Značky UL

    ul_mark

Všetky elektricky ovládané zariadenia alebo systémy musia byť schválené v USA. Plnenie národných bezpečnostných predpisov sa preukazuje značkou, ktorú udeľuje autorizovaná a uznávaná skúšobňa.

Skúšobňa, ktorá je uznávaná v širokej miere je UL (Underwriters Laboratories). Skúšobňa UL vykonáva skúšky v zmysle štandardov UL, ktoré z veľkej časti vychádzajú z národných štandardov.

 

Štandardy UL pre certifikáciu produktov Festo:

  • Elektrické a mechanické nebezpečenstvá v prípade elektrických produktov
  • Materiály telies a izolačné materiály v prípade skúšok ochrany proti požiarom
  • Ventily: skúška kritického vnútorného napätia pri 5x menovitého tlaku
  • Skúška výrobných zariadení vykonaná UL

 

Ďalšie informácie o rôznych značkách UL, ktoré sa objavujú na produktoch Festo, nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Je značka UL povinná zo zákona?

Nie, neexistuje zákon, ktorý by povinne vyžadoval certifikát UL.
Všetky elektricky ovládané zariadenia alebo systémy musia byť schválené v USA. Právnym podkladom sú úpravy ako napríklad zákon o bezpečnosti bývania a ochrane zdravia (OSHA článok 29 CFR 1910.xxx; CFR: zbierka federálnych zákonov) a národný zákon o elektrine (NEC). V Kanade ide o nariadenia vychádzajúce zo zákona o bezpečnosti bývania a ochrane zdravia (OHSA) a z kanadského zákona o elektrine (CEC).

Vzhľadom na federatívnu štruktúru USA a Kanady platia v rôznych štátoch a provinciách rôzne verzie zákonov NEC alebo CEC spolu s individuálnymi dodatkami. Jednou z príčin sú rôzne klimatické podmienky v jednotlivých štátoch.

Splnenie národných bezpečnostných predpisov je možné overovať cez “zoznamy” alebo “označenia”. Zoznamy alebo označenia sa realizuje tak, že organizácia oprávnená vydávať certifikáty (CO) vydá značku alebo symbol (ako je napríklad značka “UL”) a tak potvrdí vykonanie príslušných testov a to, že časť zariadenia alebo systému vyhovuje príslušným bezpečnostným predpisom alebo je vhodná pre určité účely. Výrobca je potom oprávnený využívať značku alebo symbol. V USA sú oprávnené organizácie CO skúšobne OSHA, ktoré sú označené ako “Nationally Recognized Testing Laboratories” (NRTLs). V Kanade skúšobne s označením “Certified Bodies” (CBs) sú vymenované radou Standards Council of Canada (SCC).

Jedna zo skúšobní NRTLs, ktoré je veľmi známa je UL. UL je skratkou pre “Underwriters Laboratories”, inými slovami ide o skúšobne poisťovní. Skúšobňa UL vykonáva skúšky v zmysle štandardov UL, ktoré z veľkej časti vychádzajú z národných štandardov. Konečným cieľom je minimalizovať riziko poisťovní zapríčinené zariadením a príslušnými rizikami (úraz elektrickým prúdom, požiar a mechanický úraz). Odškodné, ktoré uvaľujú súdy v USA, môže ľahko ohroziť existenciu výrobcov, predajcov a používateľov (firiem).

Kto si všíma označenie UL?

Opatrenia potrené na dosiahnutie bezpečnosti v súlade s národnými predpismi sa môžu líšiť v závislosti príslušnej aplikácie. Elektrické zariadenia a systémy sa overujú na mieste. Zodpovednosť za vykonanie týchto kontrol je na “úrade s príslušnou jurisdikciou” (AHJ). Značka UL zjednodušuje proces kontroly pre miestny “úrad s príslušnou jurisdikciou” (AHJ) a pomáha vyhnúť sa oneskoreniam pri uvádzaní do prevádzky a vysokým nákladom pre modifikácie inštalácii, ktoré by inak vznikli.

Podľa ktorých štandardov UL sú certifikované produkty Festo?

Elektrické produkty sú testované na elektrické a mechanické riziká. V prípade skúšky ohňovzdornosti skúška zahŕňa materiál telesa a izolačný materiál. V prípade ventilov sa vykonáva skúška kritického vnútorného napätia, pri ktorej sa použije päťnásobok menovitého tlaku. Skúšobňa UL overuje výrobné závody v pravidelných intervaloch. Tým sa zaručuje, že produkty si zachovávajú stav v akom boli pri pôvodnej skúške.

Je nutné certifikovať UL aj zapojenie káblov?

Vzhľadom na zamýšľané použitie možno zariadenia Festo certifikovať ako zariadenia pre “obvody triedy 2”. “Obvody triedy 2” sú energeticky obmedzené obvody s maximálnym napätím do 30V AC alebo 42V DC, s maximálnym prúdom 5A a maximálnym príkonom 100 VA. V zmysle definície UL v takom prípade nehrozia žiadne nebezpečenstvá úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Certifikácia UL pre káble a konektory preto nie je potrebná. V prípade zariadení, ktoré nemajú klasifikáciu “obvody triedy 2” je potrebná certifikácia pre použité káble.

Čo znamenajú značky UL na produktoch Festo?

Skúšobňa UL je oprávnená vydávať certifikáty v zmysle bezpečnostných predpisov USA (NEC) a bezpečnostných predpisov Kanady (CEC). Táto skutočnosť je obsiahnutá aj príslušnej značke UL. Označenia C-UL-US alebo C-UR-US označujú, či bolo označenie CSA vykonané v USA alebo v Kanade.

UL certificates

UL Certification Directory