Impresum, právna doložka, autorské práva

Informácia o ochrane osobných údajov o zamestnancoch a spolupracovníkov našich zmluvných partnerov

Naša spoločnosť dôsledne dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb, a to aj pri osobných údajoch o zamestnancoch a spolupracovníkoch našich zákazníkov. V nadväznosti na prispôsobenie ochrany osobných údajov novému všeobecnému európskemu nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR) si dovoľujeme informovať uvedené dotknuté fyzické osoby, ako s ich údajmi nakladáme, ako ich chránime a aké majú tieto osoby práva.

 1. Zmluvy (objednávky) s odberateľmi a s dodávateľmi
  V súvislosti s objednávkami a dodávkami produktov Festo našim zákazníkom a na riadny odber dohodnutých tovarov a služieb a realizáciu platieb spoločnosťou Festo spracúvame aj osobné údaje o našich zmluvných partneroch (o zamestnancoch a spolupracovníkoch našich zákazníkov/dodávateľov a o našich zákazníkoch/dodávateľoch, ktorí sú fyzickými osobami). Údaje sú zadávané priamo v objednávkach, zmluvách, alebo iných dokumentoch alebo inak získané priamo od dotknutých fyzických osôb alebo od nášho zákazníka. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu resp. pracovnú pozíciu, kontaktné údaje a záznamy o našej relevantnej komunikácii.
  Osobné údaje potrebujeme získať, používať a inak spracúvať za účelom riadneho a efektívneho dohodnutia objednávky a dodávky tovarov a služieb, napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi nášho zákazníka/dodávateľa zodpovednými za danú objednávku alebo dodávku, čo je náš oprávnený záujem. Poskytnutie niektorých údajov sa priamo vyžaduje pri objednávke, alebo v iných dokumentoch a v iných prípadoch to predpokladajú podmienky spolupráce s našimi zákazníkmi. Ak by údaje neboli poskytnuté, mohlo by to znemožniť alebo sťažiť dohodnutie objednávky alebo realizáciu dodávky.
 2. Kontaktné centrum a ponuka na vyžiadanie
  Kontaktné centrum spoločnosti Festo spracúva e-maily, telefonáty a aj papierovú poštu zákazníkov, ktorá obsahuje informácie o zamestnancoch a spolupracovníkoch našich zákazníkov a o našich zákazníkoch, ktorí sú fyzickými osobami. Údaje sú získavané cez vyššie uvedené kanály od dotknutých fyzických osôb alebo od našich zákazníkov za účelom zaslania zodpovednej reakcie (ponuky) na príslušný dopyt alebo na vybavenie inej komunikácie, čo je oprávnený záujem Festo. Ide o titul, meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a mail, ale aj prípadné ďalšie údaje, ktoré zákazník alebo samotná dotknutá osoba poskytnú. Pri existujúcich zákazníkoch sa údaj o telefonáte s prelinkovaním na konkrétnu osobu zaznamená v systémoch SFA a SAP CRM. Pri novom zákazníkovi sa údaje zaevidujú v systémoch SAP, SFA a SAP CRM. Poskytnutie uvedených údajov nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou, je však nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutie požadovaných informácii.
 3. Registrácia na webe a online shop
  Na našej internetovej stránke majú zákazníci Festo možnosť si vytvoriť/zaregistrovať sa na bezplatné online konto, čím získajú prístup k dátam a informáciám z elektronického katalógu našej spoločnosti a súčasne môžu pravidelne dostávať užitočné informácie o trendoch v automatizácii, o nových produktoch, softvérových nástrojoch, službách, veľtrhoch a podujatiach. Po registrácii majú súčasne možnosť využívať náš Festo online shop, ktorý umožňuje zákazníkom si elektronicky objednávať naše tovary a služby. K registrácii do online konta a na realizáciu online nákupu cez Festo online shop je pritom potrebné, aby nám zamestnanci a spolupracovníci našich zákazníkov (obchodných spoločností) poskytli svoje osobné údaje v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, e-mail a fakultatívne titul, telefón, mobil alebo fax.
  Údaje sú zadávané priamo dotknutými osobami alebo zákazníkmi do online registračného formulára na našej stránke (webe) s nasledovnou voľbou funkcii (i.) funkcia „Katalógové informácie“ za účelom informovania o produktoch a službách spoločnosti Festo prostredníctvom e-newsletterov s možnosťou importovať a exportovať rozpisky materiálov a ukladať ich online (ii.) funkcia „Plus I“ umožňujúca online-komunikáciu na účely overenia ceny a času dodania a sledovania stavu objednávok a (iii.) funkcia „Plus II“ umožňujúca online-komunikáciu na účely zasielania online objednávok zákazníkmi cez online shop. Takto získané osobné údaje evidujeme elektronicky, a to v SAP, SFA a SAP CRM pričom sú zodpovedajúce chránené, uchovávané a prístup k nim je limitovaný v prospech príslušných pracovníkov.
  Spracovanie Vašich osobných údajov pre vyššie uvedené účely je založené na oprávnenom záujme spoločnosti Festo spracúvať osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov (v praxi najmä odberateľov tovarov a služieb), aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie objednávky (tzn. uzatvorenie zmluvy s osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti, ktorá je zmluvným partnerom) a jej riadne a efektívne plnenie (v praxi najmä komunikácia s príslušnými pracovníkmi na strane zmluvného partnera Festo). Poskytnutie uvedených údajov nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou, je však nevyhnutné pre účely online-registrácie a poskytovania uvedených služieb (overenia ceny, času dodania a sledovania stavu objednávok; na realizáciu online objednávok cez online shop). Ak by údaje neboli poskytnuté, mohlo by to znemožniť registráciu na našej stránke alebo sťažiť dohodnutie objednávky alebo realizáciu dodávky.
  Pri online registrácii na webe je súčasne potrebné potvrdiť oboznámenie sa s informáciami o ochrane osobných údajov o zamestnancoch a spolupracovníkov našich zákazníkov.
   "Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s ním."
 4. Personalizovaná/profilovaná reklama
  Aby sme Vám mohli poslať aj informácie a reklamu o aktuálnych produktoch, službách, softvérových nástrojoch, veľtrhoch a podujatiach, ktoré zodpovedajú Vašim osobným záujmom, budeme, s Vašim súhlasom, analyzovať Vaše nákupné správanie na stránke Festo a používanie našich elektronických médií z Vašej strany.
  Aj na prijímanie personalizovaných/profilovaných informácií a reklamy je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov:
  (i) Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, titul, Vaše priezvisko, krstné meno a adresu Vašej firmy.
  (ii) Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, titul, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú e-mailovú adresu.
  (iii) Pri doručovaní SMS na Váš mobilný telefón, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia titul, Vaše priezvisko, krstné meno a mobilné telefónne číslo.

  Na to, aby sme Vám mohli pripravovať a posielať informácie a reklamu zodpovedajúce Vašim záujmom, budeme potrebovať vyhodnocovať Vaše nákupné správanie a osobné preferencie pri prezeraní našej webovej stránky formou automatizovaného spracovania Vašich nižšie uvedených základných osobných údajov, údajov o Vašom nákupnom správaní a o Vašich osobných preferenciách. Vaše údaje ohľadne Vášho nákupného správania a osobných preferencii budú priradené k Vašej osobe.
  Na to vyhodnocujeme nasledujúce údaje:
  Základné údaje: titul, meno, priezvisko, telefón, mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa, fax.
  Nákupné správanie a osobné preferencie: vybraný produkt, služba alebo kategória produktov a služieb, kritéria osobných preferencii (dĺžka trvania / frekvencia prezerania určitých produktov a služieb na našej stránke) a stanovenie podobnosti s preferenciami našich iných zákazníkov s kritériami (preferencia / frekvencia / cena).
  Podľa výsledkov uvedeného spracovania hlavných osobných údajov a údajov o nákupnom správaní a podľa zaradenia do určitej kategórie zákazníkov môže byť automatizovane rozhodnuté, aké informácie a reklamy budú individuálne Vám podľa toho posielané.
  Účelom spracovania údajov je príjem personalizovanej/profilovanej reklamy a informácií, a to na základe súhlasu dotknutej osoby. Zákazník nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť, sú však potrebné na prijímanie uvedených informácií a reklamy a bez ich poskytnutia zákazník personalizované informácie ani reklamu nedostane.
  4.1 Ak ste sa zaregistrovali na príjem personalizovanej/profilovanej reklamy, udelili ste nám nasledujúce vyhlásenie o súhlase:
   Áno, chcem pravidelne dostávať na mieru šité (personalizované/profilované) informácie a reklamu o aktuálnych produktoch, službách, softvérových nástrojoch, veľtrhoch a podujatiach, ktoré zodpovedajú mojim osobným preferenciám cez komunikačné kanály e-mail, poštou a SMS na kontakty, ktoré boli spoločnosti Festo poskytnuté. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu na web-stránke Festo s účinnosťou pre budúcnosť.
  4.2 Pri registrácii na príjem personalizovanej/profilovanej reklamy je súčasne potrebné potvrdiť oboznámenie sa s informáciami o ochrane osobných údajov o zamestnancoch a spolupracovníkov našich zákazníkov.
   Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s ním.
 5. SFA a SAP CRM
  Spoločnosť Festo spracováva osobné údaje zamestnancov a spolupracovníkov svojich zákazníkov a svojich zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami v internej databáze odberateľov pod názvom „SFA“ (ďalej len „SFA“) a súčasne v programe SAP CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT), ktorý umožňuje riadenie vzťahov so zákazníkmi, správu kontraktov, prehľad o objednávkach, dodávkach a fakturácii v reálnom čase.
  Osobné údaje do vyššie uvedených systémov (SFA; SAP CRM) získava Festo priamo od dotknutých osôb z telefonátov do kontaktného centra, pri registrácii cez online registračný formulár na našej stránke (webe) alebo ich získava iným spôsobom (napr. z vizitky odovzdanej pri stretnutí, pri registrácii na výstave a pod.) Ide prevažne o kontaktné údaje v rozsahu:
  (i) Fyzické osoby - podnikatelia (odberatelia): Titul, meno, priezvisko, IČO, miesto podnikania, e-mail, mobil a/alebo pevná linka,
  (ii) Právnické osoby (FO zastupujúce odberateľov): Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, e-mailová adresa, mobil, pevná linka, poznámka o faktickej kompetencii / záznamy o komunikácii.
  Údaje spracúvame na účely priameho marketingu (posielame newsletteru) a na plnenie zmluvy medzi FESTO s príslušným odberateľom (zákazníkom), ktorého dotknuté fyzické osoby zastupujú. V rozsahu, v ktorom spracúvame údaje na účely priameho marketingu a aj v rozsahu, v ktorom spracúvame údaje na účely plnenia zmluvy medzi FESTO a odberateľom (napr. na účely kontaktovania kompetentných konkrétnych osôb na strane odberateľa) je zákonným dôvodom na spracúvanie náš oprávnený záujem na riadnom plnení zmluvy. Poskytnutie uvedených údajov nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou. Ak by údaje neboli poskytnuté, mohlo by to znemožniť alebo sťažiť zasielanie newsletteru a plnenie zmluvných povinností Festo voči zákazníkom.
  Vyššie uvedené osobné údaje (viď bod 1 až 5) spracúva FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným v pozícii prevádzkovateľa. Ohľadom osobných údajov nás môžete kontaktovať na [·].
  V rozsahu, v akom je potrebné objednávku, zmluvu, dokumenty o dodávke alebo iné podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo ich inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, je zodpovedajúce uchovávanie a súvisiace spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie našej príslušnej zákonnej povinnosti.
  Uvedené osobné údaje sprístupňujeme iným osobám iba (i) v rámci obvyklého predkladania podkladov a informácií daňovým, právnym a podobným poradcom, (ii) daňovým úradom a iným príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných právnych predpisov a (iii) v rozsahu potrebnom na efektívne dohodnutie objednávok, realizáciu dodávok a starostlivosť o príslušného zákazníka a s ním prepojené zahraničné spoločnosti príslušnej spoločnosti v rámci skupiny Festo.
  Niektoré dokumenty a údaje pre nás v elektronickej forme uchováva Festo AG & Co. KG, Ruiter Stasse 82, 73734 Esslingen, Spolková republika Nemecko a niektoré Festo, UAB, V. Krėvės pr. 129, LT-50312 Kaunas, Litva. V prípade kontaktov od osôb, ktoré sú našimi odberateľmi alebo zastupujú našich odberateľov zdieľame údaje s českou sesterskou spoločnosťou Festo, s.r.o, so sídlom Modřanská 543/76, 14700 Praha 4.
  Osobné údaje uchovávame do uplynutia 4 rokov od ukončenia príslušnej zmluvy alebo spolupráce. V prípade osôb, ktoré nie sú našimi odberateľmi a ani v nadväznosti na príslušnú našu marketingovú aktivitu sa nimi nestanú, po dobu 3 rokov od získania údajov. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo podobných predpisov, budú uchovávané na dobu určenú týmito predpismi (napr. údaje ako súčasť povinnej účtovnej evidencie 10 rokov), ak táto bude dlhšia.
  Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na ich prenos inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  Osobitná informácia o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo namietať proti spracúvaniu uvedených osobných údajov, ktoré sú spracúvané bez potreby súhlasu, na základe oprávneného záujmu Festo. Údaje potom nesmieme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

Kontakt: info_sk @ festo.com