REACh
Nariadenie ES 1907/2006/ES (REACh)

    Smernica REACH EU 1907/2006

REACh= Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (registrácia, vyhodnotenie a povoľovanie chemikálií)

Registrácia, vyhodnotenie a povoľovanie chemikálií

Chemická politika bola týmito prvkami významne reštruktúrovaná. REACh je v platnosti od júna 2007 a reguluje chenické zákony v Európe. Jej cieľom je chrániť ľudí a životné prostredie ako aj centrálne registrovať chemické zlúčeniny v Európe.

 

Po prvý krát zahrňuje zákon o chemikáliách zahrňuje aj látky v produktoch. Preto je Festo ako výrobca povinný poskytovať informácie o látkach vyžadujúcich mimoriadnu pozornosť (SVHC), ktoré sú časťou produktov Festo.

 

Keď nariadenie REACh vstúpilo do platnosti v júni 2007, spoločnosť Festo AG & Co. KG začala pravidelne kontrolovať svoje produkty na prítomnosť látok SVHC. Ak v našom produkte obsiahnutá látka z aktuálneho zoznamu uvažovaných látok nad úrovňou 0,1% hmotnosti, okamžite si splníme našu povinnosť v zmysle článku 33 nariadenia REACh.

Informácie o SVHC (látky vyžadujúce mimoriadnu opatrnosť) v produktoch

Dňa 10. septembra 2015 Súdny dvor Európskej únie spresnil definíciu produktu pre účely nariadenia REACh. Ak látka vyžadujúca mimoriadnu opatrnosť (SVHC) prekračuje v inštalovanom subprodukte limitnú hodnotu 0,1m%, celý produkt sa musí zaregistrovať v zmysle čl. 33 (1) nariadenia REACh, a to bez ohľadu na m% v celom produkte. Preto sme prehodnotili naše produkty a informujeme vás o

SVHC v inštalovaných subproduktoch.

 

Aktuálny zoznam 

 

 

Vyhlásenie spoločnosti Festo o nariadení REACh

Nariadenie REACh

 

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy pre mazací tuk a prostriedok na zaistenie skrutiek v zmysle smernice 1907/2006/ES, článok 31. Tieto dokumenty sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF v rôznych jazykoch.

 

Bezpečnostné listy na portáli podpory