trzecie poznały lub mogą poznać dane dostępowe, należy niezwłocznie poinformować o tym Festo.

 

4.     Tymczasowa blokada dostępu, zakończenie użytkowania

4.1    Festo może tymczasowo lub na stałe zablokować – w całości lub częściowo – dostęp klienta do poszczególnych obszarów według własnego uznania, jeśli istnieją konkretne przesłanki, że klient narusza lub naruszył niniejsze warunki użytkowania i/lub obowiązujące prawo.

4.2    Tymczasowa lub stała blokada polega na zablokowaniu uprawnienia dostępu. W przypadku tymczasowej blokady, po upływie czasu blokady lub ostatecznym wyeliminowaniu przyczyny blokady, uprawnienie dostępu zostaje ponownie aktywowane. Natomiast stałej blokady nie można cofnąć. Klient zostanie poinformowany o zablokowaniu lub ponownej aktywacji swojego uprawnienia dostępu e-mailem.

4.3    Klient może wypowiedzieć umowę użytkowania z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego czternaście (14) dni kalendarzowych, wysyłając z końcem miesiąca wiadomość e-mail na [adres e-mail]. Festo zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia możliwości korzystania przez klienta ze sklepu internetowego i App World z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego czternaście (14) dni kalendarzowych. Wypowiedzenie umowy użytkowania nie wpływa na korzystanie z zakupionych aplikacji, ponieważ ich użytkowanie regulują warunki licencji obowiązujące wobec użytkowników końcowych aplikacji (dalej: „warunki licencji”) i nie ma ono związku ze stosunkiem użytkowania wynikającym z niniejszych warunków użytkowania.

4.4    Powyższe nie wpływa na prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny.

 

5.     Zakup produktów za pośrednictwem sklepu internetowego

5.1    Po aktywacji klienta przez Festo, klient jest uprawniony do zakupu produktów oferowanych przez Festo za pośrednictwem sklepu internetowego.

5.2    Zakup produktów za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się na podstawie warunków dostawy, płatności i oprogramowania określonych przez Festo (dalej: „warunki dostawy”).

 

6.     Pobieranie aplikacji za pośrednictwem App World

6.1    W App World klient lub użytkownik może przeglądać, wyszukiwać, kupować lub ściągać aplikacje w zależności od ich zamierzonego użycia. Jeśli aplikacje oferowane w App World są powiązane z konkretnym produktem Festo (dalej: „produkt desygnowany”), klient musi podać kod swojego produktu desygnowanego. Jeśli jest to wymagane w celu korzystania z aplikacji z użyciem produktu desygnowanego, przy każdym zakupie aplikacji klient otrzyma indywidualny klucz licencyjny dla danego produktu desygnowanego. Jeśli aplikacje nie są jeszcze zainstalowane na produkcie desygnowanym klienta albo jeśli są dostępne za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla produktu desygnowanego, aplikacje obejmują oprogramowanie, technologię, dane i/lub inne treści, które rozszerzają funkcjonalność produktu desygnowanego. Aplikacje zawierają również aktualizacje, "upgrade'y" oraz inne zmiany i wersje, których klient może później używać lub które można pobrać od Festo. Ewentualne ograniczenia użytkowania aplikacji wynikają z opisu danego produktu oraz z warunków licencyjnych.

6.2    W przypadku zakupu aplikacji przez klienta zakup odbywa się na podstawie warunków dostawy, płatności i oprogramowania określonych przez Festo (dalej: „warunki dostawy”).

6.3    Użytkowanie aplikacji przez klienta podlega postanowieniom i warunkom licencyjnym uzgodnionym pomiędzy klientem a firmą Festo AG & Co. KG jako licencjodawcą.

 

7.     Zmiana warunków użytkowania, zmiana oferty

7.1    Festo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w każdej chwili, w tym również w trakcie trwania umowy użytkowania. O tego rodzaju zmianach klient zostanie poinformowany co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem zmian w życie. Jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni od otrzymania odnośnej informacji, zmiany uznaje się za uzgodnione i zaczynają one obowiązywać po upływie tego terminu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa użytkowania jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach. Festo zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy użytkowania zgodnie z punktem 4, jeśli klient zgłosi sprzeciw. W powiadomieniu o zmianach klient zostanie poinformowany o przysługującym mu prawie do sprzeciwu oraz o jego skutkach.

7.2    Festo jest zawsze uprawniona do uzupełniania oferty sklepu internetowego i App World oraz bezpłatnego lub odpłatnego udostępniania nowych aplikacji i usług, a także do zmiany, wstrzymania lub zawieszenia App Word w całości lub częściowo. Festo zobowiązuje się przy tym do uwzględnienia uzasadnionych interesów klienta. W przypadku zmiany darmowych usług na usługi odpłatne lub zmiany odpłatnych usług zastosowanie ma procedura zmiany opisana w punkcie 7.1.

 

8.     Postanowienia ogólne

8.1    Szczegółowe informacje dotyczące Festo jako operatora sklepu internetowego i App World są dostępne tutaj.

8.2    Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

8.3    Wszystkie spory wynikające z niniejszych warunków użytkowania lub w związku z nimi są rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby Festo. Festo jest również uprawnione do wytoczenia powództwa przeciwko klientowi przed sądem ogólnej właściwości miejscowej lub w każdym innym sądzie właściwym.

8.4.   Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony są zobowiązane do określenia takiego postanowienia, które będzie odpowiadało w jak najbliższym zakresie celowi gospodarczemu nieważnego postanowienia. Powyższe ma zastosowanie również do ewentualnych luk w umowie.