Triedy odolnosti proti korózii - CRC

Triedy odolnosti proti korózii špecifikujú odolnosť komponentov a produktov voči externým účinkom a podmienkam prostredia. 

Trieda Zaťaženie
CRC0  
Veľmi malá alebo
žiadna ochrana

Komponenty bez korozívnej záťaže

  • Pre malé, štandardné časti, ktoré nie sú viditeľné. (napr. závitový kolík)
CRC1
Malá ochrana

Komponenty podliehajúce nízkej korozívnej záťaži

  • Ochrana pri transporte a skladovaní
  • Diely pre ktoré nie sú požadované žiadne dekoratívne nároky, napr. vnútorné časti, ktoré nie sú viditeľné alebo sú za krytmi
CRC2
Stredná ochrana

Komponenty podliehajúce miernej korozívnej záťaži

  • Vonkajšie, viditeľné časti s primárne dekoratívnymi nárokmi na povrch
  • Priamy kontakt s normálnym priemyselným prostredím alebo médiom, ako sú chladiace látky alebo mazivá
CRC3
Silná ochrana

Komponenty podliehajúce vysokej korozívnej záťaži

  • Externé, viditeľné častí, ktoré sú v priamom kontakte s normálnym priemyselným prostredím alebo médiom, ako napríklad rozpúšťadlá a čistiace prostriedky
  • Primárne funkčné nároky na povrch
CRC4
Mimoriadne vysoká ochrana

Komponenty podliehajúce mimoriadne veľkej korozívnej záťaži

  • Diely využívané spolu s agresívnym médiom, napr. v potravinárskom alebo chemickom priemysle
  • Exteriérové podmienky so silne korozívnymi účinkami

 

Pre tieto aplikácie treba podľa potreby realizovať špeciálne testy s médiom