REACh
Nariadenie ES 1907/2006/ES (REACh)

    Smernica REACH EU 1907/2006

REACh= Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (registrácia, vyhodnotenie a povoľovanie chemikálií)

Registrácia, vyhodnotenie a povoľovanie chemikálií

Chemická politika bola týmito prvkami významne reštruktúrovaná. REACh je v platnosti od júna 2007 a reguluje chenické zákony v Európe. Jej cieľom je chrániť ľudí a životné prostredie ako aj centrálne registrovať chemické zlúčeniny v Európe.

 

Po prvý krát zahrňuje zákon o chemikáliách zahrňuje aj látky v produktoch. Preto je Festo ako výrobca povinný poskytovať informácie o látkach vyžadujúcich mimoriadnu pozornosť (SVHC), ktoré sú časťou produktov Festo.

 

Keď nariadenie REACh vstúpilo do platnosti v júni 2007, spoločnosť Festo AG & Co. KG začala pravidelne kontrolovať svoje produkty na prítomnosť látok SVHC. Ak v našom produkte obsiahnutá látka z aktuálneho zoznamu uvažovaných látok nad úrovňou 0,1% hmotnosti, okamžite si splníme našu povinnosť v zmysle článku 33 nariadenia REACh.

Informácie o látkach SVHCs (Substances of Very High Concern - látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) v produktoch

Európsky súdny dvor 10. septembra 2015 objasnil definíciu produktu pre účely nariadenia REACh. Ak sa v nainštalovaných vedľajších produktoch prekročí limitná hodnota 0,1 % hmotnostného obsahu látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy (SVHC), zmienený produkt musí byť zaregistrovaný v súlade s článkom 33 (1) nariadenia REACh – bez ohľadu na % hmotnostného obsahu v celom produkte. Preto sme opätovne ohodnotili naše produkty a poskytujeme vám informácie o

látkach SVHC v nainštalovaných vedľajších produktoch.

 

Aktuálny zoznam látok 

 

 

Vyhlásenie spoločnosti Festo o nariadení REACh

Nariadenie REACh

 

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy pre mazací tuk a prostriedok na zaistenie skrutiek v zmysle smernice 1907/2006/ES, článok 31. Tieto dokumenty sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF v rôznych jazykoch.

 

Bezpečnostné listy na portáli podpory