Potravinárstvo

Potravinárstvo

Stroje a komponenty pre potravinársky priemysel musia spĺňať špeciálne požiadavky na dizajn, materiál, dosledovateľnosť a čistenie.

Smernica 2006/42/EC o strojoch

stanovuje základné požiadavky pre bezpečnosť strojov.

 

Norma EN 1672 / ISO 14159

podrobne opisuje zodpovedajúce bezpečnostné a hygienické požiadavky.

 

Nariadenie (EÚ) č. 1935/2004 a (EÚ) č. 2023/2006

Nariadenie o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

 

Komponenty pre automatizáciu od Festo, ktoré sú určené pre potravinársky priemysel sú označené nápisom „food-safe“. Pozrite si nasledujúci dokument s možnými oblasťami využitia:

  • Produkty určené na priamy styk s potravinami majú vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia (EÚ) č. 1935/2004. Sú v ňom opísané konkrétne oblasti využitia.
  • Produkty s doplnkovými informáciami o materiáloch nie sú bez ďalších opatreníurčené na priamy styk s potravinami . Suroviny sa vyhodnocujú iba pomocou zoznamov schválených surovín. Takáto informácia pomôže používateľovi vyhodnotiť riziká.