FluidDraw P5 – Professional

Fluiddraw umožňuje vytvárať pneumatické a elektrické schémy. Nástroj zjednodušuje projektovanie celého systému a začlenenie jednotlivých komponentov. Užívateľ má k dispozícii katalóg Festo a databázu importovaných objektov, ktoré môže využiť na vyhodnotenie funkcií a vytvorenie schémy zariadenia. Softvér je súčasťou nástroja Festo Engineering Tools, ktorý poskytuje užívateľom nepretržitú elektronickú podporu v rámci celého procesu - od projektovania a výberu cez návrh až po objednanie dodávky a uvedenie do prevádzky.

Prehľad funkcií

Knižnice symbolov - jednoduché a v súlade s normami

Kompletná neutrálna knižnica pneumatických symbolov v zmysle ISO 1219-1
Inteligentné a automatické značenie zariadení - DIN EN 81346-2
Kompletná neutrálna knižnica elektrických symbolov - DIN EN 60617
Rozšírenie o knižnice symbolov užívateľa

Tvorba schém zapojenia - rýchlo a jednoducho

Vkladanie ďalších symbolov bez toho, aby bolo treba prerušiť spoj
Automatické pripojenie v pripájacích bodoch (Autoconnect)
Automatické vytvorenie všetkých symbolov konfigurovateľných výrobkov Festo, napr. ventilových terminálov
Inteligentné vedenie káblov využitím oporných bodov pre zmeny smeru
Pomoc pri vyrovnávaní symbolov
Automatická aktualizácia krížových odkazov
Prehľadové okno pre navigáciu v hárku (funkcia lupy)
256 nákresní

Nákresy - intuitívne a rôznorodé

Geometrické útvary pre 2D nákresy
Tvorba a archivácia vlastných symbolov
Kreslenie pomocou súradníc, dĺžky, šírky a polomeru
Dimenzovanie (mm, cm, inch)

Správa - prehľadná a štruktúrovaná

Správa viacerých listov v jednom projekte
Štruktúrovanie projektu pomocou adresárov
Otvorenie viacerých projektov naraz

Vyhodnocovanie - kompletná dokumentácia jednoducho a progresívne

Rozpisky materiálov
Schémy zapojenia
Zoznam terminálov
Zoznam káblov (prehľad káblov v tabuľke)
Zoznam hadíc (prehľad hadíc v tabuľke)

Údaje o výrobkoch - kompletné informácie v rozpiskách

Offline vyhľadávanie v katalógu Festo
Vlastné databázy/katalógy výrobkov s funkciou vyhľadávania

Preklad - jednoduchšia viacjazyčná dokumentácia

Automatický preklad označenia výrobkov Festo
Možnosť nastavenia vlastných tabuliek s prekladmi
Rôzne jazykové nastavenia pre rôzne úrovne programu

Rozhrania - jednoduchá a efektívna výmena dát

Export dát do online nákupného koša Festo
Možnosť importu dát z integrovanej offline verzie katalógu Festo
Import/export grafických formátov (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF)
Import/export rozpisiek materiálu (TXT, CSV)
Export do PDF
Import/export vlastných databáz produktov (TXT, CSV)
Import/export vlastných tabuliek s prekladmi (TXT, CSV)