Impresum, právna doložka, autorské práva

Vylúčenie ručenia a upozornenia o autorskom práve

Vymedzenie záruky
1. Obsah online ponuky
Spoločnosť Festo AG & Co. KG - ďalej len "spoločnosť Festo", neposkytuje žiadnu záruku na aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na odškodné hmotnej alebo nehmotnej povahy uplatnené voči spoločnosti Festo, ktoré vznikli využitím alebo nevyužitím predložených informácií resp. využitím chybných alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ nie sú preukázateľne dôsledkom zlého úmyslu alebo hrubej nedbalosti na strane spoločnosti Festo.
Všetky ponuky sú odvolateľné a nezáväzné. Spoločnosť Festo si výslovne vyhradzuje právo meniť, vymazať alebo čiastočne či úplne pozastaviť zverejnenie časti stránok alebo celú ponuku bez mimoriadneho oznámenia.

2. Odvolávky a odkazy
Spoločnosť Festo sprístupňuje na svojej stránke aj odkazy na stránky iných dodávateľov. Za obsah a prípadné škody, ktoré by vznikli následkom využitia alebo nevyužitia týchto predložených informácii, zodpovedá výlučne poskytovateľ tejto stránky. Spoločnosť Festo overuje stránky iba v čase umiestnenia odkazu. Za všetky neskoršie zmeny zodpovedá poskytovateľ.

3. Právoplatnosť tohto vymedzenia záruky
Toto vymedzenie záruky treba považovať za súčasť internetovej ponuky, ktorá je ponúkaná na stránke. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto texte nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo nezodpovedajú úplne platnému právnemu štatútu, obsah a platnosť ostatných častí dokumentu zostávajú nedotknuté.


Autorské právo
Copyright 2000-2008 Festo AG & Co. KG Všetky práva vyhradené. Všetky obrázky, grafické prvky, texty, audio súbory, video súbory a animované súbory portálu podliehajú autorskému právu resp. ostatným zákonom o ochrane duševného vlastníctva. Rozmnožovanie, zmena alebo použitie v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez povolenia spoločnosti Festo AG & Co. KG je zakázané.